Směrnice ze dne 23.2.1999 o podpisových oprávněních, oběhu a přezkušování účetních dokladů a dalších souvisejících činnostech

23.2.1999 | Sbírka:  220/99-E | Částka:  2/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
220/99-E
Směrnice
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. února 1999,
o podpisových oprávněních, oběhu a přezkušování účetních dokladů a dalších souvisejících činnostech
K zajištění řádného hospodaření s majetkem státu a rozpočtovými prostředky v souvislosti s požadavky § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vydávám směrnici o podpisových oprávněních, oběhu a přezkušování účetních dokladů a dalších souvisejících činnostech Ministerstva spravedlnosti.
Čl.I
Předmět úpravy
Směrnice upravuje:
a) podpisová oprávnění osob jednajících jménem Ministerstva spravedlnosti k uzavírání smluv a vystavování objednávek vznikajících z obchodních a jiných vztahů;
b) podpisová oprávnění osob disponovat s peněžními prostředky na účtech Ministerstva spravedlnosti;
c) stanovení oběhu a přezkušování účetních dokladů;
d) použití výpočetní techniky ke zpracování účetnictví a výkaznictví;
e) archivaci účetních dokladů;
f) stanovení způsobu účtování zásob;
g) stanovení hranice pro vedení drobného nehmotného a hmotného investičního majetku v účetnictví.
Čl.II
Odpovědné osoby k uzavírání obchodních závazků za Ministerstvo spravedlnosti
(1) Objednávky na nákup výpočetní techniky (hardware, software, materiál, školení) do 500 000,- Kč vystavuje a podepisuje ředitel odboru informatiky nebo jeho zástupce. Kopie objednávek se předávají na vědomí odboru hospodářské správy.
(2) Smlouvy o nákupu výpočetní techniky (hardware, software, materiál, školení) do částky 500 000,- Kč uzavírá ředitel odboru informatiky nebo jeho zástupce. Kopie uzavřených smluv se předávají na vědomí odboru hospodářské správy.
(3) Objednávky a smlouvy o nákupu výpočetní techniky (hardware, software, materiál, školení) nad 500 000,- Kč po technické stránce schvaluje ředitel odboru informatiky nebo jeho zástupce a vystavuje nebo uzavírá náměstek ministra spravedlnosti nebo pověřený zástupce.
(4) Ostatní objednávky a smlouvy na základě zdůvodněných požadavků jednotlivých odborů vystavuje a uzavírá v souladu s možnostmi schváleného rozpočtu na příslušný rok a) do částky 500 000,- Kč ředitel odboru hospodářské správy nebo jeho pověřený zástupce; b) nad částku 500 000,- Kč vrchní ředitel nebo pověřený zástupce.
(5) Ministr nebo jeho náměstci si mohou v rámci svého úseku vyhradit právo schvalování různých hospodářských (účetních) operací.
Čl.III
Podpisová oprávnění osob disponovat s peněžními prostředky na účtech Ministerstva spravedlnosti
Disponovat s peněžními prostředky na účtech Ministerstva spravedlnosti mohou zaměstnanci uvedení v příloze č. 1 jen na základě předem schválených hospodářských či účetních operací.
Čl.IV
Oběh a přezkušování účetních dokladů
(1) Přezkušování účetních dokladů z hlediska věcného se vyznačuje na likvidační příloze k faktuře tzv. souhlasem k "Přípustnosti uvedené hospodářské operace". Příslušný referent Ministerstva spravedlnosti potvrzuje správnost účtovaného úkonu nebo dodávky (provedení, rozsah, soulad s objednávkou - požadavkem apod.), správnost účtovaných cen, správnost daně z přidané hodnoty, správnost početní, tj. součtů, součinů, rozdílů a jiných početních operací, správnost účtovaného množství v měrných jednotkách apod. Kontrolu věcné správnosti účetních zápisů na účetních dokladech může provádět nezávisle na sobě i více osob z různých útvarů Ministerstva spravedlnosti.
(2) Přezkušování účetních dokladů z hlediska formálního se vyznačuje na likvidační příloze k faktuře v kolonce "Formálnost účetního dokladu přezkoušel". Z hlediska formálního se přezkušují především skutečnosti, zda náležitosti účetního dokladu jsou v souladu s ustanovením § 11 zákona o účetnictví. Jde o tyto náležitosti:
- označení náležitostí účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad,
- popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, nevyplývá-li to z účetního dokladu nepřímo,
- peněžní částku nebo údaj o množství a ceně,
- datum vyhotovení účetního dokladu,
- datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení účetního dokladu,
- podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování, které lze nahradit jiným průkazným způsobem.
(3) Oběh účetních dokladů včetně stanovení odpovědných osob za věcné a formální přezkušování účetních dokladů je upraven přílohou č. 2 této směrnice (Přehled o přezkušování účetních dokladů). Součástí této přílohy jsou i podpisové vzory zaměstnanců MSp ke schvalování účetního dokladu.
Čl.V
Použití výpočetní techniky ke zpracování účetnictví a výkaznictví
(1) Ministerstvo spravedlnosti používá k vedení účetnictví, rozpočtu a výkaznictví (Finanční a účetní výkazy podle Opatření MF) program IRES. Projektová dokumentace systému IRES je uložena v oboru informatiky, uživatelské příručky jsou rovněž uloženy v ekonomickém odboru a odboru hospodářské správy a na počítačové síti Ministerstva spravedlnosti.
