Opatření ze dne 8.11.2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001

15.11.2000 | Sbírka:  282/65 327/2000 | Částka:  9/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001, FZ38/2000
282/65 327/2000
OPATŘENÍ,
ze dne 8. listopadu 2000,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 5704 4208
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky1) a pobočky zahraničních bank a Českou národní banku2) (dále jen "banka").
(2) Změny účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Příl.1
Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších dalších opatření se mění takto:
Čl.I
V opatření č.j. 282/41 410/1993, ve znění pozdějších dalších opatření se Příloha č. 1 - Účtová osnova pro banky mění takto:
a) Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty

aa) V účtové skupině 12 - Vklady a úvěry u emisních bank, šekové
  poštovní účty

   1. mění se názvy účtů na
121 - Běžné účty u emisních bank
123 - Poskytnuté úvěry emisním bankám
125 - Přijaté úvěry od emisních bank

   2. zřizují se účty
126 - Termínové vklady u emisních bank
127 - Termínové vklady emisních bank

ab) V účtové skupině 13 - Vklady, úvěry a pohledávky ostatních
  bank

   1. mění se název účtové skupiny na
13 - Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami

   2. mění se názvy účtů na
132 - Termínové vklady u jiných bank
133 - Poskytnuté úvěry jiným bankám
136 - Termínové vklady jiných bank
137 - Přijaté úvěry od jiných bank
138 - Klasifikované úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými
   bankami
139 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům, vkladům a ostatním
   pohledávkám za jinými bankami

   3. zřizuje se účet
135 - Ostatní pohledávky za jinými bankami

ac) Zrušují se účtové skupiny 14 - Pohledávky z jiných hodnot
  a 15 - Pohledávky z cenných papírů

ad) V účtové skupině 16 - Závazky z jiných hodnot

   1. mění se název účtu na
164 - Závazky z jiných hodnot

   2. zrušují se účty
161 - Závazky ze směnek a jiných obchodních pohledávek
162 - Závazky z ostatních krátkodobých úvěrů

ae) V účtové skupině 17 - Závazky z cenných papírů

   1. mění se název účtu na
174 - Závazky z akcií

   2. zřizují se účty
175 - Závazky z podílových listů
177 - Závazky ze směnek
178 - Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy

b) Účtová třída 2 - Účty klientů

ba) V účtové skupině 21 - Standardní úvěry a pohledávky za klienty

   1. mění se název účtové skupiny na
21 - Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty

   2. mění se názvy účtů na
212 - Ostatní pohledávky za klienty
214 - Krátkodobé úvěry
219 - Opravná položka ke spotřebním úvěrům nekategorizovaným

   3. zřizuje se účet
213 - Spotřební úvěry nekategorizované

bb) V účtové skupině 22 - Vklady klientů

   1. mění se názvy účtů na
225 - Termínové vklady klientů se splatností
226 - Úsporné vklady klientů na požádání
227 - Úsporné vklady klientů se splatností

   2. zřizují se účty
223 - Vkladové certifikáty
224 - Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou
228 - Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou

bc) V účtové skupině 23 - Přijaté úvěry od klientů

   1. mění se název účtové skupiny na
23 - Přijaté úvěry od klientů, orgánů státu a obdobných orgánů

   2. zřizují se účty
232 - Přijaté úvěry od orgánů státu
233 - Přijaté úvěry od územních samosprávných celků
234 - Přijaté úvěry od veřejných fondů
235 - Přijaté úvěry od státních fondů

bd) V účtové skupině 24 - Klasifikované úvěry a pohledávky

   1. mění se název účtové skupiny na
24 - Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty

   2. mění se názvy účtů na
241 - Sledované úvěry a ostatní pohledávky
242 - Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky
243 - Pochybné úvěry a ostatní pohledávky
244 - Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky
249 - Opravná  položka ke  klasifikovaným úvěrům  a ostatním
   pohledávkám za klienty

be) V účtové skupině 26 - Emise vkladových certifikátů a obdobných
  dluhopisů

   1. mění se název účtové skupiny na
26 - Emitované krátkodobé cenné papíry

   2. mění se názvy účtů na
262 - Dluhopisy
263 - Vkladní listy

   3. zřizuje se účet
264 - Směnky

   4. zrušuje se účet
261 - Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy

bf) V účtové skupině 28 - Vklady, úvěry a pohledávky vůči orgánům
  republiky a místním orgánům

   1. mění se název účtové skupiny na
28 - Vklady,  úvěry a  ostatní pohledávky  za orgány  státu
   a obdobnými orgány

   2. mění se názvy účtů na
281 - Poskytnuté úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu
282 - Poskytnuté  úvěry  a  ostatní  pohledávky  za územními
   samosprávnými celky
283 - Poskytnuté úvěry a ostatní pohledávky za veřejnými fondy
285 - Vklady mimorozpočtových prostředků orgánů státu
287 - Vklady mimorozpočtových prostředků územních samosprávných
   celků
288 - Vklady rozpočtových prostředků orgánů územních samosprávných
   celků
289 - Opravná položka k úvěrům a ostatním pohledávkám

bg) V účtové skupině 29 - Zúčtování s orgány republiky

   1. mění se název účtové skupiny na
29 - Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány

   2. zřizují se účty
291 - Rozpočtové příjmy rozpočtu územních samosprávných celků
292 - Rozpočtové výdaje rozpočtu územních samosprávných celků

c) V účtové třídě 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné
  účty

   mění se název účtové třídy na
Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky
a závazky a přechodné účty

ca) Zřizuje se účtová skupina 30 s názvem
30 - Pevné termínové operace a opce s úvěrovými nástroji

   zřizují se účty
301 - Pevné termínové operace s úvěrovými nástroji
303 - Nakoupené opce na úvěrové nástroje
304 - Prodané opce na úvěrové nástroje

cb) V účtové skupině 32 - Pohledávky a závazky z inkasa

   1. mění se název účtové skupiny na
32 - Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování

   2. zřizuje se účet
323 - Uspořádací účet pro zúčtování platebního styku

cc) V účtové skupině 34 - Různé pohledávky a závazky

   mění se název účtu na
346 - Zúčtování s orgány sociálního zabezpečení a zdravotními
   pojišťovnami

cd) V účtové skupině 35 - Časové rozlišení a přechodné účty

   mění se název účtové skupiny na
35 - Časové rozlišení, dohadné položky, uspořádací účet

ce) V účtové skupině 36 - Pohledávky a závazky z vlastní emise
  cenných papírů

   1. mění se název účtové skupiny na
36 - Cenné papíry k prodeji

   2. mění se názvy účtů na
361 - Státní bezkupónové dluhopisy
362 - Bezkupónové dluhopisy emisních bank

   3. zřizují se účty
363 - Kupónové dluhopisy
364 - Akcie
365 - Podílové listy
366 - Ostatní bezkupónové dluhopisy
367 - Směnky
368 - Cenné papíry zajištěné aktivy
369 - Opravná položka k cenným papírům k prodeji

cf) V účtové skupině 37 - Pohledávky a závazky z obchodování
  s cennými papíry

   1. mění se název účtové skupiny na
37 - Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise
   vlastních cenných papírů

   2. mění se název účtu na
372 - Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti

   3. zřizují se účty
375 - Pohledávky za akcionáři
376 - Závazky vůči akcionářům
378 - Závazky z emitovaných dluhopisů

cg) V účtové skupině 38 - Cenné papíry k obchodování

   1. mění se název účtu na
384 - Akcie

   2. zřizují se účty
385 - Podílové listy
387 - Směnky
388 - Cenné papíry zajištěné aktivy

d) V účtové třídě 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční
  investice

   mění se název účtové třídy na
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry
držené do splatnosti, zahraniční pobočky a jednatelství

da) V účtové skupině 41 - Dlouhodobé finanční investice

   1. mění se název účtové skupiny na
41 - Účasti, cenné papíry držené do splatnosti

   2. mění se názvy účtů na
412 - Účasti s podstatným vlivem
413 - Účasti s rozhodujícím vlivem
414 - Cenné papíry zajištěné aktivy
419 - Opravná položka k účastem a cenným papírům drženým do
   splatnosti

   3. zřizuje se účet
411 - Směnky

e) V účtové třídě 5 -  Kapitálové účty, dlouhodobé závazky
  a závěrkové účty

ea) V účtové skupině 50 - Subvence a obdobné prostředky
    
   1. mění se název účtové skupiny na
50 - Dotace a obdobné prostředky

   2. mění se názvy účtů na
501 - Dotace
507 - Prostředky obdobné dotacím

eb) V účtové skupině 52 - Emise obligací a obdobných dluhopisů

   1. mění se název účtové skupiny na
52 - Emitované dlouhodobé cenné papíry

   2. mění se názvy účtů na
521 - Kupónové dluhopisy
522 - Hypotéční zástavní listy

   3. zřizují se účty
524 - Směnky
525 - Bezkupónové dluhopisy

ec) V účtové skupině 53 - Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního
  charakteru

   1. mění se název účtové skupiny na
53 - Podřízené finanční závazky

   2. mění se názvy účtů na
531 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank
532 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od klientů

   3. zřizuje se účet
533 - Podřízené emitované dluhopisy

ed) V účtové skupině 55 - Fondy ze zisku

   mění se název účtu na
557 - Ostatní fondy ze zisku

ee) V účtové skupině 56 - Základní jmění a kapitálové fondy

   1. mění se název účtové skupiny na
56 - Základní kapitál a kapitálové fondy

   2. mění se názvy účtů na
561 - Základní kapitál
567 - Rozdíly z přepočtu účastí
569 - Rozdíly z přepočtů zajišťovacích derivátů

f) Účtová třída 6 - Náklady

fa) V účtové skupině 61 - Náklady na finanční činnosti

   mění se název účtu na
614 - Náklady na emitované cenné papíry

fb) V účtové skupině 66 - Ostatní provozní náklady

   mění se název účtu na
665 - Náklady z převodu účastí

g) Účtová třída 7 - Výnosy

ga) V účtové skupině 71 - Výnosy z finančních činností

   zřizuje se účet
714 - Výnosy z držených cenných papírů

gb) V účtové skupině 76 - Ostatní provozní výnosy

   mění se název účtu na
765 - Výnosy z převodu účastí

h) Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

ha) V účtové skupině 91 - Pohledávky a závazky z příslibu úvěrů
  a půjček

   zrušují se účty
913 - Poskytnuté forwardové termínové vklady
914 - Přijaté forwardové termínové vklady

hb) V účtové skupině 92 - Pohledávky a závazky ze záruk

   mění se názvy účtů na
921 - Poskytnuté záruky a ručení
922 - Přijaté záruky a ručení
925 - Poskytnuté záruky z převedených směnek
926 - Přijaté záruky z převedených směnek
927 - Poskytnutá směnečná rukojemství
928 - Přijatá směnečná rukojemství

hc) V účtové skupině 95 -  Pohledávky a závazky z pevných
  termínových operací

   mění se názvy účtů na
951 - Pohledávky z  pevných termínových operací  s úvěrovými
   a úrokovými nástroji
952 - Závazky  z  pevných  termínových  operací  s úvěrovými
   a úrokovými nástroji

hd) V účtové skupině 96 - Pohledávky a závazky z opčních operací

   mění se názvy účtů na
961 - Pohledávky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje
962 - Závazky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje
963 - Pohledávky z opcí na měnové nástroje
964 - Závazky z opcí na měnové nástroje

he) V účtové skupině 97 - Pohledávky a závazky ze zástav

   1. mění se název účtové skupiny na
97 - Pohledávky a závazky ze zástav a závazky z kolaterálu

   2. zřizuje se účet
979 - Přijaté kolaterály - cenné papíry

hf) V účtové skupině 99 - Uspořádací a evidenční účty

   zřizuje se účet
995 - Uspořádací účet operací s úvěrovými nástroji

ch) Zvláštní účty emisní banky

cha) V účtové třídě 0 - Zúčtovací vztahy ČNB

   mění se název účtové třídy na
Účtová třída 0 - Měnové vztahy ČNB

chb) V účtové skupině 01 - Měnové pohledávky

   mění se názvy účtů na
011 - Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem
012 - Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank
013 - Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - vklady
014 - Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - úvěry
015 - Poskytnuté úvěry tuzemským bankám
017 - Ostatní pohledávky za tuzemskými bankami
018 - Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky
019 - Opravná  položka ke  klasifikovaným úvěrům  a ostatním
   pohledávkám

chc) V účtové skupině 02 - Měnové závazky

   1. mění se názvy účtů na
021 - Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
022 - Závazky vůči bankám Evropského systému centrálních bank
023 - Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - vklady
024 - Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - úvěry
026 - Emitované krátkodobé cenné papíry ČNB

