Vyhláška ze dne 18.4.2000, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

3.5.2000 | Sbírka:  113/2000 Sb. | Částka:  34/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 344/1992 Sb.
Aktivní derogace: 190/1996 Sb.
Pasivní derogace: 26/2007 Sb.
113/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 18. dubna 2000,
kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 písm. a), c) a d) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:
1) § 139b odst. 7 až 9 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.).".
2. § 7 včetně nadpisu zní:
"§ 7
Údaje o parcele
V katastru se evidují tyto údaje o parcele:
a) příslušnost do katastrálního území,
b) druh číslování parcel (příloha bod 4),
c) parcelní číslo,
d) výměra parcely,
e) kvalita výměry (příloha bod 5),
f) druh a způsob využití pozemku (příloha body 1 a 2),
g) typ a způsob ochrany nemovitosti (příloha bod 3),
h) příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),
i) právní vztah,
j) označení listu katastrální mapy,
k) souřadnice definičního bodu parcely.".
3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
"§ 7a
Údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru
V katastru se evidují tyto údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru (dále jen "jednotka"):
a) příslušnost do katastrálního území,
b) údaje o parcele, na níž je budova umístěna [§ 7 písm. b) a c)],
c) číslo popisné nebo evidenční,
d) příslušnost budovy k části obce,
e) číslo jednotky, popř. popis umístění jednotky v budově, pokud jednotky nejsou očíslovány,
f) typ a způsob využití budovy a typ a způsob využití jednotky (příloha body 2a, 2b a 2c),
g) typ a způsob ochrany (příloha bod 3),
h) příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),
i) právní vztah.".
4. V § 8 odst. 1 se zrušují písmena c) a g).
Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena c), d) a e).
5. V § 9 odst. 1 se zrušuje písmeno c) a v písmenu f) se zrušují slova "na položku výkazu změn a".
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
6. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta:
"Každá změna se označuje pořadovým číslem.".
Odstavec 2 se zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
7. V § 28 odst. 1 se písmena "i) a j)" nahrazují písmeny "h) a i)".
8. V § 28 odst. 2 se slova "§ 7 písm. h) a l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. c) a d)".
9. V § 28 odst. 3 se písmena "k), m) a n)" nahrazují písmeny "j) a k)".
10. V § 29 odst. 3 se písmena "a) až c), e) a g)" nahrazují písmeny "a) až d)".
11. V § 34 odst. 3 se slova "rozhodnutí o využití území" nahrazují slovy "územní rozhodnutí".
12. Poznámka pod čarou č. 54) zní:
"54) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.".
13. V § 36 odst. 5 písm. c) se zrušují slova "nebo nemovitosti přešly do správy Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního předpisu64c)" včetně poznámky pod čarou č. 64c).
14. V § 61 odst. 3 se slova "§ 72 odst. 3" nahrazují slovy "§ 66 odst. 9 a § 69 odst. 5".
15. Poznámka pod čarou č. 90) zní:
"90) § 82 zákona č. 50/1976 Sb.".
16. V § 69 odst. 3 písm. a) se slova "odst. 11" nahrazují slovy "odst. 9".
17. V § 78 odst. 4 ve větě druhé se slova "§ 72 odst. 1" nahrazují slovy "§ 69 odst. 3".
18. V § 85 se slova "§ 7 písm. l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. d)" a slova "§ 7 písm. m)" se nahrazují slovy "§ 7 písm. k)".
