Opatření ze dne 30.11.1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

14.12.1998 | Sbírka:  283/81 624/1998 | Částka:  102/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 700/1995
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/81 624/1998
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Referent: Ing. Muk,
tel. 5704 2496
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., stanoví:
Čl.I
Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti, vydané MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.
Příloha
   Účtová osnova a postupy  účtování pro obecně prospěšné
společnosti vydaná MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu
1995 ve znění pozdějších změn a doplňků
č.j. 283/71 760/1996 ze dne 15.11.1996
č.j. 283/83 621/1997 ze dne 2.12.1997
č.j. 283/50 991/1998 ze dne 20.8.1998
se mění a doplňuje takto:

             Účtová osnova

 1) Účtová třída 5 - Náklady

   Vypouští se účet 547 - Poskytnuté platební slevy.

 2) Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy,
  dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty

   Mění se název účtové skupiny 96 z "Závěrečné účty" na
"Závěrkové účty".

        Účtová třída 0 - Investiční majetek

 1) Čl. X odst. (1)

   Vypouští se text: "a v případech stanovených smlouvou".

 2) Čl. X odst. (4) písm. a)

   Na konci se doplní text: "popř. podle nájemní smlouvy jako
úhradu závazku z pronájmu,"

 3) Čl. X odst. (4) písm. b)

   Vypustí se text: "...08 - Oprávky k hmotnému investičnímu
majetku" a nahradí se textem: "649 - Jiné ostatní výnosy, popř.
podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu."

 4) Čl. XI odst. (2)

   Poslední věta odstavce se nahrazuje takto: " U majetku,
k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož
vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení
byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní
věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti
prokazující úplnost účetního případu."

           Účtová třída 6 - Výnosy

 1) Čl. II odst. (5)

   V odst.  (5.4)  se  název  účtu  655  mění  z "Výnosy
z krátkodobého  finančního majetku"  na "Výnosy  z finančního
majetku".