Opatření ze dne 16.6.1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání

20.8.1998 | Sbírka:  OP19/98 | Částka:  68/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 441/2002 Sb., 309/1999 Sb., OP28/99
OP19/98
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 16. června 1998
k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání
Změna: OP28/99
Změna: 441/2002 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. září 1998 Klasifikaci kmenových oborů vzdělání - KKOV (dále jen "klasifikace"). Klasifikace nahrazuje dosavadní Jednotnou klasifikaci oborů vzdělání - JKOV. Do 31. srpna 1999 je možné souběžně s novou klasifikací používat i členění oborů vzdělání podle klasifikace JKOV.
Klasifikace je základním systematickým nástrojem pro statistické sledování a analýzu struktury obyvatelstva podle dosaženého vzdělání a obsahové podobnosti přípravy (směru studia). Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti či vzájemné odlišnosti. Klasifikace by měla být stabilní a dostačující pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb. Pro jiné účely si mohou organizace vytvářet tzv. účelové, podrobnější nomenklatury, které musí být sestavovány tak, aby byla zajištěna jejich obsahová a číselná návaznost na klasifikaci.
Klasifikace je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
Klasifikace obsahuje kromě normativní, metodické a systematické části i část převodníkovou, kde je uveden převod oborů vzdělání dosavadní JKOV na kmenové obory nové klasifikace. Metodická a systematická část klasifikace je uvedena v příloze tohoto opatření.
Český statistický úřad vydává klasifikaci jako samostatnou publikaci,1) kterou lze zakoupit též na disketě v Českém statistickém úřadu v odboru informačních služeb.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Příloha
Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
II. Metodická část
1. Předmět a účel klasifikace
Předmětem klasifikace jsou kmenové obory vzdělání, které vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Kmenové obory vzdělání představují kategorie shrnující obory vzdělání (vzdělávací programy a v případě vysokých škol studijní programy), které se liší (podle druhu škol) názvem, odchylkami v učebním plánu, dílčími koncepčními záměry, uspořádáním vzdělávací trasy nebo svým obsahem, ale jejichž absolventi jsou připravováni pro uplatnění ve stejné oblasti lidské činnosti.
Účelem klasifikace kmenových oborů vzdělání je možnost uspořádávání, začleňování a třídění oborů vzdělání (vzdělávacích programů nebo studijních programů). To znamená, že kmenové obory vzdělání vytvářejí registr, kde k jednotlivým kmenovým oborům vzdělání jsou přiřazovány existující i nově schvalované obory vzdělání (vzdělávací programy nebo studijní programy).
Do klasifikace kmenových oborů vzdělání jsou začleněny kmenové obory vysokých, vyšších a středních škol vč. škol speciálních.
Klasifikace kmenových oborů vzdělání nahrazuje dosavadní soustavu Jednotné klasifikace oborů vzdělání (JKOV). Ta je příliš podrobná v oblasti technických oborů a nevyhovující v oblasti oborů terciální sféry, kde nemá dostatečnou rozlišovací schopnost, a stala se nevyhovující vlivem neustálého nárůstu počtu oborů vzdělání, které se často jen nepatrně odlišují.
Základním kritériem, podle něhož jsou v klasifikaci rozvrženy první a druhý stupeň třídění, je obecná povaha vědních disciplín z hlediska jejich vlastního předmětu, jejich místa na daném stupni vývoje specializace věd a míry jejich bezprostředního či zprostředkovaného vlivu na ostatní lidské činnosti.
Vlastní kmenové obory vycházejí z vymezení požadavků na jednotlivé vzdělávací či studijní programy a jsou konstruovány s přihlédnutím k systémům odborné přípravy v zemích EU a zajišťují možnost mezinárodního srovnávání zejména v kategorii "dosažené vzdělání".
Obory vzdělání uvedené v JKOV jsou přiřazeny k jednotlivým kmenovým oborům vzdělání v převodníku (část IV. publikace KKOV).
2. Konstrukce klasifikace kmenových oborů vzdělání
Klasifikace je dvourozměrným systémem. V prvním rozměru se třídí kmenové obory vzdělání ve skupinách tvořících účelové uspořádání věd a nauk. Ve druhém rozměru (jedná se o alfabetický údaj) se uvádí dosažené (dokončené) vzdělání, navazující na třídění podle prvého rozměru. Pětimístným kódem lze u každého jedince vyjádřit jak kmenový obor studia, tak i dosažené vzdělání.
Schéma kódu kmenového oboru vzdělání: xx-xx-x

   1. rozměr    2. rozměr
 x  x   xx     x
--- ---  ---     ---
               hlavní skupina
 ----------------------------------------------------
               skupina
   -----------------------------------------------
               kmenový obor vzdělání
      -----------------------------------------
               dosažené vzdělání*)
            -----------------------------
    