19. Bod 2 přílohy zní:
"2. Způsob využití pozemku
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|Kód |Název       |Zkráceně     |Význam                 |Ke druhu|
|  |         |             |                    |pozemku |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|1  |skleník, pařeniště|skleník-pařeniš. |Na pozemku je zřízen skleník      |2 až 10 |
|  |         |         |nebo pařeniště.            |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|2  |školka      |         |Na pozemku je zřízena školka      |    |
|  |         |         |ovocných, lesních nebo okrasných    |    |
|  |         |         |stromů, viničná školka nebo      |    |
|  |         |         |školka pro chmelovou sáď.       |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|3  |plantáž dřevin  |         |Na pozemku je semenná plantáž,     |10 a 14 |
|  |         |         |plantáž energetických dřevin,     |    |
|  |         |         |vánočních stromků, lignikultury    |    |
|  |         |         |apod.                 |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|4  |les jiný než   |nehospodář. les |Pozemek zařazený do kategorie     |10   |
|  |hospodářský    |         |lesy ochranné a lesy zvláštního    |    |
|  |         |         |určení podle § 7 a 8 zákona č.     |    |
|  |         |         |289/1995 Sb.              |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|5  |lesní pozemek,  |budova na les.p. |Lesní pozemek, na kterém je      |    |
|  |na kterém je   |         |budova, ale pozemek není odňat     |    |
|  |budova      |         |plnění funkcí lesa.          |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|6  |rybník      |         |Umělá vodní nádrž určená především   |11   |
|  |         |         |k chovu ryb s možností úplného a    |    |
|  |         |         |pravidelného vypouštění.        |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|7  |vodní tok v korytě|tok přirozený  |Vodní tok, jehož koryto vzniklo    |    |
|  |přirozeném nebo  |         |působením tekoucí vody a dalších    |    |
|  |upraveném     |         |přírodních faktorů (bystřina,     |    |
|  |         |         |potok, řeka) nebo jehož přírodní    |    |
|  |         |         |charakter je změněn technickými    |    |
|  |         |         |zásahy v korytě (např. břehové     |    |
|  |         |         |opevnění) nebo ohrázováním.      |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|8  |vodní tok v    |tok umělý    |Vodní tok, jehož koryto bylo      |    |
|  |korytě umělém   |         |vytvořeno uměle (např. vodní tok    |    |
|  |         |         |v opevněném korytě, průplav, kanál,  |    |
|  |         |         |meliorační stoka apod.).        |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|9  |vodní nádrž    |nádrž přírodní  |Vodní nádrž, která nebyla vytvořena  |    |
|  |přírodní     |         |záměrnou lidskou činností (např.    |    |
|  |         |         |jezero, přírodní deprese naplněná   |    |
|  |         |         |vodou apod.).             |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|10 |vodní nádrž    |nádrž umělá   |Vodní nádrž vytvořená záměrnou     |    |
|  |umělá       |         |lidskou činností s výjimkou rybníku  |    |
|  |         |         |a bazénu ke koupání (např. velká    |    |
|  |         |         |vodní nádrž vytvořená přehradou,    |    |
|  |         |         |malá vodní nádrž, nádrž vytvořená   |    |
|  |         |         |zatopením vytěžených ploch apod.).   |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|11 |zamokřená plocha |         |Zemský povrch trvale nebo po převážnou |    |
|  |         |         |část roku rozbředlý (močál, mokřad,  |    |
|  |         |         |bažina).                |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|12 |společný dvůr   |         |Nádvoří u domů s byty a nebytovými   |13   |
|  |         |         |prostory.               |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|13 |zbořeniště    |         |Pozemek se zbořenou budovou nebo    |    |
|  |         |         |zříceninou.              |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|14 |dráha       |         |Dráha železniční, tramvajová,     |14   |
|  |         |         |trolejbusová nebo lanová (§ 2 až 4   |    |
|  |         |         |zákona č. 266/1994 Sb.) s vlastní   |    |
|  |         |         |dopravní cestou.            |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|15 |dálnice      |         |Dálnice a její součásti (§ 11 až    |    |
|  |         |         |13 zákona č. 13/1997 Sb.).       |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|16 |silnice      |         |Silnice I. až III. třídy a její    |    |
|  |         |         |součásti.               |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|17 |ostatní      |ostat. komunikace|Místní nebo účelová komunikace     |10 a 14 |
|  |komunikace    |         |(včetně zpevněné lesní komunikace)   |    |
