Opatření ze dne 12.10.1998, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pro zdravotní pojišťovny

30.10.1998 | Sbírka:  283/71 862/1998 | Částka:  85/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 282/113 409/2001, 283/8 197/2001
283/71 862/1998
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 12. října 1998,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven
Změna: 283/8 197/2001
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro zdravotní pojišťovny.1)
(2) Účetní závěrku sestavují zdravotní pojišťovny v případech stanovených v § 19 zákona.
(3) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření a účtové osnovy a postupů účtování pro zdravotní pojišťovny.1)
(4) Zveřejnění údajů z účetní závěrky se uskutečňuje plněním povinnosti pojišťovny podle zvláštního zákona.2)
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Ministr financí ČR:
Mgr. Ivo Svoboda, v. r.
Příl.1
ROZVAHA
Ministerstvo financí ČR                                    Příloha č. 1
schváleno                                +-------------------------------+
č.j. 283/71 862/1998             ROZVAHA           |    Výkaz Úč ZP 1 - 01   |
s účinností pro                             +-------------------------------+
účetní jednotky účtující       k ............... 200....
podle účtové osnovy                           Název a sídlo účetní jednotky
pro zdravotní pojišťovny         (v tisících Kč)
                                     .................................
Účetní jednotka doručí:    +------+--------+------+-------+-------+
               |Čís.ř.| IKF  | Rok | Měsíc | IČO |  .................................
1 x příslušnému finančnímu  +------+--------+------+---+---+++++++++
  orgánu          | 01 | 850098 | 200. |  |  |||||||||  .................................
               |   |    |   |  |  |||||||||
               +------+--------+------+-------+-------+  .................................

                                     .................................

                                     .................................

+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
|                           | Č. ř. | Minulé období | Hrubá výše | Úprava | Čistá výše |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
|             a              |  b  |    1    |   2   |  3  |   4   |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| I. AKTIVA                     |  x  |                          |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Nehmotný majetek               (20) |  11 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | Zřizovací výdaje              (201) |  12 |        |      |     |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Goodwill                  (202) |  13 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Finanční umístění (investice)      (10 až 14) |  14 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | Pozemky a stavby (nemovitosti)       (10) |  15 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | | Pozemky a stavby provozní   (101 AE, 102 AE) |  16 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Fin. umísť. v podnicích třetích osob a ostat.  |    |        |      |     |      |
| | dlouhodob. pohl.              (11) |  17 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | | Majetk. účasti v podnicích s rozhod. vlivem  |    |        |      |     |      |
| | |                     (111) |  18 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Majetk. účasti v podnicích s podstat.     |    |        |      |     |      |
| | | vlivem                  (112) |  19 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Obligace a ostatní dluhopisy, půjčky -     |    |        |      |     |      |
| | | podniky s rozhodujícím vlivem    (113, 114) |  20 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Obligace a ostatní dluhopisy, půjčky -     |    |        |      |     |      |
| | | podniky s podstatným vlivem     (115, 116) |  21 |        |      |     |      |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | | Ostatní majetkové účasti a ostatní       |    |        |      |     |      |
| | | dlouhodobé pohledávky        (117, 118) |  22 |        |      |     |      |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | Ostatní finanční umístění          (12) |  23 |        |      |     |      |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | | Cenné papíry s proměnlivým výnosem    (121) |  24 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Cenné papíry s pevným výnosem      (122) |  25 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Finanční umístění v investičních        |    |        |      |     |      |
| | | společnostech a investičních fondech (123 AE) |  26 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+-----     -------+---------+------------+
| | | Finanční umístění ve sdruženích s právní    |    |        |      |     |      |
| | | subjektivitou             (123 AE) |  27 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Finanční umístění ve sdruženích bez právní   |    |        |      |     |      |
| | | subjektivity             (123 AE) |  28 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Hypotekární půjčky            (124) |  29 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Ostatní půjčky              (125) |  30 |        |      |     |      |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+

+-----------------------+----------------------+------------------------------- -+---------------------------------+
| Odesláno dne:     | Razítko:       | Podpis vedoucího        | Osoba odpovědná         |
|            |           | účetní jednotky:        | za údaje:            |
|            |           |                |                 |
|            |           |                | Telefon:            |
|            |           |                |                 |
+-----------------------+----------------------+------------------------------- -+---------------------------------+

                                                         2)
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
|             a              |  b  |    1    |   2   |  3  |   4   |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | | Depozita u bank             (126) |  31 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Ostatní finanční umístění        (127) |  32 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Pohledávky ze složených depozit      (131) |  33 |        |      |     |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Finanční umístění jménem pojistníků     (14) |  34 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Pohledávky        (30, 31, 32, z 35, z 37) |  35 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | Pohledávky z přímého pojištění a zajištění (30) |  36 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | | Pohledávky za pojistníky     (301, 308 AE) |  37 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Pohledávky za zprostředkovateli (302, 308 AE) |  38 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Pohledávky z operací zajištění  (303, 308 AE) |  39 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Pohledávky z veřejného zdravot. pojištění  (31) |  40 |        |      |     |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Pohledávky za upsaný základní kapitál   (321) |  41 |        |      |     |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Ostatní pohledávky       (32, z 35, z 37) |  42 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Ostatní aktiva             (21 až 25) |  43 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | Hmotný movitý majetek            (21) |  44 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | | Provozní movitý majetek        (211 AE) |  45 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Hmotný majetek neodpisovaný       (216) |  46 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Pořízení majetku              (22) |  47 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | | Poskyt. zálohy na poříz. nehmot. a hmot.    |    |        |      |     |      |
