Opatření ze dne 10.11.2000 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

29.11.2000 | Sbírka:  283/76 106/2000 | Částka:  11/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 283/89 069/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
283/76 106/2000
Opatření
ze dne 10. listopadu 2000
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent:
Ing. Eminger,
tel. 5704 4007
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze
1. okresní úřady
2. obce (včetně dobrovolných svazků obcí)
3. rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů. Tímto opatřením se ruší opatření Ministerstva financí ČR čj. 283/89 069/1997 ze dne 4. prosince 1997, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/1997.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Příloha
Pokyny Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce okresních úřadů, obcí a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
Oddíl I
Okresní úřady, obce a jimi zřizované rozpočtové organizace (dále jen organizace)
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy týkající se roku 2000. Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžních ústavů, dále je nutno vyúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2000 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2000, tvorbu zdrojů k profinancovanému hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku, neuhrazené faktury v případě, kdy kniha došlých faktur nahrazuje účet dodavatelů.
2. Organizace vyúčtují vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce, takže vkladový výdajový účet musí být po tomto převodu bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací a ve prospěch účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů, případně rozpočtová položka 4140 - Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy).
3. Organizace provedou převod zůstatku příjmového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce. Po tomto převodu je příjmový účet bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a ve prospěch účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 5345 - Neinvestiční převody vlastním rozpočtovým účtům u příjmových účtů okresních úřadů a obcí a rozpočtová položka 5350 - Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) u řízených rozpočtových organizací. Odvedené příjmy se u okresního úřadu a obce zaúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů u převodů z účtů okresních úřadů a obcí a rozpočtová položka 4140 - Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy) u převodů z účtů řízených rozpočtových organizací, a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí.
4. Okresní úřady a obce zaúčtují úhrn profinancovaných výdajů, uskutečněných z vkladového výdajového účtu jimi zřizovaných rozpočtových organizací, ve prospěch účtu 212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí. Po tomto zaúčtování výdajů a nespotřebovaných finančních prostředků na vkladovém výdajovém účtu podle bodu 2 bude účet 212 bez zůstatku.
5. Pokud organizace provozují hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu zůstatku účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, tj. zisk po vyúčtování daně z příjmů. Daň z příjmů se vyúčtuje zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod vyúčtované daně z příjmů za hospodářskou činnost se uskuteční v roce 2001 a zaúčtuje se na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet. Pokud rozpočtová organizace účtuje výjimečně o hospodářské činnosti na účtech rozpočtového hospodaření, vyúčtuje daň z příjmů na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací nebo na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod daně z příjmů z hospodářské činnosti účtované na účtech rozpočtového hospodaření se provede v roce 2001 z účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 5362 - Platby daní a poplatků.
6. Organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
7. Organizace vyúčtují nárok na příděl do rezervního fondu z dosaženého zlepšeného výsledku rozpočtového hospodaření zápisem na vrub účtu 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy a ve prospěch účtu 914 - Fond rezervní.
8. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizace, zaúčtují organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, případně na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
9. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
10. Odvod peněžních prostředků podle bodu 6, 8 a 9 se uskuteční v roce 2001 a zaúčtuje se jako případ roku 2001 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na vrub účtu 342 - Ostatní přímé daně, pokud jde o daň z příjmů sraženou zaměstnancům.
11. Účelové a systémové investiční dotace příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu poskytnuté Ministerstvem financí nebo jiným ministerstvem a ústředním úřadem, musí procházet rozpočtovým hospodařením okresních úřadů a obcí v návaznosti na příslušný paragraf a položku rozpočtové skladby. Není rozhodující, kterým peněžním ústavem je dotace příspěvkové organizaci uvolňována, zda prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny nebo čerpacích účtů u jiného peněžního ústavu.
