Opatření ze dne 26.11.1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

23.12.1999 | Sbírka:  4/1999 (CBN) | Částka:  109/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 5/1998 (CBN)
Pasivní derogace: 57/2000 (OP), 38/2000 (OP), 19/2000 (OP)
4/1999
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 26. listopadu 1999,
kterým se stanoví předkládání výkazu bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Změna: 1/2000
Změna: 4/2000
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., stanoví:
§ 1
(1) Banky 1) a pobočky zahraničních bank 2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.
(2) Výkazy Dev(ČNB)16-12 a Dev(ČNB)19-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem 3). Stavební spořitelny 4) nesestavují a nepředkládají výkazy Dev(ČNB)20-98 a BD(ČNB)19-98.
(3) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti, resp. ke všem organizačním složkám pobočky zahraniční banky v České republice.
§ 3
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v automatizované formě prostřednictvím datové komunikační sítě.
(2) Pro účely automatizovaného předkládání výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Ve zprávě s předávacím datovým souborem uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního opatření České národní banky 5) nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady Bil a BD, kromě výkazu BD(ČNB)19-98, a výkazu E(ČNB)5-04 se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky 6).
(4) Kontaktními údaji podle odstavce 2 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby (telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty). Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:
a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu.6a)
§ 4
(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD (ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.
(2) K výkazům BD(ČNB)9-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle jednotlivých druhů cenných papírů, s údaji o stavech cenných papírů, rozdílech v ocenění a opravných položkách podle výkazu BD(ČNB)9-12. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení automatizovaného výkazu sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí.
(3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 a čtvrtletní přehled k výkazu BD(ČNB)9-12 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 3) u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář nebo přehled vypracován.
§ 5
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, V(ČNB)3-12, V(ČNB)5-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, Dev (ČNB)19-12 a E(ČNB)5-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci minulého roku, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci minulého roku provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazů s nižší než měsíční periodicitou a u výkazu V(ČNB)13-04.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též ke konci následujících měsíců, resp. čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočka zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2 formou běžné opravy.
(4) V případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně obsahu nebo metodiky sestavování výkazu, předloží banky a pobočky zahraničních bank České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)3-12, V(ČNB)5-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12 a Dev(ČNB)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 2 odst. 2. Výkazy sestavované k 1. lednu podle opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni, musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku podle odstavce 1. V případě opětovného předložení výkazů podle odstavce 2 předloží banka nebo pobočka zahraniční banky znovu i výkazy sestavené k 1. lednu podle tohoto odstavce.
(5) Pokud jsou výkazy řady BD sestavené ke 31. prosinci předkládány podle přílohy č. 2 v předběžné a výsledné verzi, zašlou banky a pobočky zahraničních bank výsledné výkazy jako opravu výkazů předběžných.
(6) Výkazy Bil(ČNB)4-01, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01, sestavované ke konci roku, předkládají banky s údaji podle účetní závěrky jednotlivých společností zahrnutých do konsolidačního celku po ověření auditorem. Zprávy s předávacími datovými soubory podle § 3 odst. 2 pro tyto výkazy musí obsahovat stanovené označení pro výkazy po auditu. Výkazy předkládané na vyžádání během roku jsou sestavovány z běžných údajů ke konci měsíce nebo k datu stanovenému ČNB.
§ 6
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka 7) nabude právní moci (dále jen "rozhodný den").
(2) Právnická osoba, které bylo pravomocně odňato povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), po rozhodném dni sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem 8) pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12. Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem 8) výkazy řady Bil, V, VST a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.
(3) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky může pro výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12 v odůvodněných případech požádat Českou národní banku o změnu formy a způsobu jejich předkládání stanovených v § 3.
(4) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti.
(5) Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasíva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky nebo u které byl podán návrh na konkurs 9), prohlášen konkurs 9) nebo která vstoupila do likvidace 10) bez pravomocného odnětí povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu a ve stanovených termínech a formě do dne pravomocného odnětí povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po odnětí povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky podle odstavců 1 až 4.
§ 7
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona 11). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky 12).
§ 8
Zrušuje se opatření České národní banky č. 5/1998 ze dne 4. prosince 1998, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 9
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Guvernér
doc. Ing. Tošovský, v. r.