*) - kmenové obory stejného názvu jsou pro různé kategorie dosaženého vzdělání uváděny slovně pouze jednou s tím, že v písmenovém kódu druhého rozměru - dosaženého vzdělání - může být uvedeno více možností (xx-xx-X, Y, Z - tj. pro všechny možné kategorie dosaženého vzdělání pro daný kmenový obor). Např.: 41-03-R,T,V - zvolený příklad názorně ukazuje, že v kmenovém oboru "Zootechnika" lze připravovat odborníky ve třech kategoriích dosaženého vzdělání, a to: R - vysokoškolské bakalářské vzdělání, T - vysokoškolské magisterské vzdělání a V - vysokoškolské doktorské vzdělání nebo vědecká výchova.
Kódové značení skupin kmenových oborů a kmenových oborů vzdělání je uvedené v systematické části klasifikace kmenových oborů vzdělání (část III. publikace KKOV).
Kódové označení kategorie dosaženého  vzdělání podle KKOV a
návaznost na dosažené vzdělání podle JKOV a ISCED 1997

                           tab. č. 1
------------------------------------------------------------------
Kód       Dosažené vzdělání       Kód JKOV  ISCED 97
------------------------------------------------------------------
 A  bez vzdělání                 0    0
   bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň
   základní školy
------------------------------------------------------------------
 B  neúplné základní vzdělání          0    1
   neúplné základní vzdělání, dokončený
   1. stupeň základní školy
------------------------------------------------------------------
 C  základní vzdělání              1    2
   základní vzdělání, jednoletá a dvouletá   3*
   praktická škola
------------------------------------------------------------------
 D  nižší střední vzdělání            3*    2
   nižší střední vzdělání, tříletá příprava
   v praktické škole
------------------------------------------------------------------
 E  nižší střední odborné vzdělání        0    2
   nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací  2**
   programy učilišť, odborných učilišť)
------------------------------------------------------------------
 H  střední odborného vzdělání s výučním listem 2    3C
   střední odborné vzdělání dosažené
   absolvováním nematuritních vzdělávacích
   programů poskytujících výuční list,
   s výjimkou programů uvedených v bodě E
------------------------------------------------------------------
 J  střední nebo střední odborné vzdělání
   bez maturity i výučního listu        3    3C
   střední nebo střední odborné vzdělání
   dosažené absolvováním středoškolských
   nematuritních vzdělávacích programů
   neposkytujících výuční list
------------------------------------------------------------------
 K  úplné střední všeobecné vzdělání       5    3A
   úplné střední všeobecné vzdělání
------------------------------------------------------------------
 L  úplné střední odborné vzdělání s vyučením
   i maturitou                 4    3A
   úplné střední odborné vzdělání dosažené
   absolvováním vzdělávacích programů SOU
       ukončených maturitou a vzdělávacích
   programů SOU i SOŠ pro absolventy
   tříletých učebních oborů ukončených
   maturitou                  6****
------------------------------------------------------------------
 M  úplné střední odborné vzdělání
   s maturitou (bez vyučení)          6    3A
   úplné střední odborné vzdělání dosažené
   absolvováním vzdělávacích programů
   ukončených maturitou, s výjimkou programů
   uvedených v bodě L; pomaturitní studium
   kvalifikační                 5***
------------------------------------------------------------------
 N  vyšší odborné vzdělání            7    5B
   vyšší vzdělání dosažené absolvováním   (kromě
   vzdělávacích programů vyšších odborných  bakalářského)
   škol, konzervatoří a tanečních
   konzervatoří; pomaturitní studium
   specializační a inovační
------------------------------------------------------------------
 R  bakalářské vzdělání             7    5A
   vysokoškolské vzdělání dosažené      (jen    5B
   absolvováním bakalářských studijních   bakalářské)
   programů vysokých škol
------------------------------------------------------------------
 T  vysokoškolské vzdělání            8    5A
   vysokoškolské vzdělání dosažené
   absolvováním magisterských (tj.
   inženýrských a lékařských) studijních
   programů vysokých škol
------------------------------------------------------------------
 V  doktorské vzdělání              9    6
   vysokoškolské doktorské vzdělání
   dosažené absolvováním studia v doktorském
   studijním programu, postgraduální studium
   a vědecká výchova +
------------------------------------------------------------------
Poznámky:
3* - jen absolventi praktické školy
2** - jen absolventi vzdělávacích programů odborných učilišť
+ - do r. 2001, viz § 100 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ze dne 29. 5. 1998
5*** - jen absolventi lyceí
6**** - jen absolventi studia pro absolventy tříletých učebních oborů
3. Vazba klasifikace na Jednotnou klasifikaci oborů vzdělání
Vazba oborů vzdělání JKOV je uvedena v části IV. publikace KKOV.
Návaznost označení dosaženého vzdělání, které se v nové klasifikaci označuje alfabeticky, pro možnost vyjádření všech kategorií dosaženého vzdělání a pro možnost snadného převodu na mezinárodní klasifikaci ISCED 1997 je uvedena na str. ... v tabulce č. 1.
Následující tabulka znázorňuje změny, ke kterým došlo na úrovni hlavních skupin a skupin oborů vzdělání.
  Hlavní skupiny a skupiny oborů vzdělání podle KKOV a JKOV

                           tab. č. 2
--------------------------------------------------------------------------
Kód Název             Kód  Název
--------------------------------------------------------------------------
   KKOV                JKOV
--------------------------------------------------------------------------
1  Přírodní vědy a nauky     1   Přírodní vědy