(2) Pro každý rok se zakládají nové dokladové řady, které se číslují vzestupnou řadou od čísla jedna (Příloha č. 3) a účtový rozvrh (Příloha č. 4).
(3) Ke zpracování mzdové agendy používá odbor personální Ministerstva spravedlnosti mzdový program FLUX-PAM. Projektová dokumentace včetně uživatelských příruček je uložena v odboru personálním.
Čl.VI
Archivace účetních dokladů
(1) Odbor ekonomický odpovídá za archivaci správy účetních dokladů
a) účetní závěrka (podklady pro státní závěrečný účet),
b) účetní doklady,
c) účetní rozvrhy,
d) účetní knihy,
e) doklady o výdajích a příjmech v hotovosti
f) a další účetní písemnosti.
(2) Odbor hospodářské správy
a) rozbor hospodaření (podklady pro státní závěrečný účet),
b) inventurní soupisy,
c) inventární karty hmotného majetku mimo zásob.
(3) Odbor personální odpovídá za archivaci dokladů týkajících se mzdové agendy, a to mzdové listy nebo účetní písemnosti je nahrazující, údaje z nich potřebné pro účely důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění, zdravotního a sociálního pojištění.
(4) Odbor informatiky odpovídá za archivaci projektové dokumentace IRES.
(5) Účetní písemnosti a záznamy na technických nosičích dat je nahrazující se uschovávají podle § 31 a § 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a předpisů.
Čl.VII
Stanovení způsobu účtování zásob
Účtování zásob se na Ministerstvu spravedlnosti provádí podle způsobu B. účtové osnovy postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vydané opatřením FMF č. j. V/20 530/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.VIII
Stanovení hranice pro vedení v účetnictví drobného nehmotného a hmotného investičního majetku
V souladu s účtovou osnovou a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vydané FMF č. j. V/20 530/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,
a) drobným nehmotným investičním majetkem je programové vybavení
aa) koupené samostatně, tj. které není součástí dodávky hardware a jeho ocenění,
ab) vytvořené vlastní činností, nejde-li o software na zakázku nebo součástí dodávky hardware, jehož ocenění je 40 000,- Kč (od 1. 1. 1999 60 000,- Kč) a nižší v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než jeden rok;
b) drobným hmotným investičním majetkem jsou samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než 1000,- Kč a méně než 20 000,- Kč (od 1. 1. 1999 méně než 40 000,- Kč) a doba použitelnosti delší než jeden rok.
Čl.IX
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Směrnice pro schvalování a přezkušování účetních dokladů č. j. 1082/97-OSÚ z 1. září 1997 vydaná vrchním ředitelem sekretariátu ministra.
Čl.X
Účinnost
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. března 1999.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl, v. r.
Příl.1
SEZNAM OSOB, KTERÉ MAJÍ OPRÁVNĚNÍ DISPONOVAT S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY NA ÚČTECH MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
 1. JUDr. Otakar Motejl      ministr spravedlnosti
 2. JUDr. Josef Baxa        I. náměstek ministra
 3. JUDr. Alois Cihlář       náměstek ministra
 4. Ing. Jana Fürstová       vrchní ředitelka
 5. JUDr. Vladimír Koliba     ředitel OHS
 6. Václav Novotný         vedoucí oddělení OHS
 7. Jitka Fesslová         vedoucí oddělení OHS
 8. Václav Tíkal          referent OHS
 9. Kateřina Tichá         referent OHS
10. JUDr. Jan Novotný       ředitel personálního odboru
11. Eva Procházková        vedoucí oddělení pers. odboru
12. Dagmar Nevečeřalová      referent pers. odboru
Příl.2
OBĚH A PŘEZKUŠOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ
A) Z hlediska věcné správnosti a přípustnosti provádí kontrolu pracovníci OHS a další útvary MSp, schválení ředitel OHS nebo jeho zástupce.
B) Z hlediska formální správnosti provádí kontrolu pověřený pracovník odboru ekonomického - oddělení účetnictví.
1. Faktury došlé - Závazky
Doklad vystavuje právnická nebo fyzická osoba (dodavatel), která ho předá do podatelny MSp nebo příslušnému útvaru MSp.
Podatelna nebo příslušný útvar MSp ihned předá doklad odboru hospodářské správy.
2. Faktury vydané - Pohledávky Doklad vystavuje odbor hospodářské správy na základě vlastních podkladů nebo podkladů z jiných útvarů.
3. Zařazování, vyřazování, převodu majetku
Doklad vystavuje odbor hospodářské správy na základě vlastních podkladů nebo podkladů z jiných útvarů.
4. Zařazování, vyřazování, převod software - programového vybavení
Doklad vystavuje odbor informatiky na základě vlastních podkladů nebo podkladů z jiných útvarů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět přezkušování  Odbor hospodářské správy   Ostatní útvary     Odbor ekonomický -
                                       oddělení účetnictví
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Faktura došlá     1) Pověřený pracovník doklad
Software (DNHIM)     zaeviduje a vyhotoví tzv.
             likvidační přílohu
             k faktuře

