Nařízení ze dne 7.3.2001 o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel

27.3.2001 | Sbírka:  111/2001 Sb. | Částka:  44/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 344/1992 Sb., 265/1992 Sb.
Pasivní derogace: 256/2013 Sb.
111/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. března 2001
o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
Vláda nařizuje podle § 30 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a k provedení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje postup
a) porovnávání údajů o fyzických osobách zapsaných v katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr")1) jako vlastníci nemovitostí (dále jen "vlastníci") nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu (dále jen "jiný oprávněný") a údajů o fyzických osobách zapsaných v evidenci obyvatel,2)
b) při přejímání údajů o fyzických osobách z evidence obyvatel pro účely katastru.
§ 2
Prvotní porovnání a přejímání údajů
(1) Úřad vykonávající správu katastru3) (dále jen "správce katastru") v součinnosti se správcem evidence obyvatel4) provedou prvotní porovnání údajů o jménu, příjmení a rodném čísle fyzických osob (dále jen "základní identifikační údaje").
(2) V případě ztotožnění základních identifikačních údajů o určité fyzické osobě v evidenci obyvatel a v katastru převezme správce katastru tyto údaje o fyzické osobě z evidence obyvatel do katastru, včetně sdílených údajů, kterými jsou údaj o adrese místa trvalého pobytu a o akademickém titulu fyzické osoby.
(3) V případě zjištění nesouladu mezi základními identifikačními údaji obsaženými v katastru a údaji v evidenci obyvatel prověří správce katastru správnost údajů vedených v katastru. Zjistí-li správce katastru, že údaje v katastru jsou nesprávné, opraví je; zjistí-li, že údaje v katastru jsou správné, uvědomí o tom správce evidence obyvatel.
(4) V případě, že po prošetření došlo k odstranění nesouladu mezi údaji v katastru a údaji v evidenci obyvatel a je zřejmé, že údaje v katastru a v evidenci obyvatel se týkají stejné fyzické osoby, správce katastru údaje o této fyzické osobě převezme z evidence obyvatel, včetně sdílených údajů do katastru.
§ 3
Oznámení o odstranění nesouladu v základních identifikačních údajích
Odstranění nesouladu v základních identifikačních údajích nebo jejich upřesnění v katastru podle § 2 odst. 3 a 4 oznámí správce katastru doporučeným dopisem fyzické osobě, které se opravené údaje týkají.5)
§ 4
Průběžné porovnávání a přejímání údajů
(1) Správce katastru při zápisu fyzické osoby do katastru jako vlastníka nebo jiného oprávněného porovná správnost a úplnost základních identifikačních údajů o fyzické osobě v podkladech pro zápis do katastru s údaji evidence obyvatel. Pokud dojde k jednoznačnému zjištění, že údaje v podkladech pro zápis do katastru a údaje v evidenci obyvatel se týkají téže fyzické osoby, převezmou se do katastru údaje o fyzické osobě z evidence obyvatel, včetně sdílených údajů.
(2) V případě zjištění nesouladu prošetří správce katastru jeho příčinu. Shledá-li, že údaje, které jsou uvedeny v podkladech pro zápis do katastru, jsou chybné, postupuje podle zvláštního právního předpisu.6) Pokud neshledá v těchto podkladech chybu, zavede do katastru údaje o fyzické osobě v nich uvedené a upozorní na nutnost odstranění nesouladu správce evidence obyvatel.
(3) Správce evidence obyvatel poskytuje v dohodnutých intervalech správci centrálních databázových souborů katastru7) údaje o fyzických osobách vedených v katastru, jejichž základní identifikační a sdílené údaje se v evidenci obyvatel změnily. Tyto údaje se převezmou z evidence obyvatel do katastru.
§ 5
Plnění ohlašovací povinnosti o změně sdílených údajů
Pokud u fyzické osoby, která je evidována v evidenci obyvatel a zároveň jako vlastník nebo jiný oprávněný v katastru, dojde ke změně sdílených údajů katastru, postačí, pokud tato osoba oznámí změnu ohlašovně evidence obyvatel. Tím se považuje za splněnou její ohlašovací povinnost ohledně změny těchto údajů vůči správci katastru.8)
§ 6
Závěrečné ustanovení
Nakládání s osobními údaji a ochranu osobních údajů upravuje zákon o ochraně osobních údajů.9)
§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2001.
Předseda vlády:
v z. PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.
1) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
2) Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
3) § 5 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4) § 3 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.
5) § 8 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
6) Zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.
Zákon č. 344/1992 Sb.
7) § 3a písm. c) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb.
8) § 10 zákona č. 344/1992 Sb.
9) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.