Oznámení ze dne 13.7.2000 o vydání opatření č. 3, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank

17.8.2000 | Sbírka:  31/2000 (OP) | Částka:  81/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 10/2002 (CBO)
Aktivní derogace: 2/1998 (SK)
Pasivní derogace: 1/2002 (CBN), 14/2001 (OP)
3/2000
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 13. ČERVENCE 2000,
KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK
Změna: 1/2001
Česká národní banka podle § 11 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Rozsah uveřejněných informací
§ 1
Údaje o bance
(1) Banka uveřejňuje:
a) obchodní jméno, právní formu, sídlo banky, identifikační číslo dle zápisu v obchodním rejstříku,
b) datum zápisu do obchodního rejstříku včetně data poslední změny,
c) výši základního jmění zapsanou v obchodním rejstříku,
d) výši splaceného základního jmění,
e) druh, formu, podobu emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty,
f) údaje o zvýšení základního jmění, bylo-li základní jmění zvýšeno od posledního uveřejnění:
1. objem emise v Kč,
2. druh, formu, podobu emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty,
3. upsaný objem emise,
4. splacený objem emise,
g) údaje o členech představenstva, dozorčí rady prokuristech, vedoucích zaměstnancích banky:
1. jméno a příjmení včetně titulů,
2. funkce,
3. datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává.
(2) Banka uveřejňuje celkové organizační schéma banky s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců (přepočtený stav.1)
§ 2
Údaje o akcionářích banky
(1) Banka uveřejňuje údaje o osobách, jejichž podíl na základním jmění banky nebo hlasovacích pávech spojených s akciemi vydanými bankou činí nejméně 10 %.
(2) O právnických osobách, které jsou osobami podle odstavce 1, banka uveřejní:
a) obchodní jméno (název), sídlo a předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku (jiné obdobné evidenci),
b) výši podílu v procentech na hlasovacích právech,
c) zda se jedná o akcionáře se zvláštním vztahem k bance podle § 19 odst. 1 písm. c), e), f) a h) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
(3) O fyzických osobách, které jsou osobami podle odstavce 1, banka uveřejní:
a) jméno, příjmení,
b) je-li fyzická osoba podnikatelem, obchodní jméno a předmět podnikání,
c) výši podílu v procentech na hlasovacích právech,
d) zda se jedná o akcionáře se zvláštním vztahem k bance podle § 19 odst. 1 písm. a), b), d), f) a g) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3
Přehled o činnostech a majetkové účasti banky
(1) Banka uveřejňuje:
a) přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka,
b) přehled činností, které banka skutečně vykonává,
c) přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno,
d) přehled služeb, které spočívají v převzetí peněžních prostředků od klienta s uvedením vztahu této služby k pojištění vkladů.2)
(2) Banka uveřejňuje následující informace o právnických osobách, ve kterých má přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění nebo na hlasovacích pávech ve výši 20 % a více:
a) obchodní jméno a sídlo právnické osoby tak, jak je uvedeno v příslušné evidenci (rejstřík, registr),
b) identifikační číslo,
c) předmět podnikání (činnosti); banka se zaměří spíše na skutečně prováděné činnosti než na činnosti pouze uvedené v obchodním rejstříku,
d) základní jmění,
e) přímý nebo nepřímý podíl banky na základním jmění v procentech a v Kč,
f) přímý nebo nepřímý podíl banky na hlasovacích právech v procentech,
g) kontrola3) vykonávaná jiným způsobem, než prostřednictvím podílu banky na základním jmění a hlasovacích pávech vyšším než 50 %,
h) údaj, zda právnická osoba je bankou, finanční institucí,4) podnikem pomocných bankovních služeb5) nebo jinou právnickou osobou a u relevantních právnických osob i jméno příslušného orgánu dohledu nebo dozoru nad těmito právnickými osobami.
(3) Banka uveřejní schéma, zobrazující všechny právnické osoby vymezené v odstavci 2. Ve schématu bude uvede procentní podíl banky na základním jmění a hlasovacích právech pro každou uvedenou právnickou osobu, příp. způsob, jakým banka vykonává kontrolu jiným způsobem, než je podíl na základním jmění a hlasovacích právech vyšší než 50 %.
§ 4
Informace o hospodaření banky
(1) Banka uveřejňuje údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát, údaje o klasifikovaných úvěrech a o kapitálu banky v rozsahu stanoveném v příloze č. 1.
(2) Banka uveřejňuje ukazatel kapitálové přiměřenosti,6) ukazatel rentability průměrných aktiv (ROAA), ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu (ROAE), aktiva na jednoho zaměstnance, všeobecné provozní náklady na jednoho zaměstnance a čistý zisk na jednoho zaměstnance dle přílohy č. 2.
(3) Údaje podle odstavce 1 a 2 vychází z výkaz předkládaných České národní bance podle zvláštního předpisu.7)
§ 5
Výroční zpráva
(1) Součástí uveřejňovaných informací je výroční zpráva banky8) za poslední ukončené účetní období včetně výroku auditora k účetní závěrce banky v nezkrácené podobě.
(2) Součástí uveřejňovaných informací pobočkami zahraničních bank je výroční zpráva zahraniční banky9) za poslední ukončené účetní období.
(3) Na žádost klienta zapůjčí banka nebo pobočka zahraniční banky výroční zprávu k nahlédnutí.
§ 6
Forma, způsob a periodicita uveřejnění informací
(1) Banka uveřejňuje informace písemnou formou v českém jazyce, vhodným způsobem (např.: vyvěšením na desce, informační brožurou apod.) na veřejnosti přístupném místě ústředí a všech veřejnosti přístupných obchodních místech (tj. organizačních jednotkách - úřadovny, pobočky, expozitury atp.) ve čtvrtletní periodicitě.
(2) Údaje platné k 31. 3., 30. 6., 30. 9. banka uveřejňuje do šesti týdnů od ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
(3) Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát k 31. 12. za uplynulý rok a příslušné ukazatele k 31. 12. uveřejní banka do dvanácti týdnů po skončení kalendářního roku.
(4) Banka uveřejňuje údaje o svém hospodaření v právě uplynulém čtvrtletí společně s údaji za tři předcházející čtvrtletí.
§ 7
(1) Na pobočku zahraniční banky se vztahují ustanovení § 1 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 (s výjimkou položek č. 10 aktiv, 7 pasív a s výjimkou položek č. 1, 2, 3 kapitálu), § 4 odst. 2 (s výjimkou ukazatele kapitálové přiměřenosti a ukazatele rentability průměrného vlastního kapitálu ROAE), § 4 odst. 3, § 5 odst. 2, 3 a § 6.
(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se na pobočku zahraniční banky se sídlem v členském státě Evropské unie, dalším státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo státě, o kterém tak stanoví právo Evropských společenství, nevztahují ustanovení přílohy č. 1 položky: 1, 6, 7, 8, 9 a 11 aktiv; 5, 6, 8, 9 a 10 pasív; 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 a 16 výkazu zisků a ztrát; 1, 2 a 3 klasifikovaných úvěrů; 1 rezerv a opravných položek; a přílohy č. 2 položky: 2 a 6 z poměrových ukazatelů.
§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank, oznámené v částce 64/1998 Sb.
§ 9
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
doc. Ing. Tošovský, v. r.
Příloha č. 1: Rozsah údajů k uveřejnění z účetní závěrky
č. 2: Poměrové ukazatele
Sekce politiky bankovního dohledu Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Heřmánek, CSc.,
tel.: 2441 4404
Ing. Kozelková,
tel.: 2441 2126
Příl.1
Rozsah údajů k uveřejnění z účetnictví bank (dle metodiky ČNB roku 2001)
Aktiva                              v tis. Kč