11  Matematické obory       11  Fyzikálně-matematické vědy
12  Geologické obory       12  Geologické vědy
13  Geografické obory       13  Geografické vědy
14  Chemické obory        14  Chemické vědy
15  Biologické obory       15  Biologické vědy
16  Ekologie a ochrana      16  Ochrana životního prostředí
   životního prostředí
17  Fyzikální obory
18  Informatické obory
2, 3 Technické vědy a nauky    2, 3 Technické vědy a nauky

21  Hornictví a hornická     21  Hornictví a hornická
   geologie, hutnictví         geologie
   a slévárenství
                  22  Hutnictví
23  Strojírenství a        23  Strojírenství a ostatní
   strojírenská výroba         kovodělná výroba
                  24  Strojírenství a ostatní
                     kovodělná výroba - obory
                     studia na SOU
26  Elektrotechnika,       26  Elektrotechnika
   telekomunikační a
   výpočetní technika
                  27  Technická chemie silikátů
28  Technická chemie       28  Technická chemie ostatní
   a chemie silikátů          (kromě chemie silikátů)
29  Potravinářství        29  Potravinářství
   a potravinářská chemie
31  Textilní výroba        31  Textil a oděvnictví
   a oděvnictví
32  Kožedělná a obuvnická     32  Zpracování kůže, plastů,
   výroba a zpracování plastů     pryže a výroba obuvi
33  Zpracování dřeva a výroba   33  Zpracování dřeva a výroba
   hudebních nástrojů         hudebních nástrojů
34  Polygrafie, zpracování    34  Polygrafie, zpracování
   papíru, filmu a fotografie     papíru, filmu a fotografie
35  Architektura         35  Architektura
36  Stavebnictví, geodézie    36  Stavebnictví, geodézie
   a kartografie            a kartografie
37  Doprava a spoje        37  Doprava, pošty
                     a telekomunikace
39  Speciální a          39  Speciální technické obory
   interdisciplinární
   obory
4  Zemědělsko-lesnické      4   Zemědělsko-lesnické
   a veterinární vědy a nauky     a veterinární vědy a nauky

41  Zemědělství a lesnictví    41  Zemědělsko-lesnické vědy
                  42  Zemědělství a lesní
                     hospodářství
43  Veterinářství a veterinární  43  Veterinární vědy
   prevence
                  45  Zemědělství a lesní
                     hospodářství - obory studia
                     na SOU

5  Zdravotnictví, lékařské    5   Lékařské a farmaceutické
   a farmaceutické vědy a nauky    vědy a nauky

51  Lékařské vědy         51  Lékařské vědy
52  Farmaceutické vědy      52  Farmaceutické vědy
53  Zdravotnictví         53  Zdravotnictví
                  54  Zdravotnictví - obory
                     studia na SOU

6, 7 Společenské vědy, nauky    6, 7 Společenské vědy, nauky
   a služby              a služby

61  Filozofie, teologie      61  Filozofické vědy
62  Ekonomie           62  Ekonomické vědy
63  Ekonomika a administrativa  63  Ekonomika a organizace,
                     obchod a služby
64  Podnikání v oborech, odvětví 64  Ekonomika a organizace,
                     obchod a služby - obory studia
                     na SOU
65  Gastronomie, hotelnictví
   a turismus
66  Obchod
67  Sociální vědy         67  Politické vědy
68  Právo, právní a veřejnoprávní 68  Právní vědy
   činnost
69  Osobní a provozní služby
71  Obory z oblasti historie   71  Historické vědy
72  Publicistika, knihovnictví  72  Publicistika, knihovnictví
   a informatika            a vědecké informace
73  Filologické vědy       73  Filologické vědy
74  Tělesná kultura, tělovýchova 74  Vědy o tělesné kultuře
   a sport
75  Pedagogika, učitelství    75  Pedagogické vědy
   a sociální péče
                  76  Učitelství
77  Obory z oblasti psychologie  77  Psychologické vědy
78  Obecně odborná příprava
79  Obecná příprava        79  Úplné střední vzdělání
                     na gymnáziu

8  Vědy a nauky o kultuře    8   Vědy a nauky o kultuře
   a umění               a umění
81  Teorie a dějiny umění     81  Vědy o umění
82  Umění a užité umění      82  Umění, užité umění a
                     rukodílná umělecko-řemeslná
                     výroba
                  85  Umění, užité umění a
                     rukodílná umělecko-řemeslná
                     výroba - obory studia na SOU

