Zákon ze dne 12.1.2000, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

21.2.2000 | Sbírka:  22/2000 Sb. | Částka:  8/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 61/1997 Sb., 588/1992 Sb., 587/1992 Sb.
Pasivní derogace: 237/2004 Sb., 354/2003 Sb., 262/2001 Sb.
22/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. ledna 2000,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 262/2001 Sb.
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o lihu
Čl.III
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,".
2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo "normální" zrušuje.
3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m), i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 3 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení".
5. V § 4 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice".
6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
7. V § 4 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně ze surovin dodaných pěstiteli.".
8. V § 5 odstavec 5 zní:
"(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatnou rafinaci musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být z rafinačního zařízení odváděny jinam než do chladiče a dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.".
9. V § 6 odst. 1 se slova " , s výjimkou lihu syntetického technického," zrušují.
10. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje finanční úřad úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
11. V § 7 odst. 1 úvodní věta a písmeno a) znějí:
"(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny
a) měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými měřidly,6) které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,".
12. V § 8 odst. 1 se slova "druhou rektifikaci" nahrazují slovy "opakovanou rektifikaci".
13. V § 9 odst. 1 druhá věta zní: "Pověřený zaměstnanec finančního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.".
14. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) zvláštně denaturovaný
1. syntetický rafinovaný,
2. syntetický technický,
3. kvasný,".
15. § 12 zní:
"§ 12
Uvádění lihu do oběhu
(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, prodány, koupeny, odebrány na základě smlouvy o dílo nebo použity ke zpracování u výrobce lihu pouze na základě povolení Ministerstva financí. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.
(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro líh vyskladněný od výrobce do státních hmotných rezerv9) a pro destiláty a polotovary použité k dalšímu zpracování u téhož výrobce.
(3) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím právním předpisem.
(4) Žádost o povolení, kterou dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel podává prostřednictvím finančního úřadu, musí obsahovat
a) obchodní jméno, místo trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba právnická a neprovádí-li tyto osoby podnikatelskou činnost a nemají přiděleno daňové identifikační číslo, jméno a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, název, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba,
b) označení druhu lihu nebo označení výrobku obsahujícího líh, množství lihu v měřicích jednotkách a účel použití lihu nebo výrobku obsahujícího líh,
c) obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání prodávajícího nebo objednatele.
(5) Dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel musí k žádosti přiložit ověřenou kopii živnostenského listu, pokud mu byl vydán, ověřenou kopii zakladatelské listiny, uzavřené společenské smlouvy či jiné listiny, osvědčující existenci právnické osoby, popřípadě ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce, pokud je zapsán v obchodním rejstříku.
(6) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.
(7) Právnické nebo fyzické osoby vyskladňující nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat vyskladněný a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.
16. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) používat líh syntetický, líh sulfitový nebo líh kvasný surový k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,".
17. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů a trestí na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení Ministerstva financí, které v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a případně způsob zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.".
18. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova "písm. a) bodu 3 a" zrušují.
19. V § 16 odst. 2 se za slova "Ministerstvu zemědělství" vkládají slova "a místně příslušnému finančnímu úřadu".
20. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova "nebo § 8" nahrazují slovy " , 8 nebo § 13 odst. 4".
21. V § 17 odst. 1 písm. e) se za slova "§ 7 odst. 1 písm. a) a b)" vkládají slova "nebo § 13 odst. 1 písm. a) a b)".
22. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) uvedené v § 13 odst. 1 písm. c) a d), pokutu až do výše 10 000 000 Kč.".
23. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Česká zemědělská a potravinářská inspekce14) (dále jen "inspekce") uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti uvedené v § 13 odst. 2, pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním právním předpisem a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku.".
24. § 20 včetně nadpisu zní:
"§ 20
Vztah ke správnímu řádu a k zákonu o správě daní a poplatků
(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní řád.16)
(2) Na úkony a rozhodování územních finančních orgánů a Ministerstva financí podle tohoto zákona se vztahuje zákon o správě daní a poplatků.15)".
25. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovem "lihovaru" vkládají slova "a zvláštního lihovaru".
26. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) postup při prodeji nebo dovozu zvláštně denaturovaného lihu denaturovaného lékařským benzinem a určeného pro zdravotnická zařízení a lékárny.".
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.IV
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.