V účetnictví okresních úřadů a obcí se účtuje
- otevření limitu investičních výdajů zápisem na vrub účtu
221 - Limity investičních výdajů a ve prospěch účtu
211 - Financování výdajů rozpočtových organizací,
- provedené čerpání na dotace příspěvkovým organizacím zápisem na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Měsíčně se vyúčtuje částka realizovaného čerpání investiční dotace na vrub účtu 233, rozpočtová položka 4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu nebo rozpočtová položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací,
- k 31. 12. 2000 se účetně vyjádří přijetí dotace ze státního rozpočtu zápisem ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a současně se vyjádří čerpání (použití) této dotace ze státního rozpočtu souvztažným zápisem na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí.
O neinvestičních dotacích příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu poskytnutých Ministerstvem financí nebo jiným ministerstvem a ústředním úřadem se v účetnictví okresních úřadů a obcí účtuje:
- otevření limitu neinvestičních výdajů zápisem na vrub účtu
222 - Limity provozních výdajů a ve prospěch účtu
211 - Financování výdajů rozpočtových organizací,
- provedené čerpání na dotace příspěvkovým organizacím zápisem na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a ve prospěch účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Měsíčně se vyúčtuje částka realizovaného čerpání neinvestiční dotace na vrub účtu 234, rozpočtová položka 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nebo 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací,
- k 31. 12. 2000 se účetně vyjádří přijetí dotace ze státního rozpočtu zápisem ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a současně se vyjádří čerpání (použití) této dotace ze státního rozpočtu souvztažným zápisem na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí.
12. Okresní úřady a obce vyúčtují vztah mezi účty 217 a 218 podle postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, účtová třída 2, čl. II, bod 4 a 5.
13. Účty 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací a 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací se vypořádají podle bodu 2 a 3 této přílohy. Po tomto vypořádání jsou uvedené účty bez zůstatku, a tím již nepřichází v úvahu jejich převod na účty 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
14. V návaznosti na bod 3 a 13 zůstávají na účtech 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a 216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku pouze položky předepsaných příjmů, které nebyly k 31. 12. 2000 inkasovány. Zůstatky účtů 215 a 216 se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
15. Zůstatky účtů 211, 213 a 214 a zůstatky účtů účtové třídy 4 - Náklady rozpočtových organizací se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
16. Obce, které přijaly prostřednictvím okresního úřadu státní půjčku na opravy a modernizaci bytového fondu a účtovaly podle sdělení Ministerstva financí ČR čj. 283/63 136/1996, uveřejněném ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány okresních úřadů a obcí č. 4/1997 na účtu 272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty, analytický účet závazků vůči okresnímu úřadu, opraví název tohoto analytického účtu na analytický účet závazků vůči státnímu rozpočtu. Splátka návratné finanční výpomoci státnímu rozpočtu se od 1. 1. 2001 neprovádí již prostřednictvím okresního úřadu, ale přímo do státního rozpočtu (Ministerstvu pro místní rozvoj). Zůstatek účtu 272 u obce je nutno sesouhlasit s příslušným zůstatkem na účtu 271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty, vedeném u okresního úřadu.
17. Obce, které přijaly prostřednictvím okresního úřadu neinvestiční půjčku na řešení nepříznivé finanční situace občanů v důsledku nevyplacených mezd a účtovaly na účtu 272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty, analytický účet závazků vůči okresnímu úřadu, opraví název tohoto analytického účtu na analytický účet závazků vůči státnímu rozpočtu. Splátky návratné finanční výpomoci státnímu rozpočtu se od 1. 1. 2001 neprovádějí prostřednictvím okresního úřadu, ale přímo do státního rozpočtu.
18. Aktivní zůstatky rozvahových účtů včetně zůstatků účtů 963 a 964 se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný. Pasivní zůstatky rozvahových účtů včetně zůstatků účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) a účtu 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
B.
Styk s peněžními ústavy
1. Organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které mají být realizovány do konce roku 2000, a platebních dokladů, které bude možno realizovat začátkem roku 2001 na vrub rozpočtu roku 2000.