            2) Doklad včetně likvidační
             přílohy ihned předá odboru
             informatiky k přezkoušení
             věcné správnosti

                           3) Odbor informatiky
                            schválí a potvrdí
                            věcnou správnost
                            dokladu a nejpozději
                            5 dní před
                            splatností vrátí
                            OHS k provedení
                            úhrady

            4) Ředitel odboru nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            5) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz a
             nejpozději 3 pracovní dny
             před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            6) Doklad předá odboru
             ekonomickému oddělení
             účetnictví (dále jen EO/Ú)
             ihned

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrady na základě                  1) Odbor informatiky
uzavřených smluv -                   schválí a potvrdí
Software (DNHIM)                    věcnou správnost
                            uzavřené smlouvy
                            a nejpozději
                            5 pracovních dní
                            před splatností
                            předá originál
                            případně stejnopis
                            k provedení úhrady

            2) Pověřený pracovník
             zaeviduje doklad a případně
             vystaví platební poukaz
             k úhradě

            3) Ředitel nebo jeho zástupce
             doklad schválí

            4) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz a
             nejpozději 3 pracovní dny
             před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            5) Doklad předá EO/Ú ihned

                                       6) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Zařazení software                  1) Odbor informatiky dá
(DNHIM) do používání                  souhlas k zařazení
                            programu do používání

                           2) Pracovník odboru
                            informatiky určený
                            k vedení operativní
                            evidence vyznačí
                            zařazení v operativní
                            evidenci a předá
                            odboru EO/Ú

                                       3) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyřazení software                  1) Odbor informatiky
(DNHIM) z používání                   provede vyřazení
                            software (DNHIM)
                            z používání

                           2) Pověřený pracovník
                            odboru informatiky
                            vyznačí v operativní
                            evidenci vyřazení
                            programu z používání
                            a předá EO/Ú

                                       3) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Faktura došlá     1) Pověřený pracovník doklad
Hmotný investiční     zaeviduje a vyhotoví tzv.
majetek (DHIM) -     likvidační přílohu
výpočetní technika    k faktuře