9  Vojenské vědy a nauky     9   Vojenské vědy

91  Teorie vojenského umění
92      zrušena
93  zrušena

94  zrušena
95  Vojenské zdravotnictví
4. Využívání klasifikace
Významnou výhodou KKOV oproti dřívější JKOV je zpřehlednění a stabilizace soustavy oborů vzdělání.
Nově zavedené kmenové obory tedy představují kategorie, do kterých jsou seskupovány obory vzdělání (vzdělávací či studijní programy), které jsou charakterizovány, zejména u středního školství, společným základem učiva, obsahovou příbuzností odborné přípravy, podobnými nároky na vybavení školy a potřebu kvalifikace učitelů a zejména obdobnou uplatnitelností v praxi.
Klasifikace kmenových oborů vzdělání tedy opět poskytne možnost jednotného kódování vzdělání každého jednotlivce, umožňující snadnou přiřaditelnost v rámci využití katalogů prací i katalogů povolání i v oblasti systémů evidence pracovníků i nezaměstnaných. Rovněž výrazně zjednoduší statistické sledování ve školské sféře.
Dosavadní obory vzdělání JKOV jsou přiřazeny k jednotlivým kmenovým oborům v převodníku (část IV. publikace KKOV).
Nově vznikající obory vzdělání (vzdělávací či studijní programy) budou přiřazovány k existujícím kmenovým oborům v rámci schvalovacího řízení MŠMT. Rovněž evidence těchto nově vznikajících oborů vzdělání (vzdělávacích či studijních programů) bude realizována pouze v rámci působnosti MŠMT.
ČSÚ bude v případě potřeby zajišťovat pouze aktualizaci klasifikace kmenových oborů vzdělání - KKOV.
5. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání - ISCED
Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání - ISCED byla vypracována a vydána UNESCO v roce 1976. Tato klasifikace byla pětimístná. První místo označovalo dosažené vzdělání a další dvě místa skupinu vzdělávacích programů. Podrobnější třídění vzdělávacích programů bylo tříděno posledními kódy klasifikace. Klasifikace ISCED se již řadu let aktualizuje a v listopadu 1997 byly na Generální konferenci UNESCO v Paříži schválené změny, pokud se jedná o třídění kategorie dosaženého vzdělání a třídění skupin vzdělávacích programů. Další část aktualizace dosud nebyla ukončena. (V současné době je aktualizovaná část klasifikace ISCED uvedena na Internetu pod adresou: usnescostat.unesco.org.)
Klasifikace kmenových oborů vzdělání byla vypracována tak,a by byla snáze převoditelná na mezinárodní standard ISCED 1997, zejména pokud se jedná o kategorie dosaženého vzdělání.
Klasifikace ISCED 1997 má 7 stupňů dosaženého vzdělání (0 až 6), které mohou mít vnitřní členění A až C.
Informativní přehled kódového značení kategorie dosaženého vzdělání podle ISCED 1997
kód dosažené vzdělání
0  preprimární vzdělání (bez vzdělání)
1  primární vzdělání
2 nižší sekundární vzdělání
   2A - stupeň, z kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
   2B - přípravný stupeň pro pracovní trh
   2C - stupeň směřující na pracovní trh
3 vyšší sekundární vzdělání
   3A - stupeň, z kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
   3B - přípravný stupeň pro pracovní trh
   3C - stupeň směřující na pracovní trh
4 po-sekundární vzdělání, nižší než terciální
   4A - stupeň, z kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
   4B - prakticky zaměřené studium
5 první stupeň
   5A - stupeň, z kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání
   5B - prakticky zaměřené studium
6 druhý stupeň terciálního vzdělání
  
Tabulka č. 1 v metodické části obsahuje návaznost dosaženého vzdělání jak na klasifikaci JKOV, tak i na klasifikaci ISCED 1997.
III. Systematická část
------------------------------------------------------------------------------------------
Kód          Název kmenového oboru vzdělání
------------------------------------------------------------------------------------------
         1  Přírodní vědy a nauky

         11  Matematické obory

11-01-R,T,V      Matematika
11-03-R,T,V      Aplikovaná matematika
         12  Geologické obory
   
12-01-R,T,V      Geologie
12-02-R,T,V      Aplikovaná geologie
         13  Geografické obory
    
13-01-R,T,V      Geografie
13-02-R,T,V      Kartografie
13-03-R,T,V      Demografie
         14  Chemické obory
    
14-01-R,T,V      Anorganická chemie
14-02-R,T,V      Organická chemie
14-03-R,T,V      Analytická chemie
14-04-R,T,V      Fyzikální chemie
14-05-R,T,V      Makromolekulární chemie
14-06-R,T,V      Biochemie
14-07-R,T,V      Chemie
14-08-R,T,V      Jaderná chemie
         15  Biologické obory
    
15-01-R,T,V      Biologie
15-02-R,T,V      Zoologie
15-04-R,T,V      Genetika
15-07-R,T,V      Botanika
15-10-R,T,V      Mikrobiologie
15-11-R,T,V      Fyziologie a imunologie
15-12-R,T,V      Antropologie
15-15-R,T,V      Molekulární a buněčná biologie
         16  Ekologie a ochrana životního prostředí
    
16-01-L,M,N      Ekologie a ochrana prostředí
16-02-M,N       Průmyslová ekologie
16-03-R,T,V      Ekologie
16-04-R,T,V      Ochrana prostředí
         17  Fyzikální obory
    
17-01-R,T,V      Fyzika
17-02-R,T,V      Aplikovaná fyzika
         18  Informatické obory
    
18-01-R,T,V      Informatika
18-02-R,T,V      Aplikovaná informatika
         2,3  Technické vědy a nauky
         21  Hornictví a hornická geologie,
            hutnictví a slévárenství
     
