Opatření ze dne 20.8.1998, kterým se mění postupy účtování pro banky

11.9.1998 | Sbírka:  282/64 554/1998 | Částka:  73/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/64 554/1998
Opatření,
kterým se mění postupy účtování pro banky1)
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 5704 2676
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví:
Čl.I
Postupy účtování pro banky 1) se mění takto:
V části A. Obecná ustanovení Čl. X odst. 3 druhá věta zní:
"Dokončení technického zhodnocení, které u jednotlivého majetku nepřevýší zákonem o dani z příjmů stanovenou částku a banka o ně nezvýší náklady na pořízení tohoto majetku, zúčtuje do nákladů na účet 636 - Nakupované výkony."
1) Opatření FMF č.j.V/2-25430/1992 z 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, ve znění opatření MF č.j.282/58850/1995 z 21.prosince 1995 a č.j.283/3 775/1996 ze 14. května 1996.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; použije se již za účetní období 1998.
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.
Ministr financí České republiky