            2) Doklad včetně likvidační
             přílohy ihned předá odboru
             informatiky k přezkoušení
             věcné správnosti

                           3) Odbor informatiky
                            schválí a potvrdí
                            věcnou správnost
                            dokladu a nejpozději
                            do 5 dní před
                            splatností vrací OHS

            4) Ředitel odboru nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            5) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz a
             nejpozději 3 pracovní dny
             před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            6) Doklad předá EO/Ú

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrady na základě                  1) Odbor informatiky
uzavřených smluv                    schválí a potvrdí
Hmotný investiční                    věcnou správnost
majetek (DHIM) -                    uzavřené smlouvy
výpočetní technika                   a nejpozději 5
                            pracovních dní před
                            splatností předá
                            originál případně
                            stejnopis k provedení
                            úhrady

            2) Pověřený pracovník
             zaeviduje doklad a vystaví
             platební poukaz
             k proplacení

            3) Ředitel nebo jeho zástupce
             doklad schválí

            4) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz
             a nejpozději 3 pracovní dny
             před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            5) Doklad předá EO/Ú ihned

                                       6) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařazení hmotného                  1) Odbor informatiky
investičního majetku                  vystaví doklad
(DHIM) - výpočetní                   o převodu investice
technika do používání                  nebo DHIM
                            do používání na MSp
                            nebo dá souhlas
                            a pokyn k převodu
                            investice nebo DHIM
                            na jiné organizace
                            a předá doklad OHS
                            k zaevidování
                            v operativní evidenci

            2) Pověřený pracovník OHS
             vyznačí v operativní
             evidenci

            3) Doklad předá EO/Ú ihned

                                       4) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyřazení hmotného                  1) Odbor informatiky
investičního majetku                  provede vyřazení
(DHIM) - výpočetní                   hmotného investičního
technika z používání                  majetku z používání
                            nebo DHIM na základě
                            znaleckého posudku.
                            Doklad předá OHS

            2) Pověřený pracovník OHS
             vyznačí v operativní
             evidenci vyřazení hmotného
             investičního majetku
             na základě vyjádření
             likvidační komise

            3) Doklad před EO/Ú ihned

                                       4) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Faktura došlá     1) Pověřený pracovník doklad
Hmotný investiční     zaeviduje a vyhotoví tzv.
majetek          likvidační přílohu
(DHIM) ostatní      k faktuře

            2) Doklad včetně likvidační
             přílohy ihned předá
             pověřenému pracovníkovi
             ke kontrole

            3) Pověřený pracovník potvrdí
             věcnou správnost dokladu
             a nejpozději do 5 dní
             před splatností předá
             ke schválení řediteli
             nebo jeho zástupci

            4) Ředitel odboru nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            5) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz
             a nejpozději 3 pracovní dny
             před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            6) Doklad předá EO/Ú ihned

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařazení hmotného   1) Podle návrhu odsouhlasí
investičního majetku   ředitel nebo jeho zástupce
(DHIM) - ostatní     zařazení investice nebo
do používání        DHIM do používání

            2) Na základě pokynu o zařazení
             pověřený pracovník vyznačí
             v operativní evidenci
             zařazení investice nebo DHIM

            3) Doklad předá EO/Ú ihned

                                       4) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyřazení hmotného   1) Na základě návrhu
investičního majetku   příslušného pracovníka nebo
(DHIM) - ostatní     inventarizační komise
z používání        odsouhlasí ředitel nebo jeho
             zástupce vyřazení

            2) Pověřený pracovník vyznačí
             v operativní evidenci
             vyřazení na základě
             vyjádření likvidační
             komise     a předá doklad EO

            3) Doklad předá EO/Ú ihned

                                       4) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zásoby - na sklad   1) Pověřený pracovník doklad
             zaeviduje a vyhotoví tzv.
             likvidační přílohu k faktuře

            2) Doklad včetně likvidační
             přílohy ihned předá
             pověřenému pracovníkovi
             ke kontrole

            3) Pověřený pracovník potvrdí
             věcnou správnost dokladu
             včetně převzetí materiálu
             na sklad (např. č. příjemky
             materiálových zásob)
             a předá nejpozději
             5 pracovních dnů
             před splatností

