Opatření ze dne 19.4.1999, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1999

13.5.1999 | Sbírka:  OP12/99 | Částka:  32/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP12/99
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. dubna 1999,
kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1999
Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1999, které jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
MUDr. David, CSc. v. r.
Příl.
Přehled vybraných ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny
Poznámka:
1) Na ř. 13, 14, 15 bude případně vykazován i jiný úvěr získaný na základě rozhodnutí vlády (zatím vazba pouze na usnesení vlády č. 352/1997).
2) Náklady na "ostatní činnost" reprezentují náklady spojené s připojištěním, smluvním pojištěním a ostatní zdaňovanou činností, kterou v souladu se statutem ZP provozuje.
Poznámka:
1) Propočet limitu přídělu do PF je vázán na údaje oddílu B - Bankovní účet ZFZP viz § 7 odst. 1 vyhlášky č. 227/1998 Sb.
2) V komentáři vyhodnotí zdravotní pojišťovna hlavní důvody rozdílu částí A a B tabulky.
3) Zúčtování odvodu na zvl. účet je vedeno v ZFZP variantně a ZP zvolí způsob odpovídající účtování. Tento postup vykazování bude dodržovat po celé sledované období. Buď A II 2a) mínusovým nebo A III 3) s plusovým znaménkem.
4) Pokud zdravotní pojišťovna není schopna k části B zajistit členění příjmů dle požadavku v oddílu V. bodech 1 - 4, rozklíčuje tento odhad poměrem dle části A.
5) Obdobně bude postupovat u členění výdajů v bodě VI.
Poznámka:
V komentáři uvede zdravotní pojišťovna, jaký způsob hrazení společných nákladů používá, zda provádí přímo klíčování na jednotlivé činnosti nebo zda používá zálohového způsobu, s tím, že společné výdaje rozúčtuje na jednotlivé skupiny AE účtů 558 až při závěrce.
V průběhu roku může být tedy v tomto fondu vykázán i podíl společných nákladů ze zdaňované činnosti, který však musí být v rámci účetní závěrky přeúčtován do zdanitelné činnosti, a tato tabulka musí pak vyjadřovat pouze náklady (výdaje) spojené s provozním fondem ve smyslu vyhlášky č. 127/1998 Sb. Výjimku tvoří položka B III.2, kde bude uveden skutečný příděl od 1. 1. do 31. 12. 1999 do FRIM ve výši odpisů veškerého IM zdravotní pojišťovny.
S výjimkou hodnoty odpisů musí při účetní závěrce i v průběhu roku zdravotní pojišťovna dodržovat zásadu, že se náklady na zdanitelnou činnost nesmí vykazovat duplicitně.
Poznámka:
Údaj B.I. vyjadřuje pouze stav finančních prostředků bez finančních investic, které jsou součástí rezervního fondu v souladu s § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Poznámka:
V komentáři zdravotní pojišťovna uvede důvody posílení FRIM z rozhodnutí správní rady v případě, že toto nebylo zahrnuto do ZPP.
Poznámka:
Zdravotní pojišťovna doplní číslo bankovního účtu, na kterém vede finanční prostředky, a současně do poznámky doplní, zda se jedná o samostatný analytický účet účtové osnovy nebo zda je veden odděleně i bankovní účet fondu.
Poznámka:
V průběhu roku zde nemusí být vykazován podíl společných nákladů, které jsou hrazeny z poskytnuté zálohy do provozního fondu.
Na konci roku, s vazbou na účetní závěrku, bude tato tabulka vyjadřovat veškeré náklady spojené se zdaňovanou činností.
K bodu A II.1.e uvádíme, že zde budou vyplněny odpisy, i když jsou zahrnuty v sumární hodnotě v provozním fondu v položce B III.2.
Na tomto výkaze budou pouze náklady a výnosy spojené s cennými papíry vztaženými k této skutečnosti.
Poznámka:
V průběhu roku zde nemusí být vykazován podíl společných nákladů, které jsou hrazeny z poskytnuté zálohy do provozního fondu.
Na konci roku, s vazbou na účetní závěrku, bude tato tabulka vyjadřovat veškeré náklady spojené se zdaňovanou činností.
K bodu A II.1.e uvádíme, že zde budou vyplněny odpisy, i když jsou zahrnuty v sumární hodnotě v provozním fondu v položce B III.2.
Na tomto výkazu budou pouze náklady a výnosy spojené s cennými papíry vztaženými k této skutečnosti.