|  |         |         |a její součásti.            |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|18 |ostatní      |ost. dopravní pl.|Letiště, přístav, veřejné parkoviště  |14   |
|  |dopravní     |         |(pokud není součástí pozemní      |    |
|  |plocha      |         |komunikace).              |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|19 |zeleň       |         |Okrasná zahrada, uliční a sídlištní  |    |
|  |         |         |zeleň, park a jiná plocha funkční a  |    |
|  |         |         |rekreační zeleně.           |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|20 |sportoviště    |sport. a rekr.  |Hřiště, stadion, koupaliště,      |10 a 14 |
|  |a         |pl.       |sportovní dráha a jízdárna, střelnice, |    |
|  |rekreační     |         |autokemp, tábořiště apod.       |    |
|  |plocha      |         |                    |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|21 |hřbitov,     |hřbitov-urn.háj |Hřbitov, urnový háj          |14   |
|  |urnový háj    |         |                    |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|22 |kulturní a    |kult. a osvět.pl.|Botanická a zoologická zahrada,    |    |
|  |osvětová     |         |skanzen, amfiteátr, památník apod.   |    |
|  |plocha      |         |                    |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|23 |manipulační    |manipulační pl. |Manipulační a skladová plocha     |    |
|  |plocha      |         |(§ 3 odst. 6).             |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|24 |dobývací     |dobývací prost. |Prostor jednoho nebo více výhradních  |10 a 14 |
|  |prostor      |         |ložisek nebo prostor jen části     |    |
|  |         |         |výhradního ložiska.          |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
|25 |skládka      |         |Skládka odpadu.            |14   |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+        |
|26 |jiná plocha    |         |Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních |    |
|  |         |         |vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, |    |
|  |         |         |na kterém je postavena stavba, která  |    |
|  |         |         |se v katastru neeviduje.        |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+    |
|27 |neplodná     |         |Svah, skála a jiná neplodná půda.".  |    |
|  |půda       |         |                    |    |
+----+------------------+-----------------+---------------------------------------+--------+
20. Za bod 2 přílohy se vkládají nové body 2a až 2c, které znějí
"2a. Typ budovy
+---+-------------------------------------------+---------+
|Kód|Název                   |Zkráceně |
+---+-------------------------------------------+---------+
|1 |budova s číslem popisným          |č.p. ... |
+---+-------------------------------------------+---------+
|2 |budova s číslem evidenčním         |č.e. ... |
+---+-------------------------------------------+---------+
|3 |budova bez čísla popisného nebo evidenčního|     |
+---+-------------------------------------------+---------+
|4 |rozestavěná budova             |rozestav.|
+---+-------------------------------------------+---------+
2b. Způsob využití budovy
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|Kód |Název      |Zkráceně  |Význam                           |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|6  |bytový dům    |byt.dům  |Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce       |
|  |         |      |bydlení [§ 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].      |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|7  |rodinný dům   |rod.dům  |Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním    |
|  |         |      |odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více   |
|  |         |      |než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena |
|  |         |      |k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné   |
|  |         |      |byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní    |
|  |         |      |podlaží a podkroví [§ 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].|
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|8  |stavba pro    |ind.rekr. |Jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry,    |
|  |individuální   |      |vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům    |
|  |rekreaci     |      |na rodinnou rekreaci, například rekreační domek,      |
|  |         |      |chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata [§ 3 písm. d) |
|  |         |      |vyhlášky č. 137/1998 Sb.].                 |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|9  |stavba pro    |shromaž.  |Stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro       |
|  |shromažďování  |      |shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu    |
|  |většího počtu  |      |připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční    |
|  |osob       |      |sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály,     |
|  |         |      |sportovní haly, tribuny apod. [§ 3 písm. e) vyhlášky    |
