Opatření ze dne 10.11.2000, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání

20.12.2000 | Sbírka:  281/91 646/2000 | Částka:  12/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/37 270/93
Pasivní derogace: 281/89 755/2001, FZ10/2001
281/91 646/2000
OPATŘENÍ,
kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Referent:
Ing. Vlasáková,
tel. 5704 4252
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání.1)
(2) Úprava postupů účtování při konkursu a vyrovnání vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992 nebo podle opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané MF ČR čj. 281, 283/77 411/2000 (dále jen "dlužník").
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.2)
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí:
Doc. Ing. Mertlík, CSc., v. r.
Příl.
Postupy účtování při konkursu a vyrovnání vydané Ministerstvem financí č. j. V/37 270/1993 ze dne 22. června 1993 se mění takto:
1. Čl. I, odst. (2) zní:
(2) Dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví uzavře účetní knihy a sestaví výkaz o majetku a závazcích ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem. Při uzavírání účetních knih doplní za poslední zápis v peněžním deníku kromě případů uvedených v Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané MF čj. 281, 283/77 411/2000 též v daňovém přiznání neuplatněné, předem placené nebo předem inkasované nájemné.
2. Čl. II, odst. (5) a odst. (6)
Název účtu 411 - Základní jmění se mění na: 411 - Základní kapitál.
3. Čl. II, odst. (7)
Zrušuje se.
4. Čl. II, odst. (8)
Dosavadní odst. (8) se označuje jako odst. (7).
5. Čl. II, odst. (9)
Dosavadní odst. (9) se označuje jako odst. (8).
1) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 4, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.