Opatření ze dne 24.11.1998, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

4.12.1998 | Sbírka:  111/80 123/1998 | Částka:  100/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 111/92 208/2000, 309/1999 Sb., 111/49 598/1999
111/80 123/98
Opatření,
kterým se doplňuje Opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č.j. 111/61 721/1997 ze dne 13. 11. 1997
Změna: 44/2000
Referent:
Ing. I. Matějková,
l. 3109
Ing. M. Kešnerová,
l. 2147
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Tímto opatřením se doplňuje Opatření Ministerstva financí ČR ze dne13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů, č.j. 111/61 721/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji 11/1997 pod č. 72, doplněné ve Finančním zpravodaji 1/2/1998 pod č. 15 a Finančním zpravodaji 10/1998 pod č. 73 takto:
I.
V příloze č. 1 se doplňuje:
1. oddíl A část I. písmeno d) odstavec "čtvrtletně" o další odrážku:
- přílohu ke komentáři "Limity, zůstatky na účtech v ČNB,
   skutečnost z výkazů Fin RO 2 - 04 U a rozdíly"
2. v oddíle A části II./ 2. v druhém odstavci se za první větu vkládá tento text:
"Ministerstvo financí zpracuje z předaných dat sumáře finančního výkazu Fin RO 2-04 U za kapitolu sestavu 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá ji ústředními orgánu (úřadu), který podpisem a kulatým razítkem potvrdí správnost předávaných údajů a odevzdá sestavu odboru 20 MF. Po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem, sestavy 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu", Ministerstvem financí, předá ústřední orgán magnetické médium s údaji za jednotlivé rozpočtové a příspěvkové organizace a vlastní ústřední orgán do Podniku výpočetní techniky, a.s. (PVT) k zařazení do územní databáze. Do územní databáze nepředávají údaje jednotlivých organizací Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba a Národní bezpečnostní úřad."
II.
V příloze č. 3 v bodu 2.5 u popisu položky INDIKACE-UKAZATELE ve VĚTĚ-47 se doplňuje odstavec :
d) údaje části IX. výkazu Fin RO 2-12M, Fin RO 2-04 U a Fin RO 2-04 Fondy mají indikaci ve struktuře: UUUUUZZZPPPP, kde
UUUUU - číselný kód účelového znaku (podle číselníku účelových
     znaků)
ZZZ  - poslední tři místa ZKO (základní klasifikace okresů)
PPPP  - číslo položky rozpočtové skladby
III.
V příloze č. 5 se doplňuje část IX. takto:
11. Část IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
V této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých dotací a půjček ze státního rozpočtu a státních fondů
- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4211, 4213, 4216, 8113 a 8123
- v členění podle účelových znaků (UZ)
- v členění podle základní klasifikace okresů (ZKO)
Subjekty uvedené v příloze č. 1 písmene B. část I. pod písm. a), d), e) a f) musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I., resp. III. sloupce 3 finančního výkazu Fin RO 2 - 12 M.
IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

------------------------------------------------------------------
Účelový znak  Základní klasifikace okresů  Položka  Výsledek od
                           počátku roku
------------------------------------------------------------------
   a           b         c     93
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
IV.
V příloze č. 6:
1. se doplňuje ustanovení 2. takto:
 ".....se  uvádějí  údaje  schváleného  rozpočtu (v souladu
  s usnesením vlády ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu) na
  příslušný rok, rozpočtu po změnách........"
2. se doplňuje část IX. takto:
10. Část IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
V této části výkazu se uvádějí údaje skutečně poskytnutých transferů a půjček
- uvedených na položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449
- v členění podle účelových znaků (UZ)
- v členění podle základní klasifikace okresů (ZKO)
Mezi údaji vykazovanými v části IX. sloupci 93 a údaji odpovídajících položek vykazovaných v části II. sloupci 3 finančního výkazu Fin RO 2 - 04 U musí být zajištěna vazba:
suma údaj sl.93 UZ,ZKO = suma údaj sl.3 § pro danou položku, tzn. že součet všech údajů sl. 93 za všechny UZ a ZKO dané položky musí odpovídat součtu údajů sl. 3 části II. za všechny paragrafy této položky.
IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

------------------------------------------------------------------
Účelový znak  Základní klasifikace okresů  Položka  Výsledek od
                           počátku roku
------------------------------------------------------------------
   a           b         c     93
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
3. V příloze č. 6 není obsažena část VIII.
V.
V příloze č. 7:
1. se doplňuje část IX. takto:
11. Část IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
V této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček
- uvedených na položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 6341, 6342, 6349, 6441 a 6442
- v členění podle účelových znaků (UZ)
- v členění podle základní klasifikace okresů (ZKO)
Mezi údaji vykazovanými v části IX. sloupci 93 a údaji odpovídajících položek vykazovaných v části II. sloupci 3 finančního výkazu Fin RO 2 - 04 Fondy musí být zajištěna vazba:
suma údaj sl.93 UZ,ZKO = suma údaj sl.3 § pro danou položku, tzn. že součet všech údajů sl. 93 za všechny UZ a ZKO dané položky musí odpovídat součtu údajů sl. 3 části II. za všechny paragrafy této položky.
IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

------------------------------------------------------------------
Účelový znak  Základní klasifikace okresů  Položka  Výsledek od
                           počátku roku
------------------------------------------------------------------
   a           b         c     93
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
2. není obsažena část VII. a VIII. výkazu
VI.
1. Ministerstvo financí zveřejní číselníky účelových znaků a základní klasifikace okresů platné pro příslušný rok ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předchozího. Struktura účelového znaku bude dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu. V tomto čísle Finančního zpravodaje bude zveřejněn i seznam dobrovolných svazků obcí, vzhledem k tomu, že jeho aktualizaci zabezpečují správci registru organizací (RARIS), kterými jsou okresní úřady, může být tento seznam měněn i v průběhu roku.
2. Ministerstvo financí předá ústředním orgánům (úřadům) a státním fondům (resp. SFŽP) čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček místně řízenými organizacemi (v sumarizaci za okres) k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých dotacích a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.
3. V případě zjištěných rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami zajistí ústřední orgány (úřady) a státní fondy v součinnosti s příslušnými územními orgány jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.
4. Opravy údajů finančních výkazů Fin RO 2 - 04 U, Fin RO 2 - 04 Fondy iFin RO 2 - 12 M za vykazované období budou zajištěny v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 1, oddíle A., části III.
5. S ohledem na lhůty mezibankovních převodů se stanovuje termín pro uvolňování účelových dotací a půjček do 15. kalendářního dne posledního měsíce v roce, tj. tak, aby poskytnutí a přijetí dotací nebo půjček bylo evidováno ve stejném čtvrtletí.
VII.
1. Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Ing. Eduard Janota, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu Ministerstva financí