| | | majetku                 (222) |  48 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Ostatní aktiva               (25) |  49 |        |      |     |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek (23) |  50 |        |      |     |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | | Běžné účty             (234, 235) |  51 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Pokladna a jiné pokladní hodnoty (231, 232 AE) |  52 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Šeky                 (232 AE) |  53 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Vlastní akcie              (237) |  54 |        |      |     |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+---------+------------+
| | | Zvlášt. účty k fondům veřej. zdrav. pojištění |    |        |      |     |      |
| | |                      (24) |  55 |        |      |     |      |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Přechodné účty aktiv            (z 39) |  56 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| | Úroky a nájemné             (391 AE) |  57 |        |      |     |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (391 AE) |  58 |        |      |     |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+---------+------------+
| | Ostatní přechodné účty aktiv       (z 39) |  59 |        |      |     |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Neuhrazená ztráta minulých let        (414) |  60 |        |      |     |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Ztráta běžného účetního období           |  61 |        |      |     |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
|AKTIVA CELKEM                    |  62 |            |      |     |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| Kontrolní číslo aktiv               | 999 |        |      |     |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+

                                                         3)
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
|                           | Č. ř. | Minulé období | Hrubá výše | Úprava | Čistá výše |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
|             a              |  b  |    1    |   2   |  3  |   4   |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+---------+------------+
| II. PASIVA                     |  x  |                          |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
|  Základní kapitál a fondy        (40, 41) |  63 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Základní kapitál              (401) |  64 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Emisní ážio                (402) |  65 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Jiné kapitálové účty         (403, 404) |  66 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Rezervní fond z nového ocenění       (405) |  67 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Kapitálové fondy zdravot. pojištění (406 až 409) |  68 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Zákonný rezervní fond           (411) |  69 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Ostatní fondy               (412) |  70 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
| Fondy veřejného zdravotního pojištění     (43) |  71 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
| Technické rezervy          (44 mimo 446) |  72 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
| | Rezerva na nezasloužené pojistné      (441) |  73 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- -------------------+------------+
| | Rezerva pojistného životních pojištění   (442) |  74 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- -------------------+------------+
| | Rezerva na pojistná plnění         (443) |  75 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- -------------------+------------+
| | Rezerva na prémie a slevy         (444) |  76 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- -------------------+------------+
| | Vyrovnávací rezerva            (445) |    |        |           |      |
| | a Jiné rezervy               (449) |  77 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
| Rezerva životních pojištění, je-li nositelem    |    |        |           |      |
| investičního rizika pojistník        (446) |  78 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
| Rezervy na ostatní rizika a ztráty      (45) |  79 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Zákonné rezervy              (451) |  80 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Jiné rezervy             (452, 459) |  81 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| Závazky ze složených depozit         (461) |  82 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| Podřízená pasiva       (zejména z 36, z 48) |  83 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| Závazky        (33, 34, z 35, 36, z 37, 48) |  84 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Závazky z přímého pojištění a zajištění   (33) |  85 |        |           |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | | Závazky vůči pojištěným     (331, 338 AE) |  86 |        |           |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | | Závazky vůči zprostředkovatelům (332, 338 AE) |  87 |        |           |      |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | | Závazky při operacích zajištění (333, 338 AE) |  88 |        |           |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Závazky veřejného zdravotního pojištění   (34) |  89 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Půjčky zaručené dluhopisem      (367, 487) |  90 |        |           |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | | Půjčky zaručené dluhopisem           |    |        |           |      |
| | | v konvertibilní měně     (367 AE, 487 AE) |  91 |        |           |      |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Bankovní úvěry          (365, 366, 471) |  92 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Závazky daňové              (z 37) |  93 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+               +------------+
| | Závazky soc. zabezpečení a zdrav. pojištění   |    |        |           |      |
| |                     (z 355) |  94 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem  (481) |  95 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Závazky k podnikům s podstatným vlivem   (482) |  96 |        |           |      |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| | Ostatní závazky  (z 35, z 36, z 37, 472, z 48) |  97 |        |           |      |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| Přechodné účty pasiv            (z 39) |  98 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| Nerozdělený zisk minulých let        (413) |  99 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
| Zisk běžného účetního období            | 100 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+           +------------+
|PASIVA CELKEM                    | 101 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
| Kontrolní číslo pasiv               | 999 |        |           |      |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ----------------------+------------+
Některé vysvětlivky
(1) Položky rozvahy se sčítají zdola nahoru (např. ř. 23 zahrnuje součet ř. 24 až 32).
