Oznámení ze dne 4.4.2001 o vydání opatření č. 1, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank

19.4.2001 | Sbírka:  14/2001 (OP) | Částka:  54/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 31/2000 (OP)
Pasivní derogace: 1/2002 (CBN)
1/2001
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 4. DUBNA 2001,
kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK
Česká národní banka podle § 11 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: "Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001, uveřejněné v částce 109/2000 Sb.".
2. Poznámka pod čarou č. 6 zní: "Opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 7. září 2000".
3. Poznámka pod čarou č. 7 zní: "Opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank".
4. V § 7 odst. 1 se slova "č. 9 aktiv" nahrazují slovy "č. 10 aktiv".
5.§ 7 odst. 2 zní:
"Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se na pobočku zahraniční banky se sídlem v členském státě Evropské unie, dalším státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo státě, o kterém tak stanoví právo Evropských společenství, nevztahují ustanovení přílohy č. 1 položky: 1, 6, 7, 8, 9 a 11 aktiv; 5, 6, 8, 9 a 10 pasív; 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 a 16 výkazu zisků a ztrát; 1, 2 a 3 klasifikovaných úvěrů; 1 rezerv a opravných položek; a přílohy č. 2 položky: 2 a 6 z poměrových ukazatelů."
6. Příloha č. 1 zní:
Příloha č. 1
 "Rozsah údajů k uveřejnění z účetnictví bank

         (dle metodiky ČNB roku 2001)

Aktiva                              v tis. Kč

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, datová oblast RIS11-01, sloupec 10

 1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank          ř. 2 + 7

 2. Vklady a úvěry bankám                    ř. 13 + 19

 3. Úvěry klientům a vládě (čisté)                ř. 20 + 23 + 26 + 32 + 33

 4. Cenné papíry k obchodování                  ř. 55

 5. Cenné papíry k prodeji a držené do splatnosti        ř. 64 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92

 6. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem          ř. 93 + 94

  6.1. Účasti s rozhodujícím vlivem (dceřiné společnosti)   ř. 94

  6.2. Účasti s podstatným vlivem (přidružené společnosti)   ř. 93

 7. Hmotný majetek (vč. leasingu)                ř. 98 + 99 + 102

 8. Nehmotný majetek                       ř. 105

 9. Pohledávky za akcionáři a společníky
  (upsané nesplacené základní jmění)              ř. 54

10. Vlastní akcie držené bankou                 ř. 50

11. Ostatní aktiva               uvedené položky  12 - (1 + ... + 10)

12. Aktiva celkem                        ř. 1

Pasíva                              v tis. Kč

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, datová oblast RIS11-04, sloupec 1

 1. Vklady a úvěry přijaté od bank (vč. emisních bank)      ř. 2 + 8

 2. Vklady a úvěry přijaté od klientů a vlády          ř. 15 + 18 + 21 + 29 + 39

  z toho: Úsporné vklady klientů                ř. 26 + 27 + 28

 3. Emitované krátkodobé cenné papíry              ř. 31

 4. Emitované dlouhodobé cenné papíry              ř. 74

 5. Podřízené finanční závazky                  ř. 81

 6. Rezervy                           ř. 85

 7. Základní kapitál                       ř. 100

 8. Fondy kapitálové, fondy rezervní a ostatní tvořené ze zisku ř. 94 + 102

 9. Ostatní pasíva               uvedené položky  10 - (1 + ... + 8)

10. Pasíva celkem                        ř. 1

Výkaz zisků a ztrát                       v tis. Kč

Zdroj: Bil(ČNB)2-12, datová oblast VIS10-01, náklady N, sloupec 1
           datová oblast VIS10-02, výnosy V, sloupec 1

 1. Výnosy z úroků z úvěrů a z cenných papírů          V ř. 3 - 11 + 14 - 24 + 25 - 35 + 38

 2. Náklady na úroky z vkladů a z cenných papírů         N ř. 3 - 12 + 15 - 25 + 26 - 35 + 37

 3. Zisk/ztráta z úroků                     V ř. (3 - 11 + 14 - 24 + 25 - 35 + 38)
                                 - N ř. (3 - 12 + 15 - 25 + 26 - 35 + 37)

 4. Výnosy z dividend                      V ř. 39

 5. Zisk/ztráta z poplatků a provizí               V ř. (11 + 24 + 35 + 40 + 45 + 49 + 53)
                                 - N ř. (12 + 25 + 35 + 44 + 48 + 52)

