Opatření ze dne 2.11.1998, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad

30.11.1998 | Sbírka:  276/1998 Sb. | Částka:  97/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 29/1998 (CBO)
Aktivní derogace: 311/1996 Sb.
Pasivní derogace: 36/2000 (OP)
276/1998 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 2. listopadu 1998,
kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Peněžní úhradou se rozumí inkasa, platby, převody, vklady a výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku.
§ 2
(1) Klienti, banky a pobočky zahraničních bank (dále jen "účastníci platebního styku") označují odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupinách 1 až 8 přílohy č. 1 peněžní úhrady:
a) mezi tuzemci a cizozemci do a ze zahraničí v české i cizí měně,
b) v České republice mezi tuzemci a cizozemci v české i cizí měně.
(2) Banky, pobočky zahraničních bank a případně klienti, označí peněžní úhrady prováděné v České republice v cizí měně mezi tuzemci navzájem a mezi cizozemci navzájem odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupině 9 přílohy č. 1.
(3) Peněžní úhrady prováděné v České republice mezi tuzemci a cizozemci v české měně označí účastníci platebního styku konstantními symboly, které odpovídají příslušným platebním titulům dle přílohy č. 2.
§ 3
Postup při provádění úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly je stanoven zvláštním předpisem.1)
§ 4
Zrušuje se opatření České národní banky č. 311/1996 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad.
§ 5
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
Příl.1
PLATEBNÍ TITULY
SKUPINA 1. INKASA A PLATBY ZA ZBOŽÍ

 Skupina 1 se vztahuje na  inkasa a platby spojené s vývozem
a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a dlouhodobým
pronájmem nad 12 měsíců.

110 VÝVOZ ZBOŽÍ - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě
(včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravená o korigující
položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou
zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize,
montáže aj., pokud jsou součástí ceny zboží.

112 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - VÝVOZ - inkasa a případné platby
spojené s vývozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad
12 měsíců) s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených
splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa
a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul
352).

120 DOVOZ ZBOŽÍ - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě
(včetně úroků zahrnutých v ceně zboží), upravené o korigující
položky (vratky, storna, slevy aj.).

122 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - DOVOZ - platby a případná inkasa
spojená s dovozem statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad
12 měsíců) s následnou koupí, (příp. vrácení již uhrazených
splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby
související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).

130 REEXPORT - inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo
nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny
vlastní kvality prodáno a vyvezeno.

132 ZPRACOVÁNÍ A OPRAVY - inkasa a platby spojené se zhodnocením
a opravami zboží, které překročilo celní hranici.

150 FAKTORING - inkasa a platby spojené s odkoupenými krátkodobými
vývozními pohledávkami.

152  FORFAITING -  inkasa a  platby spojené  s odkoupenými
střednědobými a dlouhodobými vývozními pohledávkami.

190 TRANSAKCE Z POUŽITÍ SMĚNEK A ŠEKŮ - inkasa a platby spojené
s neidentifikovatelným  použitím směnek  a šeků (převoditelné
instrumenty nezjistitelné popisem).

195  ČASOVĚ  NEIDENTIFIKOVANÉ  PLATEBNÍ  TITULY  (OPERACE
ZPROSTŘEDKOVANÉ)  - inkasa  a platby  spojené s  dodatečným
upřesňováním  platebních  titulů  (zejména  inkas). Jedná se
o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka
zprostředkující operace pro klienta jiné banky.

199 ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVANÉ PLATEBNÍ TITULY (OPERACE VLASTNÍ)
- inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních
titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který
přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.


SKUPINA 2. DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Část skupiny 2 - dopravní  služby - se týká dopravních služeb
spojených s pohybem zboží (s výjimkou nákladů zakalkulovaných do
ceny  zboží  -  např.  přeprava,  skladování, pojištění aj.
- spadajících pod skupinu 1) a přepravou osob.
Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje
prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových
a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti
cestovního ruchu.

NÁKLADNÍ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou
zboží po železnici.

215 NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou
zboží.

218 ŘÍČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s říční přepravou
zboží.