(2) Postup výpočtu některých položek:
a) ř. 14 = ř. 15 + ř. 17 + ř. 23 + ř. 33 + ř. 34.
b) ř. 15 zahrnuje ř. 16, který je údajem "z toho".
c) ř. 35 = ř. 36 + ř. 40 + ř. 41 + ř. 42.
d) ř. 36 zahrnuje ř. 37 až ř. 39, které jsou údaji "z toho".
e) ř. 43 = ř. 44 + ř. 47 + ř. 49 + ř. 50.
f) ř. 44 zahrnuje ř. 45 a ř. 46, které jsou údaji "z toho". Ř. 47 zahrnuje ř. 48, který je údajem "z toho". Ř. 49 Ostatní aktiva: pokud zahrnuje tzv. šekové poštovní účty, informace o nich se uvede v příloze. Ř. 50 zahrnuje ř. 51 až ř. 55, které jsou údaji "z toho".
g) ř. 56 zahrnuje ř. 57 až ř. 59, které jsou údaji "z toho".
h) ř. 58: jde o údaj ve vztahu k účtu 511 nebo 532.
i) ř. 62 zahrnuje součet ř. 11, 14, 35, 43, 56, 60, 61.
j) ř. 999 Kontrolní číslo aktiv. Toto číslo zahrnuje algebraický součet hodnotových údajů na straně aktiv rozvahy.
k) ř. 63 zahrnuje ř. 64 až ř. 70, které jsou údaji "z toho".
l) ř. 72 zahrnuje ř. 73 až ř. 77, které jsou údaji "z toho".
m) ř. 79 zahrnuje ř. 80 a ř. 81, které jsou údaji "z toho".
n) ř. 84 = ř. 85 + ř. 89 + ř. 90 + ř. 92 až ř. 97. Závazky v členění na závazky vůči podnikům, v nichž má zdravotní pojišťovna rozhodující vliv, a na závazky vůči podnikům, v nichž má zdravotní pojišťovna podstatný vliv, se uvádějí v příloze, nevyplývá-li toto členění již z rozvahy (ř. 95 a ř. 96). Položky závazků, které se uvádějí na ř. 83 Podřízená pasiva, se již neuvádějí na ř. 84.
o) ř. 85 zahrnuje ř. 86 až ř. 88, které jsou údaji "z toho". Ř. 90 zahrnuje ř. 91, který je údajem "z toho".
p) ř. 101 zahrnuje součet ř. 63, 71, 72, 78, 79, 82, 83, 84, 98, 99, 100.
r) ř. 999 Kontrolní číslo pasiv. Toto číslo zahrnuje algebraický součet hodnotových údajů na straně pasiv rozvahy.
(3) Na straně aktiv ve sl. 3 Úprava se uvádí u příslušných položek údaje o opravných položkách nebo oprávkách.
(4) V pasivech rozvahy u položky "Technické rezervy" ř. 72 až 77 a ř. 78 se jejich hrubá výše uvádí ve sl. 2. Ve sl. 3 Úprava se uvádějí částky rezerv, které představují podíl zajišťovatelů. U ostatních položek pasiv se sl. 2 a 3 nevyplňuje.
(5) V pasivech rozvahy se příslušné údaje s odchylkou podle odstavce 4 uvádějí za běžné účetní období až ve sl. 4 Čistá výše.
(6) V příloze se uvede z ř. 11 položka Software (účet 204).
(7) V příloze se uvedou z ř. 77 samostatnými položkami rezerva z účtu 445 a rezervy z účtu 449.
(8) V příloze se uvedou z ř. 59 a ř. 98 kursové rozdíly aktivní (účet 395) a kursové rozdíly pasivní (účet 396).
Příl.2
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
                                     +-------------------------------+
Ministerstvo financí ČR                         |    Výkaz Úč ZP 2 - 01   |
schváleno                                +-------------------------------+
č.j. 283/71 862/1998         VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
s účinností                               Název a sídlo účetní jednotky
pro účetní jednotky       k .................. 200....
účtující podle účtové osnovy                       .................................
pro zdravotní pojišťovny         (v tisících Kč)
                                     .................................
Účetní jednotka doručí:    +------+--------+------+-------+--------+
               |Čís.ř.| IKF  | Rok | Měsíc |  IČO | .................................
1 x příslušnému finančnímu  +------+--------+------+---+---++++++++++
  orgánu          | 01 | 851098 | 200. |  |  |||||||||| .................................
               |   |    |   |  |  ||||||||||
               +------+--------+------+-------+--------+ .................................

                                     .................................