Jde např. o převod stavu příjmových účtů rozpočtových organizací na základní běžný účet (viz bod 3 části A), vrácení nevyčerpaných prostředků z vkladového výdajového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet (viz bod 2 části A), převod příjmů zálohovaných organizací z běžného účtu zálohovaných organizací na příjmový účet rozpočtových organizací, převod nevyčerpaného zůstatku provozní zálohy zálohovaných organizací na vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, převod přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, převod mezd za prosinec na běžný účet cizích prostředků, úroky a částky paušálu odměn a náhrad peněžním ústavům za 4. čtvrtletí roku 2000 z účtů peněžních ústavů.
V případě, že peněžní ústav neprovede převody peněžních prostředků na příslušné bankovní účty podle této přílohy s účinností k 31. 12. 2000, zaúčtují okresní úřady a obce tyto převody v účetnictví roku 2000 a dodatečně je doloží výpisy z účtů, které obdrží od peněžního ústavu začátkem roku 2001.
Organizace učiní na konci roku opatření, aby se v posledních dnech prosince 2000 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2000.
2. Před koncem roku 2000 převedou okresní úřady a obce a všechny rozpočtové organizace na běžný účet cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za prosinec.
Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených a dosud nevyúčtovaných dávek s institucemi sociálního zabezpečení.
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů.
Způsob účtování uvedených odvodů je stanoven v bodech 8 až 10 části A této přílohy.
Peněžní částky, které případně po provedení odvodů a vyplacení mezd zbývají na běžném účtu cizích prostředků, se převedou na příjmový účet organizace v roce 2001. Převod se účtuje ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů.
Současně s tímto převodem se provede vyúčtování příjmů zápisem na vrub účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací.
C.
Závěrečné účtování malých obcí
1. Podle článku II bod 1.1. účtové osnovy a postupů účtování pro malé obce se zůstatky účtů 217 a 218 převedou před uzavíráním účetních knih na účet 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let. Zůstatek účtu 933 je podkladem pro finanční vypořádání obcí.
2. Pokud má účet 933 pasivní zůstatek (přebytek hospodaření), převede se tento zůstatek v následujícím roce ve prospěch fondu rezerv a rozvoje v případě, že obec má fond rezerv a rozvoje zřízen.
Pokud má účet 933 aktivní zůstatek (schodek hospodaření), může se tento zůstatek vypořádat v následujícím roce na vrub fondu rezerv a rozvoje v případě, že obec má fond rezerv a rozvoje zřízen.
V případě, že obec nemá zřízen fond rezerv a rozvoje, zůstává příslušný výsledek hospodaření (přebytek nebo schodek) v zůstatku účtu 933. Je nutno zajistit v analytické evidenci k účtu 933 oddělené sledování výsledku hospodaření za sledovaný rok od údajů týkajících se minulých let, neboť údaj za sledovaný rok na účtu 933 je podkladem pro finanční vypořádání.
3. Aktivní zůstatky rozvahových účtů se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný, pasivní zůstatky rozvahových účtů se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
4. Pokud obec provozuje hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu zůstatků účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a zůstatků účtů účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Zůstatek účtu 963 se převede na účet 962 - Konečný účet rozvažný.
D.
Vypořádání bankovních účtů okresních úřadů za rok 2000
1. Podle § 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se mění způsob financování okresních úřadů. V souvislosti s tím je nutno vypořádat stávající bankovní účty rozpočtového hospodaření okresních úřadů podle stavu k 31. 12. 2000 a zajistit postup financování uplatňovaný u rozpočtových kapitol státního rozpočtu.
2. Do konce roku 2000 vedou okresní úřady tyto bankovní účty rozpočtového hospodaření
účet 231 - Základní běžný účet
účet 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací
účet 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací
účet 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací
účet 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací
účet 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací (fond rezerv a rozvoje).
účet 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací.