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
  Označení  Kód datového   Název výkazu - datového souboru
  výkazu    souboru
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12 RISIFE11   Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12 VISIFE10   Měsíční výkaz zisků a ztrát
Bil(ČNB)3-01 VISIFE30   Roční výkaz rozdělení zisku
Bil(ČNB)4-01 KISIFE12   Roční bilance aktiv a pasív
              konsolidačního celku
V(ČNB)3-12  RISIFE55   Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách
              ze klienty
V(ČNB)4-55  RISIFE45   Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB)5-12  RISIFE80   Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech
              přijatých od klientů
V(ČNB)6-36  ROSIFE40   Dekádní přehled aktiv a pasív
V(ČNB)7-12  RISIFE60   Přehled o stavech úvěrů a vkladů
              v členění podle měn a úrokových sazeb
V(ČNB)8-12  ROSIFE60   Měsíční přehled o struktuře vybraných
              korunových úvěrů a vkladů
V(ČNB)9-12  RISIFE70   Přehled o čerpání úvěrů v členění
              podle měn a úrokových sazeb
V(ČNB)12-12  ROSIFE80   Výkaz o mezibankovních korunových
              vkladech a úvěrech
V(ČNB)13-04  VISIFE20   Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech
              a výnosech
V(ČNB)18-12  RISIFE20   Měsíční výkaz o cenných papírech
              a majetkových podílech v držení bank
V(ČNB)20-04  JISIFE10   Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji
              a vlastnictví tuzemských cenných
              papírů nerezidenty
V(ČNB)21-09  ROSIFE45   Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv
              a pasív
V(ČNB)22-12  RISIFE40   Měsíční výkaz o cenných papírech
              emitovaných bankou
VST(ČNB)1-12 RISIFE31   Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách
              za klienty
VST(ČNB)2-12 RISIFE32   Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách
              za orgány republiky a místními orgány
VST(ČNB)4-12 RISIFE34   Měsíční přehled o stavech úvěrů
              a pohledávek za klienty podle úrokových
              sazeb
VST(ČNB)5-12 RISIFE35   Měsíční přehled o stavech úvěrů
              a pohledávek za orgány republiky
              a místními orgány podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)11-12 RESIFE10   Měsíční výkaz o devizové a korunové
              pozici banky
Dev(ČNB)12-12 PESIFE10   Měsíční výkaz o devizových a korunových
              inkasech a platbách
Dev(ČNB)14-04 PESIFE20   Čtvrtletní výkaz o devizových
              a korunových inkasech a platbách podle
              územního členění
Dev(ČNB)16-12 PESIFE30   Měsíční výkaz o devizových inkasech
              a platbách v členění podle nadlimitních
              transakcí
Dev(ČNB)19-12 PESIFE40   Měsíční výkaz o devizových inkasech
              a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98 RESIFE20   Denní výkaz o devizové a korunové
              pozici banky
P(ČNB)1-01  RIPIFE10   Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12  RIPIFE20   Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů
              a vkladů
P(ČNB)3-02  JIPIFE10   Pololetní výkaz o předpokládaných
              inkasech nerezidentů z tuzemských
              dlužných cenných papírů se splatností
              nad 1 rok
P(ČNB)4-02  PIPIFE10   Pololetní výkaz o budoucích splátkách
              úvěrů přijatých od nerezidentů
BD(ČNB)1-12  DISIFE10   Přehled skutečné zbytkové splatnosti
              aktiv a pasív
BD(ČNB)2-12  DISIFE20   Hlášení o kapitálové přiměřenosti
              zahrnující úvěrové a tržní riziko
BD(ČNB)3-12  DISIFE30   Hlášení o úvěrové angažovanosti,
              nadlimitních vkladech a přijatých
              úvěrech
BD(ČNB)4-12  DISIFE40   Hlášení o pohledávkách podle jejich
              klasifikace
BD(ČNB)7-12  DISIFE70   Hlášení o struktuře přijatých vkladů
              a obdobných závazků banky podle
              velikosti
BD(ČNB)8-04  DISIFE80   Hlášení o změně stavu klasifikovaných
              úvěrů
BD(ČNB)9-12  DISIFE90   Hlášení o portfoliu cenných papírů
              v držení banky
BD(ČNB)11-12 DISIFE11   Přehled odhadované zbytkové splatnosti
              aktiv a pasív
BD(ČNB)16-12 DISIFE16   Hlášení o angažovanosti banky
              vůči jednotlivým zemím
BD(ČNB)19-98 DISIFE19   Denní výkaz o zajištění měnové pozice
              banky
BD(ČNB)12-01 KISIFE20   Hlášení o poměru kapitálu
              konsolidačního celku k rizikově
              váženým aktivům
BD(ČNB)13-01 KISIFE30   Hlášení o úvěrové angažovanosti
              konsolidačního celku
E(ČNB)5-04  DISIFE60   Hlášení o organizační struktuře
              a kvalifikovaných účastech banky
Příl.2
Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
               Termíny

  Označení  Periodicita  Termín předkládání podle § 2 odst. 1
  výkazu
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12 měsíčně    do 17 kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 15. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 20. února
Bil(ČNB)2-12 měsíčně    do 22. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 15. února
              následujícího roku
Bil(ČNB)3-01 ročně     do 30. kalendářního dne po termínu
              konání valné hromady banky, která
              schválila rozdělení zisku banky, nebo
              po termínu konání obdobné valné