220 LETECKÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou
přepravou zboží.

222  AUTOMOBILOVÁ  NÁKLADNÍ  -  inkasa  a  plat-by  spojené
s automobilovou přepravou zboží.

225 OSTATNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené
s ostatními druhy dopravy (spedice aj.), daňové poplatky placené
na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se rovněž
na služby poskytované  na hraničních přechodech,  letištích,
přístavech (např. manipulace s nákladem, uskladnění, balení,
záchranné akce, služby  lodivoda, údržba dopravních zařízení
apod.).

230 ŽELEZNIČNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží
po železnici přes území ČR.

232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem
zboží prostřednictvím automobilové dopravy přes území ČR.

235 POTRUBNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží
potrubím přes území ČR.

238 OSTATNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží
přes území ČR ostatními dopravními prostředky.

OSOBNÍ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou osob
po železnici.

242 NÁMOŘNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou
osob.

245 LETECKÁ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou
osob.

250 OSTATNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s ostatními druhy
dopravy (říční, autobusová aj.).

255 OSTATNÍ OSOBNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - poplatky za další služby
poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech
aj.

CESTOVNÍ RUCH

 Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu.
Šeky, směnky, nákupy cizí měny, vztahující se k obchodní činnosti,
jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.

260 NÁKUP CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - nákup valut a šeků v cizí měně
za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů
prováděných s mimobankovními směnárnami - viz platební titul 285.

262 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET FYZICKÉ OSOBY V KČ - nákup
valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky
na korunový účet klienta.

265 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ
- nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním
směněné částky na korunový účet klienta.

270 PRODEJ CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - prodej valut a šeků v cizí měně
za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů
prováděných mimobankovními směnárnami -- viz platební titul 285.

272 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU FYZICKÉ OSOBY V KČ
- prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním
směněné částky z korunového účtu klienta.

275 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ
- prodej valut a šeků v     cizí měně za českou měnu s odepsáním
směněné částky z korunového účtu klienta.

280  AKTIVNÍ CESTOVNÍ  RUCH  -  inkasa a  platby fyzických
a právnických osob (cestovní  kanceláře, hotely aj.) spojené
s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní
zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v ČR apod.

282  PASÍVNÍ CESTOVNÍ  RUCH  -  platby a  inkasa fyzických
a právnických osob (cestovní  kanceláře, hotely aj.) spojené
s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní
zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí
apod.

285 MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY - převody peněžních prostředků v cizí
měně nakoupených mimobankovními směnárnami.

295 TRANSAKCE Z POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET - inkasa a platby
plynoucí ze zúčtování platebních karet.


SKUPINA 3. JINÉ SLUŽBY

 Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby mezi
tuzemci a cizozemci spojené s poskytováním všech druhů služeb
obchodní a  neobchodní povahy s  výjimkou dopravních služeb
a cestovního ruchu.

310 POŠTOVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s poštovními
službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÍ A RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby
spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami.

315 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE - inkasa a platby spojené se
stavebními a  montážními pracemi včetně  projektové přípravy
(s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně
zboží).

320 ZISKOVÉ OPERACE SE ZBOŽÍM - inkasa a platby za zboží, které
bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo
tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do tuzemska.

325 OPRAVY - inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekročilo
celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1).

330 NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené s pojištěním
majetku a osob, tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění
zahrnutého v  ceně zboží a služeb,  životního a penzijního
pojištění.

332 ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené
s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí)
a s penzijním pojištěním.

335 FINANČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za finanční služby (kromě
úroků) poskytované  bankami a jinými  finančními institucemi
s výjimkou platebních titulů 330 a  332. Jedná se o služby ve
vztahu ke klientům i bankám (poplatky za služby spojené např.
s otevřením akreditivu, operacemi s cennými papíry a finančními
deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných
papírů apod.).

340 REKLAMA - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní
služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

345 PRÁVNÍ, ÚČETNICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY - inkasa a platby
spojené s právními, účetnickými, auditorskými, konzultačními,
manažerskými a podobnými službami.