+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
|           Legenda            | Číslo |        |      |     |
|                           | řádku |  Základna  | Mezisoučet | Výsledek |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
|             a              |  b  |    1    |   2   |  3   |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ      |  x  |    x    |   x   |  x   |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 1. Zasloužené pojistné, očištěné          |  11 |    x    |   x   |  x   |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Předepsané hrubé pojistné         (601) |  12 |        |   x   |  x   |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Pojistné postoupené zajišťovatelům    (602) |  13 |        |      |  x   |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné   |    |        |   x   |  x   |
| |                   (505 - 605) |  14 |        |      |     |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Změna stavu rez. na nezasloužené pojistné   |    |        |      |     |
| | | - podíl zajišťovatelů       (506 - 606) |  15 |        |      |     |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 2. Převedené výnosy z finančního umístění     |    |        |      |     |
|   z netechnického účtu           (611) |  16 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 3. Ostatní technické výnosy, očištěné (618 - 619) |  17 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 4. Náklady na pojistná plnění, očištěné      |  18 |    x    |   x   |  x   |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Náklady na pojistná plnění         (501) |  19 |        |   x   |  x   |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná  |    |        |      |     |
| | | plnění                  (502) |  20 |        |      |  x   |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Změna stavu rezervy na pojistná plnění      |    |        |      |     |
| |                   (503 - 603) |  21 |        |   x   |  x   |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Změna stavu rezervy na poj. plnění - podíl   |    |        |      |     |
| | | zajišťovatelů           (504 - 604) |  22 |        |      |     |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 5. Změna stavu jiných rezerv - očištěná      |    |        |      |     |
|             [(507 - 607) - (508 - 608)]|  23 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 6. Prémie a slevy, očištěné      (514 - 515) |  24 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 7. Čistá výše provozních výdajů          |  25 |    x    |   x   |  x   |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy |    |        |      |     |
| |                      (511) |  26 |    x    |      |  x   |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné|    |        |      |     |
| | smlouvy                 (511 AE) |  27 |    x    |      |  x   |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Správní režie               (512) |  28 |    x    |      |  x   |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Provize od zajišť. (613) a podíly na ziscích,  |    |        |      |     |
| | očištěné (616 - 617)             (-) |  29 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 8. Ostatní technické náklady, očištěné (518 - 519) |  30 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 9. Změna stavu vyrovnávacích rezerv  (509 - 609) |  31 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 10. VÝSLEDEK technického účtu k neživotnímu     |    |        |      |     |
|   pojištění                (= 712) |  32 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+

+----------------------+--------------------+-----------------------+---------- -----------------------+
| Odesláno dne:    | Razítko:      | Podpis vedoucího   | Osoba odpovědná za údaje:    |
|           |          | účetní jednotky:   |                 |
|           |          |            | Telefon:            |
|           |          |            |                 |
+----------------------+--------------------+-----------------------+---------- -----------------------+

+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
|            Legenda           | Číslo |        |      |     |
|                           | řádku |  Základna  | Mezisoučet | Výsledek |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
|              a             |  b  |    1    |   2   |   3  |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ      |  x  |    x    |   x   |   x  |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 1. Zasloužené pojistné, očištěné          |  33 |    x    |   x   |   x  |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Předepsané hrubé pojistné         (621) |  34 |    x    |      |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Předepsané hrubé pojistné postoupené      |    |        |      |     |
| | | zajišťovatelům              (622) |  35 |    x    |      |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné -  |    |        |      |     |
| | očištěná       [(523 - 623) - (524 - 624)]|  36 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 2. Výnosy z finančního umístění          |  37 |    x    |   x   |   x  |
+--+----------------------------------------+---------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Výnosy z majetkových účastí   (634) | v tom: |    |        |      |     |
| | a v tom: rozhodující vliv   (634 AE) |     |  38 |    x    |      |   x  |
| +----------------------------------------+---------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Výnosy z ostatních finančních umístění | v tom: |    |        |      |     |
| | a v tom: rozhodující vliv       |     |  39 |    x    |   x   |   x  |
| +-+--------------------------------------+---------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Výnosy z pozemků a staveb        (635) |  40 |        |   x   |   x  |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+----------+
| | | Výnosy z ostatních složek finančního umístění |    |        |      |     |