3. Do 31. 12. 2000 vrátí okresní úřady nespotřebované finanční prostředky z účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací na účet 231 - Základní běžný účet. To znamená, že účet 232 bude po tomto převodu bez zůstatku (viz část A bod 2 této přílohy).
4. Do 31. 12. 2000 odvede okresní úřad zůstatek účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací na účet 231 - Základní běžný účet (viz část A bod 3 této přílohy).
5. Na účet 231 - Základní běžný účet se převede zůstatek účtu 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací (účet fondu rezerv a rozvoje). Stav účtu 231 - Základní běžný účet včetně finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje se převede do roku 2001 a uhradí se z něho případné závazky (např. i závazky z titulu nákladů na odstranění povodňových škod a jiné závazky), které nebylo možno vypořádat do 31. 12. 2000, a zaúčtují se případné příjmy, které z různých důvodů nebyly okresnímu úřadu uhrazeny do 31. 12. 2000. Konečný stav účtu 231 - Základní běžný účet se vypořádá podle zvláštního pokynu, který vydá Ministerstvo financí. Odvod finančních prostředků se zaúčtuje na vrub účtu 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet. Příjem finančních prostředků na účet 231 - Základní běžný účet v roce 2001 se zařadí na § 0000, položka 1999 a výdej finančních prostředků z účtu 231 se zařadí na § 5999, položka 5999. Toto označení není součástí rozpočtové skladby. Slouží pouze pro zaúčtování výše uvedených případů.
6. Zůstatek účtu 917 - Účelové fondy (fond rezerv a rozvoje) se zaúčtuje na vrub účtu 917 a ve prospěch účtu 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
7. Zůstatek účtu 243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb se převede do roku 2001 v rámci normálních postupů při roční účetní uzávěrce. Pokud okresní úřad vede kromě bankovních účtů rozpočtového hospodaření ještě jiné bankovní účty (např. běžný účet sdružených prostředků, kulturní fond obyvatel ústavů sociální péče apod.), převedou se zůstatky těchto účtů okresního úřadu do roku 2001 a vypořádají se jako účetní případy roku 2001. Seznam těchto účtů a přehled jejich zůstatků k 31. 12. 2000 předloží okresní úřad Ministerstvu financí, odboru 12 - Financování územních rozpočtů, v termínu pro předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000.
8. Pokud se u okresních úřadů v roce 2000 vyskytly pohyby na subvenčních účtech státního rozpočtu (účet 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací a 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací), jsou tyto účty k 31. 12. 2000 bez zůstatku provedením zápisu na vrub účtu 233, rozpočtová položka 4211 - Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nebo rozpočtová položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací, nebo provedením zápisu na vrub účtu 234, rozpočtová položka 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nebo rozpočtová položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací.
9. Okresní úřady vypořádají zůstatky na účtech 271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty a 272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty, týkající se programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu, které účtovaly podle sdělení Ministerstva financí ČR čj. 283/63 136/1996, uveřejněném ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány okresních úřadů a obcí č. 4/1997. Vypořádání těchto zůstatků se provede odpisem závazku vůči státnímu rozpočtu zápisem na vrub účtu 272 a ve prospěch účtu 271 jen v té výši, která bude souhlasit se zůstatky účtu 271 vedenými u okresního úřadu, se zůstatky na účtu 272 vedenými u obcí, které přijaly státní půjčku prostřednictvím okresního úřadu (viz část A bod 16 této přílohy k opatření).
10. Okresní úřady vypořádají zůstatky na účtech 271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty a 272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty, týkající se neinvestiční půjčky obcím na řešení nepříznivé finanční situace občanů v důsledku nevyplacených mezd. Vypořádání těchto zůstatků se provede odpisem závazku vůči státnímu rozpočtu zápisem na vrub účtu 272 a ve prospěch účtu 271, a to v té výši, která bude souhlasit se zůstatky na účtu 271 vedenými u okresního úřadu, se zůstatky na účtu 272 vedenými u obcí, které přijaly státní půjčku prostřednictvím okresního úřadu (viz část A bod 17 této přílohy k opatření).