              hromady zahraniční banky s pobočnou
              v České republice
Bil(ČNB)4-01 ročně     do 30. června následujícího roku
              s údaji k 31. prosinci 2000,
       nepravidelně během roku na vyžádání
V(ČNB)3-12  měsíčně    na vyžádání do 17. kalendářního dne
              následujícího měsíce, výkaz
              za prosinec do 15. února následujícího
              roku
V(ČNB)4-55  dvakrát týdně každý třetí a poslední pracovní den
              v týdnu, pokud předchozí den je
              pracovním dnem, do 11 hodin,
       měsíčně    následující pracovní den po konci
              kalendářního měsíce do 11 hodin,
       denně     od 20. kalendářního dne posledního
              měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí
              v pracovní dny do 11 hodin
V(ČNB)5-12  měsíčně    do 17. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 15. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 20. února
V(ČNB)6-36  dekádně    do 5., 15. a 25. kalendářního dne
              v měsíci kromě výkazu k 10. a 20.
              lednu
V(ČNB)7-12  měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
V(ČNB)8-12  měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
V(ČNB)9-12  měsíčně    do 15. kalendářního dne následujícího
              měsíce,
V(ČNB)12-12  měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
V(ČNB)13-04  čtvrtletně  do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce po konci čtvrtletí, výkaz
              za 4. čtvrtletí do 20. února
              následujícího roku
V(ČNB)18-12  měsíčně    do 17. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 15. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 20. února
V(ČNB)20-04  čtvrtletně  do 15. kalendářního dne následujícího
              měsíce po konci čtvrtletí
V(ČNB)21-09  dekádně    do 15. a 25. ledna - jen výkaz k 10.
              a 20. lednu místo     výkazu V(ČNB)6-36
V(ČNB)22-12  měsíčně    do 17. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 15. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 20. února
VST(ČNB)1-12 měsíčně    do 17. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 15. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 20. února
VST(ČNB)2-12 měsíčně    do 17. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 15. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 20. února
VST(ČNB)4-12 měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
VST(ČNB)5-12 měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
Dev(ČNB)11-12 měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
Dev(ČNB)12-12 měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
Dev(ČNB)14-04 čtvrtletně  do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce po konci čtvrtletí, výkaz
              za 4. čtvrtletí do 20. února
              následujícího roku,
Dev(ČNB)16-12 měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
Dev(ČNB)19-12 měsíčně    do 20. kalendářního dne následujícího
              měsíce výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku, výkaz za leden
              do 25. února
Dev(ČNB)20-98 denně     do 11 hodin následujícího pracovního
              dne
P(ČNB)1-01  ročně     do konce února běžného roku
       nepravidelně během roku na vyžádání jako zpřesnění
              plánu běžného roku nebo výhled
              na následující rok
P(ČNB)2-12  měsíčně    do 3. kalendářního dne běžného měsíce
P(ČNB)3-02  pololetně   do 15. kalendářního dne prvního měsíce
              běžného pololetí
P(ČNB)4-02  pololetně   do 25. kalendářního dne prvního měsíce
              běžného pololetí
BD(ČNB)1-12  měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce včetně předběžného výkazu
              za prosinec, výsledný výkaz
              za prosinec do 10. března
              následujícího roku
BD(ČNB)2-12  měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce včetně předběžného výkazu
              za prosinec, výsledný výkaz
              za prosinec do 10. března
              následujícího roku
       nepravidelně během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)3-12  měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce
       nepravidelně během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)4-12  měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce včetně předběžného výkazu
              za prosinec, výsledný výkaz
              za prosinec do 10. března
              následujícího roku
       nepravidelně během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)7-12  měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce včetně předběžného výkazu
              za prosinec, výsledný výkaz
              za prosinec do 10. března
              následujícího roku
BD(ČNB)8-04  čtvrtletně  do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce konci čtvrtletí, výkaz
              za poslední čtvrtletí do 10. března
              následujícího roku
BD(ČNB)9-12  měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce včetně předběžného výkazu
              za prosinec, výsledný výkaz
              za prosinec do 10. března
              následujícího roku
       nepravidelně během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)11-12 měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce včetně předběžného výkazu
              za prosinec, výsledný výkaz za