   2. zřizuje se účet
028 - Emitované oběživo

chd) V účtové skupině 29 - Zúčtování s orgány republiky

   1. mění se název účtové skupiny na
29 - Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány

   2. mění se názvy účtů na
293 - Rozpočtové příjmy státního rozpočtu
294 - Rozpočtové výdaje státního rozpočtu
295 - Příjmy územních samosprávných celků spravované finančními
   úřady

che) V účtové třídě 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky
   a závěrkové účty

   zrušuje se účet
523 - Emise peněz
Čl.II
Opatření č.j. 282/41 410/1993, ve znění pozdějších dalších opatření, Příloha č. 2 Účtové osnovy a postupů účtování pro banky, část A. Obecná ustanovení, se mění takto:
a) Článek I včetně nadpisu se nahrazuje tímto zněním:
"Článek I
Vymezení některých zásad a pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro banky
(1) O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, je účtováno podle jejich podstaty a ekonomické skutečnosti v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména obchodní zákoník a občanský zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o cenných papírech, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví, který se dále označuje jen jako "zákon". Banka účtuje v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování stanovenými tímto opatřením.
(2) Finančním nástrojem se rozumí jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu.
(3) Finančními aktivy se rozumí
a) hotovost (oběživo a jiné peněžní prostředky splatné na požádání),
b) právo na získání hotovosti nebo jiného finančního aktiva jiného subjektu, vzniklé na základě smlouvy,
c) právo na směnu finančních nástrojů za potenciálně příznivých podmínek, vzniklé na základě smlouvy,
d) kapitálový nástroj jiného subjektu.
(4) Finančními závazky se rozumí
a) závazek uhradit hotovost jinému subjektu, vzniklý na základě smlouvy,
b) závazek směnit finanční nástroje za potenciálně nepříznivých podmínek, vzniklý na základě smlouvy.
(5) Kapitálový nástroj představuje zbytkový podíl na aktivech subjektu po odečtení všech jeho závazků (např. akcie, obchodní podíl, opce s akciovým nástrojem).
(6) Finanční činností se rozumí činnost podle § 1 zákona o bankách a § 2 zákona o ČNB.
(7) Poskytnutým nebo přijatým úvěrem se rozumí pohledávka z poskytnutí nebo závazek z přijetí hotovosti podle obchodního zákoníku nebo obdobného zahraničního právního předpisu.
(8) Spotřebním úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý fyzické osobě pro osobní účely a pohledávka z karet (např. kreditních). Spotřebním úvěrem není úvěr pro účely podnikání a úvěr hypoteční.
(9) Podřízeným aktivem a podřízeným závazkem se rozumí finanční aktivum a finanční závazek, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo vyrovnání dlužníka budou splaceny až po plném uspokojení všech ostatních pohledávek ostatních věřitelů, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.
(10) Kapitálovým fondem se rozumí fond, který je tvořen z jiného zdroje než účetního zisku banky. Např. je tvořen emisním ážiem z emise akcií, bezplatným nabytím majetku, dotacemi, popř. přeceněním podle zvláštního právního předpisu.
(11) Fondem ze zisku se rozumí fond, který banka vytváří v průběhu své činnosti výhradně z účetního zisku banky.
(12) Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů.
(13) Dotací a prostředkem obdobným dotaci se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů územních samosprávných celků, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví-li se jinak při jejím poskytnutí, snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady. O majetku a technickém zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, na kterých se o něm účtuje bez dotace.
(14) Právním předpisem ČNB se řídí:
a) kategorizace poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek za bankami, klienty, za orgány státu a obdobnými orgány,
b) tvorba opravných položek k těmto úvěrům a pohledávkám.
(15) Právním předpisem ČNB se řídí tvorba rezerv
a) k poskytnutým úvěrovým příslibům,
b) k poskytnutým zárukám a ručením,
c) k poskytnutým přijetím cizích směnek,
d) k poskytnutým zárukám z převedených směnek,
e) k poskytnutým směnečným rukojemstvím,
f) k otevřeným akreditivům,
g) k potvrzeným akreditivům."
b) Článek II včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek II
Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem
(1) Účastí s rozhodujícím vlivem se rozumí účast v dceřiné společnosti.
(2) Účastí s podstatným vlivem se rozumí účast v přidružené společnosti.
(3) Dceřinou společností (ovládanou osobou) se rozumí společnost, v níž banka fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv (kontrolu) na řízení nebo provozování podniku.
(4) Přidruženou společností se rozumí společnost, která není dceřinou společností a banka v ní vykonává podstatný (významný) vliv.
(5) Rozhodujícím vlivem se rozumí schopnost banky řídit finanční a operativní politiku jiné společnosti, a tak dosahovat prospěchu z jejich aktivit.
(6) Rozhodující vliv banka vykonává vždy, když je
a) většinovým společníkem,
b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky, nebo
c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.
(7) Osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv na určité osobě, vždy vykonávají rozhodující vliv.
(8) Podstatným vlivem se rozumí schopnost banky podílet se na finanční a operativní politice jiné společnosti, ale bez schopnosti vykonávat rozhodující vliv.
(9) Podstatný vliv banka vykonává, když má přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v jiné společnosti, pokud v této společnosti nevykonává rozhodující vliv. Při menším než 20% podílu se podstatný vliv nepředpokládá, pokud není zřetelné, že existuje.
(10) Podstatný vliv se projevuje zejména
a) zástupcem ve statutárním orgánu přidružené společnosti,
b) účastí při tvorbě politiky přidružené společnosti,
c) významnými operacemi mezi přidruženou společností a bankou, která v ní uplatňuje podstatný vliv,
d) výměnou řídících pracovníků mezi přidruženou společností a bankou, která v ní uplatňuje podstatný vliv,
e) přístupem k podstatným technickým informacím přidružené společnosti."
(11) Akcie, o nichž je účtováno na účtech účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, které byly půjčeny nebo poskytnuty v repo obchodech, a i nadále je vykonáván rozhodující nebo podstatný vliv, se účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů, kde o nich bylo účtováno před půjčením nebo poskytnutím v repu a oceňují se způsobem použitým před jejich půjčením nebo poskytnutím v repu. Jestliže nejsou nadále podmínky pro vykonávání rozhodujícího nebo podstatného vlivu splněny, banka o veškerých akciích daného subjektu účtuje na účtech cenných papírů k prodeji, popř. k obchodování.
c) Článek III se ruší.
d) V Článku IV se
1. v odstavci 1 v závorce vypouští slovo "swiftová" a za slovo "zpráva" se doplňují slova "v systému SWIFT", slova "den uzavření bankovního obchodu" se nahrazují slovy "den sjednání bankovního obchodu";
2. v odstavci 2 za slovo "nabytí" doplňují slova "nebo zániku" a za slovem "vlastnictví" se vypouštějí slova "nebo k jeho zániku" a za slova "nastaly, popř." se doplňují slova "o nichž";
3. doplňuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Účetní případy týkající se nákupu nebo prodeje finančních aktiv jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Na rozvahových účtech je účtováno při vypořádání obchodu."
e) Článek V se nahrazuje zněním:
"Článek V
Zákaz vzájemného zúčtování (kompenzace)
(1) V účetnictví banky je zakázáno vzájemně zúčtovat (vykazovat) majetek a závazky, náklady a výnosy nebo výdaje a příjmy zejména:
a) úvěry, vklady a jiné pohledávky a závazky různých právnických, popř. fyzických osob,
b) úvěry, vklady a jiné pohledávky a závazky téže právnické, popř. fyzické osoby,
c) nákladové a výnosové úroky téže právnické osoby,
d) tvorbu opravných položek a rezerv s jejich použitím,
e) inventarizační rozdíly zjištěné u hmotného a nehmotného majetku,
f) položky podléhající uzavíracímu započtení.
(2) Banky však mohou vzájemně zúčtovat částky
a) hodnot přijatých při realizaci zajištění úvěrů s poskytnutým úvěrem,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) nedoplatků a přeplatků daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,
d) pokladních schodků a přebytků, pokud je prokázána jejich vzájemná souvislost (záměna hodnot), a to pouze podle rozhodnutí příslušných orgánů banky podle jejího vnitřního předpisu.
(3) Za porušení zákazu vzájemného zúčtování se nepovažuje způsob účtování prodeje finančních aktiv, při kterém je do nákladů nebo výnosů zahrnut rozdíl mezi prodejní cenou a oceněním v účetnictví k okamžiku vypořádání prodeje (netto způsob).
(4) Ustanovení zvláštních předpisů (např. § 580 a § 581 občanského zákoníku, § 358 až § 364 obchodního zákoníku) nejsou dotčena."
f) V Článku VI se
1. odstavec 2 nahrazuje zněním:
"(2) Účty rozvahové a podrozvahové se člení na rezidenty a nerezidenty (viz Čl. VII) v rozlišení na Kč, konvertibilní a nekonvertibilní měny."
2. doplňuje nový odstavec 3 a stávající odstavec se označí jako odstavec 4. Odstavec 3 zní:
"(3) Za konvertibilní měny jsou považovány národní měny zemí MMF, které neuplatňují žádné restrikce na platby v rámci běžného účtu platební bilance v souladu s článkem VIII dohody o MMF. Měny ostatních zemí a clearingové (zúčtovací) měny jsou považovány za nekonvertibilní. Přehled měn a jejich specifikace je obsažena v číselníku, který vydává Česká národní banka jako součást Opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank."
3. doplňují odstavce 5, 6, 7, 8, které znějí:
"(5) Vklady a úvěry se člení v souladu s původní (smluvní) splatností na
a) krátkodobé, tj. se splatností do 1 roku včetně,
b) střednědobé, tj. se splatností nad 1 rok do 4 roků včetně,
c) dlouhodobé, tj. se splatností nad 4 roky.
(6) Emitované cenné papíry se člení na krátkodobé, tj. se splatností do 1 roku a dlouhodobé, tj. se splatností nad 1 rok.
(7) Původní splatností vkladu nebo úvěru se rozumí doba, ve které musí být podle smlouvy vklad nebo úvěr splacen.
(8) Zbytkovou (reziduální) splatností vkladu nebo úvěru se rozumí doba ode dne sestavení účetní závěrky ke dni, ke kterému musí být podle smlouvy vklad nebo úvěr splacen. Podle zbytkové doby jsou úvěry a vklady uváděny v příloze."
Dosavadní odstavce 4, 5, 6 se označí jako odstavce 9, 10, 11.
g) V Článku VII se
1. odstavec 2 nahrazuje zněním:
"(2) Nerezidenty jsou právnické a fyzické osoby, které nesplňují klasifikační kritéria pro rezidenty. Za nerezidenty jsou též považováni:
a) zahraniční studenti a pacienti, i když studují nebo se léčí v České republice déle než jeden rok, jsou-li členy domácnosti v domovské zemi, která je středem jejich ekonomického zájmu,
b) oddělení části národních mateřských institucionálních jednotek, které sídlí a působí zpravidla déle než jeden rok mimo ekonomické území České republiky, např. pobočky peněžních a pojišťovacích společností, zastoupení, reprezentace, agentury nebo oddělené části českých výrobních podniků (které sídlí a působí např. na území Slovenské republiky),
c) subjekty, které sice sídlí a působí na území České republiky zpravidla déle než jeden rok, ale mají statut svrchovanosti (byly založeny a fungují podle mezistátních dohod). Jsou to zastupitelské úřady cizích států a mezinárodní instituce, jejichž členové jsou z různých zemí světa (např. Informační ústředí OSN a jiné),
d) subjekty, které sídlí a působí v České republice, ale na území jiné země vlastní půdu nebo budovy, tj. působí tam ve funkci vlastníka budov a pozemků (jen při transakcích s těmito aktivy).
2. v odstavci 3 nahrazují písmena d) a f) zněním:
"d. vlastních cenných papírů emitovaných rezidenty v zahraničí bez ohledu na měnu,
f. bankovek a mincí v cizí měně, šeků a cenných papírů emitovaných nerezidenty."
h) Článek VIII se ruší.
i) Článek IX se nahrazuje zněním:
"Článek IX
Použití cizích měn a kurzové rozdíly
(1) Banky vedou účetnictví v peněžních jednotkách české měny. O majetku a jiných aktivech a závazcích a jiných pasivech, jejichž ocenění je vyjádřeno v cizí měně, účtují banky také v cizí měně.
