Opatření ze dne 19.2.1998 o úpravě výše stravného při pracovních cestách

27.2.1998 | Sbírka:  OP05/98 | Částka:  15/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP05/98
OPATŘENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 19. února 1998
o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., stanoví a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:
I
Sazby stravného stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., a zvýšené opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. srpna 1997, publikovaným v částce 73/1997 Sb., se upravují takto:
1. V § 5 odst. 1 se zvyšuje sazba uvedená v písmenu a) na částku 52 Kč, sazba uvedená v písmenu b) na částku 81 Kč a sazba uvedená v písmenu c) na částku 126 Kč.
2. V § 5 odst. 2 se zvyšuje sazba na částku 52 Kč.
II
Upravené sazby náhrad příslušejí zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.
Ministr:
PhDr. Volák v. r.