|  |         |      |č. 137/1998 Sb.].                     |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|10 |stavba pro obchod|obchod   |Stavba s prodejnami a jinými obchodními prostory,     |
|  |         |      |velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy apod.   |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|11 |stavba      |ubyt.zař. |Stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno    |
|  |ubytovacího   |      |přechodné ubytování a služby s tím spojené (hotel, motel, |
|  |zařízení     |      |penzion, turistická ubytovna, kemp a skupina chat-     |
|  |         |      |bungalovů, kulturní nebo památkové objekty využívané pro  |
|  |         |      |přechodné ubytování apod.); ubytovacím zařízením není   |
|  |         |      |bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci  |
|  |         |      |[§ 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].          |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|12 |stavba pro    |výroba   |Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu,  |
|  |výrobu a     |      |popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro    |
|  |skladování    |      |skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro   |
|  |         |      |skladování spadajících do zemědělských staveb [§ 3 písm. i)|
|  |         |      |vyhlášky č. 137/1998 Sb.].                 |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|13 |zemědělská stavba|zeměděl.  |Stavba pro chov hospodářských zvířat, přípravu, skladování |
|  |         |      |produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a  |
|  |         |      |steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou   |
|  |         |      |úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu  |
|  |         |      |prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a     |
|  |         |      |rostlinných produktů a pro zemědělské služby [§ 3     |
|  |         |      |písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].            |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|14 |stavba pro    |adminis.  |Stavba pro správní a řídící složky podniků a organizací,  |
|  |administrativu  |      |víceúčelová stavba pro administrativní účely, budova    |
|  |         |      |orgánu státní správy a územní samosprávy apod.       |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|15 |stavba občanského|obč.vyb  |Stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu,  |
|  |vybavení     |      |zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení,    |
|  |         |      |školství a učiliště včetně internátů a kolejí, vědu a   |
|  |         |      |výzkum apod.                        |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|16 |stavba      |tech.vyb  |Stavba, která je součástí sítě technického         |
|  |technického   |      |vybavení [§ 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb.], tj.   |
|  |vybavení     |      |sítě energetické (elektrické silové vedení, plynovod a   |
|  |         |      |teplovod), vodovodní, stokové a telekomunikační,      |
|  |         |      |popřípadě jiného vedení (například produktovodu).     |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|17 |stavba pro    |doprava  |Stavba pro zabezpečení dopravy (automobilové,       |
|  |dopravu     |      |kolejové, hromadné, podzemní, letecké, lodní apod.).    |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|18 |garáž      |      |Objekt popřípadě prostor, který slouží odstavování     |
|  |         |      |nebo parkování silničních vozidel (jednotlivá, řadová nebo |
|  |         |      |hromadná garáž ve smyslu ČSN 736057 a ČSN 736058).     |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|19 |jiná stavba   |jiná st.  |Stavba jiného než výše uvedeného způsobu využití.     |
+----+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------------+
Zapisuje se převažující způsob využití budovy.
2c. Typ a způsob využití bytu nebo nebytového prostoru (jednotky)
+-----------------------------------------+-------------------------------------+
|            Typ jednotky       |    Způsob využití jednotky    |
+---+----------------------------+--------+---+---------------------+-----------+
|Kód|Název            |Zkráceně|Kód|Název        |Zkráceně  |
+---+----------------------------+--------+---+---------------------+-----------+
|1 |byt nebo nebytový prostor  |    |1 |byt         |      |
|2 |rozestavěný byt nebo    |rozest. |2 |ateliér       |      |
|  |rozestavěný nebytový prostor|    |3 |garáž        |      |
+---+----------------------------+--------+4 |dílna nebo provozovna| dílna   |
                     |5 |jiný nebytový prostor| j.nebyt". |
                     +---+---------------------+-----------+
21. Bod 3 přílohy zní:
"3. Typ a způsob ochrany nemovitosti
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+
|Kód |Zkrácený název typu ochrany | Kód |    Zkrácený název způsobu ochrany    |
|typu|              |způsobu|                      |
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+