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, datová oblast RIS11-01, sloupec 10

 1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank          ř. 2 + 7

 2. Vklady a úvěry bankám                    ř. 13 + 19

 3. Úvěry klientům a vládě (čisté)                ř. 20 + 23 + 26 + 32 + 33

 4. Cenné papíry k obchodování                  ř. 55

 5. Cenné papíry k prodeji a držené do splatnosti        ř. 64 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92

 6. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem          ř. 93 + 94

  6.1. Účasti s rozhodujícím vlivem (dceřiné společnosti)   ř. 94

  6.2. Účasti s podstatným vlivem (přidružené společnosti)   ř. 93

 7. Hmotný majetek (vč. leasingu)                ř. 98 + 99 + 102

 8. Nehmotný majetek                       ř. 105

 9. Pohledávky za akcionáři a společníky
  (upsané nesplacené základní jmění)              ř. 54

10. Vlastní akcie držené bankou                 ř. 50

11. Ostatní aktiva               uvedené položky  12 - (1 + ... + 10)

12. Aktiva celkem                        ř. 1

Pasíva                              v tis. Kč

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, datová oblast RIS11-04, sloupec 1

 1. Vklady a úvěry přijaté od bank (vč. emisních bank)      ř. 2 + 8

 2. Vklady a úvěry přijaté od klientů a vlády          ř. 15 + 18 + 21 + 29 + 39

  z toho: Úsporné vklady klientů                ř. 26 + 27 + 28

 3. Emitované krátkodobé cenné papíry              ř. 31

 4. Emitované dlouhodobé cenné papíry              ř. 74

 5. Podřízené finanční závazky                  ř. 81

 6. Rezervy                           ř. 85

 7. Základní kapitál                       ř. 100

 8. Fondy kapitálové, fondy rezervní a ostatní tvořené ze zisku ř. 94 + 102

 9. Ostatní pasíva               uvedené položky  10 - (1 + ... + 8)

10. Pasíva celkem                        ř. 1

Výkaz zisků a ztrát                       v tis. Kč

Zdroj: Bil(ČNB)2-12, datová oblast VIS10-01, náklady N, sloupec 1
           datová oblast VIS10-02, výnosy V, sloupec 1