(2) Při přepočtu cizích měn na českou měnu se pro oceňování v účetnictví a v účetní závěrce banky používá kurzů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou.
(3) Kurzové rozdíly vzniklé zpravidla denním přeceňováním cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty 616 nebo 716 s výjimkou kurzových rozdílů z cizoměnových účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, o nichž se účtuje na účet 567 a na účty 616 nebo 716 jsou zúčtovány při prodeji těchto účastí. Banka může v průběhu účetního období kurzové rozdíly účtovat na účtu 358 s tím, že ke dni sestavení účetní závěrky nebo ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky kurzové zisky nebo kurzové ztráty zúčtuje na účty 616 nebo 716.
(4) Kurzové rozdíly vznikající z přepočtu cizoměnových pohledávek a závazků na podrozvahových účtech účtové skupiny 94 jsou součástí hospodářského výsledku banky a účtuje se o nich na účtech 616 a 716 se souvztažným zápisem na účtu 358."
j) V Článku X se
1. odstavec 11 nahrazuje zněním:
"(11) Deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou."
2. doplňují nové odstavce 12, 13, které znějí:
"(12) Reálná hodnota derivátu se stanoví jako tržní cena za podmínek běžných pro daný trh. Není-li k dispozici tržní cena, použije se pro ocenění odborný odhad. Postup pro výpočet reálné hodnoty odborným odhadem si stanoví banka vnitřním předpisem. Pokud je derivát kótován na tuzemské či zahraniční burze, rozumí se tržní cenou cena tohoto trhu, za kterou se na něm v okamžiku ocenění dané derivátu obchoduje. V případě, že veřejný trh k okamžiku ocenění nepracuje, použije se cena platná poslední pracovní den, který předchází okamžiku ocenění.
(13) Rozdíly z přecenění derivátů na reálnou hodnotu jsou účtovány souvztažně s účty nákladů nebo výnosů s výjimkou zajišťovacích derivátů, o nichž je účtováno podle článku XIVa."
k) V Článku XI se
1. v odstavci 4 za slovem "rozlišovat" tečka nahradí čárkou a doplní se text "pokud tím nejsou významně ovlivněny mezitímní výkazy zisků a ztrát";
2. v odstavci 6 se za slovem "výjimečně" věta ukončí tečkou a zbývající část věty se vypustí;
3. doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) O nabíhajících úrokových výnosech a nákladech vztahujících se k cenným papírům je účtováno na stejných syntetických účtech jako o cenných papírech souvztažně s účty výnosů nebo nákladů."
4. Doplňují se odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) Banka v pozici věřitele vyúčtuje v běžném účetním období ve prospěch výnosů smluvně stanovené úroky z prodlení a zvýší svoji pohledávku vůči dlužníkovi. Obdobně banka postupuje, pokud uplatnění úroků z prodlení není smluvně podloženo, ale banka své právo uplatnila písemnou formou. Banka může rozhodnout o úrocích z prodlení, že tyto úroky neuplatní nebo je promine, anebo u ohrožených pohledávek nepoužije akruální princip. V případě, že banka úroky z prodlení neuplatní nebo je promine, uvede výši takto neuplatněných nebo prominutých úroků v příloze k účetní závěrce (vliv na výši hospodářského výsledku).
(9) Banka v pozici dlužníka vyúčtuje v běžném účetním období na vrub nákladů smluvně stanovené úroky z prodlení a zvýší svůj závazek vůči věřiteli. Obdobně banka postupuje, pokud uplatnění úroků z prodlení není smluvně podloženo, ale věřitel své právo uplatnil písemnou formou."
l) V Článku XII se
1. doplňují odstavce 1, 2, které znějí:
"(1) Rezervy se tvoří v případech, pro které platí následující kriteria:
a) existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
b) je pravděpodobné, že plnění nastane,
c) je možné provést spolehlivý odhad plnění.
(2) Rezervy je možné také tvořit podle zvláštního zákona."
Dosavadní odstavec 1 se označí jako odstavec 3 a ostatní odstavce se přečíslují;
2. v dosavadním odstavci 9 se za slovem "popř." vypouští text "projekt sloučení, splynutí nebo rozdělení" a nahrazuje se zněním "smlouva o přeměně společnosti".
m) Článek XIII se nahrazuje zněním:
"Článek XIII
Zásady pro tvorbu a použití opravných položek
(1) Opravné položky se vytvářejí k účtům majetku v případech, kdy snížení hodnoty majetku v účetnictví prokázané na podkladě údajů inventarizace není trvalého charakteru. Opravné položky k cizoměnovým účtům majetku se účtují v cizích měnách.
(2) Opravné položky u odpisovaného majetku se tvoří v případech, kdy jeho hodnota zjištěná při inventarizaci je nižší než je jeho ocenění v účetnictví (po odečtení oprávek) a toto snížení hodnoty nelze považovat za snížení trvalého charakteru.
(3) Opravné položky je možné také vytvářet na základě zvláštního zákona.
(4) Opravné položky se netvoří k závazkům.
(5) Opravné položky podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Na stejný titul a výši úvěrů a jiných aktiv, které jsou předmětem tvorby opravných položek, nelze tvořit rezervu.
(6) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno, tzn. že opravné položky jsou tvořeny maximálně do výše ocenění v účetnictví snížené o vytvořené oprávky.
(7) Opravné položky se netvoří v případech, kdy se k majetku vztahuje zajišťovací derivát a tímto derivátem je zajištěna hodnota vyšší nebo rovná ocenění majetku v účetnictví.
(8) Tvorba opravných položek se účtuje výlučně na vrub účtů nákladů a ve prospěch příslušného účtu opravných položek; použití opravných položek se účtuje výlučně ve prospěch výnosů a na vrub příslušného účtu opravných položek. Účtování tvorby a použití opravné položky přímo ve prospěch či na vrub příslušného účtu aktiv není dovoleno.
(9) O kurzových rozdílech z přecenění opravných položek účtovaných v cizích měnách je účtováno obdobně jako o kurzových rozdílech z přecenění ostatních cizoměnových aktiv a pasiv (účty 616 a 716 resp. 567).
(10) Účty opravných položek nesmí mít aktivní zůstatek.
(11) K finančním aktivům, o nichž je účtováno v účtové třídě 1, se tvoří opravná položka podle jednotlivých aktiv ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky.
(12) V případě trvalého snížení ocenění majetku se
a) u nehmotného a hmotného majetku provede mimořádný odpis a upraví odpisový plán
,
b) nedobytná pohledávka vyúčtuje na vrub účtu nákladů 661 nebo 662. Současně se částka nepromlčené pohledávky, která je předmětem dalšího sledování, upomínání a vymáhání, zúčtuje na vrub účtu 996.
(13) Opravné položky při vkladu majetku, ke kterému se váží, vstupují do ceny pořízení cenných papírů či vkladů. Při přeměně společností ve smyslu obchodního zákoníku se opravné položky neruší a ovlivňují tak hodnotu příslušných aktiv v účetní závěrce a vstupují do rozvahy nástupnické organizace, pokud není dohodnuto jinak. Při prodeji majetku se opravné položky, ke kterému se váží, zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů.
(14) Opravná položka
a) k účastem s rozhodujícím vlivem nebo podstatným vlivem, a
b) k podílům nepředstavovaným cennými papíry, které nejsou účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,
se tvoří ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky ve výši rozdílu, o který jejich ocenění v účetnictví převyšuje míru účasti banky na vlastním kapitálu společnosti.
(15) Ustanovení odst. 14 se nepoužije v případech, pokud se jedná o společnost
a) která je v likvidaci,
b) na jejíž majetek byl prohlášen konkurz,
c) u níž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
d) u níž byl zrušen konkurz z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.
Opravná položka se tvoří ve výši ocenění účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem v účetnictví, resp. ve výši ocenění podílu nepředstavovaného cennými papíry, který není účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, v účetnictví.
(16) Nemá-li banka pro účely stanovení opravné položky k účastem s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, resp. k podílům nepředstavovaným cennými papíry, které nejsou účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, k dispozici údaje o vlastním kapitálu společnosti k poslednímu dni měsíce předcházejícího dni stanovení opravné položky, může použít poslední dostupné auditované údaje, pokud nejsou starší než 2 roky. V případě, kdy banka nemá k dispozici žádné výše uvedené údaje, opravná položka se tvoří ve výši ocenění účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem v účetnictví, resp. ve výši ocenění podílu nepředstavovaného cennými papíry, který není účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, v účetnictví.
(17) K cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravná položka ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky podle jednotlivých cenných papírů na snížení jejich ocenění v účetnictví podle rizikovosti emitenta. Opravné položky se obvykle netvoří ke státním dluhopisům zemí OECD a dluhopisům centrálních bank zemí OECD. Dále se netvoří na snížení hodnoty cenných papírů v důsledku změn úrokových měr, pokud se současně nezhoršuje rizikovost emitenta.
(18) K cenným papírům k obchodování se tvoří opravná položka podle jednotlivých cenných papírů ve výši rozdílu, o který jejich ocenění v účetnictví převyšuje reálnou hodnotu.
(19) K cenným papírům k prodeji se tvoří opravná položka ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky podle jednotlivých cenných papírů ve výši rozdílu, o který jejich ocenění v účetnictví převyšuje reálnou hodnotu, resp. hodnotu zajištěnou zajišťovacím derivátem, pokud je vyšší než reálná hodnota tohoto cenného papíru.
(20) Povinnost tvorby opravných položek se vztahuje též na cenné papíry poskytnuté bankou v repo obchodech nebo na cenné papíry půjčené jiným osobám. Tato povinnost se nevztahuje na cenné papíry přijaté bankou v repo obchodech nebo na cenné papíry vypůjčené od jiných osob.
(21) Pro účely tvorby opravných položek se reálná hodnota cenného papíru stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud banka prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. Není-li možné stanovit reálnou hodnotu jako tržní cenu (např. banka neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.
(22) Tržní cenou se rozumí:
a) cena zveřejněná organizátorem trhu v případě cenného papíru přijatého k obchodování na některém z veřejných trhů zemí OECD nebo zemí, které uzavřely s Mezinárodním měnovým fondem speciální dohody o úvěrech spojené s obecnými dohodami fondu o výpůjčkách (tj. Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Island, Japonsko, Kanada, Korea, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Saudská Arábie, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Řecko, Turecko, USA, Velká Británie),
b) cena cenného papíru vyhlášená tvůrcem trhu, který je buď bankou, nebo je investiční institucí, která má ke své činnosti povolení příslušných orgánů a podléhá regulaci podle směrnice EU č. 93.6.ES nebo obdobné regulaci platné ve státě sídla finanční instituce (tj. členské země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Austrálie, Japonsko, Kanada, Švýcarsko a USA).
(23) Za důkaz toho, že cenný papír je možné za tržní cenu prodat, se považuje zejména prokázání splnění některé z následujících podmínek:
a) s cenným papírem se obchodovalo za poslední měsíc nebo od data emise, pokud je toto období kratší, minimálně v polovině obchodních dnů a průměrný denní obrat těchto cenných papírů zobchodovaných za všechny obchodní dny v daném období činil alespoň 1.10 objemu těchto cenných papírů, které banka vlastní,
b) není stanoven limit odkupu takového cenného papíru některým z tvůrců trhu nebo limit dosahuje alespoň celkového objemu těchto cenných papírů, které banka vlastní.
(24) Upravená hodnota cenného papíru se rovná:
a) míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie,
b) míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy,
c) současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhopisy a směnky.
Při stanovení současné hodnoty se bere v úvahu rizikovost emitenta. U směnek je současná hodnota stanovena maximálně do výše rozdílu mezi cenou pořízení směnky (upravenou o nabíhající úroky) a opravnou položkou, kterou by banka tvořila podle právního předpisu ČNB (viz odst. 10 Čl. I Obecných ustanovení) v případě, že by se na směnku nahlíželo jako na pohledávku.
