Opatření ze dne 20.8.1998, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele

11.9.1998 | Sbírka:  281/53 678/1998 | Částka:  73/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001
281/53 678/1998
OPATŘENÍ,
kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Referent:
Ing. Blatný,
tel.: 5704 2688
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro podnikatele.
2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydaného federálním ministerstvem financí čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků, uvedených v příloze tohoto opatření.
Čl.II
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda v.r.
Příl.
Opatření federálního ministerstva financí čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, kterým se stanoví Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele ve znění pozdějších úprav provedených opatřením Ministerstva financí České republiky čj. 281/69 810/1993 ze dne 21. prosince 1994, čj. 281/43 180/1995 ze dne 28. listopadu 1995, čj. 281/6 191/1996 ze dne 11. listopadu 1996 a čj. 281/89 070/1997 ze dne 2. prosince 1997 se mění a doplňuje takto:
Účtová třída 0 - Investiční majetek
1) Čl.I odst. 5 písm. b)
se mění takto:
b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
2) Čl.I odst. 6
se mění takto:
(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší než je stanovená částka,
c) další věci určené účetní jednotkou.
3) Čl.I
se doplňuje odstavci 12 a 13 v tomto znění:
(12) V ocenění podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
(13) Nehmotný a hmotný investiční majetek, jehož pořizovací cena se snížila o poskytnutou dotaci, se účtuje na účtech, na nichž by se účtoval bez poskytnuté dotace. Při dotaci ve výši 100 % pořizovací ceny se majetek eviduje v podrozvahové evidenci.
4) Čl.III odst. 5
Ve druhé větě slova "nepřevýší 20 000 Kč" se nahrazují slovy "je nižší než stanovená částka".
5) Čl.III
se doplňuje odstavcem 11 v tomto znění:
(11) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
6) Čl.XII odst. 2
Poslední věta odstavce se nahrazuje takto:
U majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.