Opatření ze dne 18.1.2001, kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven

23.2.2001 | Sbírka:  283/8 197/2001 | Částka:  2/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 862/1998
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
283/8 197/2001
Opatření,
kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven
Referent:
Ing. Josef Podhorský,
tel. 5704 4258
Ing. Jozef Muk,
tel. 5704 4180
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven.
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které sestavují účetní závěrky zdravotních pojišťoven podle opatření čj. 283/71 862/1998 ze dne 12. října 1998.
(3) Změny podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Účetní jednotky postupují podle tohoto opatření při sestavování účetní závěrky za rok 2001.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Příl.
Opatření čj. 283/71 862/1998 ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven, se mění takto:
Čl. I
Rozvaha
1. V hlavičce formuláře se číslo "199..." nahrazuje číslem "200.".
2. V tabulce hlavičky se ve sloupci Rok číslo "199." nahrazuje číslem "200.".
3. V řádku č. 41 se slova "upsané základní jmění" nahrazují slovy "upsaný základní kapitál".
4. V řádku č. 63 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".
5. V řádku č. 64 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".
6. V řádku č. 73 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
7. V řádku č. 77 název účtu 445 zní: "Vyrovnávací rezerva". V názvu účtu 449 se slova "Ostatní technické" nahrazují slovem "Jiné".
8. V řádku č. 78 název účtu 446 zní: "Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".
Čl. II
Výkaz zisků a ztrát
1. V hlavičce formuláře se číslo "199..." nahrazuje číslem "200.".
2. V tabulce hlavičky se ve sloupci Rok číslo "199." nahrazuje číslem "200.".
3. V řádku č. 14 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
4. V řádku č. 15 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
5. V řádku č. 23 se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných".
6. V řádku č. 31 se slova "rezerv na vyrovnání mimořádných rizik" nahrazují slovy "vyrovnávacích rezerv".
7. V řádku č. 36 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
8. V řádku č. 51 se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných".
9. V řádku č. 54 se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných".
10. V některých vysvětlivkách odst. 3 písm. l) se číslo "97/3" nahrazuje číslem "87/3" a číslo "79/3" se nahrazuje číslem "78/3".