            4) Ředitel odboru nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            5) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz
             a nejpozději 3 pracovní dny
             před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            6) Doklad předá EO/Ú

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup knih, publikací 1) Pověřený pracovník doklad
a tisku          zaeviduje a vyhotoví tzv.
             likvidační přílohu
             k faktuře

                           2) Pověřený pracovník
                            odboru personálního
                            potvrdí věcnou
                            správnost včetně
                            převzetí věcí do
                            evidence knihovny.
                            Doklad nejpozději
                            5 pracovních dní
                            před splatností
                            předá OHS

            3) Ředitel odboru nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            4) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz
             a nejpozději 3 pracovní
             dny před splatností
             předá peněžnímu ústavu

            5) Doklad předá EO/Ú

                                       6) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozní dodávky    1) Pověřený pracovník doklad
a služby -        zaeviduje a vyhotoví tzv.
výpočetní technika    likvidační přílohu
             k faktuře, doklad předá
             odboru informatiky

                           2) Odbor informatiky
                            potvrdí věcnou
                            správnost
                            a nejpozději
                            5 pracovních dnů
                            před splatností
                            předá OHS

            3) Ředitel odboru nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            4) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz
             a nejpozději 3 pracovní
             dny před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            5) Doklad předá EO/Ú

                                       6) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozní dodávky    1) Pověřený pracovník doklad
a služby - ostatní    zaeviduje a vyhotoví tzv.
             likvidační přílohu
             k faktuře. Doklad předá
             pověřenému pracovníkovi
             nebo útvaru ke schválení
             věcné správnosti.

                           2) Příslušný útvar
                            potvrdí věcnou
                            správnost
                            a nejpozději
                            5 pracovních dnů
                            před splatností
                            předá OHS

            3) Ředitel odboru nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            4) Pověřený pracovník vyhotoví
             převodní příkaz
             a nejpozději 3 pracovní dny
             před splatností předá
             peněžnímu ústavu

            5) Doklad včetně všech
             příloh předá EO/Ú

                                       6) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Platby podle zákona                 1) Odbor odškodňování
č. 82/1998 Sb., tj.                   vydá na základě svých
za škodu způsobenou                   podkladů a v souladu
při výkonu veřejné                   se zákonem pokyn
moci rozhodnutím                    k proplacení
nebo nesprávným
úředním postupem                               2) Pověřený pracovník
                                        platbu zaeviduje
                                        v samostatné evidenci,
                                        vyhotoví platební
                                        poukaz a předá OHS

            3) Ředitel nebo jeho zástupce
             doklad odsouhlasí

                                       4) Pověřený pracovník
                                        vyhotoví

                                        - převodní příkaz
                                         pro peněžní ústav

                                        - složenky H pro Vakus

                                        - Převodní příkaz
                                         předá OHS nejpozději
                                         3 dny před
                                         splatností

                                        - Složenky H předá
                                         výpočetnímu středisku
                                         pošty v souladu
                                         s platnými předpisy

            5) Pověřený pracovník předá
             převodní příkaz
             do peněžního ústavu

                                       6) Doklad předá
                                        k zaúčtování pověřenému
                                        pracovníkovi EO/Ú

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platby podle                     1) Odbor odškodňování
119/1990 Sb.,                      vydá na základě
o soudní rehabilitaci                  svých podkladů
                            a v souladu se
                            zákonem pokyn
                            k proplacení

                                       2) Pověřený pracovník
                                        platbu zaeviduje
                                        v samostatné evidenci,
                                        vyhotoví platební
                                            poukaz a předá OHS

            3) Ředitel nebo jeho zástupce
             doklad odsouhlasí

                                       4) Pověřený pracovník
                                        vyhotoví
                                        - převodní příkaz
                                         pro peněžní ústav
                                        - složenky H pro Vakus
                                        - Převodní příkaz
                                         předá OHS nejpozději
                                         3 dny před
                                         splatností
                                        - Složenky H předá
                                         výpočetnímu středisku
                                         pošty v souladu
                                         s platnými předpisy

            5) Pověřený pracovník předá
             převodní příkaz
             do peněžního ústavu