(25) Ustanovení odst. 24 se neuplatní v případech a upravená hodnota cenného papíru se rovná nule, pokud emitent cenného papíru
a) je v likvidaci,
b) na jeho majetek byl prohlášen konkurz,
c) byl u něho zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
d) byl u něho zrušen konkurz z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.
(25) Ustanovení odst. 24 písmene b) se neuplatní v případě a upravená hodnota podílového listu se rovná nule, pokud odkup podílového listu byl pozastaven.
(26) Nemá-li banka pro účely stanovení upravené hodnoty cenného papíru k dispozici údaje o vlastním kapitálu společnosti, resp. podílového fondu, k poslednímu dni měsíce předcházejícího dni stanovení upravené hodnoty, může pro účely výpočtu upravené hodnoty cenného papíru použít poslední dostupné auditované údaje, pokud nejsou starší než 2 roky. V případě, kdy banka nemá k dispozici žádné výše uvedené údaje, upravená hodnota cenného papíru se rovná nule.
n) Článek XIV se nahrazuje zněním:
"Článek XIV
Cenné papíry
(1) Cenné papíry jsou vymezeny zvláštními zákony (zejména zákonem o cenných papírech) a obdobnými zahraničními právními předpisy.
(2) Cenné papíry s pevným výnosem (dluhové cenné papíry) jsou cenné papíry s
a) pevnou úrokovou sazbou,
b) proměnlivou úrokovou sazbou, jestliže její variabilita (proměnlivost) je předem určena ve vztahu k sazbám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím.
Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem.
(3) Cenné papíry, o kterých je účtováno v aktivech banky a které nejsou považovány za účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (Článek II), se člení na cenné papíry
a) k obchodování,
b) k prodeji
,
c) držené do splatnosti.
(4) Cenné papíry, o kterých je účtováno v pasivech banky, se člení na
a) závazky z cenných papírů k obchodování,
b) emitované cenné papíry.
(5) Cenným papírem k obchodování se rozumí cenný papír, který je finančním aktivem drženým za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu.
(6) Závazkem z cenných papírů k obchodování se rozumí finanční závazek vzniklý při přijetí cenného papíru v repo obchodech nebo při výpůjčce cenného papíru.
(7) Cenným papírem drženým do splatnosti se rozumí cenný papír, který je finančním aktivem se stanovenou splatností, u něhož má banka úmysl a schopnost držet jej do splatnosti. Cenným papírem drženým do splatnosti není akcie, zatímní list, podílový list. Na účtech cenných papírů držených do splatnosti se neúčtuje o účastech s rozhodujícím vlivem, o účastech s podstatným vlivem ani o podílech, které nejsou účastmi.
(8) Cenným papírem k prodeji se rozumí cenný papír, který je finančním aktivem a není cenným papírem k obchodování, ani cenným papírem drženým do splatnosti. Na účtech cenných papírů k prodeji se rovněž účtuje o podílech v jiných akciových společnostech, které nejsou účastmi.
(9) Cenným papírem zajištěným aktivy se rozumí cenný papír vzniklý v procesu sekuritizace, tzn. při transformaci různých aktiv, např. úvěrů včetně hypotéčních úvěrů, pohledávek z kreditních karet apod., na cenné papíry. Toto ustanovení se nevztahuje na hypoteční zástavní listy.
(10) Cenným papírem poskytnutým v repo obchodech nebo půjčeným může být cenný papír k obchodování, cenný papír k prodeji nebo cenný papír držený do splatnosti. Cenný papír přijatý v repo obchodech nebo vypůjčený je cenným papírem k obchodování.
(11) Cenné papíry půjčené a cenné papíry poskytnuté v repo obchodech se účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů, kde o nich bylo účtováno před půjčením nebo poskytnutím v repu a oceňují se způsobem použitým před jejich půjčením nebo poskytnutím v repu.
(12) Cenné papíry vypůjčené nebo přijaté v repo obchodech, které jsou následně poskytnuty v repo obchodech nebo jsou půjčeny, zůstávají na účtu cenných papírů k obchodování v analytické evidenci pro cenné papíry vypůjčené nebo přijaté v repo obchodech.
(13) Cenné papíry vypůjčené a cenné papíry přijaté v repo obchodech se účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů cenných papírů k obchodování. Při jejich prodeji se rozdíl mezi oceněním cenných papírů v účetnictví a prodejní cenou zúčtuje souvztažně s příslušným účtem závazků z cenných papírů. Při zpětném nákupu cenných papírů se rozdíl mezi oceněním závazků z cenných papírů v účetnictví a cenou pořízení cenných papírů zúčtuje souvztažně s účtem nákladů resp. výnosů.
(14) Od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu je o nákupech a prodejích cenných papírů účtováno na podrozvahových účtech pro spotové operace, resp. termínové operace. Na rozvahových účtech je účtováno při vypořádání obchodu.
V okamžiku vypořádání obchodu jsou
a) nakoupené cenné papíry oceněny cenou pořízení (u kupónových dluhopisů cena pořízení zahrnuje čistou cenu pořízení a naběhlý kupón),
b) prodané cenné papíry odúčtovány v ocenění cenných papírů v účetnictví, resp. naběhlé hodnotě.
U cenných papírů přijatých nebo dodaných v rámci termínové operace je součástí ceny pořízení cenných papírů reálná hodnota pevné termínové operace, resp. vnitřní hodnota opce.
(15) U dluhových cenných papírů je cena pořízení resp. hodnota emitovaných dluhových cenných papírů a závazků z dluhových cenných papírů postupně zvyšována nebo snižována o nabíhající úrokové výnosy nebo náklady.
(16) O úrokových výnosech nebo nákladech se účtuje metodou efektivní úrokové míry. U cenných papírů k obchodování, k prodeji, u závazků z cenných papírů k obchodování a také u cenných papírů držených do splatnosti se zbytkovou dobou splatnosti v okamžiku uskutečnění účetního případu kratší než jeden rok banka může použít lineární metodu.
(17) Úrokovými výnosy nebo náklady se rozumí
a) u kupónových dluhopisů nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a čistou cenou pořízení a nabíhající kupón,
b) u bezkupónových dluhopisů a směnek nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení.
(18) K cenným papírům jsou při snížení jejich hodnoty tvořeny opravné položky podle článku XIII.
(19) Pro přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů, tzn. pro přesuny mezi cennými papíry k obchodování, k prodeji a drženými do splatnosti, platí následující ustanovení:
a) Přesuny z cenných papírů k obchodování do cenných papírů k prodeji nebo do cenných papírů držených do splatnosti nejsou přípustné.
b) Přesuny z cenných papírů k prodeji do cenných papírů k obchodování jsou uskutečňovány výjimečně, např. při záměru zvýšit objem operací s cennými papíry k obchodování.
c) Přesuny z cenných papírů k prodeji do cenných papírů držených do splatnosti jsou uskutečňovány buď při změně záměru, nebo po uplynutí lhůty podle písm. e), v níž nebylo povoleno zařazovat cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti.
d) Přesuny z cenných papírů držených do splatnosti do cenných papírů k obchodování nebo do cenných papírů k prodeji jsou uskutečňovány, dojde-li ke změně záměru, nebo schopnosti držet cenné papíry do splatnosti.
e) Jestliže dojde k prodeji (včetně prodeje na základě uplatnění opce) nebo k přesunu více než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti (více než nevýznamné z hlediska objemu cenných papírů držených do splatnosti), banka přesune zbývající část cenných papírů do splatnosti do cenných papírů k prodeji. Do konce účetního období, v němž se uskutečnil prodej (včetně prodeje na základě uplatnění opce) nebo přesun více než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti do cenných papírů k obchodování nebo k prodeji, a po dobu následujících dvou účetních období nesmí banka zařadit cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti.
f) Ustanovení podle písm. e) se nevztahuje na případy:
1. uskutečněné těsně před splatností, kdy změna úrokových měr by neměla významně ovlivnit hodnotu těchto cenných papírů, nebo
2. ke kterým došlo v důsledku ojedinělé události, jež nemohla být bankou předpokládána nebo kterou banka nemohla ovlivnit (např. v důsledku výrazného zhoršení rizikovosti emitenta, v důsledku změn daňových předpisů, které redukují výhody plynoucí z daňově osvobozených příjmů z těchto cenných papírů).
(20) O vlastních akciích je účtováno v pasivech na samostatném účtu snižujícím vlastní kapitál banky. Rozdíl mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou vlastních akcií se při snížení základního kapitálu zúčtuje do výnosů (účet 715) resp. do nákladů (účet 615). Rozdíl mezi cenou pořízení a prodejní cenou při jejich následném prodeji se zaúčtuje jako zisk nebo ztráta z prodeje cenných papírů.
o) Článek XIVa se nahrazuje zněním
"Článek XIVa
Deriváty
(1) Derivátem se rozumí finanční nástroj současně splňující tyto podmínky:
a) Má dva nebo více podkladových nástrojů (pozic) a jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změnách hodnot podkladových nástrojů,
b) je smluven a vyrovnán k budoucímu datu; je požadováno či umožněno čisté vypořádání či je umožněna dodávka podkladového nástroje, při které se situace příjemce podstatně neliší od situace při čistém vypořádání,
c) nevyžaduje počáteční čistou investici nebo vyžaduje malou počáteční čistou investici, která je nižší než by se vyžadovalo u jiných druhů nástrojů, které podobně reagují na změny v úvěrových a tržních faktorech.
(2) Doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u derivátů delší než u spotových operací.
(3) Za deriváty se nepovažují repo obchody a smlouvy o nákupu nebo prodeji hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se obchoduje nebo může obchodovat na sekundárním trhu, např. zemědělské produkty, nerostné produkty (včetně ropy), drahé kovy a energie.
(4) Deriváty zahrnují pevné termínové operace a opční operace.
(5) Pevnými termínovými operacemi se rozumí swapy, forwardy a futures.
(6) Opcemi se rozumí ujednání, zakládající kupujícímu opce (držiteli) právo na směnu podkladových nástrojů a prodávajícímu opce (výstavci) povinnost směnit podkladové nástroje.
(7) Z hlediska podkladových nástrojů se deriváty člení na deriváty úvěrové, úrokové, měnové, akciové, komoditní.
(8) Derivát s úvěrovými nástroji (úvěrový derivát) se skládá ze dvou či více nástrojů, které jsou buď úrokové, nebo úrokové a akciové (případně měnové) přičemž úrokové, popř. úrokové a akciové nástroje se vztahují k různým subjektům.
(9) Derivát s úrokovými nástroji (úrokový derivát) se skládá pouze ze dvou či více úrokových nástrojů (případně také ze dvou či více měnových nástrojů), přičemž úrokové nástroje se vztahují ke stejnému subjektu a jsou pouze v jedné měně. Za úrokové deriváty se považují i forwardové termínové vklady.
(10) Derivát s měnovými nástroji (měnový derivát) se skládá pouze ze dvou či více úrokových nástrojů, případně také ze dvou či více měnových nástrojů, přičemž úrokové nástroje se vztahují ke stejnému subjektu a jsou alespoň ve dvou měnách.
(11) Derivát s akciovými nástroji (akciový derivát) je složen alespoň z jednoho akciového nástroje, případně také z jednoho či více úrokových či měnových nástrojů, nikoliv však komoditního nástroje. Úrokové a akciové nástroje se vztahují ke stejnému subjektu.
(12) Derivát s komoditními nástroji (komoditní derivát) se skládá alespoň z jednoho komoditního nástroje případně také z jednoho či více úrokových, měnových či akciových nástrojů.
(13) Do finančního nástroje jiného, než je derivát, např. do dluhopisu (tzv. hostitelský nástroj) může být vložen derivát (tzv. vložený derivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se podle ustanovení pro deriváty, jestliže jsou splněny současně tyto podmínky:
a) ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,
b) finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu.
(14) Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje a vložený derivát se od hostitelského nástroje odděluje např. v případě
- prodejní opce vložené do kapitálového nástroje,
- kupní opce vložená do kapitálového nástroje,
- opce na prodloužení splatnosti přesahující splatnost úrokového hostitelského nástroje, pokud při splatnosti úrokového hostitelského nástroje neexistuje korekce na tržní úrokovou míru,
