Dodatek ze dne 26.1.2001 č. 2, kterým se mění Pokyny č. 14 ČÚZK ze dne 14. 3. 1995 č.j. 92/1995-23 pro zápis údajů do katastru nemovitostí poznámkou, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. srpna 1996 č.j. 3475/1996-23

26.1.2001 | Sbírka:  89/2001-23 | Částka:  1/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 359/1992 Sb.
Aktivní derogace: 92/1995-23
Pasivní derogace: ČÚZK-23587/2013-22
89/2001-23
DODATEK
ze dne 26. ledna 2001,
kterým se mění Pokyny č. 14 ČÚZK ze dne 14. března 1995 č. j. 92/1995 - 23 pro zápis údajů do katastru nemovitostí poznámkou, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. srpna 1996 č. j. 3475/1996 - 23
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2, kterým se mění Pokyny č. 14:
1. Čl. 1 odst. 1. zní:
"1. Obecně o zápisu do katastru nemovitostí (dále jen "katastr") poznámkou [§ 9 a 10 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 26/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. (dále jen "zákon") a § 39 prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb. (dále jen "vyhláška")]".
2. Čl. 1 odst. 1.2 poslední věta zní:
"Pokud bylo omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (např. při nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí), katastrální úřad k této okolnosti přihlíží z úřední povinnosti, neboť podle § 5 odst. 1 písm. e) a f) zákona v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá oprávnění nakládat s předmětem právního úkonu a zda účastník řízení není omezen ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu.".
3. Čl. 1 odst. 2. zní:
"2. Zápis poznámkou podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona
2.1 Výčet skutečností, které se podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona zapisují poznámkou, je demonstrativní. Podkladem tohoto zápisu je rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce podniku nebo osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
2.2 Poznámka podle § 9 odst. 1 písm. a) se zapíše na základě
a) návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí [§ 335 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř.")].
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D
s kódem 62 (návrh na výkon rozhodnutí prodejem pozemku) s parcelním číslem v číselném doplňku; dosavadní kód podle přílohy č. 5 Návodu pro vedení katastru nemovitostí, č. j. 89/1999 - 23 (dále jen "Návod"), nebo
s kódem 126 (návrh na výkon rozhodnutí prodejem budovy) s parcelním číslem v číselném doplňku, nebo
s kódem 127 (návrh na výkon rozhodnutí prodejem jednotky) s číslem jednotky v číselném doplňku.
Týká-li se nařízení pouze jednoho ze spoluvlastníků dotčené nemovitosti, uvede se v číselném doplňku pokračovací věty D s kódem 91 jeho identifikátor.
Poznámky se vyznačují v části D-LV se základním textem:
Návrh na výkon rozhod. prodejem parcely,
Návrh na výkon rozhod. prodejem budovy (bud. na st.),
Návrh na výkon rozhod. prodejem jednotky.
Podání návrhu na zahájení řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti neomezuje dispoziční práva vlastníka dotčených nemovitostí. Katastrální úřad při řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí k této poznámce nepřihlíží.
b) Návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti (§ š38b odst. 1 o. s. ř.).
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D
s kódem 123 (návrh na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na pozemku), s parcelním číslem v číselném doplňku, nebo
s kódem 124 (návrh na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na budově), s parcelním číslem v číselném doplňku, nebo
s kódem 125 (návrh na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na jednotce), s číslem jednotky v číselném doplňku.
Týká-li se nařízení pouze jednoho ze spoluvlastníků dotčené nemovitosti, uvede se v číselném doplňku pokračovací věty D s kódem 91 jeho identifikátor.
Poznámky se vyznačují v části D-LV se základním textem:
Návrh na soudcovské zást. právo na parc. (na st. p.),
Návrh na soudcovské zást. právo budovy (bud. na st. p.),
Návrh na soudcovské zást. právo jednotky.
Podání návrhu na zahájení řízení o výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva neomezuje dispoziční práva vlastníka dotčených nemovitostí. Katastrální úřad při řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí k této poznámce nepřihlíží.
c) usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí (§ 335b o. s. ř.),
d) usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku (§ 338k odst. 1 o. s. ř.),
e) usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti [§ 336c odst. 1 písm. d) o. s. ř.],
f) usnesení o povolení ochranné lhůty v konkursním řízení [§ 5a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o konkursu a vyrovnání")],
g) usnesení o prohlášení konkursu (§ 12a zákona o konkursu a vyrovnání).
