Opatření ze dne 9.8.2000 k zavedení klasifikace služeb neziskových institucí sloužicích domácnostem podle účelu

20.9.2000 | Sbírka:  35/2000 (OP) | Částka:  89/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
35/2000
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 9. srpna 2000
k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu CZ-COPNI
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, oznamuje vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (dále jen "Klasifikace CZ-COPNI"), kterou Český statistický úřad zavádí s účinností od 1. ledna 2001. Klasifikace CZ-COPNI je zpracována na bázi mezinárodního standardu COPNI, jehož aktualizovaná verze byla schválena v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů. COPNI je nedílnou součástí Systému národních účtů (SNA) z roku 1993. Vydávaná klasifikace je národní verzí, která bude označována CZ-COPNI(99). Číslo 99 za CZ-COPNI znamená poslední dvojčíslí roku vydání COPNI, tj. verze 1999, podle kterého byla národní verze zpracována. Podle roku aktualizace mezinárodního standardu COPNI a následné aktualizace národní verze se bude měnit poslední dvojčíslí CZ-COPNI.
Klasifikace CZ-COPNI je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
Předmětem klasifikace CZ-COPNI je třídění služeb, resp. výdajů jednotlivých neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD) podle účelu. Klasifikace CZ-COPNI(99) obsahuje kromě metodické a systematické části také vysvětlivky až do hloubky 4. místa, tj. třídy klasifikace.
Klasifikaci CZ-COPNI(99) vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s. r. o., 760 01 Zlín. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 - sekci informačních služeb - je k dispozici i na disketě.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.