Opatření ze dne 22.11.1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny

9.12.1999 | Sbírka:  283/83 700/1999 | Částka:  99/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 861/1998
Pasivní derogace: 282/105 880/2001
283/83 700/1999
Opatření
Ministerstva financí, ze dne 22. listopadu 1999 kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
Referent:
Ing. Muk,
tel. 5704 2496
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny.
(2) Upravuje se účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny v příloze č. 3 v souladu s Opatřením Ministerstva financí čj. 282/78 182/1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro zdravotní pojišťovny, vydané MF ČR čj. 283/71 861/1998 ze dne 12. října 1998, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Mertlík, CSc., vr.