                                       6) Doklad předá
                                        k zaúčtování

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platby podle                     1) Odbor odškodňování
zákona č.                        vydá na základě
209/1997 Sb.,                      svých podkladů
o peněžité pomoci                    a v souladu se
obětem trestné                     zákonem pokyn
činnosti                        k proplacení

                                       2) Pověřený pracovník
                                        platbu zaeviduje
                                        v samostatné evidenci,
                                        vyhotoví platební
                                        poukaz a předá OHS

            3) Ředitel nebo jeho zástupce
             doklad odsouhlasí

                                       4) Pověřený pracovník
                                        vyhotoví
                                        - převodní příkaz
                                         pro peněžní ústav
                                        - složenky H pro Vakus
                                        - Převodní příkaz
                                         předá OHS nejpozději
                                         3 dny před
                                         splatností
                                        - Složenky H předá
                                         výpočetnímu středisku
                                         pošty v souladu
                                         s platnými předpisy

            5) Pověřený pracovník předá
             převodní příkaz
             do peněžního ústavu

                                       6) Doklad předá
                                        k zaúčtování

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje

                                        Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje vznik
                                        pohledávky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednotný příděl    1) Pověřený pracovník
do FKSP - zálohy     vyhotoví platební poukaz
             v souladu se schválenými
             zásadami FKSP
             a možnostmi rozpočtu

            2) Doklad schválí ředitel
             nebo zástupce

            3) Pověřený pracovník předá
             převodní příkaz
             do peněžního ústavu

                                       4) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje

                           5) Personální odbor
                            vyhotoví podklady
                            v souladu
                            s vyhláškou
                            310/1995 Sb.
                            a závěrečným
                            vyúčtováním mezd
                            za celý kalendářní
                            rok k vyúčtování
                            jednotného přídělu
                            do FKSP v termínu
                            určeném ČNB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zúčtování se                     Odbor personální oddělení
zaměstnanci                     personálních záležitostí
                           zaměstnanců ministerstva
- výpočet a zúčtování                spravedlnosti
mezd všeho druhu
podle zákonných                   A. Předpis
předpisů
                           1) odbor personální
- zúčtování ostatních                  vyhotoví doklad
závazků vůči                      k předpisu:
zaměstnancům
                            - zúčtování mezd,
- zúčtování pohledávek                 závazků a pohledávek
za zaměstnanci                     se zaměstnanci

Zúčtování s institucemi                 - zúčtování
sociálního                       s institucemi
a zdravotního pojištění                 sociálního
                            a zdravotního
Zúčtování daní                     pojištění
vyplývajících
ze zúčtování                      - zúčtování daní
se zaměstnanci
                           2) doklad schválí
                            ředitel nebo jeho
                            zástupce

                           3) doklad předají
                            EO/Ú

                                       4) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje

                           B. Pokyn k provedení

                           Odbor personálních
                           oddělení personálních
                           záležitostí zaměstnanců
                           ministerstva
                           spravedlnosti

                           1) vyhotoví
                            k jednotlivým platbám
                            platební poukaz

                           2) Ředitel nebo jeho
                            zástupce doklad
                            schválí

                           3) Pověřený pracovník
                            na základě schváleného
                            platebního poukazu
                            vyhotoví převodní
                            příkaz

                           4) Převodní příkaz
                            předá OHS nejpozději
                                4 pracovní dny
                            před splatností

            5) Pověřený pracovník předá
             peněžnímu ústavu
             k proplacení

                           6) Schválený platební
                            poukaz po vyhotovení
                            převodního příkazu
                            předá EO/Ú

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peníze - peněžní    1) Pokladník vyhotoví
pokladní operace     platební poukaz
- příjmy - doplnění    k doplnění pokladní
pokladní hotovosti    hotovosti

            2) Doklad schválí ředitel
             nebo jeho zástupce

            3) Doklad předá ihned
             EO/Ú

                                       4) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje

            5) Na základě schváleného
             dokladu si pracovník
             pověřený vedením
             pokladny vybere
             u příslušného peněžního
             ústavu pokladní hotovost

            6) Vyhotoví příjmový
             pokladní doklad, který
             zaúčtuje v pokladní knize

            7) Doklady zaúčtované
             v pokladní knize předá
             EO/Ú

                                       8) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peníze - peněžní    1) Ředitel nebo jeho zástupce
pokladní operace     či pověřený pracovník
- výdaje         dá předem souhlas k nákupu
             materiálu, služby, dodávky
             apod.