|1  |ochrana přírody a krajiny  |  6  |národní park - I. zóna           |
|  |              |  7  |národní park - II. zóna           |
|  |              |  8  |národní park - III. zóna          |
|  |              |  9  |ochranné pásmo národního parku       |
|  |              | 10  |chráněná krajinná oblast - I. zóna     |
|  |              | 11  |chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna   |
|  |              | 12  |národní přírodní rezervace nebo národní   |
|  |              |    |přírodní památka              |
|  |              | 13  |přírodní rezervace nebo přírodní památka  |
|  |              | 14  |ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo |
|  |              |    |pam. stromu                 |
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+
|2  |památková ochrana      | 15  |nemovitá národní kulturní památka      |
|  |              | 16  |památková rezervace - budova, pozemek    |
|  |              |    |v pam. rezervaci              |
|  |              | 17  |památková zóna - budova, pozemek v pam.   |
|  |              |    |zóně                    |
|  |              | 18  |nemovitá kulturní památka          |
|  |              | 19  |ochr. pásmo nem. kult. památky, pam. zóny, |
|  |              |    |pam. rezervace nebo nem. nár. kult. památky |
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+
|3  |ochrana přírod. léčebných  | 20  |vnitřní lázeňské území           |
|  |lázní a přírod. léčivého  | 21  |přír. léč. zdroj nebo zdroj přír. miner.  |
|  |zdroje           |    |vody stolní                 |
|  |              | 22  |ochr. pásmo 1. st. nebo užší prozat. ochr. |
|  |              |    |pásmo přír. léčiv. zdroje nebo přír. miner. |
|  |              |    |vody stolní                 |
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+
|4  |ochrana nerostného     | 23  |chráněné ložisk. území, popř. dobýv.    |
|  |bohatství          |    |prostor, nebo území zvl. zásahu do zem. kůry|
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+
|5  |ochrana značky geodetického | 24  |chráněná značka geodetického bodu      |
|  |bodu            | 25  |chráněné území značky geodetického bodu   |
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+
|6  |jiná ochrana pozemku    | 26  |pozemek určený k plnění funkcí lesa     |
|  |              | 27  |zemědělský půdní fond            |
+----+----------------------------+-------+--------------------------------------------+

+---+-----------------------------------------------------------------------------+
|Kód|       Význam některých kódů způsobu ochrany nemovitosti       |
+---+-----------------------------------------------------------------------------+
|14 |Ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní|
|  |rezervace nebo přírodní památky nebo památného stromu.            |
|15 |Nemovitá národní kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za    |
|  |národní kulturní památku, pozemky související s budovou.           |
|18 |Nemovitá kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za nemovitou   |
|  |kulturní památku, pozemky související s budovou.               |
|19 |Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace|
|  |nebo nemovité národní kulturní památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu.  |
|21 |Přírodní léčivý zdroj peloidu (rašelina, slatina, bahno) nebo vody nebo zdroj|
|  |přírodní minerální vody stolní.                       |
|26 |Pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).  |
|27 |Zemědělský půdní fond - zemědělská půda a další pozemky náležející do    |
|  |zemědělského půdního fondu (§ 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb.).".    |
+---+-----------------------------------------------------------------------------+
22. Za bod 5 přílohy se vkládá nový bod 5a, který zní:
"5a. Souřadnicový systém
+--------------+------+
|Název     | Kód |
+--------------+------+
|S-JTSK    | 1  |
+--------------+------+
|gusterbergský | 2  |
+--------------+------+
|svatoštěpánský| 3  |
+--------------+------+
|místní    | 4". |
+--------------+------+
23. V bodu 9.4 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 3.08 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".
24. V bodu 10.3 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 13 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".
25. V bodu 12.2 písm. a) přílohy se zlomek "1/4" nahrazuje zlomkem "1/2".
26. V bodu 16.16 přílohy se v závorce číslice "2" nahrazuje číslicí "1".
Čl.II
(1) Údaje podle ustanovení bodů 2, 2a, 2b, 2c a 3 přílohy se do katastru zavádějí postupně. Datum jejich zavedení oznámí katastrální úřad na své úřední desce nejméně 2 měsíce předem a 2 měsíce po datu zavedení uvedených údajů neodmítne údaje podle ustanovení dosavadních bodů 1 až 3 přílohy, pokud jejich význam bude nepochybný pro zařazení podle nových bodů 2 až 3 přílohy.
(2) Údaje zapsané podle ustanovení dosavadních bodů 2 až 3 přílohy zůstávají v platnosti do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné nemovitosti.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Šíma, CSc. v. r.