| | |                     (636) |  41 |        |      |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Použití opravných položek k finančnímu umístění |    |        |      |     |
| |                      (637) |  42 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
    | | Výnosy z realizace finančního umístění   (638) |  43 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 3. Nerealizované přírůstky hodnoty finančního   |    |        |      |     |
|   umístění                   *) |  44 |    x    |   x   |   x  |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 4. Ostatní technické výnosy, očištěné (647 - 648) |  45 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 5. Náklady na pojistná plnění, očištěné      |  46 |    x    |   x   |   x  |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Náklady na pojistná plnění            |  47 |        |   x   |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná  |    |        |      |     |
| | | plnění                  (522) |  48 |        |      |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Změna stavu rezervy na pojistná plnění      |    |        |      |     |
| |                   (525 - 625) |  49 |        |   x   |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Změna stavu rezervy na poj. plnění - podíl   |    |        |      |     |
| | | zajišťovatelů           (526 - 626) |  50 |        |      |     |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| 6. Změna stavu jiných rezerv            |  51 |    x    |   x   |   x  |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Změna stavu rezerv pojistného životního pojištění|    |        |      |     |
| |                   (527 - 627) |  52 |        |   x   |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Změna stavu rezerv pojist. živ. pojištění -  |    |        |      |     |
| | | podíl zajišťov.          (528 - 628) |  53 |        |      |   x  |
| +-+------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Změna stavu jiných rezerv - očištěná       |    |        |      |     |
| |            [(529 - 629 - (531 - 631)]|  54 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 7. Prémie a slevy, očištěné      (536 - 541) |  55 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 8. Čistá výše provozních výdajů          |  56 |    x    |   x   |   x  |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy |    |        |      |     |
| |                      (532) |  57 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné|    |        |      |     |
| | smlouvy                 (532 AE) |  58 |    x    |      |   x  |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Správní režie               (533) |  59 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Provize od zajišťov. (643) a podíly na ziscích, |    |        |      |     |
| | očištěné           (641 - 642)  (-) |  60 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 9. Náklady na finanční umístění          |  61 |    x    |   x   |   x  |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Náklady na finanční umístění        (535) |  62 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Tvorba opravných položek k finančnímu umístění  |    |        |      |     |
| |                      (537) |  63 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Náklady na realizaci finančního umístění  (538) |  64 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 10. Nerealizované úbytky hodnoty finančního umístění|    |        |      |     |
|                         *) |  65 |    x    |   x   |   x  |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 11. Ostatní technické náklady, očištěné (547 - 548) |  66 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 12. Převod výnosů z finančního umístění       |    |        |      |     |
|   na netechnický účet (-)          (649) |  67 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 13. VÝSLEDEK technického účtu k životnímu pojištění |    |        |      |     |
|                       (= 713) |  68 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
|III. NETECHNICKÝ ÚČET                |  x  |    x    |   x   |   x  |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 1. Výsledek technického účtu k neživotnímu     |    |        |      |     |
|   pojištění           (výsledek ř. 32) |  69 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění |    |        |      |     |
|                  (výsledek ř. 68) |  70 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 3. Výnosy z finančního umístění          |  71 |    x    |   x   |   x  |
+--+--------------------------------------+-----------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Výnosy z majetkových účastí  (651) | v tom:  |    |        |      |     |
| | a v tom: rozhodující vliv  (651 AE) |      |  72 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------+-----------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Výnosy z ostatního finančního    | v tom:  |    |        |      |     |
| | umístění:              |      |    |        |      |     |
| | a v tom: rozhodující vliv      |      |  73 |    x    |   x   |   x  |
| +-+------------------------------------+-----------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | | Výnosy z pozemků a staveb        (652) |  74 |        |   x   |   x  |
| | +------------------------------------------------+-------+---------------+----- -------+----------+
| | | Výnosy z ostatních složek finančního umístění |    |        |      |     |
| | |                     (653) |  75 |        |      |   x  |
+--+-+------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Použití opravných položek k finančnímu umístění |    |        |      |     |
| |                      (654) |  76 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Výnosy z realizace finančního umístění   (655) |  77 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 4. Převedené výnosy finanč. umístění z tech. účtu |    |            |      |     |
|   k život. pojištění            (656) |  78 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 5. Náklady na finanční umístění          |  79 |    x    |   x   |   x  |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| | Náklady na finanční umístění        (551) |  80 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Tvorba opravných položek k finančnímu umístění  |    |        |      |     |
| |                      (554) |  81 |    x    |      |   x  |
| +--------------------------------------------------+-------+---------------+--- ---------+----------+
| | Náklady na realizaci finančního umístění  (555) |  82 |    x    |      |     |
+--+--------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 6. Převod výnosů z finanč. umístění na techn. účet |    |        |      |     |
|   k neživot. pojištění           (657) |  83 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 7. Ostatní výnosy         (658, 659, 661) |  84 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 8. Ostatní náklady         (558, 559, 561) |  85 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 9. Daň z příjmů z běžné činnosti  (571, 572, 575) |  86 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 10. Hospodářský výsledek po zdanění    (711 AE) |  87 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 11. Mimořádné výnosy             (663) |  88 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 12. Mimořádné náklady             (563) |  89 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 13. Mimořádný hospodářský výsledek     (711 AE) |  90 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (573, 574) |  91 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 15. Ostatní daně a poplatky          (562) |  92 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
| 16. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období   (711) |  93 |    x    |   x   |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+
|   Kontrolní číslo                 |  99 |        |      |     |
+-----------------------------------------------------+-------+---------------+ ------------+----------+

          POSTUP VÝPOČTU a některé vysvětlivky
                                                    4)
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
|Číslo|    |     |    |Číslo|    |     |    |Číslo|    |     |Výsle- |
|řádku|Základna|Mezisoučet|Výsledek|řádku|Základna|Mezisoučet|Výsledek|řádku|Zá kladna|Mezisoučet|dek  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 12 |  +  |   x  |  x  | 40 |  +  |  x   |  x  | 68 |  x  |  x   | [= =] |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 13 |  -  |  + (=) |  x  | 41 |  +  |  + (=) |  x  | 69 |  x  |  x   |+ [= =]|
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 14 |+ (+/-) |   x  |  x  | 42 |  x  |  +   |  x  | 70 |  x  |  x   |+ [= =]|
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 15 |- (+/-) |  - (=) | + (= =)| 43 |  x  |  +   |+ (= =) | 72 |  x  |  +   |  x  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 16 |  x  |   x  |  +  | 45 |  x  |  x   |  +  | 74 |  +  |  x   |  x  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 17 |  x  |   x  |  +  | 47 |  +  |  x   |  x  | 75 |  +  | + (= =) |  x  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 19 |  +  |   x  |  x  | 48 |  -  | + (= =) |  x  | 76 |  x  |  +   |  x  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 20 |  -  | + (=)  |  x  | 49 | + (+/-)|  x   |  x  | 77 |  x  |  +   |+ (= =)|
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 21 |+ (+/-) |   x  |  x  | 50 | - (+/-)| + (= =) |- (= =) | 78 |  x  |  x   |  +  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 22 |- (+/-) | + (=)  | - (= =)| 52 | + (+/-)|  x   |  x  | 80 |  x  |  +   |  x  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 23 |  x  |   x  | - (+/-)| 53 | - (+/-)| + (= =) |  x  | 81 |  x  |  +   |  x  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 24 |  x  |   x  |  -  | 54 |  x  |  x   |- (= =) | 82 |  x  |  +   |- (= =)|
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 26 |  x  |   +  |  x  | 55 |  x  |  x   |  -  | 83 |  x  |  x   |  -  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 27 |  x  | + (+/-) |  x  | 57 |  x  |  +   |  x  | 84 |  x  |  x   |  +  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 28 |  x  |   +  |  x  | 58 |  x  | + (+/-) |  x  | 85 |  x  |  x   |  -  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 29 |  x  |   -  | - (= =)| 59 |  x  |  +   |  x  | 86 |  x  |  x   |  -  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 30 |  x  |   x  |  -  | 60 |  x  |  -   |- (= =) | 87 |  x  |  x   |+ [= =]|
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 31 |  x  |   x  | - (+/-)| 62 |  x  |  +   |  x  | 88 |  x  |  x   |  +  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 32 |  x  |   x  | [= =] | 63 |  x  |  +   |  x  | 89 |  x  |  x   |  -  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 34 |  x  |   +  |  x  | 64 |  x  |  +   |- (= =) | 90 |  x  |  x   |+ (= =)|
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 35 |  x  |   -  |  x  | 66 |  x  |  x   |  -  | 91 |  x  |  x   |  -  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 36 |  x  | - (+/-) | + (= =)| 67 |  x  |  x   |  -  | 92 |  x  |  x   |  -  |
+-----+--------+----------+--------+-----+--------+----------+--------+-----+-- ------+----------+-------+
| 38 |  x  |   +  |  x  |                 | 93 |  x  |  x   |[= = =]|
+-----+--------+----------+--------+                 +-----+--------+----------+-------+
Některé vysvětlivky:
1. V postupu výpočtu (sl. 1, 2 a 3) se pracuje s údaji ze sl. Legenda, které navazují na účtovou osnovu a postupy účtování.
2. Matematická znaménka v postupu výpočtu znamenají:
a) "+" nebo "-" přičtení nebo odečtení údaje,
b) "(+/-)" hodnotu, kterou může nabývat příslušný údaj,
c) "(=)" mezisoučet údajů ze sl. 1,
d) "(= =)" výsledek údajů ze sl. 1 a 2 a mimořádný hospodářský výsledek (ř. 90),
e) "[= =]" výsledek příslušného technického nebo netechnického účtu ve sl. 3 a hospodářský výsledek po zdanění (ř. 87),
f) "[= = =]" hospodářský výsledek za účetní období (ř. 93).
Matematická znaménka necharakterizují zůstatky nákladových a výnosových účtů.