21-01-R,T,V      Hornictví a geologie
21-02-R,T,V      Nerostné suroviny
21-09-R,T,V      Metalurgické inženýrství
21-31-N        Hutní a slévárenská výroba
21-41-J,M       Užitá geologie
21-42-J,L,M,N     Těžba a zpracování surovin
21-43-J,L,M      Hutní výroba a druhovýroba
21-44-J,M       Slévárenská výroba
21-51-E,H       Horník, hornické práce
21-52-E,H       Hutník, hutnické práce
21-53-E,H       Modelář, modelářské práce
21-54-E,H       Formíř, formířské práce
21-55-E,H       Slévač, slévačské práce
         23  Strojírenství a strojírenská výroba
    
23-01-R,T,V      Strojní inženýrství
23-02-R,T,V      Stroje a zařízení
23-03-R,T,V      Strojírenská technologie
23-04-R,T,V      Vojenská technika strojní
23-05-R,T,V      Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
23-06-R,T,V      Letecká a raketová technika
23-31-N        Konstrukce strojů
23-41-J,L,M,N,R    Strojírenství
23-42-J,L,M      Automatizace ve strojírenství
23-43-L        Strojírenská výroba
23-44-L        Montáž strojů a zařízení
23-45-J,L,M,N     Servis a opravy strojů a zařízení
23-46-L        Obsluha strojů a zařízení
23-51-E,H       Zámečník, zámečnické práce a údržba
23-52-E,H       Nástrojař, nástrojařské práce
23-53-E,H       Rytec kovů, rytecké práce
23-54-E,H       Kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie
23-55-E,H       Klempíř, klempířské práce ve strojírenství
23-56-E,H       Obráběč kovů, obráběčské práce
23-57-E,H       Strojní kovář, kovářské práce
23-58-E,H       Úpravář kovů, úpravářské práce
23-59-E,H       Povrchová úprava, práce při povrchové úpravě
23-61-E,H       Lakýrník, lakýrnické práce
23-62-E,H       Optik
23-63-E,H       Hodinář, hodinářské práce
23-64-E,H       Strojní mechanik, montérské práce
23-65-E,H       Strojník, práce při obsluze strojů
23-66-E,H       Mechanik opravář, opravářské práce
23-67-E,H       Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce
23-68-E,H       Automechanik, technické práce v autoservisu
23-69-E,H,L      Puškař
23-71-E,H       Nožíř
         26  Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
    
26-01-R,T,V      Slaboproudá elektrotechnika
26-02-R,T,V      Elektrotechnologie
26-08-R,T,V      Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení
26-09-R,T,V      Elektrotechnická specializace
26-11-R,T,V      Vojenská technika - elektrotechnická
26-12-R,T,V      Elektrotechnika a informatika
26-31-N        Výpočetní technika a informační technologie
26-41-J,L,M      Elektrotechnika
26-42-J,L,M,N,R,T,V  Silnoproudá elektrotechnika
26-43-J,L,M,N     Elektronika
26-44-J,L,M,N     Automatizace
26-45-J,L,M,N         Telekomunikace
26-46-J,L,M,N     Aplikovaná elektronika
26-47-J,L,M      Výpočetní technika
26-51-E,H       Elektrikář, elektrotechnické práce
26-52-E,H       Mechanik elektrotechnických zařízení
26-53-E,H       Mechanik elektronických zařízení
26-54-E,H       Montér elektrorozvodných sítí
26-55-E,H       Mechanik automatizační techniky
26-56-E,H       Mechanik zabezpečovací techniky
26-57-E,H       Autoelektrikář
26-58-E,H       Mechanik telekomunikační techniky
26-59-E,H       Mechanik telekomunikačních sítí
         28  Technická chemie a chemie silikátů
    
28-01-R,T,V      Chemie a chemická technologie
28-02-R,T,V      Chemie a technická chemie
28-04-R,T,V      Vojenská chemie
28-05-R,T,V      Chemie a technologie ochrany životního prostředí
28-06-R,T,V      Spotřební chemie
28-07-R,T,V      Chemické a procesní inženýrství
28-08-R,T,V      Chemie a technologie materiálů
28-10-R,T,V      Biochemie a biotechnologie
28-11-R,T,V      Chemie a technologie paliv
28-31-N        Průmyslová chemie a chemická technologie
28-32-N        Sklářská a keramická výroba
28-41-J,M       Chemická technologie
28-42-J,L,M      Průmyslová chemie
28-43-J,L,M      Analytická chemie aplikovaná
28-44-J,M,N      Aplikovaná chemie
28-45-J,L,M      Sklářská výroba
28-46-J,L,M      Keramická výroba
28-47-L        Bižuterní výroba a výroba ozdobných předmětů
28-51-E,H       Chemik-laborant, práce v chemické laboratoři
28-52-E,H       Chemik, práce v chemické výrobě
28-53-E,H,J      Farmaceutická výroba
28-54-E,H       Výrobce a zpracovatel silikátových vláken
28-55-E,H       Gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě
28-56-E,H       Výrobce papíru, papírenské práce
28-57-E,H       Keramik, keramické práce
28-58-E,H       Sklář, sklářské práce
28-59-E,H       Výroba stavebních materiálů
28-61-E,H       Brusič skla, brusič technického a šperkového kamene
28-62-E,H       Malíř skla a keramiky
28-63-E,H       Výrobce bižuterie, bižuterní práce
28-64-E,H       Výrobce ozdobných předmětů, vánočních ozdob a zapínadel
         29  Potravinářství a potravinářská chemie
    
