Opatření ze dne 20.8.1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

11.9.1998 | Sbírka:  283/50 992/1998 | Částka:  73/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/50 992/1998
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: Ing. Podhorský,
tel. 5704 2653
Ing. Muk,
tel. 5704 2496
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydané FMF čj. V/20 531/1992 ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda v.r.
Příloha
Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace vydaná FMF čj.
V/20 531/1992 ze dne 13. 10. 1992
ve znění opatření MF č. j. 283/69 818/1993
ve znění opatření MF č. j. 283/16 894/1994
ve znění opatření MF č. j. 283/73 247/1994
ve znění opatření MF č. j. 283/47 771/1995
ve znění opatření MF č. j. 283/74 780/1995
ve znění opatření MF č. j. 283/71 765/1996
ve znění opatření MF č. j. 283/83 619/1997
se mění a doplňuje takto:
Účtová třída 0 - Investiční majetek
1) Čl. I odst. (5) písm. b)
se mění takto:
"b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,"
2) Čl. I odst. (6)
se mění takto:
"(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší než je stanovená částka,
c) další věci určené účetní jednotkou."
3) Čl. I odst. (12)
V článku I se nově zřizuje odstavec (12) v tomto znění:
"(12) V ocenění podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření."
4) Čl. III odst. (5)
Ve druhé větě slova "nepřevýší 20 000 Kč" se nahrazují slovy "je nižší než stanovená částka."
5) Čl. III odst. (11)
V článku III se nově zřizuje odstavec (11) v tomto znění:
"(11) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření."