Oznámení ze dne 14.12.2000 o vydání opatření č. 282/119 362/2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

10.1.2001 | Sbírka:  2/2001 (OP) | Částka:  2/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001
282/119 362/2000
Opatření,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Referent:
Ing. Babková,
tel. 5704 4208
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(2) Změny účtové osnova a postupů účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují jen účetní jednotky v postavení spořitelních a úvěrních družstev, zřízených podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20 100/1992 ze dne 15. 7. 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Příloha 1
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele vydané FMF č.j. V/20 100/92 z 15. 7. 1992, ve znění pozdějších úprav vydaných č.j. 282/32 762/1996 ze dne 31. 5. 1996:
Čl.I
V účtové osnově pro podnikatele se účty, na nichž účtují výhradně spořitelní a úvěrní družstva, která vznikla podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "družstevní záložny"), mění takto:
a) Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
aa) V účtové skupině 31 - Standardní a klasifikované pohledávky z poskytnutých úvěrů členům a družstevním záložnám
1. mění se název účtové skupiny na
31 - Standardní a klasifikované pohledávky z poskytnutých úvěrů členům, družstevním záložnám a obcím
2. zřizují se účty
312 - Krátkodobé úvěry poskytnuté obcím
313 - Klasifikované úvěry poskytnuté obcím
ab) V účtové skupině 32 - Závazky z vkladů členů a družstevních záložen
1. mění se název účtové skupiny na
Závazky z vkladů členů, družstevních záložen a jiných právnických osob
2. zřizují se účty
322 - Běžné účty jiných právnických osob
323 - Krátkodobé termínované vklady jiných právnických osob
324 - Úsporné vklady jiných právnických osob
ac) V účtové skupině 37 - Jiné pohledávky a závazky
1. mění se název účtu na
376 - Zúčtování se Zajišťovacím fondem družstevních záložen
2. zřizují se účty
372 - Dlouhodobé úvěry poskytnuté obcím
374 - Půjčky poskytnuté Zajišťovacímu fondu družstevních záložen
ad) V účtové skupině 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřnímu zúčtování
1. zřizuje se účet
394 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutých obcím
b) Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
ba) V účtové skupině 46 - Běžné úvěry od bank a družstevních záložen
1. mění se název účtové skupiny na
46 - Dlouhodobé úvěry od bank a družstevních záložen
bb) V účtové skupině 47 - Dlouhodobé závazky
1. zřizuje se účet
477 - Dlouhodobé termínované vklady jiných právnických osob
Čl.II
Obsahové vymezení náplně syntetických účtů v družstevních záložnách zní:
a) V účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy
1. v Článku I
a) V odstavci 1 a) se za slova "družstevním záložnám" vkládají slova "a obcím".
b) V odstavci 1 b) se za slova "družstevních záložen" vkládají slova "a jiných právnických osob" a za slova "úsporné vklady členů" se vkládají slova "a jiných právnických osob".
c) V odstavci 1 g) se mění slova "Fondem pojištění vkladů členů" na "Zajišťovacím fondem družstevních záložen".
d) V odstavci 1 i) se za závorku "(účet 393)" vkládá "zúčtování opravné položky ke klasifikovaným úvěrům obcí (účet 394)".
2. v Článku II
a) název Článku II se nahrazuje zněním: "Pohledávky z úvěrů poskytnutých členům, družstevním záložnám a obcím".
b) vkládají se odstavce 1 a 2, které znějí:
"(1) 312 - Krátkodobé úvěry poskytnuté obcím
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek ze standardních úvěrů krátkodobých poskytnutých obcím v České republice na základě smlouvy o úvěru. Poskytnutí úvěru se účtuje souvztažným zápisem ve prospěch účtu 322 - Běžné účty jiných právnických osob příp. účtu 223 nebo 225. Splácení úvěru se účtuje na vrub účtu 322 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 312.
(2) 313 - Klasifikované úvěry poskytnuté obcím
Na tomto úvěru se účtuje stav a pohyb pohledávek z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů obcím po lhůtě splatnosti. Pokud ve lhůtě splatnosti nebyla zaplacena jistina nebo úrok, převedou se standardní úvěry účtované na účtu 312 na vrub účtu 313. Současně se vytvoří opravná položka ve prospěch účtu 394 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutých obcím."
c) dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 3 až 8.
d) v novém odstavci 3 se na konec doplňuje věta, která zní: "Analytická evidence se vede podle úvěrů poskytnutých členům volených orgánů družstevní záložny, osobám blízkým členům volených orgánů, členům družstevní záložny, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně a ostatním členům."
e) v novém odstavci 5 se na konec doplňuje věta, která zní: "Analytická evidence se vede podle úvěrů poskytnutých členům volených orgánů družstevní záložny, osobám blízkým členům volených orgánů, členům družstevní záložny, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně a ostatním členům."
f) v novém odstavci 7 se na konec doplňuje věta, která zní: "Analytická evidence se vede podle úvěrů poskytnutých členům volených orgánů družstevní záložny, osobám blízkým členům volených orgánů, členům družstevní záložny, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně a ostatním členům."
3. v Článku III
a) vkládají se odstavce 1, 2 a 3, které znějí:
"(1) 322 - Běžné účty jiných právnických osob
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb vkladů přijatých od jiných právnických osob po předchozím souhlasu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a za podmínek jím stanovených, tj. všechny platby přijaté a připsané na jejich účet. Ve prospěch účtu se účtují přijaté a připsané platby, na vrub účtu se účtují platby provedené z pověření právnických osob.
(2) 323 - Krátkodobé termínované vklady jiných právnických osob
Na tomto účtu se účtují závazky z vkladů jiných právnických osob uložené na termín, tj. s časovým omezením výběru nebo převodu z účtu na základě uzavřené smlouvy na termín výběru vkladu nebo výpovědní lhůty z vkladu. Analytická evidence se vede podle jednotlivých termínů.
(3) 324 - Úsporné vklady jiných právnických osob
Na tomto účtu se účtuje o úsporných vkladech vedených formou vkladních knížek nebo netermínovaných účtů výslovně určených ke spoření. Ve prospěch účtu 324 se účtují vložené peněžní prostředky v hotovosti nebo převodem z běžných účtů jiných právnických osob popř. termínovaných vkladů jiných právnických osob po uplynutí termínu. Na vrub účtu se účtují výběry v hotovosti nebo převody na běžné účty jiných právnických osob popř. na termínované vklady jiných právnických osob."
b) dosavadní odstavce 1 až 5 se přečíslují.
c) v novém odstavci 8 se ve druhé větě za slovy "vkladů členů" vypouští čárka a slova "časového omezení" se nahrazují slovem "termínu".
4. v Článku IV
a) v odstavci 3 se doplňuje věta, která zní: "Na tomto účtu se také účtuje o pohledávkách ke členům voleného orgánu, kteří způsobili družstevní záložně škodu porušením právních povinností při výkonu působnosti voleného orgánu."
5. v Článku VIII
a) za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) 372 - Dlouhodobé úvěry poskytnuté obcím
Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb pohledávek ze standardních dlouhodobých úvěrů poskytnutých obcím v České republice na dobu delší než jeden rok na základě smlouvy o úvěru. Poskytnutí úvěru se účtuje souvztažným zápisem ve prospěch účtu 322 - Běžné účty jiných právnických osob příp. účtu 223 nebo 225. Splácení úvěru se účtuje na vrub účtu 322 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 372.
b) dosavadní odstavce 2 až 6 se přečíslují
c) nový odstavec 4 se nahrazuje zněním:
"(4) 374 - Půjčky poskytnuté Zajišťovacímu fondu družstevních záložen
Na tomto účtu se účtuje pohledávka za Zajišťovacím fondem družstevních záložen, kterému družstevní záložna poskytla půjčku na základě smlouvy o půjčce."
d) v novém odstavci 6 se na konec doplňují věty, které znějí:
"Na tomto účtu se zároveň účtuje závazek družstevní záložny vůči Zajišťovacímu fondu družstevních záložen ve výši práv vkladatelů družstevní záložny na plnění ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Ke dni zahájení plateb se snižuje pohledávka vkladatele vůči družstevní záložně o částku rovnající se jeho právu na náhradu ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Od tohoto dne se Zajišťovací fond družstevních záložen stává věřitelem družstevní záložny."
6. v Článku X
a) doplňuje se odstavec 6, který zní:
"(6) 394 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým obcím Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým klasifikovaným pohledávkám, jakož i jejich snížení popř. zrušení. Jde o pohledávky, které nejsou spláceny ve lhůtách splatnosti a vykazují znaky pochybných nebo ztrátových pohledávek."
b) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. v Článku I
a) v písmenu f se zrušuje slovo "běžné"
2. v Článku II
a) v odstavci 9 se za slovy "obchodní společnosti" doplní tečka, zbývající text se nahradí zněním: "Na účtu 427 - Ostatní fondy účtuje družstevní záložna v analytické evidenci i o tvorbě a čerpání rizikového fondu, který je povinna družstevní záložna vytvářet podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů."
3. v Článku IV
a) v odstavci 1 se mění název účtové skupiny 46 na "Dlouhodobé úvěry od banky a družstevních záložen".
b) v odstavci 2 se za slova "dlouhodobé termínované vklady družstevních záložen" vkládají slova "a dlouhodobé termínované vklady jiných právnických osob".
Příloha 2
Přechodná ustanovení
Družstevní záložny k 1. 1. 2000 provedou změny vyplývající z Čl. I až Čl. III Přílohy č. 1 tohoto opatření takto:
1. Úvěry poskytnuté obcím v ČR účtované v analytické evidenci na účtech 314, 316 a 318 se zúčtují na účty 312, 313 a 372.
2. Vklady přijaté od jiných právnických osob účtované v analytické evidenci na účtech 325, 327, 329 a 427 se zúčtují na účty 322, 323, 324 a 477.