E.
Zrušení přílohy č. 3 opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
1. Od 1. 1. 2001 se ruší příloha č. 3 opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
2. Malé obce zajistí od 1. 1. 2001 vedení účetnictví podle opatření ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, čj. 283/76 104/2000.
3. Pro splnění bodu 2 sestaví malé obce kromě účetního výkazu "Roční přehled aktiv a pasiv obcí, Malé obce Úč 6-01" a "Výkazu o plnění rozpočtu obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných, Fin RO 2-12 M" převodový můstek účtů roku 2000 na rok 2001.
Převodový můstek obsahuje tyto sloupce:
- Pořadové číslo položky
- Číslo účtu
- Název účtu
- Částka v Kč
4. Převodový můstek obsahuje údaje za všechny rozvahové účty vedené u malých obcí podle účtové osnovy a postupů účtování pro malé obce. Do převodového můstku se uvedou též nově zavedené účty obsahující údaje o majetku, pohledávkách a závazcích, které malé obce účtovaly do 31. 12. 2000 v pomocných knihách (kniha materiálu, kniha inventární, kniha pohledávek a závazků), jakož i údaje o vlastních zdrojích krytí stálých a oběžných aktiv a cizí zdroje, podle vzoru rozvahy rozpočtových a příspěvkových organizací "Rozvaha Úč OÚPO 3-02".
5. Pokud malé obce provozují hospodářskou činnost, uvedenou v převodovém můstku stav účtu 963 - Účet hospodářského výsledku za hospodářskou činnost. Účet 963 je výsledkem převodů z účtů účtové třídy 5 a účtové třídy 6 vedených pro hospodářskou činnost, a proto účty účtové třídy 5 a 6 nejsou obsahem převodového můstku. Tento účet se změní v počátečních stavech na účet 931.
6. Údaje uvedené v převodovém můstku musí být ověřeny inventarizací majetku a závazků podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
7. Stavy majetku, pohledávek a závazků, vedené v knihách pomocné evidence, se uvedou v převodovém můstku na základě inventarizace jako počáteční zůstatky příslušných syntetických účtů platných od 1. 1. 2001 v návaznosti na zdroje krytí těchto zůstatků účtů takto:
a) stav nehmotného a hmotného investičního majetku v pořizovacích cenách v účtových skupinách 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, se souvztažným zápisem na účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku. Účet 901 je zdrojovým účtem k profinancovanému dlouhodobému majetku. Dalšími souvztažnými účty k dlouhodobému majetku mohou být účty 321 - Dodavatelé, 281 - Krátkodobé bankovní úvěry, 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry, v případě, že faktury za dlouhodobý majetek nebyly dosud z rozpočtových prostředků uhrazeny,
b) stav nedokončených nehmotných investic na účtu 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a nedokončených hmotných investic na účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se souvztažným zápisem na účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku. Dalšími souvztažnými účty k dlouhodobému majetku mohou být účty 321 - Dodavatelé, 281 - Krátkodobé bankovní úvěry, 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry, v případě, že faktury za dlouhodobý majetek nebyly dosud z rozpočtových prostředků uhrazeny,
c) poskytnuté zálohy uvedené na účtu 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a zálohy uvedené na účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným účtem 901 - Fond dlouhodobého majetku,
d) finanční investice na příslušných účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem na účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku,
e) ostatní oběžný finanční majetek na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek se souvztažným účtem 902 - Fond oběžných aktiv,
f) stav zásob jako počáteční zůstatek na účtech 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě, případně na účtu 124 - Zvířata se souvztažným zápisem na účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů,
g) stav cenin na účtu 263 - Ceniny se souvztažným účtem 964 - Saldo výdajů a nákladů,
h) závazky za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se uvedou na příslušných účtech účtové třídy 3 se souvztažnými účty v účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek,
i) závazky z titulu daní se uvedou na příslušných účtech v účtové skupině 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování v návaznosti na účet 964 a na účet 963 u hospodářské činnosti, který se změní na počáteční stav účtu 931,
j) pohledávky se uvedou na příslušných účtech účtové třídy 3 v návaznosti na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů a na účet 963 v hospodářské činnosti, který se změní na počáteční stav účtu 931,
k) vyúčtování mezd za prosinec roku 2000 se uvede na účtech 331 - Zaměstnanci, 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 342 - Ostatní přímé daně, 379 - Jiné závazky, se souvztažným účtem 964.