- derivátu, kterým se mění úrokový hostitelský nástroj na nástroj s charakteristikami kapitálového nástroje nebo komodity,
- derivátu, který je vložen do úrokového nástroje, čímž umožňuje konvertovat úrokový nástroj na kapitálový nástroj,
- kupní nebo prodejní opce na úrokový nástroj emitovaný s velkým diskontem či prémií, s výjimkou opcí s realizační cenou rovnající se ceně pořízení úrokového nástroje zvýšené nebo snížené o úrokové výnosy nebo náklady,
- úvěrového derivátu vloženého do hostitelského nástroje.
(15) Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu jsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje a vložený derivát se od hostitelského nástroje neodděluje např. v případě
- úrokového swapu vloženého do úrokového nástroje,
- úrokové opce vložené do úrokového nástroje, jestliže je na začátku opce mimo peníze,
- měnového swapu vloženého do úrokového nástroje.
(16) Deriváty mohou být sjednávány nejen za účelem obchodování, ale i za účelem zajišťování.
(17) Zajišťovanými nástroji mohou být
a) rozvahová aktiva nebo závazky,
b) právně vynutitelné smlouvy, o níž není účtováno na rozvahových účtech, zavazující obě strany a obsahující všechny významné podmínky včetně stanovení množství, ceny, termínu realizace, sankcí za nedodržení podmínek.
(18) Z hlediska rozdílného zacházení se zisky a ztrátami z přecenění derivátů na reálnou hodnotu se deriváty člení na zajišťovací a ostatní.
(19) Do zajišťovacích derivátů je možné zahrnout z derivátů sjednaných za účelem zajištění ty, které splňují současně tyto podmínky:
a) odpovídající strategii banky v řízení rizik,
b) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován, dokumentace obsahuje identifikaci zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů, vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup ke zjišťování, zda zajištění je efektivní,
c) zajištění je efektivní, tzn. že v jeho průběhu budou změny reálných hodnot nebo peněžní toky zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů téměř vyrovnány a toto vyrovnání bude v rozmezí 80 % -125 %,
d) zajišťované nástroje nejsou přeceňovány na reálnou hodnotu se současným zachycením rozdílů z přecenění na účtech nákladů nebo výnosů, a to z titulu zajišťovaného rizika,
e) zajišťovanými nástroji nejsou cenné papíry k obchodování,
f) nejedná se o deriváty sjednané za účelem zajištění se proti měnovému riziku plynoucímu z nástrojů, u nichž jsou kurzové rozdíly zachyceny na účtech nákladů nebo výnosů.
(20) O derivátech se účtuje na podrozvahových i rozvahových účtech.
(21) Na podrozvahových účtech se účtují od okamžiku sjednání derivátu pohledávky a závazky z úvěrových, úrokových, měnových, akciových a komoditních derivátů v hodnotě podkladového nástroje. Tyto pohledávky a závazky se dále přeceňují z titulu změn cen úvěrových nástrojů, úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit. Banka může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.
(22) Na rozvahových účtech se deriváty zachycují v reálných hodnotách vyjádřených v Kč.
(23) V případě přijetí nebo dodání podkladového nástroje se účtuje ve sjednané ceně upravené o reálnou hodnotu pevné termínové operace nebo vnitřní hodnotu opce s výjimkou forwardových termínových vkladů, u nichž reálná hodnota je zaúčtována na účty časového rozlišení úroků. Vypořádané změny reálných hodnot burzovních derivátů jsou zachyceny na účtě marží (účet 319).
(24) U derivátů, které jsou zařazeny z hlediska zacházení se zisky a ztrátami z přecenění derivátů na reálnou hodnotu do ostatních derivátů, jsou zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot těchto derivátů zúčtovány do nákladů (účet 619) nebo do výnosů (účet 719) v okamžiku přecenění derivátů, které je prováděno zpravidla denně.
(25) U derivátů, které jsou zařazeny z hlediska zacházení se zisky a ztrátami z přecenění derivátů na reálnou hodnotu do zajišťovacích derivátů, jsou zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot derivátů ponechány v rozvaze (účty 569, 567). Do nákladů nebo výnosů jsou zúčtovávány ve stejných obdobích, kdy jsou zúčtovávány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými nástroji, resp. u zajišťovacích derivátů, kdy zajišťovaným nástrojem je právně vynutitelná smlouva, o níž není účtováno na rozvahových účtech, jsou součástí ocenění rozvahových aktiv nebo závazků vzniklých na základě výše uvedené smlouvy.
p) Doplňuje se Článek XIVb, který zní:
"Článek XIVb
Repo obchody
(1) Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo.
(2) Repem se rozumí poskytnutí finančních aktiv za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem přijmout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnající se původní hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.
(3) Reverzním repem se rozumí přijetí finančních aktiv za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem poskytnout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnající se převedené hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.
(4) Jako o repo obchodu je účtováno o:
a) klasickém repu a klasickém reverzním repu,
b) půjčce cenných papírů zajištěné převodem finančních aktiv a výpůjčce cenných papírů zajištěné převodem finančních aktiv,
c) prodeji cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem a nákupu cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem.
(5) Klasickým repem se rozumí přijetí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů, klasickým reverzním repem se rozumí poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů.
(6) O kolaterálu, tj. finančním aktivu přijatém v reverzním repu, je účtováno na rozvahových účtech, jestliže má banka právo s ním volně nakládat, např. prodat, půjčit. Jestliže toto právo nemá (např. při substituci kolaterálu), účtuje o něm na podrozvahových účtech."
q) V Článku XV se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů."
r) V Článku XVI se
1. odstavec 1 nahrazuje zněním:
"(1) Banka, která je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), zaúčtuje tuto daň na vstupu za veškerá nakoupená zdanitelná plnění na vrub účtu 347 (v oddělené analytické evidenci) a na vrub příslušných účtů majetku či nakoupených výkonů zaúčtuje cenu bez daně s výjimkou případů, kdy je DPH součástí pořizovací ceny majetku (např. při pořizování osobních automobilů nebo plnění nesouvisejících s podnikáním). DPH na výstupu za uskutečněná zdanitelná plnění zaúčtuje ve prospěch účtu 347 (v oddělené analytické evidenci). Odvod DPH správci daně banka účtuje na vrub účtu 347 a ve prospěch účtu 122."
2. odstavec 2 se nahrazuje zněním:
"(2) DPH na vstupu, u níž banka neuplatnila nárok na odpočet, zahrne na vrub účtu 667. V případě, že banka neuplatní nárok na odpočet DPH, postupuje podle následujícího odstavce."
3. v odstavci 3 se vypouštějí za slovem "účty" slova "v účtové třídě 4 a" a doplňují slova "majetku a" a na konci odstavce se číslo "636" nahrazuje slovy "nakoupených výkonů".
4. v odstavci 4 se za slovem "hodnoty" doplní tečka a další část věty se vypouští.
s) V Článku XVII se
1. v odstavci 3 za slovo "vznikne" doplňují slova "bance", slovo "v" se nahrazuje slovem "z" a za slovo "přičemž" se doplňují slova "banka celkově vytvořila zisk", vypouštějí se slova "za banku je vytvořen zisk", na konci odstavce se slova "příslušnému finančnímu úřadu" nahrazují slovy "správci daně";
2. v odstavci 4 se na začátku nahrazují slova "Daňová povinnost splatná" slovy "Výše splatné daňové povinnosti";
3. v odstavci 5 se slova "jakož i z ostatních dočasných rozdílů" zařazují na konec věty a doplňuje se závorka "(např. z tvorby rezerv, z tvorby opravných položek vytvářených nad rámec zákona o rezervách)";
4. v odstavci 6 se na začátku nahrazuje slovo "Velikost" slovem "Výše";
5. v odstavci 7 se za slovo "výpočtu" doplňuje slovo "výše";
6. v odstavci 8 se začátek prvé věty nahrazuje zněním: "O odložené daňové pohledávce je účtováno jen v případech".
t) V Článku XVIII se
1. v odstavci 5 písm. a) se za slovem "popř." nahrazují slova "362 - Závazky z emitovaných cenných papírů" slovy "376 - Závazky vůči akcionářům" a v písm. b) se za slovo "zisku" doplňují slova "56 - Základní kapitál a kapitálové fondy";
2. v odstavci 6 se za slovem "stanoví" vypouštějí slova "obecně závazný";
3. v odstavci 6 se vypouští druhá věta.
Čl.III
Opatření č.j. 282/41 410/1993, ve znění pozdějších dalších opatření, Příloha č. 2, část B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám, se mění takto:
a) V účtové třídě 1 - Účty pokladních a mezibankovních operací
1. mění se název účtové třídy na "Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty";
2. v Článku I
a) odstavec 1 se nahrazuje zněním:
"(1) Tato účtová třída zahrnuje
a) hotové peníze, zlato, jiné pokladní hodnoty (účtová skupina 11)
b) vklady a úvěry u emisních bank (účtová skupina 12)
c) vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami (účtová skupina 13)
d) závazky z cenných papírů a jiných hodnot (účtové skupiny 16 a 17)."
b) v odstavci 3 se za slovem "zúčtovány" vypouštějí slova "pohledávky a" a za slovem "hodnot" se vypouští závorka.
3. v Článku II
a) v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje zněním "Účtují se zde i oběžné zlaté a oběžné stříbrné mince v tuzemské měně.";
b) v odstavci 2 se za slovo "mincí" doplňuje text "nebo se nejedná o oběžné zlaté mince v tuzemské měně,";
c) v odstavci 3 se za slovem "šeky" vypouští slovo "bonitních" a ve druhé větě se v závorce zkratka "úč." nahrazuje slovem "účet";
4. v Článku III
a) v nadpisu se vypouští slovo "bank";
b) odstavec 1 se nahrazuje zněním:
"(1) Na účtu 121 se účtují prostředky bank na běžných účtech u ČNB a u ostatních emisních bank. Neúčtují se zde peněžní rezervy bank u ČNB (účet 122), šeky (účet 119, popř. 321, 322). Šeky předané ČNB k inkasu se účtují na účtech účtové skupiny 32.";
c) v odstavci 2 se za slovy "zákona o" nahrazuje slovo "bankách" slovem "ČNB";
d) v odstavci 3 se na konec doplňuje "včetně reverzních rep.";
e) v odstavci 5 se na konec doplňuje "včetně rep";
f) doplňují se odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Na účtu 126 se účtují termínové vklady u emisních bank.
(7) Na účtu 127 se účtují termínové vklady emisních bank."
5. Článek IV včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek IV
Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami
(1) Na účtech účtové skupiny 13 se účtuje o
a) přijatých úvěrech od jiných bank vč. rep a poskytnutých úvěrech jiným bankám vč. reverzních rep (účty 133 a 137),
b) běžných účtech u jiných bank a běžných účtech jiných bank (účet 131 a 134),
c) termínových vkladech u jiných bank a termínových vkladech jiných bank (účty 132 a 136),
d) ostatních pohledávkách za jinými bankami (účet 135), např. z plateb ze záruk,
e) klasifikovaných úvěrech, vkladech a ostatních pohledávkách za jinými bankami a opravné položce k nim (účty 138 a 139).
(2) Pokud se několik bank spojí k poskytnutí úvěru jiné bance (sdružení) s rozdělením peněžní účasti, rizika a úroku, každá z bank (gestor, účastník, spoluúčastník) účtuje poměrnou část své peněžní účasti na příslušném účtu v této účtové skupině.
(3) Na účtech 132 a 133 se v samostatné analytické evidenci účtuje o vkladech a úvěrech, které mají charakter podřízeného aktiva.
(4) Na účtech účtové skupiny 13 se účtují také operace prováděné s následujícími subjekty: European Investment Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, Caribbean Development Bank, Council of Europe Resettlement Fund, Council of Europe Social Development Fund, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Fund, Inter-American Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development, Nordic Investment Bank, International Finance Corporation, Inter-American Investment Corporation.
6. Článek V včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek V
Závazky z cenných papírů a jiných hodnot
(1) Na účtech účtových skupin 16 a 17 se účtuje o závazcích z jiných hodnot a z cenných papírů k obchodování vypůjčených nebo přijatých jako kolaterál v repo obchodech.
