Opatření ze dne 2.12.1997, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

27.1.1998 | Sbírka:  283/83 620/1997 | Částka:  2/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/32 774/96
Pasivní derogace: 281,283/77 411/2000
283/83 620/97
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací.
Referent: Vladimír Tuček
tel. 5704/2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací.
(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.
Ministr financí: v zastoupení
Ing. Jana Fürstová v.r.
Příl.
   Příloha č. 1 opatření MF ČR čj. 283/32 774/96 ze dne
24.6.1996 ve znění opatření čj. 283/33 165/97 ze dne 16.5.1997 se
upravuje takto:

1) Čl.I odst.2 - odvolávka na § 20 písm.b) občanského zákoníku se
  ruší a doplňuje se odvolávka:
  " - č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, pokud jde
  o nadační fondy.".

2) Čl.III odst.5 - v první větě se slova "výsledkem hospodaření"
  nahrazují slovy "rozdílem mezi příjmy a výdaji".

3) Čl.IX - povinné údaje deníku se doplňují o písm. g):
  "g) nadační fondy údaje podle hlavy V zákona č. 229/97 Sb.".

4) Čl.XIV odst. 7 - v první větě se slova "nadace, která
  předpokládá  "  nahrazuje  slovy  "nadační  fond,  které
  předpokládají".