Opatření ze dne 16.3.1996, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank

31.3.1998 | Sbírka:  282/16 960/1998 | Částka:  26/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/9 090/1994
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/16 960/1998
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 57042676
V Praze dne 16. března 1998
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank, které jsou povinny k jejímu sestavení.
(2) Toto opatření se vztahuje i na účetní jednotky, které jsou povinny poskytovat svoji účetní závěrku bance, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.
(3) Změny a doplňky postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky jsou stanoveny v příloze tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví konsolidovaná účetní závěrka za rok 1997.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
Ing. Ivan Pilip, v.r.
Příl.
Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank vydané Ministerstvem financí České republiky č.j. 282/9090/1994 ve znění pozdější úpravy vydané pod č.j. 282/11759/96 ze dne 8. března 1996 se mění a doplňuje takto:
I.
Příloha č. 1 - Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky
1/ Čl. II
V Čl. II, odst. 9 se za slovem "upravenou" vypouští text " o oceňovací rozdíly aktivní (úč. 417) či pasívní (úč. 565) a ".
II.
Příloha č. 2 - Uspořádání položek konsolidované účetní závěrky, jejich obsahové vymezení a stanovení rozsahu zveřejňovaných údajů.
1/ Čl. II, odst. 3
V Čl. II odst. 3 se nahrazuje zněním:
"3) Konsolidovaná účetní závěrka navazuje na individuální roční účetní závěrku pro banky podle opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/64050/1997 ze dne 9. října 1997, a to na uspořádání a obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisků ztrát doplněných o položky, jejichž obsahové vymezení je uvedeno v Čl. IV. této přílohy."
2/ Čl. III
Čl. III se nahrazuje takto:
"1.
Konsolidovaná rozvaha
AKTIVA
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty
2. Státní pokladní poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k refinancování
a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem
b) jiné pokladní poukázky
3. Pohledávky za bankami
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
v tom: podřízená aktiva
4. Pohledávky za klienty
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
v tom: podřízená aktiva
5. Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování
a) vydané bankami
v tom: vlastní obligace
b) vydané ostatními subjekty
6. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování
7. Majetkové účasti v ekvivalenci
8. Majetkové účasti v subjektech nezahrnutých do konsolidace
9. Aktivní konsolidační rozdíl
10. Ostatní finanční investice
11. Nehmotný majetek
12. Hmotný majetek
a) pozemky a budovy pro bankovní činnost
b) ostatní
12. Vlastní akcie
13. Ostatní aktiva - všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách
14. Upsané základní jmění splatné a nezaplacené
15. Náklady a příjmy příštích období
Aktiva celkem (součet položek 1 až 15)
PASÍVA
1. Závazky k bankám
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2. Závazky ke klientům
a) úsporné vklady
v tom: splatné požádání
b) ostatní závazky
v tom: splatné na požádání
3. Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy
a) vkladové certifikáty
b) ostatní
4. Výnosy a výdaje příštích období
5. Rezervy
a) rezervy na standardní úvěry a na záruky
b) rezervy na kursové ztráty
c) rezervy na ostatní bankovní rizika
d) ostatní rezervy
6. Podřízená pasíva
7. Ostatní pasíva - všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách
8. Základní jmění (bez menšinových podílů)
9. Kapitálové fondy (bez menšinových podílů)
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (bez menšinových podílů)
a) rezervní fondy
b) ostatní ( bez nerozděleného zisku /neuhrazené ztráty/ z předchozích období)
11. Nerozdělený zisk /neuhrazená ztráta/ z předchozích období (bez menšinových podílů)
12. Konsolidační rezervní fond
13. Pasívní konsolidační rozdíl
14. Zisk /ztráta/ za účetní období bez menšinových podílů a podílu na zisku /ztrátě/ v ekvivalenci
15. Podíl na zisku /ztrátě/ v ekvivalenci
16. Menšinové vlastní jmění
z toho: - Menšinový kapitál/ základní jmění
- Menšinové kapitálové fondy
- Menšinové fondy ze zisku
- Menšinový nerozdělený zisk /neuhrazená ztráta/ z předchozích období
- Menšinový zisk /ztráta/ běžného účetního období
Pasíva celkem
PODROZVAHA
1. Budoucí možné závazky k plnění celkem v tom:
a) přijetí směnek /akcepty/ a indosamenty směnek
b) závazky ze záruk
c) závazky ze zástav
2. Ostatní neodvolatelné závazky
3. Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací
4. Závazky ze spotových, termínových a opčních operací
2.
Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
v tom: úroky z cenných papírů s pevnými výnosy
2. Náklady na úroky a podobné náklady
v tom: náklady na úroky z cenných papírů s pevnými výnosy
3. Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem z toho:
a) výnosy z akcii a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem
b) výnosy z majetkových účastí s podstatným vlivem
c) výnosy z majetkových účastí s rozhodujícím vlivem
d) výnosy z majetkových účastí v přidružených subjektech
4. Výnosy z poplatků a provizí
5. Náklady na placené poplatky a provize
6. Zisk /ztráta/ z finančních operací
7. Ostatní výnosy
8. Všeobecné provozní náklady
z toho:
a) náklady na zaměstnance
b) ostatní provozní náklady
9. Tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku
z toho:
a) tvorba rezerv k hmotnému majetku
b) tvorba opravných položek k hmotnému majetku
c) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku
10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku
z toho:
a) použití rezerv k hmotnému majetku
b) použití opravných položek k hmotnému majetku
c) použití opravných položek k nehmotnému majetku
11. Ostatní náklady
12. Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky
13. Použití opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky
14. Tvorba opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním finančním investicím
15. Použití opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním finančním investicím
16. Tvorba ostatních opravných položek a rezerv
17. Použití ostatních opravných položek a rezerv
18. Mimořádné výnosy
v tom: zúčtování pasívního konsolidačního rozdílu
19. Mimořádné náklady
v tom: zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu
20. Zisk nebo ztráta za účetní období bez menšinových podílů
21. Podíl na zisku nebo ztrátě v ekvivalenci
22. Menšinový zisk nebo ztráta běžného účetního období".
3/ Čl. IV
V Čl. IV se v bodech 4., 6., 8. Mění název a v textu se nahrazují slova takto:
a) 4. "Podíl na zisku nebo ztrátě v ekvivalenci";
b) 6. " Menšinový zisk nebo ztrátu běžného účetního období"
c) 8. " Zisk nebo ztráta za účetní období bez menšinových podílů".
4/ Čl. V
V Čl. V odst. 1 písm a) se nahrazuje zněním:
"a) informace obsažené v příloze k individuálním ročním účetní výkazům podle opatření ministerstva financí č.j. 282/64050/1997 ze dne 7. října 1997 , kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky, pokud přicházejí při konsolidaci v úvahu,".