(2) Analytická evidence k účtům v účtové skupině 17 se vede v členění na závazky z vypůjčených cenných papírů a závazky z cenných papírů přijatých v repo obchodech."
b) V účtové třídě 2 - Účty klientů
1. Článek I se nahrazuje zněním:
"V této účtové třídě se účtuje o
a) poskytnutých úvěrech vč. reverzních repo obchodů, spotřebních úvěrech nekategorizovaných a ostatních pohledávkách za subjekty, které nejsou bankami nebo dalšími subjekty podle ustanovení k účtové skupině 13, (účtová skupina 21, 24, 28),
b) vkladech a úvěrech přijatých od subjektů podle odst. a) vč. repo obchodů (účtová skupina 22, 23, 28),
c) emitovaných krátkodobých cenných papírech (účtová skupina 26),
d) účelových pohledávkách a závazcích vůči klientům (účtová skupina 27),
e) zvláštních účtech ČNB a ČSOB (účtová skupina 20, 25),
f) zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány (účtová skupina 29)."
2. Článek II včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek II
Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
(1) Na účtech účtové skupiny 21 se účtují standardní úvěry poskytnuté klientům, spotřební úvěry nekategorizované a ostatní pohledávky za klienty.
(2) Na účtu 212 se účtují ostatní pohledávky za klienty, např. ze záruk, akreditivů, faktoringu, forfaitingu. Neúčtují se zde nakoupené směnky, o nich je účtováno na účtech cenných papírů s výjimkou směnek, které může banka použít pro refinancování emisní bankou.
(3) Na účtu 213 se účtují spotřební úvěry nekategorizované poskytnuté klientům, které banka nezařazuje do kategorií podle předpisů ČNB.
(4) Na účtu 214 se účtují krátkodobé úvěry poskytnuté klientům.
(5) Na účtu 216 se účtují střednědobé úvěry poskytnuté klientům. V samostatné analytické evidenci se účtuje o poskytnutých úvěrech, které mají charakter podřízeného aktiva.
(6) Na účtu 218 se účtují dlouhodobé úvěry poskytnuté klientům. V samostatné analytické evidenci se účtuje i o úvěrech poskytnutých podle zákona o stavebním spoření, hypotečních úvěrech a poskytnutých úvěrech, které mají charakter podřízeného aktiva.
(7) Na účtu 219 se účtuje opravná položka ke spotřebním úvěrům neřazeným do kategorií podle předpisu ČNB, kterou banka tvoří ve výši statistického odhadu očekávaného nesplacení tohoto portfolia.
(8) Pokud se několik bank spojí k poskytnutí úvěru klientovi s rozdělením peněžní účasti, rizika a úroku, každá z bank (gestor, účastník, spoluúčastník) účtuje poměrnou část své peněžní účasti na příslušném účtu v této účtové skupině."
3. Článek III se nahrazuje zněním:
"(1) Na účtech účtové skupiny 22 se účtují vklady přijaté od klientů.
(2) Za vklady se splatností jsou považovány vklady, jejichž ukončení před dohodnutou splatností není možné, nebo je možné, ale s určitou sankcí.
(3) Za vklady s výpovědní lhůtou jsou považovány vklady bez dohodnuté splatnosti, jejichž ukončení není možné před uplynutím výpovědní lhůty, nebo je možné, ale s určitou sankcí.
(4) Na účtech 226, 227 a 228 se účtuje o úsporných vkladech na vkladních knížkách v členění na fyzické a právnické osoby. Účtuje se zde také o stavebním spoření klientů.
(5) Na účtu 229 se účtují ostatní závazky vůči klientům, např. platby přijaté bankou pro klienty do doby jejich vyplacení nebo připsání na účet. Neúčtuje se zde o závazcích banky, které vyplývají z emise vlastních cenných papírů, a jiných závazcích vůči třetím osobám, o nichž se účtuje v účtové třídě 3.
(6) Na účtech účtové skupiny 23 se účtují přijaté úvěry od klientů, kteří jsou nebankovními subjekty, včetně repo obchodů."
4. Článek IV včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek IV
Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
(1) Úvěry a ostatní pohledávky účtované v účtové skupině 24 se klasifikují v souladu s opatřením ČNB vydaným podle zvláštních předpisů.
(2) K úvěrům a ostatním pohledávkám v účtové skupině 24 se vytváří opravná položka podle zásad uvedených v čl. XIII Obecných ustanovení."
5. Článek VI včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek VI
Emitované krátkodobé cenné papíry
Na účtech účtové skupiny 26 se účtuje o emitovaných dluhopisech, vkladních listech a směnkách (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně."
6. Článek VIII včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek VIII
Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány
(1) Na účtech účtové skupiny 28 účtují banky o přijatých vkladech, poskytnutých úvěrech a ostatních pohledávkách za orgány České republiky nebo za orgány územních samosprávných celků České republiky. Dále se zde účtují vklady, úvěry a ostatní pohledávky za veřejnými fondy a fondy vzniklými podle zvláštních zákonů (např. Pozemkový fond, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). Neúčtuje se zde o prostředcích státních fondů, o nichž se účtuje na účtu 297.
(2) Na účtech 281, 282 a 283 se v samostatné analytické evidenci účtují klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány. K nim vytvořená opravná položka se účtuje na účtu 289."
7. Článek IX včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek IX
Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány
Na účtech 291 a 292 se účtuje o příjmech a výdajích rozpočtu územních samosprávných celků. Na účtu 297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky se účtuje o prostředcích státních fondů."
c) V účtové třídě 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
1. mění se název na
"Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty".
2. Článek I se nahrazuje zněním:
"Na účtech účtové třídy 3 se účtují
a) pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování (účtová skupina 32),
b) prostředky přijaté, popř. poskytnuté tuzemským pobočkám a jednatelstvím a provozní prostředky ve vztahu k zahraničním pobočkám a jednatelstvím (účtová skupina 33),
c) různé pohledávky a závazky z nefinančních činností, zúčtování se zaměstnanci, orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, zúčtování se státním rozpočtem (účtová skupina 34),
d) účetní případy časového rozlišení, dohadné účty a uspořádací účet (účtová skupina 35),
e) pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů (účtová skupina 37),
f) cenné papíry k prodeji (účtová skupina 36) a cenné papíry k obchodování (účtová skupina 38),
g) deriváty (účtová skupina 30, 31, 39)."
3. doplňuje se nový Článek Ia, který zní:
"Článek Ia
Pevné termínové operace a opce s úvěrovými nástroji
(1) Na účtu 301 se účtuje o změnách reálných hodnot pevných termínových operací s úvěrovými nástroji a na účtech 303 a 304 se účtují opční prémie a změny reálných hodnot opcí s úvěrovými nástroji.
(2) Změny v reálných hodnotách se účtují souvztažně u
a) zajišťovacích derivátů s účtem 569,
b) ostatních derivátů s účty 619 resp. 719."
4. stávající článek Ia se označí jako Článek Ib a nahrazuje se zněním:
"Článek Ib
Pevné termínové operace
(1) Na účtech 311, 313, 315 a 317 se účtuje o změnách reálných hodnot pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji.
(2) Změny v reálných hodnotách se účtují souvztažně u
a) zajišťovacích derivátů s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, s účtem 567,
b) zajišťovacích derivátů jiných než uvedených v písm. a) souvztažně s účtem 569,
c) ostatních derivátů s účty 619 resp. 719.
(3) Analytická evidence účtů 311 až 317 se vede v členění na swapy, forwardy a futures, vždy s rozlišením na deriváty zajišťovací a ostatní.
(4) Na účtu 319 se účtují marže složené pro burzovní deriváty v samostatné analytické evidenci pro futures a pro opce. Účtují se zde také vypořádané změny reálných hodnot burzovních derivátů."
5. v Článku II se
a) doplňuje nadpis o "a ze zúčtování";
b) doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Na účtu 323 banky vedou uspořádací účty pro zúčtování s clearingovým centrem používané v případě, že banka neúčtuje přímo mezi účtem 122 a příslušnými účty v jednotlivých účtových třídách."
stávající znění Čl. II se označí jako odst. 1
6. v Článku IV se
a) odstavce 1 a 2 nahrazují zněním:
"(1) Na účtu 341 se účtují pohledávky vyplývající z obchodních vztahů, které nejsou finančními činnostmi banky. Na tomto účtu se neúčtují pohledávky za klienty (účtová třída 2) a pohledávky za bankami (účtová třída 1) vyplývající z finančních činností.
(2) Na účtu 342 se účtují závazky vyplývající z obchodních vztahů, které nejsou finančními činnostmi, včetně závazků z cla, poplatků apod., a tantiémy.
b) v odstavci 7 vypouští čísla "5, 6, 7".
7. v Článku V se
a) odstavec 2 nahrazuje zněním:
"(2) Náklady příštích období na účtu 351 se rozumí výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů v příštích obdobích (např. nájemné placené předem). Tyto náklady se zúčtují na příslušné účty v účtové třídě 6 v účetním období, s nímž časově a věcně souvisejí.";
b) v odstavci 4 za slovo "pohledávek" doplňuje závorka "(např. bankou splněné služby, které jí dosud nebyly zaplaceny)" a poslední věta se vypouští;
c) v odstavci 5 za slovo "uskutečněn" doplňuje závorka "(např. nájemné placené pozadu)" a poslední věta se vypouští;
d) v odstavci 6 za slovo "obdobích" doplňuje závorka "(např. nájemné přijaté předem)" a poslední věta se vypouští;
e) v odstavci 7 text za slovem "nákladů nahrazuje zněním "vztahujících se k cenným papírům; je o nich účtováno na příslušných syntetických účtech cenných papírů souvztažně s účty výnosů nebo nákladů."
8. v Článku VI se
v odstavci 1 za slovy "například o" vypouští text: "úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem, odhad částek za pronajímání majetkových práv".
9. v Článku VII se
za slovo "rozdíly" doplňují slova "v souladu s Čl. IX Obecných ustanovení" a vypouští se text "které nejpozději při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky zúčtuje podle měn souvztažně na účty 616 a 716."
10. Článek VIII včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek VIII
Cenné papíry k prodeji
(1) Na účtech účtové skupiny 36 se účtuje o cenných papírech nezařazených do cenných papírů k obchodování nebo držených do splatnosti. V samostatné analytické evidenci se účtují cenné papíry k prodeji, které byly poskytnuty jako kolaterál v repo obchodech nebo byly půjčeny.
(2) Na účtu 361 se účtují bezkupónové dluhopisy k prodeji emitované státem. Účtují se zde rovněž bezkupónové dluhopisy k prodeji emitované FNM.
(3) Na účtu 362 se účtují bezkupónové dluhopisy k prodeji emitované emisními bankami.
(4) Na účtu 363 se účtují kupónové dluhopisy k prodeji včetně státních a komunálních.
(5) Na účtu 364 se účtují nakoupené akcie k prodeji. Účtují se zde také zatímní listy a podíly nepředstavované cennými papíry, které nejsou účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
(6) Na účtu 365 se účtují podílové listy k prodeji.
(7) Na účtu 366 se účtují ostatní bezkupónové dluhopisy k prodeji.
(8) Na účtu 367 se účtuje o směnkách k prodeji.
(9) Na účtu 368 se účtuje o cenných papírech k prodeji vzniklých v procesu sekuritizace. Neúčtuje se zde o hypotečních zástavních listech."
11. v Článku IX se
a) doplňuje nadpis o slova "a z emise vlastních cenných papírů";
b) v odstavci 2 slovo "garantovaných" nahrazuje slovem "upsaných" a za slovo "papírech" doplňuje slovo "určených";
c) doplňují nové odstavce 5, 6, 7, které znějí:
"(5) Na účtu 375 se účtují pohledávky za akcionáři z upsaného základního kapitálu banky se souvztažným zápisem na účtu 376 do doby zapsání základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo se souvztažným zápisem na účtu 561.
(6) Na účtu 376 se účtují závazky z nevyplacených dividend. Účtuje se zde také souvztažně s účtem 375 o upsaném základním kapitálu do okamžiku zapsání základního kapitálu nebo jeho zvýšení do obchodního rejstříku.
(7) Na účtu 378 se účtují závazky z např. vylosovaných nebo splatných dluhopisů a hypotečních zástavních listů a neproplacených kupónů, které nebyly dosud proplaceny věřitelům, a splatných vkladních listů."
12. Článek X se nahrazuje zněním:
"Článek X
Cenné papíry k obchodování
