Opatření ze dne 18.11.1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

14.12.1998 | Sbírka:  283/81 620/1998 | Částka:  102/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
283/81 620/1998
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 30. listopadu 1998,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referent : Ing. Josef Podhorský,
l. 2653
Ing. Jaroslav Eminger,
l. 2675
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví :
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(2) Úprava postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF č.j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.
Ministr financí České republiky:
Mgr. Ivo Svoboda v. r.
Příl.
   Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové
organizace a obce vydaná FMF č.j. V/20 530/1992 ze dne 30.
července 1992 ve znění změn a doplňků
č. j. 283/16 421/1993 ze dne 15. 3. 1993
č. j. 283/69 817/1993 ze dne 27. 12. 1993
č. j. 283/16 890/1994 ze dne 25. 3. 1994
č. j. 283/73 246/1994 ze dne 28. 12. 1994
č. j. 283/47 773/1995 ze dne 27. 7. 1995
č. j. 283/71 706/1995 ze dne 29. 12. 1995
č. j. 283/ 3 770/1996 ze dne 24. 1. 1996
č. j. 283/51 437/1996 ze dne 11. 10. 1996
č. j. 283/71 761/1996 ze dne 11. 11. 1996
č. j. 283/74 734/1997 ze dne 2. 12. 1997
č. j. 283/50 989/1998 ze dne 20. 8. 1998

se mění a doplňuje takto :

V účtové osnově pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce se
upravují názvy účtů :
204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům

V postupech účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace
a obce

            Úvodní ustanovení

Čl. IV odstavec II. bod (3)

   Text bodu (3) se doplňuje větou "Konečné stavy na účtech 217
a 218 se převedou podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch
účtu 933."

Čl. V bod (3)

   Text bodu (3) se ruší a nahrazuje se novým textem:
"(3) Na podkladě údajů účtu 962 - Konečný účet rozvažný a účtu
   963 - Účet hospodářského výsledku se sestaví účetní závěrka.
   Účetní závěrka o plnění rozpočtu příjmů a výdajů rozpočtové
   organizace  se sestaví  na podkladě  konečných zůstatků
   vykázaných koncem roku na účtech, které se převádějí na účty
   964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965
   - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření."

Čl. VII bod (1)

   V první větě bodu (1) se vkládá za text ..... platbě závazku,
text "vzniku pohledávky,".

        Účtová třída 0 - Investiční majetek

Čl. I bod (5) písmeno b)

   Text bodu b) se ruší a nahrazuje se novým textem:
"b) samostatné movité věci, popř.  soubory movitých věcí se
  samostatným  technicko ekonomickým  určením, jejichž doba
  použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši
  částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek
  (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů,
  pokud nejsou finančními investicemi; účetní jednotka však může
  stanovit, že hmotným investičním majetkem je též drobný hmotný
  majetek (odstavec 6),"

Čl. I bod (6)

   text bodu (6) se ruší a nahrazuje se novým textem:
"(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou movité věci, popřípadě
   soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým
   určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok
   a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li o
   a) předměty  z drahých  kovů,  pokud  nejsou  finančními
    investicemi,
   b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě
    bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou
    nižší, než je stanovená částka,
   c) další věci určené účetní jednotkou."

Čl. II bod (5)

Text druhé odrážky bodu (5) se ruší a nahrazuje se novým textem :

"- 624 - Aktivace hmotného investičního majetku v případě, kdy je
  majetek vytvořen hospodářskou činností příspěvkové organizace."

Čl. III bod (5)

   V druhé větě se slova "nepřevýší částku 20 000 Kč" nahrazují
slovy "je nižší než stanovená částka"

Čl. IV bod (7)

   Text bodu (7) se ruší a nahrazuje se novým textem :
"(7) Rozpočtové organizace a obce  mohou účtovat o daňových
   odpisech hmotného a  nehmotného investičního majetku za
   investiční  majetek využívaný  převážně nebo  zcela při
   provozování hospodářské činnosti. Výše daňových odpisů je
   stanovena zákonem o dani z příjmů. Částky takto stanovených
   daňových odpisů vyúčtuje rozpočtová organizace a obec na vrub
   účtu 551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
   a ve prospěch  účtu 347 -  Vypořádání přeplatků dotací
   a ostatních závazků se státním rozpočtem nebo účtu 349
   - Vypořádání  přeplatků  datací  a  ostatních  závazků
   s rozpočtem orgánů místní samosprávy."

Čl. X bod (1) písmeno d)

   Za druhou větu v písmenu d) se vkládá text "Pokud nebyl
vrácený majetek plně odepsán po dobu trvání smlouvy, vyúčtuje se
neodepsaná částka na vrub účtu 901 - Fond investičního majetku
a ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky."

Odkaz pod čarou 6)

   Text odkazu 6) se ruší a nahrazuje se novým textem "Vyhláška
č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona"

  Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu
           organizací a rozpočtové a ostatní
           finanční účty

Čl. I bod (9)

   V bodu (9) se nahrazuje slovo "úroky" slovem "úvěry".

Čl. II bod (2)

   V textu bodu  (2) se upravují názvy  účtů "204 a 214
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům".

Čl.II bod ( 4)

   V druhé větě bodu (4) se vypouští text "a výdaje".

Čl. IX bod (4)

   Text bodu (4) se ruší a nahrazuje se novým textem :
"(4) Na účtu 289 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci účtují
   organizace o přijatých výpomocích (půjčkách) poskytnutých od
   ostatních osob s výjimkou bank na základě smluv. Analytická
   evidence se vede podle jednotlivých věřitelů."

    Účtová třída 5 - Náklady rozpočtových organizací
             vynaložené na hospodářskou činnost
             a náklady příspěvkových organizací

Čl. II bod (5.3)

   V třetím odstavci se ruší druhá věta a nahrazuje se novým
textem "Nominální hodnota těchto pohledávek se při plném či
částečném  odepsání  sleduje  v souladu  s čl. XVII úvodních
ustanovení."

Čl. II bod (5.7)

   V druhém odstavci se vypouští druhá věta.

Čl. II bod (5.8)

   Bod (5.8)     se doplňuje textem "V případě rozhodnutí o zrušení
připravované nebo rozestavěné investice (zmařené investice) se
výdaje vztahující se k této záležitosti a zachycené na vrub účtu
042 - Pořízení hmotných investic jednorázově odepíší na vrub účtu
549 - Jiné ostatní náklady, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení
investice."

     Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek
              a dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy,
              závěrkové a podrozvahové účty

Čl. II bod (1)

   Text  předposlední  odrážky  -  o  vnitřním  zhodnocení
investičních cenných papírů, se ruší.

Čl. IV bod (1)

   V druhé větě bodu (1) se vypouští text "fond ochrany lesa,".