348 NÁJEMNÉ - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např.
sezonní nájemné).

350 PRONÁJEM NEHMOTNÝCH STATKŮ - inkasa a platby za pronájem
filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků.

352 PRONÁJEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - inkasa a platby za krátkodobý
pronájem strojů a zařízení do 12 měsíců (dlouhodobý pronájem - nad
12 měsíců - se zahrnuje do skupiny 1).

355 VÝZKUM A VÝVOJ - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb
v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje.

360 AUTORSKÉ HONORÁŘE, LICENČNÍ POPLATKY AJ. - inkasa a platby
spojené s využíváním nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv
a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská
a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj.

365 SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMACÍ - inkasa a platby za
veškeré  služby  poskytované  v  oblasti  výpočetní techniky
a informací  (služby  poskytované  tiskovými  aj. agenturami,
předplatné novin a časopisů).

370 DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ - převody prostředků
v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení
v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).

372 ZAHRANIČNÍ DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ V ČR - převody prostředků
v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení
cizích států (netýká se nákupu pozemků a nemovitostí).

375 VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - inkasa a platby v souvislosti se
státními platy, včetně účasti v jednotkách OSN, NATO apod.

378  ZPROSTŘEDKOVACÍ  SLUŽBY  -  inkasa  a  platby  za
zprostředkovatelské služby, např. provize, s výjimkou služeb
zprostředkovaných bankami a finančními institucemi.

380 SLUŽBY OBCHODNÍ POVAHY - inkasa a platby za služby obchodní
povahy (jako např. odborné expertízy, veletrhy, výstavy obchodního
charakteru aj.) a jinde neuvedené služby.

382 AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se k filmu,
televizi, rozhlasu, magnetickým záznamům apod.

385 SLUŽBY V OBLASTI KULTURY, ZÁBAVY, SPORTU A REKREACE - inkasa
a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní,
rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost (např. knihovny,
muzea, výstavy).

390 TECHNICKÉ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se ke službám
technického  charakteru  (např.  stavební  dozor, konstrukce,
architektura, design apod.).

392 SLUŽBY V OBLASTI  TĚŽEBNÍHO A ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
- inkasa a  platby spojené s těžbou  a zpracováním surovin
(geologický průzkum, dobývání  surovin, těžba dřeva, jaderný
odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné
suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. - viz platební titul
550.

395 ZASTOUPENÍ ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby spojené
s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy,
které přísluší do skupiny 4.

397 ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR - inkasa a platby spojené
s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy,
které přísluší do skupiny 4.

398 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ - inkasa a platby spojené
s lékařským ošetřením, převody prostředků zdravotnickým zařízením
do a ze zahraničí.


SKUPINA 4. PRACOVNÍ PŘÍJMY

 Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost.

410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U KRÁTKODOBÉHO POBYTU - převody
mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během
pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců
v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma
zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

412 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U DLOUHODOBÉHO POBYTU - převody
mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během
pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců
v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma
zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.


SKUPINA 5. DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ

 Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí
mezi tuzemci a cizozemci z finančních aktiv a pasív.

510 VÝNOSY Z PŘÍMÝCH INVESTIC - inkasa a platby spojené s převodem
podílu na zisku přímé  investice určeného k rozdělení (tj.
dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý
výnos z pronájmu nemovitostí).

520 VÝNOSY Z PORTFOLIOVÝCH INVESTIC - inkasa a platby spojené
s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj.

530 ÚROKY - PŘÍMÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky z úvěrů
poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic.

532 ÚROKY - PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky
z poskytovaných  a přijímaných  portfoliových investic (např.
obligací).

535 ÚROKY Z FINANČNÍCH A OSTATNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené
úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných
ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím
a jiným subjektům. Zahrnují se i úroky z vládních úvěrů.

538 ÚROKY Z OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky
z poskytnutých  a  přijatých  úvěrů  obchodního  charakteru
nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.

540 ÚROKY Z DEPOZIT - inkasované a placené úroky z depozit
a termínovaných obchodů.

550 DŮCHODY Z PŮDY - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví
půdy, tj. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání
volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod
a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje.


SKUPINA 6. PŘEVODY

 Skupina 6 se týká běžných a kapitálových převodů jednostranného
charakteru.

