Opatření ze dne 20.8.1998, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

11.9.1998 | Sbírka:  281/53 679/1998 | Částka:  73/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/71 702/1995
Pasivní derogace: 281,283/77 411/2000
281/53 679/1998
Opatření
kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Referent: Ing. Blatný,
5704 2688
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, vydaného Ministerstvem financí České republiky čj. 281/71 702/1995 ze dne 28. listopadu 1995, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.
Příloha
   Opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/71
702/1995 ze dne 28. listopadu 1995, kterým se stanoví postupy
účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou
výdělečnou činnost, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví,
ve znění opatření čj. 281/80 381/1996 ze dne 2. prosince 1996
a opatření čj. 281/90 550/1997 ze dne 8. prosince 1997 se mění
a doplňuje takto:

Příloha 1, Čl. I odst. 2 písm. b)

  se mění takto:

"b) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se
  samostatným  technicko ekonomickým  určením, jejichž doba
  použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši
  částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek,"

Příloha 1, Čl. I

  se doplňuje odstavcem 12 v tomto znění:

   "(12) V ocenění  podle odstavce  2 písm.  b) se účtuje
o majetku, jakož i technickém zhodnocení, jež byly uvedeny do
užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O majetku, jakož i technickém
zhodnocení, jež byly uvedeny do užívání před tímto datem, se
účtuje podle dříve platných opatření."