29-01-R,T,V      Chemie a technologie potravin
29-31-N        Potravinářská technologie
29-41-J,L,M      Potravinářství
29-42-J,L,M      Analýza potravin
29-43-J,L,M      Technologie sacharidů
29-44-J,L,M      Technologie masa
29-45-J,L,M      Kvasná technologie
29-46-J,L,M      Technologie mléka
29-47-J,L,M      Technologie tuků
29-48-J,L,M      Konzervárenská technologie
29-51-E,H       Potravinář, potravinářské práce
29-52-E,H       Mlynář, mlynářské práce
29-53-E,H       Pekař, pekařské práce
29-54-E,H       Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
29-55-E,H       Mlékař, mlékařské práce
29-56-E,H       Řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce
29-57-E,H       Sladovník, pivovarník, pivovarnické práce
29-58-E,H       Konzervář, konzervárenské práce
29-59-E,H       Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín
         31  Textilní výroba a oděvnictví
    
31-06-R,T,V      Textilní inženýrství
31-07-R        Textil
31-31-N        Textil a oděvnictví
31-41-J,L,M      Textilnictví
31-42-J,L,M      Zušlechťování textilií
31-43-J,L,M      Oděvnictví
31-51-E,H       Přadlák, přádelnické práce
31-52-E,H       Plsťař, plsťařské práce
31-53-E,H       Tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců
31-54-E,H       Pletař, pletařské práce
31-55-E,H       Prýmkař, prýmkařské práce
31-56-E,H       Textilní chemik, zušlechťovací práce
31-57-E,H       Výrobce textilií, textilní výroba
31-58-E,H       Krejčí, krejčovské práce
31-59-E,H       Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic
31-61-E,H       Strojní vyšívačka
31-62-E,H       Kloboučník, kloboučnické práce
         32  Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
    
32-31-N        Zpracování kůže
32-41-J,L,M      Zpracování usní, plastů a pryže
32-42-J,L,M      Kožedělná výroba
32-43-J,L,M      Kožešnická výroba
32-44-J,L,M      Výroba obuvi
32-51-E,H       Koželužský chemik, zpracování kůže
32-52-E,H       Brašnář, brašnářské práce
32-53-E,H       Kožešník, kožešnické práce
32-54-E,H       Obuvník, obuvnické práce
32-55-E,H       Rukavičkář, rukavičkářské práce
32-56-E,H       Sedlář, sedlářské práce
32-57-E,H       Svrškař, svrškařské práce
32-58-E,H       Výroba obuvi a kožené galanterie
32-59-E,H       Kopytář
32-61-E,H       Výrobce ortopedicko-protetických pomůcek
         33  Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
    
33-01-R,T,V      Dřevařské inženýrství
33-31-N        Dřevařství a nábytkářství
33-41-J,L,M,R     Dřevařství
33-42-J,L,M      Nábytkářství
33-43-J,L,M      Výroba hudebních nástrojů
33-51-E,H       Bednář, bednářské práce
33-52-E,H       Kartáčník, kartáčnické práce
33-53-E,H       Košíkář, košíkářské práce
33-54-E,H       Mechanik hudebních nástrojů
33-55-E,H       Rámař-pozlacovač
33-56-E,H       Truhlář, truhlářské práce
33-57-E,H       Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb,
            výroba sportovních potřeb
33-58-E,H       Zpracovatel přírodních pletiv
33-59-E,H       Čalouník, čalounické práce
         34  Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
    
34-41-J,L,M,N,R,T,V  Polygrafie
34-42-J,L,M      Obalová technika, zpracování papíru
34-51-E,H,L      Sazeč, sazečské práce
34-52-E,H,L      Tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce
34-53-E,H,L      Reprodukční grafik, litografické a montážní práce
34-54-E,H       Polygrafická výroba
34-55-E,H       Filmový laborant
34-56-E,H       Fotograf, fotografické práce
34-57-E,H       Knihař, knihařské práce
         35  Architektura
    
35-01-R,T,V      Architektura a urbanismus
         36  Stavebnictví, geodézie a kartografie
    
36-02-T,V       Geomatika
36-06-R,T,V      Vojenské stavby
36-07-T,V       Stavební inženýrství
36-08-R,T,V      Pozemní stavby a architektura
36-41-J,L,M,N     Pozemní stavitelství
36-42-J,L,M,N     Dopravní a vodohospodářské stavitelství
36-43-J,M       Stavební materiály a výrobky
36-44-E,H,J,L     Stavební provoz
36-45-J,L,M      Technická zařízení budov
36-46-J,L,M,R,T,V   Geodézie a kartografie
36-47-J,L,M,N,R    Stavebnictví
36-51-E,H       Dlaždič-cestář, dlaždičské práce
36-52-E,H       Instalatér, instalatérské práce
36-53-E,H       Izolatér, izolatérské práce
36-54-E,H       Kameník, kamenické práce
36-55-E,H       Klempíř, klempířské práce ve stavebnictví
36-56-E,H       Kominík, kominické práce
36-57-E,H       Malíř-natěrač, malířské a natěračské práce
36-58-E,H       Montér-vodopotrubář
36-59-E,H       Podlahář, podlahářské práce
36-61-E,H           Silničář, silničářské práce
36-62-E,H       Sklenář, sklenářské práce
36-63-E,H       Štukatér, štukatérské práce
36-64-E,H       Tesař, tesařské práce
36-65-E,H       Vodař-meliorátor, meliorátorské práce
36-66-E,H       Suché montáže
36-67-E,H       Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce
36-68-E,H       Železobetonář, železobetonářské práce
36-69-E,H       Pokrývač, pokrývačské práce
         37  Doprava a spoje
    