610 PŘEVODY - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků
jak fyzickým (např. věna, podpory, odškodnění), tak právnickým
osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně, dále např.
poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj.

612 DĚDICTVÍ A DARY - inkasa a platby v souvislosti s převodem
dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do
výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

615 VÝŽIVNÉ - inkasa a platby plynoucí z převodů částek na
výživné.

618 PENZE - inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných
důchodů.

620 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM  Z ROZPOČTU - inkasa
a platby v souvislosti  s příspěvky mezinárodním organizacím
z rozpočtových prostředků.

622 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM MIMO ROZPOČET - inkasa
a platby v souvislosti  s příspěvky mezinárodním organizacím
z jiných než rozpočtových prostředků.

625 PŘEVODY V SOUVISLOSTI S VYSTĚHOVÁNÍM - převody prostředků
v souvislosti s migrací obyvatelstva.

628  ZAHRANIČNÍ  POMOC  -  inkasa  a  platby v souvislosti
s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím,
poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční
pomoci.

630 DOTACE - nenávratné dotace bankám a firmám určené výhradně na
provozní účely (nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšení
základního jmění apod.).

632 POKUTY, PENÁLE - inkasa a platby v souvislosti s placením
pokut, penále, soudních výloh, soudních poplatků a ostatních
sankčních postihů.

635 DANĚ - inkasa a platby související s daňovými poplatky (např.
daň dědická, darovací, daně na celnici z nákl. dopravy, pokud
nejde o úhradu za     službu podchycenou PT 225).

640 NÁKUP A PRODEJ PATENTŮ, LICENCÍ AJ. - inkasa a platby spojené
s nákupem a prodejem nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv
a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská
a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj. Pod
tímto platebním titulem (vládní sektor) se eviduje i nákup
a prodej pozemků určený pro diplomatická zastoupení.


SKUPINA 7. TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

 Skupina 7 se týká transakcí s finančními aktivy, které mají
vztah k zahraničí.

710 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za nákup
a prodej akcií nebo "depository shares" tuzemcem v zahraničí. Jde
o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá
nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 %
hlasovacích práv.

712 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE - OSTATNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST - inkasa
a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií,
který má charakter přímé investice, tuzemcem v zahraničí. Jde
o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá
nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 %
hlasovacích práv.

715 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE  - DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY
- čerpání a splácení úvěrů poskytnutých na dobu delší než 5 let
majících charakter přímé investice.

718 ZAHRANIČNÍ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za
nákup  a  prodej  akcií  nebo  "depository shares" tuzemcem
v zahraničí. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl
investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.

720 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup
a prodej  zahraničních cenných  papírů s  výjimkou akcií se
splatností  do 1  roku (např.  směnky, "commercial papers",
pokladniční  a  jiné  poukázky,  bankovní akcepty, depozitní
certifikáty).

722 ZAHRANIČNÍ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa
a platby za nákup a prodej zahraničních cenných papírů (úvěrové
cenné papíry - např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy)
s výjimkou akcií.

725 FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby plynoucí z operací
s finančními deriváty (prémie za opce, margins u futures a další
poplatky  spojené  s  finančními  deriváty) vyjma vypořádání
podkladového  instrumentu,  který  se  zařadí do příslušného
platebního titulu podle charakteru provedené operace.

735 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ  V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby
v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání a splácení úvěrů
poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně
vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).

742 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ - čerpání a splácení
úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez
uvedení účelu (půjčka).

745 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání
a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok
na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky apod.).

748 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ - čerpání
a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok
bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry, dříve
uváděné pod platebním titulem 748.

750 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladů
v zahraničí se splatností do 1 roku včetně. Zahrnují se i repo
operace se splatností do 1 roku včetně.

752 DOTACE ÚČTŮ - dotace nostro účtů uskutečňované mezi tuzemskými
a zahraničními korespondentskými bankami.

755 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladů
v zahraničí se splatností nad 1 rok. Zahrnují se i repo operace se
splatností nad 1 rok.

760 KONVERZE, ARBITRÁŽE A DALŠÍ OPERACE - inkasa a platby plynoucí
ze ziskových a dalších operací s devizovými hodnotami (cizí měny,
zahraniční cenné papíry, zlato). Zahrnují se dealingové operace ve
vztahu k zahraničí.

