Opatření ze dne 14.9.2001, kterým se upravuje opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

12.11.2001 | Sbírka:  283/54 991/2001 | Částka:  9/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/76 104/2000
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
283/54 991/2001
Opatření
ze dne 14. září 2001,
kterým se upravuje Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Referent: Ing. J. Eminger,
tel. 5704 4007
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Tímto opatřením se zrušuje příloha č. 6 Opatření MF, kterým se stanoví účetní osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, č.j. 283/76 104/2000 ze dne 10. 11. 2000 a nahrazuje se novou přílohou č. 6, která stanoví nově účetní výkaz "Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 5 - 02". Vzor účetního výkazu "Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 5 - 02" je uveden v příloze tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Příl.6
Ministerstvo financí             +------------------+
schváleno č.j. 283/76 104/2000        | Úč OÚPO 5 - 02 |
s účinností pro organizační složky státu,   +------------------+
státní fondy, územní samosprávné celky     Název nadřízeného
a příspěvkové organizace            orgánu
Účetní jednotka doručí přílohu         ...................
podle pokynů MF                ...................

        Příloha organizačních složek státu,
         územních samosprávných celků
          a příspěvkových organizací
         sestavená k ............ 200.
        (v tis. Kč, na dvě desetin. místa)

                        Název a sídlo účetní
                        jednotky
                        ...................
                        ...................
           +----------------------+
           |     IČO     |
           +----------------------+
           |           |
           +----------------------+

1. Účetní jednotka uvede (v dodatku k této příloze) údaje, které
  vyplývají z ustanovení části třetí zákona o účetnictví

2. Doplňující údaje
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Název údaje                                         |č.ř.|Stav k 1.1.|Stav k ...|
|                                               |  +-----------+----------+
|                                               |  |   1   |   2  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu           (z AE k účtu 346)| 1 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek                        | 2 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    z toho: na vědu a výzkum                               | 3 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na vzdělávání pracovníků                           | 4 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na informatiku                                | 5 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    individuální dotace na jmenovité akce                        | 6 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek            (z AE k účtu 916)| 7 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté dotace celkem na dlouhod. majetek z rozpočtu ÚSC          (z AE k účtu 348)| 8 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu               (z účtu 691)| 9 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    z toho: na vědu a výzkum                               | 10 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na vzdělávání pracovníků                           | 11 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na informatiku                                | 12 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC                  (z účtu 691)| 13 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí                  (z AE k účtu 691)| 14 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                     |  |      |     |
|- krajskému úřadu                                 (účet 271)| 15 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                     |  |      |     |
|- obci                                       (účet 271)| 16 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- ze státního rozpočtu                               (účet 272)| 17 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- od krajského úřadu                                (účet 272)| 18 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- od obce                                     (účet 272)| 19 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- od státních fondů                                (účet 272)| 20 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                           |  |      |     |
|- od ostatních veřejných rozpočtů                         (účet 272)| 21 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím                    |  |      |     |
|- organizační složkou státu                            (účet 273)| 22 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím                    |  |      |     |
|- krajským úřadem                                 (účet 273)| 23 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím                    |  |      |     |
|- obcí                                       (účet 273)| 24 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Krátkodobé bankovní úvěry               (účet 281)|tuzemské          | 25 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 26 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Emitované krátkodobé dluhopisy             (účet 283)|v tuzemsku         | 27 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |v zahraničí        | 28 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Ostatní krátkodobé finanční výpomoci          (účet 289)|tuzemské          | 29 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 30 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Směnky k úhradě                    (účet 322)|tuzemské          | 31 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 32 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Dlouhodobé bankovní úvěry               (účet 951)|tuzemské          | 33 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 34 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Emitované dluhopisy                  (účet 953)|tuzemské          | 35 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 36 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Dlouhodobé směnky k úhradě               (účet 958)|tuzemské          | 37 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 38 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Ostatní dlouhodobé závazky               (účet 959)|tuzemské          | 39 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 40 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem             (z účtů 063, 253 a 312)| 41 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC               (z účtů 253 a 312)   | 42 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    komunální dluhopisy ÚSC                    (z účtu 063)      | 43 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů         (z účtů 063, 253, 312) | 44 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu
  1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní
  situace a které jsou  rozhodující pro hospodaření účetní
  jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel
  (jako další část přílohy)

Poznámka: Organizační složky státu vykazují údaje na řádcích 15,
     16 a 22
     Ministerstva jako organizační složky státu vykazují
     údaje též na řádcích 41 až 44 (viz § 12 bod 7 zákona č.
     219/2000 Sb.,  o majetku České  republiky a jejím
     vystupování v právních vztazích)
     Územní samosprávné celky vykazují údaje na řádcích 15 až
     44
     Příspěvkové organizace vykazují údaje na řádcích 1 až
     14, 25 a 26, 29 a 30, 33 a 34 (viz § 62 zákona č.
     250/2000 Sb.)

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Odesláno dne:   Razítko:   Podpis vedoucího    Odpovídající    |
|                 účetní jednotky:    za údaje:      |
|                                       |
|                                       |
|                             Telefon:      |
+-----------------------------------------------------------------------------+