Poznámka o prohlášení konkursu k nemovitosti, která není ve vlastnictví úpadce, ale je uvedena v soupisu konkursní podstaty, který její správce vytvořil podle pokynů soudu za použití seznamu předloženého úpadcem a za součinnosti věřitelského výboru, se zapíše na základě oznámení správce konkursní podstaty podle § 18 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání doloženého usnesením o prohlášení konkursu. Zápis se provede postupem uvedeným v odst. 2.4.10.1 přílohy č. 5 Návodu použitím věty D s kódem 34 (omezení dispozičních práv) s tím, že v doplňkovém textu se uvedou další skutečnosti jako zejména jméno (název) úpadce.
h) u soudu podaného návrhu na vyrovnání (§ 46 zákona o konkursu a vyrovnání),
i) usnesení o nařízení předběžného opatření (§ 74 o. s. ř.), kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s nemovitostí.
Zápis poznámek podle písmen c) až i) se provede postupem uvedeným v odst. 2.4.10.1 přílohy č. 5 Návodu použitím věty D s kódem 34 (omezení dispozičních práv). Týká-li se poznámka pouze jednoho ze spoluvlastníků dotčené nemovitosti, uvede se v číselném doplňku pokračovací věty D s kódem 91 jeho identifikátor.
j) oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné (§ 39 odst. 2 a § 41 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách).
K dotčenému listu vlastnictví se vytvoří věta D
s kódem 120 (uzavření smlouvy o provedení nedobrovolné dražby pozemku) s parcelním číslem v číselném doplňku, nebo
s kódem 121 (uzavření smlouvy o provedení nedobrovolné dražby budovy), s parcelním číslem v číselném doplňku, nebo
s kódem 122 (uzavření smlouvy o provedení nedobrovolné dražby jednotky), s číslem jednotky v číselném doplňku.
Týká-li se oznámení o uzavření smlouvy o dražbě nedobrovolné pouze jednoho ze spoluvlastníků dotčené nemovitosti, uvede se v číselném doplňku pokračovací věty D s kódem 91 jeho identifikátor.
Poznámky se vyznačují v části C-LV se základním textem:
Smlouva o nedobrovolné dražbě parcely (st. parc.),
Smlouva o nedobrovolné dražbě budovy (bud. na st.),
Smlouva o nedobrovolné dražbě jednotky.
K poznámce o uzavření smlouvy o nedobrovolné dražbě přihlíží katastrální úřad při řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že podle § 40 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb. jsou po doručení písemného upozornění o zamýšleném výkonu navrhovatele práva právní úkony učiněné vlastníkem dotčené nemovitosti nebo zástavcem, jimiž by předmět dražby zcizili, zatížili, uzavřeli nájemní smlouvu, nebo jimiž by vznikly vůči předmětu dražby nové závazky snižující jeho hodnotu nebo omezující možnost nakládat s předmětem dražby, neplatné, nelze s odkazem na ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona vklad do katastru nemovitostí povolit.
k) jiné rozhodnutí, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru (s účinností od 1. 1. 2001 takovým rozhodnutím není rozhodnutí podle § 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.).
Zápis se provede postupem uvedeným v odst. 2.4.10.1 přílohy č. 5 Návodu s využitím věty D s kódem 34 (omezení dispozičních práv).
Listina se označí kódem listiny 11 (Rozhodnutí) s uvedením dalších údajů o listině v doplňkovém textu věty D (doplnění názvu listiny, název soudu nebo správce daně, který rozhodnutí vydal, číslo rozhodnutí, datum nabytí právní moci).
2.3 Poznámku podle § 9 odst. 1 písm. a) katastrální úřad zruší v souladu s ust. § 10 zákona, tedy zejména na základě listiny, ze které vyplývá, že rozhodnutí, na základě kterého byla zapsána poznámka, bylo zrušeno, provedeno nebo řízení o návrhu podle odst. 1 písm. a), b) nebo h) bylo zastaveno. Poznámku o uzavřené smlouvě o dražbě nedobrovolné katastrální úřad zruší na základě oznámení dražebníka, jehož podpis musí být na oznámení úředně ověřen.".
4. V odst. 3.2 se zrušuje písmeno b) a písmeno c) se označuje jako písmeno b).
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 29. ledna 2001.
Místopředseda:
Ing. Karel Večeře, v. r.