Opatření ze dne 9.4.1998, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele

30.4.1998 | Sbírka:  281/24 015/1998 | Částka:  35/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/71 701/95
Pasivní derogace: 281/97 417/2001
281/24 015/1998
Opatření,
kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
ing. P. Ryneš,
tel.: 5704 2528
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1) Tímto opatřením se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele.
2) Úprava obsahu účetní závěrky vyplývá z přílohy tohoto opatření.
3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF/čj.: V/20 100/1992 z 15. 7. 1992, ve znění pozdějších předpisů změn a doplňků.
Čl.II
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 1997.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
Ing. I. Pilip, v.r.
Příloha
Opatření MF čj.: 281/71 701/95 z 20. 12. 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele se mění a doplňuje takto:
1/ Příloha 1, článek I, odstavec 6
Prvé dvě věty odstavce se ruší a nahrazují takto:
"(6) Účetní závěrka vč. přílohy se v jednom vyhotovení předkládá vždy současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu.
Veřejná obchodní společnost předkládá účetní závěrku vč. přílohy v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. 3. roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období."
Třetí (poslední) věta odstavce zůstává v platnosti.
2) Příloha 1, článek II, odstavec 1
V části "Rozvaha, Vlastní jmění (A)" se pod řádek "-základní jmění (A.I.)" vkládá nový řádek ve znění: "z toho: základní jmění zapsané v obchodním rejstříku (viz. pozn. 2)".
Pod poznámku 1 umístěnou pod rozvahou se vkládá poznámka 2 v tomto znění:
"Pozn. 2 Údaj o základním jmění zapsaném v obchodním rejstříku se čerpá z analytické evidence účtu 411-Základní jmění."
3) Příloha 1, článek II, odstavec 3
Odstavec se ruší a nahrazuje takto:
"(3) Účetní jednotka je povinna po schválení výroční zprávy umožnit každému do ní nahlédnout v sídle účetní jednotky nebo v místě zveřejněném oznámením (viz § 769 obchodního zákoníku)."