8. Účet 399 - Vyrovnávací účet malých obcí v účetnictví o hospodářské činnosti malých obcí se zruší rozpisem na příslušné účty pohledávek a závazků v účtové třídě 3 v návaznosti na účet 963 - Účet hospodářského výsledku hospodářské činnosti, případně v návaznosti na jiné účty např. v účtové třídě 1 - Zásoby.
9. V převodovém můstku se uvede stav účtu 902 - Fond oběžných aktiv, odpovídající náplni účtu 902 podle ustanovení postupů účtování pro třídu 9, článek II, bod 2.
10. Podle údajů převodového můstku se sestaví počáteční rozvaha účtů k 1. 1. 2001.
11. Převodový můstek musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Převodový můstek bude uschován jako příloha k ročním účetním výkazům sestaveným k 31. 12. 2000.
12. Účet 231 - Základní běžný účet může plnit zároveň funkci účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací a funkci účtu 235 - Příjmový účet při dodržení souvztažností s účty 217, 218, 215, 964 a s dalšími syntetickými účty v oblasti rozpočtového hospodaření, jako např. s účty 112, 315, 321, 331, 336, 042, účtové třídy 4 apod. (viz účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, účtová třída 2, článek IV, bod 1).
Oddíl II
Příspěvkové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2000.
2. Účetní závěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní období zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku
c
) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný a pasivní zůstatky rozvahových účtů ve prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet 963 - Účet hospodářského výsledku.
3. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost, sleduje náklady a výnosy hospodářské činnosti odděleně v analytické evidenci, a tudíž odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
4. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se vyúčtuje až v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb se však vyúčtuje ve sledovaném roce do nákladů účetní jednotky zápisem na vrub účtu 527 - Zákonné sociální náklady a ve prospěch účtu 912 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Převod finančních prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb se zaúčtuje zápisem ve prospěch účtu 241 - Běžný účet a na vrub účtu 243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb, zpravidla až v následujícím roce.
5. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadající na zaměstnance vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Peněžní převod odvodu se uskuteční až v roce 2001.
7. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnavatelem z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Odvod peněžních prostředků se uskuteční v roce 2001.
B.
Malé příspěvkové organizace
1. Malé příspěvkové organizace, které vedou jednoduché účetnictví podle Opatření MF ČR čj. 283/32 774/1996 ze dne 24. 6. 1996, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 8/1996, ve znění opatření MF ČR čj. 283/33 165/1997 ze dne 16. 5. 1997, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/1997, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, sestavují roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací MPO Úč 5-01, stanovený opatřením FMF čj. V/2-31 393/1992 uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění Opatření MF ČR čj. 283/1900/1994, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 2/1994.
2. Podkladem pro sestavení ročního výkazu je peněžní deník malých příspěvkových organizací, obsahující podrobné údaje potřebné pro sestavení výkazu.
C.
Styk s peněžními ústavy
1. Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 2000.
2. Organizace jsou povinny učinit na konci roku 2000 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2000 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2000.
Oddíl III
Termíny předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000
Termíny pro předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 jsou stanoveny v Opatření MF ČR čj. 111/61 721/1997 z 13. listopadu 1997, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1997, a to:
- měsíční výkazy 12. kalendářní den měsíce února 2001
- pololetní a roční výkazy 24. kalendářní den měsíce února 2001.