770 ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH - úhrada členských
podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.

790 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ CIZOZEMCE  - inkasa a platby spojené
s poskytnutím zajištění nebo plnění na základě vydání příkazu
k zajištění za závazek cizozemce podle § 15 devizového zákona č.
219/1995 Sb.


SKUPINA 8. TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

 Skupina 8 se týká transakcí s finančními pasívy, které mají
vztah k zahraničí.

810 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za nákup
a prodej akcií v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou,
kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním
jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.

812 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - OSTATNÍ MAJETKOVÁ ÚČAST - inkasa
a platby za nákup a prodej kmenového kapitálu s výjimkou akcií,
který má charakter přímé investice, cizozemcem v tuzemsku. Jde
o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá
nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 %
hlasovacích práv.

815 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY - čerpání
a splácení úvěrů přijatých na dobu delší než 5 let, majících
charakter přímé investice.

818 TUZEMSKÉ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - AKCIE - inkasa a platby za
nákup  a prodej  akcií nebo  "depository shares" cizozemcem
v tuzemsku. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy podíl
investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup
a prodej tuzemských cenných papírů se splatností do 1 roku
s výjimkou akcií (např. směnky, "commercial papers", pokladniční
a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa
a platby za nákup a prodej tuzemských cenných papírů (úvěrové
cenné papíry - např. obligace se splatností nad 1 rok, dluhopisy),
s výjimkou akcií.

825 FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby plynoucí z operací
s finančními deriváty (prémie za opce, margins u futures a další
poplatky  spojené  s  finančními  deriváty) vyjma vypořádání
podkladového  instrumentu,  který  se  zařadí do příslušného
platebního titulu podle charakteru provedené operace.

835 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU - inkasa a platby
v souvislosti  s nákupem  a prodejem  nemovitostí cizozemcem
v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.

840 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání a splácení úvěrů
přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně
vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).

842 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ - čerpání a splácení úvěrů
přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení
účelu (půjčka).

845 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - čerpání
a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok na
přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky apod.).

848 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ - čerpání
a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší 1 roku bez
uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se i vládní úvěry, dříve uváděné
pod platebním titulem 848.

850 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry včetně úroků
(i  bezhotovostní  převody)  z  vkladů  cizozemců  uložených
v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně.

852 DOTACE ÚČTŮ - dotace loro účtů uskutečňované mezi tuzemskými
a zahraničními korespondentskými bankami.

855 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry včetně úroků
(i  bezhotovostní  převody)  z  vkladů  cizozemců  uložených
v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.


SKUPINA 9. OSTATNÍ PŘEVODY NEZAHRNOVANÉ DO PLATEBNĚ-BILANČNÍCH
VZTAHŮ

 Ve skupině 9 se vykazují vzájemné vztahy tuzemských subjektů,
zahraničních subjektů, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo
prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank (vykazují
pouze banky a pobočky zahraničních bank, platební titul 950 a 952
může označit i klient).

910 PŘEVODY UVNITŘ BANKY - převody mezi pobočkami a centrálou
banky (s výjimkou poboček tuzemských bank v zahraničí a poboček
zahraničních bank v tuzemsku) nebo mezi účty v rámci jedné
organizační jednotky příslušné banky.

920 PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI BANKAMI - převody prostředků mezi
bankami v tuzemsku.

922 MEZIBANKOVNÍ ÚVĚRY - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých
mezi tuzemskými bankami v cizí měně.

925 MEZIBANKOVNÍ VKLADY - vklady a výběry mezibankovních depozit
v cizí měně v tuzemsku.

930 PŘEVODY - převody peněžních prostředků v cizí měně mezi bankou
a tuzemcem jiným  než bankou (s  výjimkou vkladů a  výběrů
prováděných na devizových účtech).
Zahrnují se převody (bilanční) spojené s centrálním devizovým
zdrojem.

932 POSKYTOVÁNÍ  ÚVĚRŮ V CIZÍCH MĚNÁCH  TUZEMCŮM - čerpání
a splácení úvěrů poskytnutých tuzemskou bankou tuzemci v cizí měně
bez rozlišení účelu.