3. Vysvětlivky některých položek:
a) ř. 15/sl.3 = výsledek I.1.
b) ř. 22/sl.3 = výsledek I.4.
c) ř. 32/sl.3 = výsledek technického účtu neživotního pojištění = [ř. 15/sl. 3 + 16/3 + 17/3 - 22/3 - (-/+23/3) - 24/3 - 29/3 - 30/3 - (-/+31/3)].
d) ř. 36/3 = výsledek II.1.
e) ř. 43/3 = výsledek II.2.
f) ř. 50/3 = výsledek II.5.
g) ř. 54/3 = výsledek II.6.
h) ř. 60/3 = výsledek II.8.
i) ř. 68/3 = výsledek technického životního pojištění = [36/3 + 43/3 + 45/3 (-/+ 50/3) (-/+ 54/3) - 55/3 - 60/3 - 64/3 - 66/3 - 67/3].
j) ř. 77/3 = výsledek III.3.
k) ř. 82/3 = výsledek III.5.
l) ř. 87/3 = hospodářský výsledek po zdanění = (69/3 + 70/3 + 77/3 + 78/3 - 82/3 - 83/3 + 84/3 - 85/3 - 86/3).
m) ř. 90/3 = ř. 88/3 - ř. 89/3.
n) ř. 93/3 = hospodářský výsledek za účetní období = (87/3 + 90/3 - 91/3 - 92/3).
o) Výsledek netechnického účtu se ve výkazu zisků a ztrát nevykazuje samostatnou položkou. Tento výsledek = (ř. 93 + ř. 91 + ř. 86 + ř. 69 + ř. 70) - ř. 92 a uvede se v příloze.
p) Kontrolní číslo ř. 99 zahrnuje algebraický součet hodnotových údajů na ř. 12 až 93 ve sl. 1, 2 a 3.
4. V příloze se uvede položka "Hospodářský výsledek před zdaněním", který se vypočítá: ř. 87 + ř. 86 + ř. 90.
5. *) Pozn. k ř. 44 a 65 - Viz čl. XIII odst. 10 Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny.
Příloha 3
OBSAH PŘÍLOHY S VYSVĚTLIVKAMI
(§ 18 odst. 1 písm. c/ zákona)
Čl.I
Obecný obsah
Obecný obsah přílohy tvoří:
(1) Informace o zdravotní pojišťovně a jejich změny:
a) obchodní jméno a sídlo pojišťovny,
b) identifikační číslo,
c) předmět podnikání (neživotní pojištění, životní pojištění, ostatní činnosti),
d) jména a bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy s uvedením způsobu, jakým jednají jménem pojišťovny, popř. jméno prokuristy a jeho bydliště,
e) datum vzniku pojišťovny,
f) kauce 50 mil. Kč na založení zdravotní pojišťovny, její zaplacení, podíly jednotlivých vkladatelů,
g) vstup do likvidace a jméno a bydliště likvidátora (likvidátorů), prohlášení konkursu a jméno a bydliště konkursního správce, zahájení řízení o vyrovnání zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
h) další skutečnosti, o nichž zákon a zákony související s veřejným zdravotním pojištěním stanoví, že se zapisují do obchodního rejstříku,
i) právní důvod výmazu z obchodního rejstříku a datum zániku zdravotní pojišťovny.
(2) Informace o použití způsobů oceňování podle Čl. XII odst. 9 a včetně dále informací o použitých způsobech tvorby a používání opravných položek a odpisování, a o použitých způsobech (postupech) přepočtu cizí měny na české koruny (Čl. XI odst. 3) Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny.3)
(3) Obchodní jména a sídla právnických osob, v nichž má pojišťovna podstatný nebo rozhodující vliv.4) Pojišťovna uvede jednotlivě výši majetkové účasti (částku a procento) na základním jmění těchto právnických osob a dále výši jejich vlastního jmění a hospodářského výsledku za běžné účetní období.
(4) Informace o podílech na ziscích (nejde o podíly na ziscích vyplývající z pojištění ve prospěch pojištěných), konvertibilních cenných papírech včetně obligací (dluhopisy vyměnitelné za akcie) nebo jiných podobných právech s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která z nich vyplývají.
(5) Informaci o výši závazků (dluhů) pojišťovny, jejichž zbytková (reziduální) doba splatnosti přesahuje pět let, jakož i o výši všech závazků (dluhů) krytých věcným zajištěním daným pojišťovnou s uvedením povahy a formy těchto dluhů a zajištění. Údaje se uvádějí odděleně za každou dluhovou položku v členění v souladu s rozvahou.
(6) Informace o celkové výši finančních závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze, pokud mohou sloužit k vyhodnocení finanční situace pojišťovny.
(7) Informace o průměrném počtu zaměstnanců pojišťovny v průběhu běžného účetního období podle jednotlivých kategorií, jakož i o mzdových nákladech v členění na mzdy a platy a sociální náklady (jde o náklady, které hradí pojišťovna na základě zákona za své zaměstnance).
(8) Informace o změnách metody (§ 8 odst. 2 zákona) a o jejich dopadech na hospodářský výsledek a daňové povinnosti (daňové úlevy) pojišťovny za běžné účetní období.
(9) Informace o daňové povinnosti - splatném (a zaplaceném) a odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce, za běžné účetní období, nevyplývá-li z rozvahy.