(1) Na účtech účtové skupiny 38 se účtuje o cenných papírech držených za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkém časovém období. V samostatné analytické evidenci se účtují cenné papíry k obchodování, které byly poskytnuty jako kolaterál v repo obchodech, přijaty jako kolaterál v repo obchodech, nebo byly půjčeny nebo vypůjčeny.
(2) Na účtu 381 se účtují bezkupónové dluhopisy k obchodování emitované státem. Účtují se zde rovněž bezkupónové dluhopisy k obchodování emitované FNM.
(3) Na účtu 382 se účtuje o bezkupónových dluhopisech k obchodování emitovaných emisními bankami.
(4) Na účtu 383 se účtuje o kupónových dluhopisech k obchodování včetně státních a komunálních. Na tomto účtu se účtuje i o vlastních dluhopisech vykoupených před jejich splatností za účelem dalšího obchodování s nimi. Tyto dluhopisy se vedou v oddělené analytické evidenci.
(5) Na účtu 384 se účtuje o akciích k obchodování. Neúčtuje se zde o vlastních akciích, o kterých se účtuje na účtu 566.
(6) Na účtu 385 se účtuje o podílových listech k obchodování.
(7) Na účtu 386 se účtuje o ostatních bezkupónových dluhopisech k obchodování.
(8) Na účtu 387 se účtuje o směnkách k obchodování.
(9) Na účtu 388 se účtuje o cenných papírech k obchodování vzniklých v procesu sekuritizace. Neúčtuje se zde o hypotečních zástavních listech."
13. Článek XI včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek XI
Opce
(1) Na účtech 391 až 398 se účtují opční prémie z nakoupených a prodaných opcí s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Změny v reálných hodnotách opcí se účtují souvztažně u
a) zajišťovacích opcí s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, s účtem 567,
b) zajišťovacích opcí jiných než uvedených v písm. a) s účtem 569,
c) ostatních opcí s úrokovými, měnovými, akciovými nebo komoditními nástroji s účtem 619, resp. 719.
(2) Analytická evidence účtů 391 a 398 se vede v členění na opce zajišťovací a ostatní.
(3) Časová hodnota realizované opce se účtuje souvztažně u
a) zajišťovacích opcí s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, na účet 567,
b) zajišťovacích opcí jiných než uvedených v písm. a) na účet 569,
c) ostatních opcí na účty 619 resp. 719.
(4) V případě prodeje nakoupené opce se rozdíl mezi prodejní cenou a hodnotou opce účtuje u ostatních opcí do nákladů (účet 619), resp. do výnosů (účet 719), u zajišťovacích na účet 569, resp. 567. V případě zpětného nákupu prodané opce se rozdíl mezi prodejní cenou a cenou zpětného nákupu účtuje u ostatních opcí do nákladů (účet 619), resp. do výnosů (účet 719), u zajišťovacích opcí na účet 569, resp. 567.
d) V účtové třídě 4 - Nehmotný, hmotný majetek, finanční investice
1. mění se název účtové třídy na "Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti, zahraniční pobočky a jednatelství".
2. Článek I včetně nadpisu se nahrazuje zněním:
"Článek I
Úvodní ustanovení
V této účtové třídě se účtují
a) účasti a cenné papíry držené do splatnosti (účtová skupina 41),
b) zahraniční pobočky a jednatelství (účtová skupina 42),
c) hmotný majetek (účtové skupiny 43, 45 a 48),
d) nehmotný majetek (účtová skupina 47),
e) pořízení majetku (účtová skupina 44)."
3. Článek II se včetně nadpisu nahrazuje zněním:
"Článek II
Účasti, cenné papíry držené do splatnosti
(1) Na účtech 412 a 413 se účtuje o účastech banky (viz Čl. II Obecných ustanovení). Analytická evidence se vede v členění na účasti v bankách a nebankovních subjektech.
(2) Na účtech 411, 414 až 418 se účtuje o cenných papírech držených do splatnosti."
4. v Článku III se za slovy "nejde o" vypouští slovo "majetkové".
5. v Článku IV se za prvou větu doplňuje věta, která zní:
"Ocenění jednotlivého odpisovaného hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období odpovídají částce stanovené zákonem o dani z příjmů a technické zhodnocení je v tomto období uvedeno do užívání."
6. v Článku VII se
a) na konec odstavce 1 doplňuje text "Ocenění jednotlivého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto období uvedeno do užívání.";
b) v odstavci 2 za slovem "výdaje" nahrazují slova "než 20 000 Kč" slovy "než je 60 000 Kč".
e) V účtové třídě 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
1. Článek I se nahrazuje zněním:
"Na účtech účtové třídy 5 se účtuje o
a) dotacích a obdobných prostředcích (účtová skupina 50),
b) emitovaných dlouhodobých cenných papírech (účtová skupina 52),
c) podřízených finančních závazcích (účtová skupina 53),
d) rezervách (účtová skupina 54),
e) fondech ze zisku (účtová skupina 55),
f) základním kapitálu, kapitálových fondech a dlouhodobých závazcích zahraniční pobočky k centrále (účtová skupina 56),
g) hospodářském výsledku (účtová skupina 57 a 59),
h) závěrkových účtech (účtová skupina 58)."
2. Článek II se včetně nadpisu nahrazuje zněním:
"Článek II
Dotace a obdobné prostředky
Na účtech účtové skupiny 50 se účtuje o dotacích a obdobných prostředcích, které banky obdržely od státu nebo jiných subjektů. Analytická evidence se vede podle subjektů, které prostředky poskytly a podle účelu, na které byly poskytnuty. Souvztažnými zápisy jsou zápisy na účty účtové skupiny 56, 44 a příslušné účty účtové třídy 7 s případným časovým rozlišením, popř. účtem poskytovatele. Při vrácení prostředků poskytovateli je souvztažným účtem účet 122."
3. Článek III se včetně nadpisu nahrazuje zněním:
"Článek III
Emitované dlouhodobé cenné papíry
(1) Na účtech účtové skupiny 52 se účtuje o emitovaných cenných papírech se splatností nad 1 rok. Neúčtuje se zde o emitovaných podřízených cenných papírech; o nich je účtováno na účtu 533.
(2) Neprodané listinné cenné papíry se účtují na podrozvahovém účtu 997.
(3) Při splatnosti se dosud neproplacené cenné papíry přeúčtují na vrub účtu v účtové skupině 52 a ve prospěch účtu 378 Závazky z emitovaných dluhopisů.
(4) Na účtu 521 se účtuje o bankou emitovaných kupónových dluhopisech.
(5) Na účtu 522 se účtuje o bankou emitovaných hypotečních zástavních listech.
(6) Na účtu 524 se účtuje o bankou emitovaných směnkách a na účtu 525 o emitovaných bezkupónových dluhopisech."
4. Článek IV se včetně nadpisu nahrazuje zněním:
"Článek IV
Podřízené finanční závazky
Na účtech účtové skupiny 53 se účtují finanční závazky, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů. Účtují se zde podřízené finanční závazky ve formě přijatých úvěrů, přijatých vkladů nebo emitovaných cenných papírů."
5. v Článku V se poslední věta nahrazuje zněním:
"Analytická evidence se vede podle účelu, na nějž jsou rezervy tvořeny."
6. v Článku VI se
v odstavci 1 v druhé větě za slovo "podle" doplňují slova "jednotlivých fondů tvořených podle obchodního zákoníku" a vypouští se text "ustanovení § 67, odst. 2, § 161d), § 161f), § 216a) a § 217 zákona č. 513.1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů".
7. Článek VII se včetně nadpisu nahrazuje zněním:
"Článek VII
Základní kapitál a kapitálové fondy
(1) Na účtu 561 se účtuje o základním kapitálu podle obchodního zákoníku, a to od okamžiku zapsání do obchodního rejstříku. Souvztažným účtem je účet 376, na kterém se účtovalo o základním kapitálu v okamžiku upsání základního kapitálu. Analytická evidence se vede v členění na zapsaný nesplacený a základní kapitál zapsaný splacený.
(2) Na účtu 562 účtují pobočky a jednatelství zahraničních bank v tuzemsku a tuzemských bank v zahraničí o zdrojích, které jim byly dlouhodobě svěřeny centrálou, tedy o prostředcích, které jsou obdobou základního kapitálu. Výše těchto zdrojů podléhá zápisu do obchodního rejstříku, jestliže to vyžadují předpisy cizí země.
(3) Na účtu 563 se účtuje o fondu vytvářeném z ážia při emisi cenných papírů představujících základní kapitál banky, popř. z ážia při jeho zvýšení, z aktivního rozdílu při přeměně dluhopisů na akcie.
(4) Na účtu 564 se účtuje o ostatních kapitálových fondech (viz Čl. I Obecných ustanovení).
(5) Na účtu 566 účtuje banka o vlastních akciích, a to v ceně pořízení. Rozdíl mezi cenou pořízení a prodejní cenou vlastních akcií je při jejich následném prodeji zúčtován jako zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů souvztažně s účtem 715, resp. 615. Rozdíl mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou je při snížení základního kapitálu zúčtován souvztažně s účtem 715 resp. 615.
(6) Na účtu 567 se účtují souvztažně s účty 412 a 413 kurzové rozdíly z cizoměnových účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Při prodeji nebo jiném úbytku účastí se částka kurzových rozdílů vyúčtuje souvztažně do nákladů (účet 616), nebo do výnosů (účet 716), resp. na účet 358. Na účtu 567 se účtuje také o změnách reálných hodnot zajišťovacích derivátů s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
(7) Na účtu 569, který je veden v Kč, se účtuje souvztažně s účty 301, 303, 304, 311 až 317 a 391 až 398 o změnách reálných hodnot zajišťovacích derivátů. Účtují se na něm zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot zajišťovacích derivátů, a to do doby než budou zaúčtovány do nákladů nebo výnosů společně se zisky nebo ztrátami spojenými se zajišťovanými nástroji. Odložené zisky nebo ztráty jsou zaúčtovány do nákladů nebo výnosů ve stejných obdobích, kdy jsou zúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými nástroji, a to u derivátů
a) s úrokovými nástroji souvztažně s účty 611, 612, 614 nebo 711, 712, 714,
b) s měnovými nástroji souvztažně s účty 616 nebo 716 popř. účty z účtových skupin 63, 76,
c) s akciovými nástroji souvztažně s účty 615 nebo 715,
d) s komoditními a úvěrovými nástroji souvztažně s účty 617 nebo 717.
U zajišťovacích derivátů, kdy zajišťovaným nástrojem je právně vynutitelná smlouva, o níž není účtováno na rozvahových účtech, jsou součástí ocenění rozvahových aktiv nebo závazků vzniklých na základě výše uvedené smlouvy.
f) V účtové třídě 6 - Náklady
1. v Článku I se
a) v odstavci 1 vypouští závorka;
b) nahrazuje odstavec 4 zněním:
"(4) Při prodeji finančních aktiv se za náklady považují rozdíly (ztráty) mezi prodejní cenou a oceněním v účetnictví k okamžiku vypořádání prodeje (netto způsob)."
2. v Článku II se
a) v odstavci 1 v druhé větě v závorce za slovo "úvěrů" doplňují slova "a repo obchodů účtovaných v třídě 1)", v třetí větě za slovem "účtech" doplňuje "614", na konec odstavce se doplňuje věta, která zní: "Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 9 Čl. XI Obecných ustanovení.";
b) v odstavci 2 v prvé větě text v závorce nahrazuje zněním "včetně konsorcionálních úvěrů a repo obchodů účtovaných v účtové třídě 2", ve druhé větě se za slovem "účtech" doplňuje "614", na konec odstavce se doplňuje věta, která zní: "Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením Čl. XI Obecných ustanovení.";
c) odstavec 4 se nahrazuje zněním:
"(4) Na účtu 614 se účtují úroky z emitovaných směnek a dluhopisů včetně hypotečních zástavních listů. Dále se zde účtují poplatky např. za správu a úschovu cenných papírů a poplatky spojené s emisí cenných papírů.";
d) odstavec 5 se nahrazuje zněním:
"(5) Na účtu 615 se účtují ztráty z prodeje cenných papírů. Neúčtují se zde náklady repo obchodů a půjček a výpůjček cenných papírů, které se účtují na účtu 611, resp. 612.";
e) odstavec 8 se nahrazuje zněním:
"(8) Na účtu 619 se účtují náklady na pevné termínové operace, které nejsou zajišťovacími, a o nichž se účtuje na účtech účtových skupin 30, 31 a náklady na opce, které nejsou zajišťovacími, a o nichž se účtuje na účtech v účtových skupinách 30 a 39."
3. v Článku III se
a) v odstavci 5 v závorce nahrazuje zkratka "úč." slovem "účty";
b) v odstavci 6 v závorce zkratky "účt. skup." nahrazují slovy "účtová skupina".
4. v Článku IV se
a) v odstavci 1 za slovo "neuznaných" doplňuje slovo "na" a vypouštějí se slova "při přechodném" a na konci odstavce se zkratky "účt. tř." nahrazují slovy "účtových třídách";
b) odstavec 4 nahrazuje zněním:
"(4) Na účtu 654 se účtuje tvorba opravných položek podle zvláštních předpisů v částkách, které jsou uznány za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů."
5. v Článku V se
a) v odstavci 3 nahrazuje slovo "náklady" slovem "ztráty";
b) v odstavci 4 nahrazuje slovo "náklady" slovem "ztráty" a za slovo "klienty" se doplňují slova ", popř. ostatními dlužníky";
