Opatření ze dne 8.3.1999, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999

12.3.1999 | Sbírka:  OP05/99 | Částka:  19/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP24/98
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP05/99
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 8. března 1999,
kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 19991) takto:
1. V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
a) poř. č. 40 - Čtvrtletní výkaz o práci, Práce 2-04, v bodě 2. se na konci druhé věty doplňují slova " , a veřejné vysoké školy";
b) poř. č. 41 - Roční výkaz o práci, Práce 3-01, v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "1. 3. 2000";
c) poř. č. 43 - Čtvrtletní výkaz o investicích, Iv 1-04, a poř. č. 45 - Roční výkaz o investicích, Iv 3-01, v bodech 2. se za slova"neziskové organizace," doplňují slova "veřejné vysoké školy,";
d) poř. č. 44 - Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby, Iv 4-02, bod 2. zní: "Ekonomické subjekty, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč nebo staveb charakteru veřejných zakázek s celkovými náklady nad 5 mil. Kč.";
e) se doplňují další statistická zjišťování č. 117 a 118:
"117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Vzdělávání zaměstnanců za rok 1999 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VZ 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o vzdělávání zaměstnanců v ČR pro publikační a analytickou činnost ČSÚ, MŠMT a dalších uživatelů, poskytování dat mezinárodním organizacím (zejména Eurostatu).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o počtech dále vzdělávaných zaměstnanců, počtech hodin strávených účastníky vzdělávání v jednotlivých formách, věcném zaměření vzdělávání zaměstnanců a nákladech s tím spojených. Zjišťování se týká interních a externích kurzů pořádaných zaměstnavateli pro své zaměstnance, školení a instruktáží zaměstnanců organizovaných přímo na pracovišti a ostatních forem vzdělávání zaměstnanců (instruktáže, konference, semináře, školení atd.).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s 5 a více zaměstnanci, s převažující ekonomickou činností v rámci OKEČ 10 - 93.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování:
jednorázové zjišťování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2000
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Jednorázové zjišťování o spotřebě paliv a energie ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 1-98
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o spotřebě paliv a energií pro účely zkvalitnění sestavované energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Spotřeba paliv a energií podle druhů, tržby za vlastní výkony a služby, průměrný evidenční počet zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty všech odvětví národního hospodářství s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování:
výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 4. 6. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad".
2. V části II. písm. h) Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem zemědělství se mění pro statistické výkazy poř. č. 17 a 18 v bodech 4. lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na
a) poř. č. 17. Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 1999, Zem Ovo (MZe) 6-01 "do 15. 6. 1999",
b) poř. č. 18. Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 1999, Zem Ovo (MZe) 9-01 "do 15. 9. 1999".
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
1) Program statistických zjišťování na rok 1999 byl uveřejněn v částce 90/1998 Sb.