37-06-R,T,V      Dopravní a spojová infrastruktura
37-07-R,T,V      Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
37-08-R,T,V      Dopravní inženýrství a spoje
37-11-R,T,V      Automatizace a řízení v dopravě a spojích
37-41-J,L,M,N     Provoz, organizace a ekonomika dopravy
37-42-J,L,M,N     Provoz, organizace a ekonomika pošt
37-51-E,H       Manipulant poštovního provozu a přepravy
37-52-E,H       Železničář, práce v dopravě
         39  Speciální a interdisciplinární obory
    
39-01-R,T,V      Aplikované vědy v inženýrství
39-02-R,T,V      Inženýrská informatika
39-04-R,T,V      Inženýrská ekologie
39-06-R,T,V      Speciální technologie
39-07-R,T,V      Energetika
39-08-M,R,T,V     Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
39-09-R,T,V      Procesní inženýrství
39-11-R,T,V      Materiálové vědy
39-14-R,T,V      Krajinné inženýrství
39-17-T,V       Soudní inženýrství
39-41-J,L,M,N     Technický interdisciplinární
         4  Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky
         41  Zemědělství a lesnictví
    
41-01-R,T,V      Zemědělské inženýrství
41-02-R,T,V      Fytotechnika
41-03-R,T,V      Zootechnika
41-04-M        Rostlinolékařství
41-06-R,T,V      Zemědělská specializace
41-07-R,T,V      Lesní inženýrství
41-08-R,T,V      Zahradnické inženýrství
41-09-R,T,V      Zahradní a krajinářská architektura
41-31-N,R       Zemědělství
41-32-N,R       Lesnictví
41-41-J,L,M      Obecné zemědělství
41-42-J,L,M      Pěstování rostlin
41-43-J,L,M      Chov hospodářských zvířat
41-44-J,L,M,R         Zahradnictví
41-45-J,L,M      Zemědělská a lesnická technika
41-46-J,L,M      Lesní hospodářství
41-51-E,H       Zemědělec, zemědělské práce
41-52-E,H       Zahradník, zahradnické práce
41-53-E,H       Chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce
41-54-E,H       Kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce
41-55-E,H       Opravář zemědělských strojů, opravářské práce
41-56-E,H       Lesní výroba, lesnické práce
41-57-E,H       Zpracovatel dřeva
         43  Veterinářství a veterinární prevence
    
43-01-T,V       Veterinární lékařství
43-02-R,T,V      Veterinární hygiena a ekologie
43-31-N        Veterinářství
43-41-M        Veterinární prevence
         5  Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky
         51  Lékařské vědy
    
51-03-T,V       Všeobecné lékařství
51-04-T,V       Stomatologie
         52  Farmaceutické vědy
    
52-06-T,V       Farmacie
52-07-R,T,V      Zdravotnická bioanalytika
         53  Zdravotnictví
    
53-41-E,H,J,M,N,R,T  Ošetřovatelství
53-42-M,N,R,T     Rehabilitace
53-43-M,N       Laborant ve zdravotnictví
53-44-L,M,N      Technik ve zdravotnictví
53-45-M,N,R,T,V    Specializace ve zdravotnictví
53-46-R,T       Ekonomika a řízení zdravotnictví
         6,7  Společenské vědy, nauky a služby
         61  Filozofie, teologie
    
61-01-R,T,V      Filozofie
61-07-R,T       Humanitní studia
61-41-M,N,R,T,V    Teologie
         62  Ekonomie
    
62-01-R,T,V      Ekonomické teorie
62-02-R,T,V      Hospodářská politika a správa
62-07-R,T,V      Kvantitativní metody v ekonomice
62-08-R,T,V      Ekonomika a management
62-09-R,T,V      Systémové inženýrství a informatika
62-10-R,T,V      Mezinárodní ekonomické vztahy
         63  Ekonomika a administrativa
    
63-41-J,M,N      Ekonomika a podnikání
63-42-J,L,M      Administrativa
63-43-J,L,M,N     Finančnictví a bankovnictví
63-51-H,J       Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce
63-52-H        Zpracování technické dokumentace
         64  Podnikání v oborech, odvětví
    
64-31-N        Management firem
64-41-J,L,M      Podnikání v oborech
64-42-J,L,M      Organizace a management v odvětví
64-43-J,L,M      Ekonomika odvětví (oborů)
         65  Gastronomie, hotelnictví a turismus
    