c) odstavec 5 nahrazuje zněním:
"(5) Na účtu 665 se účtují ztráty z převodů (zpravidla prodeje) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem účtovaných v účtové skupině 41 na třetí osoby, tzn. rozdíl mezi hodnotou účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a její cenou sjednanou při prodeji. U účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vedených v cizích měnách se současně zúčtuje částka kurzových rozdílů účtovaných na účtu 567 do nákladů (účet 616) nebo výnosů (účet 716), resp. 358.
d) odstavec 7 nahrazuje zněním:
"(7) Na účtu 667 se účtuje zejména daň z přidané hodnoty, pokud ji nemůže banka uplatnit formou odpočtu, příspěvky Fondu pojištění vkladů a jiné provozní náklady, které nelze zaúčtovat v účtových skupinách 66, popř. 63. Na tomto účtu se rovněž účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 9 Čl. XI Obecných ustanovení."
g) V účtové třídě 7 - Výnosy
1. v Článku I se
a) v odstavci 1 vypouští text "(viz Čl. I odst. 6 a 7 Obecných ustanovení)";
b) odstavec 4 nahrazuje zněním:
"(4) Při prodeji finančních aktiv se za výnosy považují rozdíly (zisky) mezi prodejní cenou a oceněním v účetnictví k okamžiku vypořádání prodeje (netto způsob)."
2. v Článku II
a) v odstavci 1 se v druhé větě do závorky za slovo "úvěrů" doplňují slova "a repo obchodů účtovaných v účtové třídě 1", ve třetí větě se za slovo "účtech" doplňuje "714," a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: "Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 8 Čl. XI Obecných ustanovení."
b) v odstavci 2 v prvé větě se do závorky za slovo "úvěrů" doplňují slova "a repo obchodů účtovaných v třídě 2", ve třetí větě za slovo "účtech" doplňuje "714" a na konec odstavce se doplňuje věta, která zní: "Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 8 Čl. XI Obecných ustanovení."
c) doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
"(4) Na účtu 714 se účtují úroky z cenných papírů, dividendy. Dále se zde účtují poplatky za správu a úschovu cenných papírů." a stávající odstavce se přečíslují;
d) stávající odstavec 4 přečíslovaný na odstavec 5 se nahrazuje zněním:
"(5) Na účtu 715 se účtují zisky z prodeje cenných papírů. Neúčtují se zde výnosy z repo obchodů a půjček a výpůjček cenných papírů, které se účtují na účtu 711, resp. 712."
e) stávající odstavec 8 se nahrazuje zněním:
"(8) Na účtu 719 se účtují výnosy z pevných termínových operací, které nejsou zajišťovacími, a o nichž se účtuje v účtové skupině 30 a 31 a výnosy z opcí, které nejsou zajišťovacími, o nichž se účtuje na účtech účtových skupin 30 a 39."
3. v Článku IV se
a) odstavec 1 nahrazuje zněním:
"(1) Na účtu 761 se účtují výnosy z odepsaných pohledávek za bankami, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů, a dále se zde účtují právně zaniklé závazky s výjimkou zaplacených závazků."
b) odstavec 2 nahrazuje zněním:
"(2) Na účtu 762 se účtují výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů, a dále se zde účtují právně zaniklé závazky s výjimkou např. splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku novým, splynutí, narovnání."
c) odstavec 3 nahrazuje zněním:
"(3) Na účtu 763 se účtují pouze zisky související s postoupením pohledávek za bankami, tzn. rozdíl mezi hodnotou pohledávky za bankami a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi."
d) odstavec 4 nahrazuje zněním:
"(4) Na účtu 764 se účtují zisky související s postoupením pohledávek za klienty, popř. ostatními dlužníky, tzn. rozdíl mezi hodnotou pohledávky za klienty a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi."
e) odstavec 5 nahrazuje zněním:
"(5) Na účtu 765 se účtují zisky z převodů (zpravidla prodeje) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem účtovaných v účtové skupině 41 na třetí osoby, tzn. rozdíl mezi hodnotou účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a její cenou sjednanou při prodeji. Současně se vyúčtuje částka kurzových rozdílů vedená na účtu 567 do nákladů (účet 616) nebo výnosů (účet 716), resp. účet 358."
f) odstavec 7 se nahrazuje zněním:
"(7) Na účtu 767 se účtují ostatní provozní výnosy, které se neúčtují na jiných účtech účtové třídy 7. Účtují se zde také úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 8 Čl. XI Obecných ustanovení."
h) V účtové třídě 9 - Podrozvahové účty
1. v Článku II se
a) odstavec 1 nahrazuje zněním:
"(1) Na účtu 911 se účtuje o poskytnutých a na účtu 912 o přijatých příslibech úvěrů a půjček podle zvláštních předpisů."
b) vypouští odstavce 4 a 5.
2. v Článku III se
a) odstavec 1 nahrazuje zněním:
"(1) Na účtu 921 se účtuje o poskytnutých a na účtu 922 o přijatých zárukách podle obchodního zákoníku, anebo podle jiných obdobných předpisů. Na účtech 921, 922 se účtuje v samostatné analytické evidenci o příslibech k zárukám.";
b) v odstavci 3 vypouští text "§ 21 až 29 zákona č. 191.1950 Sb.";
c) v odstavci 6 za slovo "prodaných" doplňuje závorka "(převedených)" a za slovo "nakoupených" se doplňuje závorka "(převedených)";
d) odstavec 7 nahrazuje zněním:
"(7) Na účtu 927 se účtuje o poskytnutých směnečných rukojemstvích (avalech) a na účtu 928 se účtuje o přijatých směnečných rukojemstvích (avalech) u vystavených nebo nakoupených směnek podle směnečného a šekového zákona, nebo jiných obdobných právních předpisů."
3. v Článku IV se
v odstavci 1 vypouští text "§ 682 až 691 obch. zákoníku" a doplňují slova "podle obchodního zákoníku" a ve čtvrté větě se za slovy "poskytnutí úvěru" nahrazuje závorka zněním "(účtové třídy 1, 2).".
4. Článek VI se nahrazuje zněním:
"Článek VI
Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
(1) Na účtech 951 až 958 se účtuje o pohledávkách a závazcích z pevných termínových operací s úvěrovými, úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn cen úvěrových nástrojů, úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit. Banka může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.
(2) Analytická evidence se vede v členění na swapy, forwardy, futures. U účtů 951 a 952 se v samostatné analytické evidenci vedou ještě pohledávky a závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji."
5. Článek VII se nahrazuje zněním:
"Článek VII
Pohledávky a závazky z opčních operací
(1) Na účtech 961 až 968 se účtuje o pohledávkách a závazcích z opcí s úvěrovými, úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn cen úvěrových nástrojů, úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit. Banka může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.
(2) Analytická evidence se vede v členění na nakoupené a prodané opce. U účtů 961 a 962 se v samostatné analytické evidenci vedou ještě pohledávky a závazky z opcí na úvěrové nástroje."
6. v Článku VIII se
a) odstavec 1 nahrazuje zněním:
"(1) Na účtech 971, 973, 975 a 977 se účtuje o poskytnutých a na účtech 972, 974, 976 a 978 o přijatých nemovitých zástavách, peněžních zástavách, zástavách - cenných papírech a ostatních zástavách (podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, popř. jiných obdobných právních předpisů). Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky.";
b) doplňuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Na účtu 979 se účtuje o cenných papírech přijatých jako kolaterál v repo obchodech, jestliže banka nemá právo s nimi volně nakládat, např. prodat, půjčit (např. při substituci kolaterálu).".
7. Článek IX se nahrazuje zněním:
"Na účtech 983 až 988 se účtuje o hodnotách banky předaných a převzatých do úschovy, správy a uložení podle obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, nebo podle jiných právních předpisů."
8. v Článku X se
a) na konec odstavce 1 doplňuje věta, která zní: "Na účtu 995 se účtuje souvztažně s účty 951, 952, 961, 962 o derivátech s úvěrovými nástroji v hodnotách podkladových nástrojů.";
b) v odstavci 5 za závorkou udělá tečka a zbývající text se vypouští.
Čl.IV
Opatření č.j. 282/41 410/1993, ve znění pozdějších dalších opatření, příloha č. 2 část C. Zvláštní postupy účtování emisní banky, se nahrazuje zněním:
"Článek I
Úvodní ustanovení
Na zvláštních účtech účtuje ČNB o
a) měnových pohledávkách a závazcích včetně emitovaného oběživa (účtová skupina 01 a 02),
b) zvláštních agendách (účtová skupina 20),
c) příjmech a výdajích státního rozpočtu (účty 293, 294, 299) a pohledávkách a závazcích vlády ve vztahu k zahraničí (účet 298),
d) fondu na nové ocenění zlata (účet 568), nákladech a výnosech souvisejících s tiskem, ražbou a emisí oběživa (účty 618, 718),
e) zásobě peněz v tuzemské měně (účet 981).
Článek II
Měnové pohledávky a závazky
Na účtech účtových skupin 01 a 02 se účtují pohledávky a závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, bankám Evropského systému centrálních bank a ostatním zahraničním subjektům, pohledávky a závazky vůči tuzemským bankám, emitované krátkodobé cenné papíry ČNB a emitované oběživo.
Článek III
Zvláštní agendy ČNB
Na účtech účtové skupiny 20 účtuje Česká národní banka v souladu se zvláštními předpisy.
Článek IV
Rozpočtové příjmy a výdaje
(1) Na účtech účtové skupiny 29 se účtují příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva a pasiva. Účtují se zde i pohledávky a závazky vlády ve vztahu k zahraničí (účet 298).
(2) Neúčtuje se zde o mimorozpočtových prostředcích rozpočtových organizací a prostředcích veřejných fondů, o kterých se účtuje v účtové skupině 28.
(3) Na účtu 295 se účtuje o příjmech územních samosprávných celků spravovaných finančními úřady, zejména daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitostí, neoprávněný majetkový prospěch právnických osob zřízených okresními či obecními úřady, pokuty uložené těmto právnickým osobám podle zvláštních předpisů apod.
Článek V
Emitované oběživo
(1) Na účtu 028 se účtuje o bankovkách a mincích emitovaných ČNB.
(2) Na účtu 568 se účtuje o tvorbě a použití fondu na nové ocenění zlata.
Článek VI
Náklady a výnosy z tisku, ražby a emise oběživa
(1) Na účtu 618 se účtují náklady na tisk bankovek a ražbu mincí.
(2) Na účtu 718 se účtují výnosy z emise bankovek a mincí a z prodeje mincí.
Článek VII
Zásoba peněz
Na účtu 981 se účtují bankovky a mince v zásobě a na cestě, vyrobené a zničené bankovky a mince tuzemské měny.
Příl.2
Přechodná ustanovení
Banky k 1. 1. 2001 provedou změny vyplývající z Čl. I až Čl. III Přílohy č. 1 tohoto opatření takto:
1. Zůstatky účtů účtových skupin 14 a 15 se převedou na příslušné účty účtových skupin 36, 38, 41.
2. Směnky zaúčtované na účtech aktiv v účtové třídě 1 a 2 se přeúčtují na příslušné účty účtových skupin 36, 38, 41 s výjimkou nakoupených směnek, které banka použije pro refinancování.
3. Z účtu 219 a 214 až 218 se přeúčtují ostatní pohledávky na účet 212.
4. Emitované směnky účtované na účtech 137 a 231 se přeúčtují na příslušné účty účtových skupin 26 a 52.
5. Vklady účtované na příslušných účtech účtové skupiny 22 se podle členění přeúčtují na nově zřízené účty v účtové skupině 22.
6. Zůstatek účtu 361 se přeúčtuje na účet 375 a zůstatek účtu 362 se přeúčtuje na účet 378.
7. Cenné papíry účtované na účtech účtových skupin 38 a 41 se zúčtují na příslušné účty účtových skupin 36, 38 a 41 v souladu s členěním cenných papírů podle Článku XIV Obecných ustanovení.
8. Emitované dluhopisy, které jsou označeny jako podřízené, se přeceňují z účtu 521 na účet 533.
9. Z účtu 561 se přeúčtuje na účet 376 upsaný nezapsaný základní kapitál.
10. Zůstatky účtů 913 a 914 se převedou na příslušné účty účtové skupiny 95 a nově se ocení reálnou hodnotou, kterou zaúčtují na účet 311.
11. Účetním zápisem na opačných stranách účtů 567 a 561 se zruší přepočet základního kapitálu vyjádřeného v cizí měně.
12. Úroky z prodlení se do výnosů resp. do nákladů banky zaúčtují v souladu s ustanoveními nově doplněných odstavců 8 a 9 Článku XI Obecných ustanovení u pohledávek a závazků vzniklých po 1. 1. 2001. U pohledávek a závazků vzniklých před 1. 1. 2001 banka může pokračovat při účtování úroků z prodlení v postupech dosud uplatňovaných a tyto úroky se zaúčtují do nákladů a výnosů a na příslušné účty až v okamžiku jejich zaplacení.
2) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.