(10) Informace o výši odměn vyplacených za běžné účetní období členům správních, řídících či dozorčích orgánů.
(11) Veškeré údaje, které mají finanční vyjádření, se udávají v tis. Kč.
Čl.II
Zvláštní obsah
Zvláštní obsah5) přílohy tvoří:
(1) Porovnání stavů jednotlivých zvláštních bankovních účtů k fondům (účty účtové sk. 24), se stavy příslušných fondů (účty 406, 407, 408, 409, 431, 433), s vysvětlením případných rozdílů.
(2) Stavy a změny stavů fondů veřejného zdravotního pojištění (účty 431 a 433), s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR pro zpracování výročních zpráv zdravotními pojišťovnami.
(3) Stavy a změny stavů jednotlivých fondů účtovaných na účtu 403 - Ostatní kapitálové fondy, s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR.
(4) Analytické členění ostatních nákladů a výnosů (účty 558 a 658) podle ustanovení článku III přílohy č. 2 Opatření1) a § 16 odst. 2b zákona č. 280/1998 Sb., v dalším členění na všeobecné zdravotní pojištění, smluvní zdravotní pojištění a ostatní zdanitelnou činnost:
4.1 Ostatní náklady:
a) nakupované výkony, z toho:
aa) Spotřebované nákupy
ab) Spotřeba energie
ac) Opravy a udržování
ad) Ostatní služby
b) odpisy investičního majetku,
c) mzdové náklady, z toho:
ca) Mzdové náklady
cb) Odměny členům správní a dozorčí rady, včetně rozhodčího orgánu
d) sociální náklady, z toho:
da) Zákonné sociální náklady
db) Ostatní sociální náklady
e) jiné ostatní náklady.
4.2 Ostatní výnosy:
a) výnosy z výkonů, z toho:
aa) Tržby za vlastní výrobky
ab) Tržby z prodeje služeb
ac) Tržby za prodané zboží
b) jiné ostatní výnosy.
(5) Další údaje, které jsou stanoveny obecně závazným předpisem nebo vnitřním předpisem zdravotní pojišťovny.6)
Čl.III
Ostatní obsah
(1) Příloha dále obsahuje informace, které vyplývají z účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny,3) a to:
a) Čl. XIII odst. 10 Obecných ustanovení,
b) Čl. IV odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 1,
c) Čl. I odst. 2 postupů účtování k účtové třídě 3,
d) Čl. X odst. 2 písm. a) (zillmerování) a písm. b) (zůstatek) postupů účtování k účtové třídě 3,
e) Čl. III odst. 3 postupů účtování k účtové třídě 4,
f) Čl. V odst. 2 postupů účtování k účtové třídě 4,
g) Čl. V odst. 5 postupů účtování k účtové třídě 4,
h) Čl. V odst. 8 postupů účtování k účtové třídě 4,
i) Čl. VI odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 4,
j) Čl. II odst. 7 postupů účtování k účtové třídě 5,
k) Čl. III odst. 2 postupů účtování k účtové třídě 5,
l) Čl. III odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 5,
m) Čl. III odst. 6 postupů účtování k účtové třídě 5,
n) Čl. II odst. 7 postupů účtování k účtové třídě 6,
o) Čl. IIa odst. 3 postupů účtování k účtové třídě 6,
p) Čl. III odst. 6 postupů účtování k účtové třídě 6,
r) Čl. II odst. 6 - výsledek zajištění - fakultativní informace - postupy účtování k účtové třídě 7,
s) informaci o šekových poštových účtech - viz na str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 2 písm. f),
t) informaci o závazcích - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 2 písm. n),
u) výsledek Netechnického účtu - viz str. 4 Výkazu zisků a ztrát "Některé vysvětlivky" v odst. 3 písm. o),
v) položku Software (účet 204) - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 6, a samostatné položky rezerv z účtu 445 a z účtu 449 - viz v odst. 7 tamtéž,
x) kursové rozdíly aktivní a kursové rozdíly pasivní - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" odst. 8,
y) položku Hospodářský výsledek před zdaněním - viz str. 4 Výkazu zisků a ztrát "Některé vysvětlivky" v bodě 4.
(2) Pojišťovna může v příloze rozvést i jiné údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, pokud to považuje za účelné především z hlediska finančního řízení pojišťovny.
1) Opatření MF ČR č.j. 283/71 861/1998 ze dne 12.10.1998, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny.
2) § 16 odst. 3 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. § 15 odst. 2 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. § 6 odst. 4 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) Opatření FMF č.j. V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření MF ČR č.j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995.*) *) opravy opatření - viz opatření MF ČR č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996.
4) Čl. I odst. 4 až 6 Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny podle opatření v pozn. č. 3.
5) Pozn.: Namísto údajů o čistém obratu podle Článku 43 bod 8, odst. 1 směrnice č. 78/660/EHS z 25. července 1978, v platném znění.
6) Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.