65-01-R,T,V      Řízení cestovního ruchu
65-41-J,L,M,N     Gastronomie
65-42-J,L,M,N     Hotelnictví a turismus
65-51-E,H       Kuchař-číšník, práce ve společném stravování
65-52-E,H       Kuchař, kuchařské práce
65-53-E,H       Číšník, servírka
         66  Obchod
    
66-41-J,L,M,N         Provoz obchodu
66-42-J,L,M      Propagace
66-43-J,L,M      Knihkupectví
66-44-J,L       Skladové hospodářství
66-51-E,H       Prodavač, obchodník, obchodní provoz
66-52-E,H       Aranžér, propagační práce
66-53-E,H       Skladník, práce ve skladu
         67  Sociální vědy
    
67-01-R,T,V      Politologie
67-02-R,T,V      Mezinárodní teritoriální studia
67-03-R,T,V      Sociologie
67-31-N,R,T,V     Sociální politika a sociální práce
         68  Právo, právní a veřejnosprávní činnost
    
68-01-V        Teoretické právní vědy
68-04-R        Právní specializace
68-05-T        Právo a právní věda
68-06-R,T       Bezpečnostně právní studia
68-41-J,M,N      Obecně právní činnost
68-42-J,L,M,N     Bezpečnostně právní činnost
68-43-J,M,N      Veřejnosprávní činnost
         69  Osobní a provozní služby
    
69-41-J,L,M,N     Osobní služby
69-42-J,L,M      Provozní služby
69-43-J,L,M      Pečovatelské služby
69-51-E,H       Kadeřník
69-52-H        Kosmetička
69-53-E,H       Provoz služeb
69-54-E,H       Práce v čistírnách a prádelnách
69-55-E,H,J      Pečovatelské práce
         71  Obory z oblasti historie
    
71-05-R,T,V      Historické vědy
         72  Publicistika, knihovnictví a informatika
    
72-01-R,T,V      Informační studia a knihovnictví
72-02-R,T,V      Mediální a komunikační studia
72-41-J,M,N      Informační služby, knihovnictví
72-42-L,M,N      Publicistika
         73  Filologické vědy
    
73-10-R,T,V      Filologie
         74  Tělesná kultura, tělovýchova a sport
    
74-01-R,T       Tělesná výchova a sport
74-03-V        Kinantropologie
74-41-H,L,M      Tělesná kultura
         75  Pedagogika, učitelství a sociální péče
    
75-01-R,T,V      Pedagogika
75-02-R,T,V      Sociální péče
75-03-R,T,V      Učitelství pro základní školy
75-04-R,T,V      Učitelství pro střední školy
75-05-R,T       Vychovatelství
75-06-R,T,V      Speciální pedagogika
75-07-R,T,V      Specializace v pedagogice
75-31-J,L,M,N,R,T   Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-32-M,N       Sociální práce a sociální pedagogika
75-41-J,M,N      Sociální činnost
         77  Obory z oblasti psychologie
    
77-01-R,T,V          Psychologie
         78  Obecně odborná příprava
    
78-41-E,H,J,M     Rodinná příprava
78-42-M        Lyceum
78-51-E,H,J      Odborná základní příprava
78-61-D        Tříletá praktická škola
78-62-C        Jednoletá a dvouletá praktická škola
         79  Obecná příprava
    
79-41-K        Gymnázium
79-42-K        Sportovní gymnázium
         8  Vědy a nauky o kultuře a umění
         81  Teorie a dějiny umění
    
81-01-R,T,V      Teorie a dějiny výtvarných umění
81-02-R,T,V      Teorie a dějiny hudebního umění
81-03-R,T,V      Teorie a dějiny tanečního umění
81-04-R,T,V      Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
81-06-R,T,V      Teorie a dějiny literatury
81-09-R,T,V      Obecná teorie a dějiny umění a kultury
         82  Umění a užité umění
    
82-01-R,T,V      Hudební umění
82-02-R,T,V      Taneční umění
82-03-R,T,V      Dramatická umění
82-04-R,T,V      Filmové, televizní a fotografické umění
            a nová média
82-06-R,T,V      Výtvarná umění
82-07-R,T,V      Literární tvorba
82-41-M,N       Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
82-42-M,N       Konzervátorství a restaurátorství
82-43-M,N       Audiovizuální tvorba a výroba
82-44-J,M,N      Hudba
82-45-M,N       Zpěv
82-46-M,N       Tanec
82-47-M,N       Hudebně dramatické umění
82-48-H,L,M      Oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů
82-51-H,L       Výtvarné a uměleckořemeslné práce
         9  Vojenské vědy a nauky
         91  Teorie vojenského umění
    
91-01-R,T,V      Teorie obrany státu
91-07-R,T,V      Vojenská geodézie a kartografie
91-08-R,T,V      Vojenská logistika
91-09-R,T,V      Teorie řízení a bojové použití jednotek pozemního vojska
91-11-R,T,V      Ochrana vojsk a obyvatel
91-15-R,T,V      Vojenské specializace
         92  zrušena
         93  zrušena
         94  zrušena
         95  Vojenské zdravotnictví
    
95-07-R,T,V      Vojenský zdravotnický management
1) Klasifikaci vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s.r.o., 764 21 Zlín-Louky.