 6. Zisk/ztráta z operací s cennými papíry            V ř. 42 - N ř. 41

 7. Zisk/ztráta z devizových operací               V ř. (47 + 48) - N ř. (46 + 47)

 8. Zisk/ztráta z ostatních finančních operací vč. leasingu   V ř. (36 + 51 + 52) - N ř. (36 + 50 + 51)

 9. Zisk/ztráta ze zajišťovacích derivátových operací      V ř. 54 - N ř. 53

10. Zisk/ztráta z ostatních derivátových operací         V ř. 60 - N ř. 59

11. Všeobecné provozní náklady                  N ř. 65

12. Čistá tvorba rezerv a opravných položek           N ř.79 - V ř. 66

13. Ostatní provozní zisk/ztráta                 V ř. 85 - N ř. 98

14. Mimořádný zisk/ztráta                    V ř. 93 - N ř. 106

15. Daň z příjmů                         N ř. 107

16. Čistý zisk/ztráta běžného období               datová oblast VIS10-01 ř. 112

Klasifikované úvěry                       v tis. Kč

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-01, sloupec 1

 1. Klasifikované úvěry                     ř. 1 sl. 1 - (ř. 3 sl. 1 + ř. 9 sl. 1 + ř. 15 sl. 1)

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-02, sloupec 3

 2. Vážené klasifikované úvěry                  ř. 1 sl. 3

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-02, sloupec 4

 3. Vážené klasifikované úvěry po zohlednění zajištění      ř. 1 sl. 4

Rezervy a opravné položky                    v tis. Kč

Zdroj: BD(ČNB)4-12, datová oblast DIS40-03, sloupec 1

 1. Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám      ř. 1 sl. 1

Kapitál                             v tis. Kč

Zdroj: BD(ČNB)2-12, datová oblast DIS20-11, sloupec 2

 1. Vlastní kapitál, (Tier 1)                  ř. 1 sl. 2

 2. Kapitál banky, (vlastní kapitál Tier 1 + dodatkový kapitál
          Tier 2 snížený o odečitatelné položky)    ř. 17 sl. 2

 3. Podřízený dluh se splatností nejméně 2 roky, (Tier 3)    ř. 18 sl. 2

 4. Vlastní kapitál korigovaný o neuhrazené ztráty        ř. 1 sl. 2 - (ř. 11 sl. 2 + ř. 12 sl. 2)
7. Příloha č. 2 zní:
Příloha č. 2
Poměrové ukazatele

Zdroj: BD(ČNB)2-12

 1. Kapitálová přiměřenost [%]            datová oblast DIS20-14 ř. 1 sl. 1

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12

 2. Rentabilita průměrných aktiv [%]

            datová oblast VIS10-01 ř. 112 sl. 1 * 100*)
      ROAA =   -------------------------------------------
              datová oblast RIS11-01 ř. 1 sl. 10

Zdroj: Bil(ČNB)2-12, BD(ČNB)2-12

 3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (Tier 1) [%]

            datová oblast VIS10-01 ř. 112 sl. 1 * 100*)
      ROAE =   -------------------------------------------
              datová oblast DIS20-11 ř. 1 sl. 2

Zdroj: Bil(ČNB)1-12, E(ČNB)5-04

                           datová oblast RIS11-01 ř. 1 sl. 10
 4. Aktiva na 1 zaměstnance [tis. Kč]        ----------------------------------
                           datová oblast DIS60-04 ř. 2 sl. 1

Zdroj: Bil(ČNB)2-12, E(ČNB)5-04

 5. Všeobecné provozní náklady            datová oblast VIS10-01 ř. 65 sl. 1
  na 1 zaměstnance [tis. Kč]            -----------------------------------
                           datová oblast DIS60-04 ř. 2     sl. 1*)

Zdroj: Bil(ČNB2-12, E(ČNB)5-04

 6. Čistý zisk                    datová oblast VIS10-01 ř. 112 sl. 1*)
  na 1 zaměstnance [tis. Kč]   =         -------------------------------------
                            datová oblast DIS60-04 ř. 2 sl. 1
-----------------------------------------------------------------
*) čitatel  přepočtený na  roční základ  k průměrnému stavu
  jmenovatele
  Poznámka: poměrové ukazatele v procentním vyjádření se vyčíslí
  na dvě desetinná místa.
  Čísla řádků a sloupců jsou uvedena ze vzorů výkazů opatření
  České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se
  stanoví  metodika k sestavování výkazů předkládaných České
  národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
Čl.II
Účinnost Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., v. r.
Sekce politiky bankovního dohledu Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Jaroslav Heřmánek, CSc.,
tel.: 2441 4404
Ing. Kozelková,
tel.: 2441 2126