Opatření ze dne 26.10.1998, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999

10.11.1998 | Sbírka:  282/60 822/1998 | Částka:  91/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/60 822/1998
Opatření,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999
Referent:
Ing. Rokosová,
tel.57042676
V Praze dne 26. října 1998
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje úplné znění účtové osnovy a postupů účtování pro banky 1) a pobočky zahraničních bank a Českou národní banku (dále jen "banka").2)
(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 tvoří příloha tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti od 1. ledna 1999.
Ministr financí České republiky:
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/17530/1997 ze dne 17. března 1997, ve znění 282/79783/1997 ze dne 2. prosince 1997 se mění a doplňuje takto:
A. Příloha č. 2 - Postupy účtování
1. A. Obecná ustanovení
Čl.V
V Čl. V odst. 3 se za slova "cenných papírů" doplňují slova "a finančních derivátů".
2. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
Čl. IX
V Čl. IX se znění odst. 7 a 8 nahrazuje zněním:
"(7) Na účtu 377 se účtují nakoupené opce (opční prémie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem na vrub účtu 611,615 resp. 616 s výjimkou uplatnění nákupní opce, kdy její cena vstupuje do ceny pořízení podkladového nástroje. V případě prodeje nakoupené opce se do nákladů resp. výnosů účtuje rozdíl mezi prodejní cenou a cenou pořízení. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce. Současně s nakoupením opce se účtuje pohledávka a závazek na příslušných podrozvahových účtech v účtové skupině 96. K nakoupeným opcím se vytváří opravná položka v souladu s Čl. XIII Obecných ustanovení, odst. 4, písm. a). Kursové rozdíly z přepočtu opcí v cizí měně se účtují souvztažně na účet 616, popř. 716 resp. 358.
(8) Na účtu 378 se účtují prodané opce (opční prémie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem ve prospěch účtů 711,715,resp.716. V případě zpětného nákupu prodané opce se do nákladů resp. výnosů účtuje rozdíl mezi prodejní cenou a cenou zpětného nákupu. Analytická evidence se vede v členění na nákupní a prodejní opce. Současně s prodejem opce se účtuje pohledávka a závazek na příslušných podrozvahových účtech v účtové skupině 96. K prodaným opcím se vytváří rezerva v souladu s Čl. XII Obecných ustanovení. Kursové rozdíly z přepočtu opce v cizí měně se účtují souvztažně na účet 616, popř. 716, resp. 358."
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.