              prosinec do 10. března následujícího
              roku
BD(ČNB)16-12 měsíčně    do 25. kalendářního dne následujícího
              měsíce, výkaz za prosinec do 20. února
              následujícího roku
BD(ČNB)19-98 denně     do 11 hodin následujícího pracovního
              dne
BD(ČNB)12-01 ročně     do 30. září 2000 s údaji
              k 31. prosinci 1999, do 30. června
              následujícího roku s údaji
              k 31. prosinci 2000,
       nepravidelně během roku na vyžádání
BD(ČNB)13-01 ročně     do 30. září 2000 s údaji
              k 31. prosinci 1999, do 30. června
              následujícího roku s údaji
              k 31. prosinci 2000,
       nepravidelně během roku na vyžádání
E(ČNB)5-04  čtvrtletně  do 12. kalendářního dne následujícího
              měsíce po konci čtvrtletí
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování
      pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
         předkládané České národní bance
      (předkládané varianty jsou označeny "x"):


+-------------+-----------------------------------------------+
|       | Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2 |
|       +---------------+---------------+---------------+
|  Označení |        |        | c) údaje za |
|  výkazu  | a) údaje za | b) údaje za |  pobočku  |
|       |  banku v ČR |  banku v ČR |  zahranič.  |
|       |        | a v zahraničí |  banky v ČR |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Bil(ČNB)1-12 |    x    |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Bil(ČNB)2-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Bil(ČNB)3-01 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Bil(ČNB)4-01 |        |   x    |        |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)3-12  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)4-55  |    x    |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)5-12  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)6-36  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)7-12  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)8-12  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)9-12  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)12-12 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)13-04 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)18-12 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)20-04 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)21-09 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|V(ČNB)22-12 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|VST(ČNB)1-12 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|VST(ČNB)2-12 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|VST(ČNB)4-12 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|VST(ČNB)5-12 |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Dev(ČNB)11-12|    x    |            |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Dev(ČNB)12-12|    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Dev(ČNB)14-04|    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Dev(ČNB)16-12|    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Dev(ČNB)19-12|    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|Dev(ČNB)20-98|    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|P(ČNB)1-01  |    x    |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|P(ČNB)2-12  |    x    |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|P(ČNB)3-02  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|P(ČNB)4-02  |    x    |        |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)1-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)2-12 |        |   x    |    x 1)  |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)3-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)4-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)7-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)8-04 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)9-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)11-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)16-12 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)19-98 |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)12-01 |        |   x    |        |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|BD(ČNB)13-01 |        |   x    |        |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|E(ČNB)5-04  |        |   x    |    x    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
1) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání
Příl.4
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance*) **) ***)
------------------------------------------------------------------
  *) Příloha nebyla do ASPI zařazena
 **) Příloha byla změněna opatřením ČNB č. 1/2000
 ***) Příloha byla změněna opatřením ČNB č. 4/2000
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.
3) § 1 písm. m) bod 1 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.
4) § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
5) Opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
6) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997.
6a) § 2 opatření České národní banky č. 10/1997.
7) § 34 zákona č. 21/1992 Sb.
8) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.
9) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 21/1992 Sb.
12) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.