            2) Pokladník na základě
             předloženého daňového
             dokladu (tzv. paragon,
             faktura), vyhotoví výdajový
             pokladní doklad

            3) Doklad před vyplacením
             odsouhlasí ředitel nebo
             zástupce. V případě nákupu
             hmotného nebo nehmotného
             majetku nebo zásob vyznačí
             příslušný pracovník před
             schválením ředitelem nebo
             zástupcem zařazení
             do operativní evidence
             nebo skladové evidence

            4) Na základě schváleného
             dokladu provede pokladník
             jeho výplatu příslušné
             fyzické osobě a zaúčtuje
             v pokladní knize

            5) Doklady zaúčtované
             v pokladní knize předá
             EO/Ú

                                       6) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peníze - peněžní                   1) Odbor personální
pokladní operace -                   vyhotoví k výplatě
prostředky na výplatu                  mezd či jiného
mezd nebo jiná                     zúčtování se
zúčtování se                      zaměstnanci platební
zaměstnanci                       poukaz a výplatní
                            listinu nebo jiný
                            výdajový doklad

                           2) Schválené doklady
                            předá OHS

            3) Na základě schváleného
             dokladu si pokladník
             vybere u příslušného
             peněžního ústavu pokladní
             hotovost na výplatu mezd
             či jiných náhrad
             pro zaměstnance

            4) Po výběru ihned doklad
             (platební poukaz) předá
             EO/Ú

                                       5) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje

            6) Vyhotoví příjmový pokladní
             doklad, který zaúčtuje
             v pokladní knize

            7) Pokladník podle výplatní
             listiny či jiných dokladů
             provede výplatu mezd a
             jiných náhrad jednotlivým
             zaměstnancům a vyhotoví
             výdajový doklad o výplatě
             mezd zaměstnancům.
             Schválený doklad ředitelem
             nebo zástupcem zaúčtuje
             v pokladní knize

            8) Doklady zaúčtované
             v pokladní knize předá
             EO/Ú

                                       9) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bankovní operace                               1) Podle výpisů z účtů
                                        pověřený pracovník
                                        provede zaúčtování
                                        úhrady závazku nebo
                                        došlé platby
                                        na pohledávku

                                       2) Na základě požadavků
                                        příslušných útvarů
                                        informuje o provedení
                                        úhrady závazku nebo
                                        došlé platby
                                        na pohledávku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Převody mezi      1) Doklad (platební poukaz)  1) Doklad (platební   1) Doklad (platební poukaz)
bankovními účty      vyhotovuje na základě     poukaz) vyhotovuje   vyhotovuje na základě
             vlastních podnětů       na základě vlastních  vlastních podnětů
                            podnětů personální
                            odbor za svůj úsek
                            činnosti

            2) Doklad schvaluje ředitel  2) Doklad schvaluje   2) Doklad schvaluje
             nebo jeho zástupce      ředitel nebo jeho    vedoucí oddělení
                            zástupce        účetnictví nebo
                                        jeho zástupce

            3) Na základě schváleného   3) Na základě      3) Na základě schváleného
             dokladu vyhotoví pověřený   schváleného dokladu   dokladu vyhotoví
             pracovník převodní příkaz   vyhotoví pověřený    pověřený pracovník
                            pracovník převodní   převodní příkaz, který
                            příkaz, který předá   předá nejpozději
                            nejpozději       4 pracovní dny
                            4 pracovní dny před   před splatností OHS
                            splatností OHS

            4) Převodní příkazy předá
             peněžnímu ústavu

            5) Doklad předá EO/Ú     5) Doklad předá EO/Ú

                                       6) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manka a škody     1) Na základě zjištění nebo
             návrhu inventarizační
             komise vyhotoví pověřený
             pracovník záznam o výši
             manka a škody