935 VKLADY A VÝBĚRY FYZICKÝCH OSOB U BANK - vklady a výběry
hotovostí z devizových účtů fyzických osob tuzemců i cizozemců.

938 VKLADY A VÝBĚRY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB (PODNIKATELŮ)
U BANK - vklady a výběry hotovostí z devizových účtů právnických
a fyzických osob (podnikatelů) tuzemců i cizozemců.
Bezhotovostní převody se označují příslušným platebním titulem ze
skupin 1 až 8.

940 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ FYZICKÝCH OSOB - na straně inkas se
vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují
daně z těchto úroků.

942 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - na straně inkas
se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují
daně z těchto úroků.

945 DEVIZOVÝ TRH - nákupy a prodeje uskutečňované bankami na
mezibankovním devizovém trhu.

950 PŘEVODY MEZI TUZEMCI - převody prostředků mezi tuzemci
uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody
prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody
prostředků mezi tuzemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma
bankami na území ČR.

952 PŘEVODY     MEZI CIZOZEMCI - převody prostředků mezi cizozemci
uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody
prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody
prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma
bankami na území ČR.

970 KURZOVÉ ROZDÍLY - zahrnují rozdíl stavu devizové pozice
k ultimu vykazovaného měsíce, počátečního stavu devizové pozice
k 1. 1. běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé období
v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.

972 KURZOVÉ ROZPĚTÍ - vyjádření kurzového rozdílu mezi kurzem
nákup a kurzem střed a mezi kurzem prodej a kurzem střed.

999 ZPROSTŘEDKOVANÉ OPERACE - zahrnují inkasa a platby prováděné
vůči zahraničí jiným peněžním ústavem.
Příl.2
SKLADBA A UVÁDĚNÍ KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH MEZI TUZEMCI A CIZOZEMCI NAVZÁJEM
1. Konstantní symbol se skládá
 a) z jednomístné proměnné části M,
 b) z trojmístné základní části vyjadřující charakter platby /T/
 a má toto schéma: MTTT.

2. Proměnná část konstantního symbolu (M)
 1 - platby z podnětu tuzemce
 2 - platby z podnětu cizozemce


Konst.
symbol   Význam             Vztah na platební tituly

M 908   Zboží             120, 122
M 008   Ostatní transakce skupiny 1  110, 112, 130, 132, 150,
                     152, 190, 195, 199
M 408   Doprava            210, 215, 218, 220, 222,
                     225, 230, 232, 235, 238,
                     240, 242, 245, 250, 255
M 508   Cestovní ruch         260, 262, 265, 270, 272,
                     275, 280, 282, 285, 295
M 608   Stavební a montážní práce   315
M 708   Právní, účet. a poradenské
      služby             345
M 188   Nájemné            348, 350, 352
M 388   Zahraniční diplomatická
      zastoupení v ČR        372
M 308   Reklama            340
M 488   Ostatní služby         310, 312, 320, 325, 330,
                     332, 335, 355, 360, 365,
                     370, 375, 378, 380, 382,
                     385, 390, 392, 395, 397,
                     398
M 588   Výnosy z přímých a
      portfoliových investic     510, 520
M 888   Úroky z portfoliových
      investic            532
M 808   Ostatní výnosy         530, 535, 538, 540, 550
M 068   Převody            610
M 088   Jiné převody          612, 615, 618, 620, 622,
                     625, 628, 630, 632, 635,
                     640
M 968   Transakce s finančními aktivy
      ve vztahu k zahraničí     710, 712, 715, 718, 720,
                     722, 725, 735, 740, 742,
                     745, 748, 750, 752, 755,
                     760, 770, 790
M 288   Přímé a portfoliové investice
      - akcie            810, 818
M 688   Portfoliové investice
      - dlužné cenné papíry     820, 822
M 598   Ostatní transakce
      s finančními pasívy      812, 815, 825, 840, 842,
                     845, 848, 850, 852, 855
M 988   Nákup a prodej nemovitostí
      v tuzemsku           835
1) Opatření České národní banky č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly.