Oznámení ze dne 4.7.2001 o vydaní opatření č. 4, kterým se mění opatření č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

6.9.2001 | Sbírka:  33/2001 (OP) | Částka:  119/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 8/2001 (OP)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
4/2001
OPATŘENÍ
ze dne 4. července 2001,
kterým se mění opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance a pobočkami zahraničních bank, se mění takto:
1. V části 2 přílohy "Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)" se doplňuje a mění popis datových souborů, včetně popisu datových oblastí, jednovýkazových kontrol a grafického znázornění struktur datových souborů, podle přílohy č. 1 tohoto opatření.
2. V části 2 přílohy "Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)" se mění jednovýkazové kontroly podle přílohy č. 2 tohoto opatření.
3. Znění části 3 přílohy "Mezivýkazové kontroly" se nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 3 tohoto opatření.
4. V části 4 přílohy "Informační prvky" se doplňují a mění informační prvky podle přílohy č. 4 tohoto opatření.
5. V části 6 přílohy "Číselníky s příslušnými doménami" se mění číselníky a domény podle přílohy č. 5 tohoto opatření.
6. V části 7 přílohy "Datové typy a domény k datovým typům" se mění datový typ a doména k němu podle přílohy č. 6 tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., v.r.
Sekce statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
tel. 2441 4446
Příloha
Část 1
Změněné datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
------------------------------------------------------------------
*) Část 1 nebyla do ASPI zařazena.
Část 2
Změněné jednovýkazové kontroly
------------------------------------------------------------------
*) Část 2 nebyla do ASPI zařazena.
Část 3
Mezivýkazové kontroly
------------------------------------------------------------------
*) Část 3 nebyla do ASPI zařazena.
Část 4
Doplněné a změněné informační prvky
------------------------------------------------------------------
*) Část 4 nebyla do ASPI zařazena.
Část 5
Změněné číselníky a domény
------------------------------------------------------------------
*) Část 5 nebyla do ASPI zařazena.
Část 6
Změněný datový typ s doménou
------------------------------------------------------------------
*) Část 6 nebyla do ASPI zařazena.