            2) Doklad schválí vrchní
             ředitel

            3) Schválený doklad se
             ihned předá EO/Ú

                                       4) Pověřený pracovník
                                            zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuzemské pracovní                  1) Souhlas uděluje
cesty                          písemně před
                            uskutečněním pracovní
                            cesty přímý nadřízený
                            příslušného
                            zaměstnance včetně
                            použití dopravního
                            prostředku mimo
                            použití vlastního
                            motorového vozidla

                            - K použití vlastního
                            motorového vozidla
                            uděluje předem
                            na základě písemné
                            žádosti souhlas
                            ředitel OHS nebo
                            jeho zástupce

            2) Na základě schváleného
             dokladu může pokladník
             poskytnout zálohu
             na tuzemskou cestu

             - vystaví výdajový doklad,
             který schválí ředitel EO
             nebo jeho zástupce

             - Poskytnutí zálohy
             vyznačí na cestovním
             příkazu zaměstnance

             - Doklad zaúčtuje
             v pokladní knize a předá
             EO/Ú

                           3) Zaměstnanec
                            po ukončení cesty
                            do deseti pracovních
                            dnů předloží písemné
                            doklady k vyúčtování
                            cesty svému přímému
                            nadřízenému
                            ke schválení

                           4) Přímý nadřízený
                            zaměstnance předloží
                            schválené vyúčtování
                            pracovní cesty ihned
                            EO/Ú

                                       5) Pověřený pracovník EO/Ú
                                        provede ihned likvidaci
                                        (vyúčtování) tuzemské
                                        pracovní cesty a předá
                                        OHS

            6) Ředitel nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            7) Pokladník na základě
             schváleného dokladu provede
             výplatu nebo zúčtování
             poskytnuté zálohy

            8) Doklad zaúčtuje
             v pokladní knize
             a předá EO/Ú

                                       9) Pověřený pracovník EO/Ú
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraniční                      1) Souhlas uděluje
pracovní cesta                     písemně před
                            uskutečněním pracovní
                            cesty přímý nadřízený
                            příslušného
                            zaměstnance včetně
                            použití dopravního
                            prostředku mimo
                            použití vlastního
                            motorového vozidla

                            - K použití vlastního
                            motorového vozidla
                            uděluje předem
                            na základě písemné
                            žádosti souhlas
                            ředitel OHS nebo
                            jeho zástupce

            2) Na základě schváleného
             dokladu může pověřený
             pracovník poskytnout
             zálohu na zahraniční
             cestu v cizí volně
             směnitelné měně nebo
             v českých korunách

             - vystaví výdajový doklad,
             který schválí ředitel
             odboru nebo jeho zástupce

             - Poskytnutí zálohy
             vyznačí na cestovním
             příkazu zaměstnance

             - Doklad zaúčtuje
             v pokladní knize a předá
             EO/Ú

                           3) Zaměstnanec
                            po ukončení cesty
                            do deseti pracovních
                            dnů předloží písemné
                            doklady k vyúčtování
                            cesty svému přímému
                            nadřízenému
                            ke schválení

                           4) Přímý nadřízený
                            zaměstnance předloží
                            schválené vyúčtování
                            pracovní cesty ihned
                            OHS

            5) Pověřený pracovník OHS
             provede ihned likvidaci
             (vyúčtování) zahraniční
             pracovní cesty a předá
             doklad ke schválení

            6) Ředitel nebo jeho
             zástupce doklad schválí

            7) Pověřený pracovník
             na základě schváleného
             dokladu provede
             výplatu nebo zúčtování
             poskytnuté zálohy

            8) Doklad zaúčtuje
             v pokladní knize
             a předá EO/Ú

                                       9) Pověřený pracovník EO/Ú
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky - faktury                 1) Jednotlivé útvary
vydané                         vyhotoví podklady
                            k vystavení faktury
                            za poskytnuté
                            služby, majetek či
                            materiál

                           2) Po odsouhlasení svým
                            přímým nadřízeným
                            předají ihned OHS

            3) Pověřený pracovník
             vystaví na základě
             podkladů fakturu
             a zaeviduje

            4) Ředitel odboru nebo
             jeho zástupce doklad
             schválí

            5) Originál dokladu včetně
             dalších s ním souvisejících
             písemností odešle
             odběrateli

            6) Stejnopis dokladu předá
             EO/Ú

                                       7) Pověřený pracovník
                                        zaúčtuje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------