 1. Výnosy z úroků z úvěrů a z cenných papírů          V ř. 3 - 11 + 14 - 24 + 25 - 35 + 38

 2. Náklady na úroky z vkladů a z cenných papírů         N ř. 3 - 12 + 15 - 25 + 26 - 35 + 37

 3. Zisk/ztráta z úroků                     V ř. (3 - 11 + 14 - 24 + 25 - 35 + 38)
                                 - N ř. (3 - 12 + 15 - 25 + 26 - 35 + 37)

 4. Výnosy z dividend                      V ř. 39

 5. Zisk/ztráta z poplatků a provizí               V ř. (11 + 24 + 35 + 40 + 45 + 49 + 53)
                                 - N ř. (12 + 25 + 35 + 44 + 48 + 52)

 6. Zisk/ztráta z operací s cennými papíry            V ř. 42 - N ř. 41

 7. Zisk/ztráta z devizových operací               V ř. (47 + 48) - N ř. (46 + 47)

 8. Zisk/ztráta z ostatních finančních operací vč. leasingu   V ř. (36 + 51 + 52) - N ř. (36 + 50 + 51)

 9. Zisk/ztráta ze zajišťovacích derivátových operací      V ř. 54 - N ř. 53

10. Zisk/ztráta z ostatních derivátových operací         V ř. 60 - N ř. 59

11. Všeobecné provozní náklady                  N ř. 65

12. Čistá tvorba rezerv a opravných položek           N ř.79 - V ř. 66

13. Ostatní provozní zisk/ztráta                 V ř. 85 - N ř. 98

14. Mimořádný zisk/ztráta                    V ř. 93 - N ř. 106

15. Daň z příjmů                         N ř. 107

16. Čistý zisk/ztráta běžného období               datová oblast VIS10-01 ř. 112

Klasifikované úvěry                       v tis. Kč

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-01, sloupec 1

 1. Klasifikované úvěry                     ř. 1 sl. 1 - (ř. 3 sl. 1 + ř. 9 sl. 1 + ř. 15 sl. 1)

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-02, sloupec 3

 2. Vážené klasifikované úvěry                  ř. 1 sl. 3

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-02, sloupec 4

 3. Vážené klasifikované úvěry po zohlednění zajištění      ř. 1 sl. 4

Rezervy a opravné položky                    v tis. Kč

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-03, sloupec 1

 1. Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám      ř. 1 sl. 1

Kapitál                             v tis. Kč

Zdroj: BD(ČNB)2-12, datová oblast DIS20-11, sloupec 2

 1. Vlastní kapitál, (Tier 1)                  ř. 1 sl. 2

 2. Kapitál banky, (vlastní kapitál Tier 1 + dodatkový kapitál
          Tier 2 snížený o odečitatelné položky)    ř. 17 sl. 2

 3. Podřízený dluh se splatností nejméně 2 roky, (Tier 3)    ř. 18 sl. 2

 4. Vlastní kapitál korigovaný o neuhrazené ztráty        ř. 1 sl. 2 - (ř. 11 sl. 2 + ř. 12 sl. 2)
Příl.2
Poměrové ukazatele
Zdroj: BD(ČNB)2-12

 1. Kapitálová přiměřenost [%]            datová oblast DIS20-14 ř. 1 sl. 1

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12

 2. Rentabilita průměrných aktiv [%]

            datová oblast VIS10-01 ř. 112 sl. 1 * 100*)
      ROAA =   -------------------------------------------
              datová oblast RIS11-01 ř. 1 sl. 10

Zdroj: Bil(ČNB)2-12, BD(ČNB)2-12

 3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (Tier 1) [%]

                datová oblast VIS10-01 ř. 112 sl. 1 * 100*)
      ROAE =   -------------------------------------------
              datová oblast DIS20-11 ř. 1 sl. 2

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, E(ČNB)5-04

                           datová oblast RIS11-01 ř. 1 sl. 10
 4. Aktiva na 1 zaměstnance [tis. Kč]        ----------------------------------
                           datová oblast DIS60-04 ř. 2 sl. 1

Zdroj: Bil(ČNB)2-12, E(ČNB)5-04

 5. Všeobecné provozní náklady            datová oblast VIS10-01 ř. 65 sl. 1
  na 1 zaměstnance [tis. Kč]            -----------------------------------
                           datová oblast DIS60-04 ř. 2 sl. 1*)

Zdroj: Bil(ČNB2-12, E(ČNB)5-04

 6. Čistý zisk                    datová oblast VIS10-01 ř. 112 sl. 1*)
  na 1 zaměstnance [tis. Kč]   =         -------------------------------------
                            datová oblast DIS60-04 ř. 2 sl. 1

1) Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001, uveřejněné v částce 109/2000 Sb.
2) Lze uvést odkazem na veřejně přístupný materiál, ve kterém je tento vztah uveden podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 17a odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 17a odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
6) Opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 7. září 2000.
7) Opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
8) § 23 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
*) čitatel přepočtený na roční základ k průměrnému stavu jmenovatele
Poznámka: poměrové ukazatele v procentním vyjádření se vyčíslí na dvě desetinná místa.
Čísla řádků a sloupců jsou uvedena ze vzorů výkazů opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.