Opatření ze dne 17.7.2000, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000

1.8.2000 | Sbírka:  27/2000 (OP) | Částka:  70/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP32/99
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
27/2000
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 17. července 2000,
kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění Program statistických zjišťování na rok 2000 1) Program statistických zjišťování na rok 2000 byl uveřejněn v částce 85/1999 Sb., jeho změny v částce 48/2000 Sb. v části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem takto:
1. poř. č. 17 - Roční výkaz v průmyslu, Prům 2-01, se v bodech
1. Účel statistického zjišťování za slova "mezinárodní statistiky" doplňuje text "a k získání informací o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření souboru zpravodajských jednotek podle metodiky EUROSTATU."; v odstavci Charakteristika zjišťovaných ukazatelů se za slova "pracovní doby" doplňuje text "údaje o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek (o mzdě, počtech zaměstnanců, produkci a pořízení hmotných investic v místní činnostní jednotce).";
2. Okruh zpravodajských jednotek mění výběr OKEČ pro ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností na "(OKEČ 01, 02, 05, 45, 51, 52, 55 až 93)";
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "do 15. 3. 2001".
2. doplňuje statistické zjišťování č. 132:
"132. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
   Šetření ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav-2000
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební
  výrobě pro státní a mezinárodní orgány (Nařízení EU 1165/98).
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku
  a v zahraničí, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně
  pracujících na stavebních pracích.

2. Okruh zpravodajských jednotek
  Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45)
  a počtem zaměstnanců 10 až 19.

3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 25. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Český statistický úřad.".
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
1) Program statistických zjišťování na rok 2000 byl uveřejněn v částce 85/1999 Sb., jeho změny v částce 48/2000 Sb.