Opatření ze dne 26.10.2001 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací

12.11.2001 | Sbírka:  283/77 226/2001 | Částka:  9/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
283/77 226/2001
Opatření
ze dne 26. října 2001
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
Referent: Ing. Eminger,
tel. 5704 4007
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze územní samosprávné celky, tj. kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované příspěvkové organizace.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Příloha
Pokyny Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
Oddíl I
Územní samosprávné celky
A.
Závěrečná účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy týkající se roku 2001. Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžních ústavů, dále je nutno vyúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2001 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak organizačním složkám územního samosprávného celku, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec roku 2001, tvorbu zdrojů k profinancovanému hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku.
2. Územní samosprávné celky vyúčtují vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet, takže vkladový výdajový účet musí být po tomto převodu bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 232 - Vkladový výdajový účet, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů.
3. Územní samosprávné celky provedou převod zůstatku příjmového účtu na základní běžný účet. Po tomto převodu je příjmový účet bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 235 - Příjmový účet, rozpočtová položka 5345 - Neinvestiční převody vlastním rozpočtovým účtům. Odvedené příjmy se zaúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků.
4. Územní samosprávné celky zaúčtují úhrn profinancovaných výdajů uskutečněných z účtu 232 - Vkladový výdajový účet ve prospěch účtu 212 - Poskytnuté dotace územním samosprávným celkům a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků. Ve prospěch účtu 212 se zaúčtuje též vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z účtu 232 se souvztažným zápisem na vrub účtu 231 - Základní běžný účet podle bodu 2 této přílohy. Po tomto zaúčtování výdajů a nespotřebovaných finančních prostředků na vkladovém výdajovém účtu bude účet 212 bez zůstatku.
5. Pokud územní samosprávný celek provozuje hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu zůstatků účtů účtové třídy 5 - Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, tj. zisk po vyúčtování daně z příjmů. Daň z příjmů se zaúčtuje zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod vyúčtované daně z příjmů za hospodářskou činnost se uskuteční v roce 2002 a zaúčtuje se na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet, v analytické evidenci "běžný účet hospodářské činnosti".
6. Územní samosprávné celky vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
7. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů územního samosprávného celku, zaúčtují územní samosprávné celky na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
8. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance, vyúčtují kraje a obce a dobrovolné svazky obcí na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
9. Odvod peněžních prostředků podle bodů 6, 7 a 8 se uskuteční v roce 2002 a zaúčtuje se jako případ roku 2002 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na vrub účtu 342 - Ostatní přímé daně, pokud jde o daň z příjmů sraženou zaměstnancům.
10. Dotace na dlouhodobý majetek příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu poskytnuté Ministerstvem financí nebo jiným ministerstvem a ústředním úřadem musí procházet rozpočtovým hospodařením krajů a obcí v návaznosti na příslušný paragraf a položku rozpočtové skladby. Není rozhodující, kterým peněžním ústavem je dotace příspěvkové organizaci uvolňována, zda prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny nebo čerpacích účtů u jiného peněžního ústavu.
V účetnictví krajů a obcí se účtuje
- otevření limitu výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků,
- provedené čerpání dotace příspěvkovým organizacím zápisem na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, rozpočtová položka 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Měsíčně se vyúčtuje částka realizovaného čerpání investiční dotace na vrub účtu 223, rozpočtová položka 4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu nebo rozpočtová položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků,
- k 31. 12. 2001 se přijetí dotace ze státního rozpočtu zaúčtuje zápisem ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a současně se vyjádří čerpání (použití) této dotace ze státního rozpočtu souvztažným zápisem na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků.
Postup účtování u příspěvkové organizace je uveden v oddílu II této přílohy.
O příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu poskytnutých Ministerstvem financí nebo jiným ministerstvem a ústředním úřadem se v účetnictví krajů a obcí účtuje
- otevření limitu neinvestičních výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků,
- provedené čerpání dotace příspěvkovým organizacím zápisem na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, rozpočtová položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Měsíčně se vyúčtuje částka realizovaného čerpání neinvestiční dotace na vrub účtu 223, rozpočtová položka 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nebo 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků,
- k 31. 12. 2001 se přijetí dotace ze státního rozpočtu zaúčtuje zápisem ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a současně se vyjádří čerpání (použití) této dotace ze státního rozpočtu souvztažným zápisem na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků.
Postup účtování u příspěvkové organizace je uveden v oddílu II této přílohy.
11. Územní samosprávné celky vyúčtují vztah mezi účty 217 a 218 podle postupů účtování pro organizační složky státu a územní samosprávné celky, účtová třída 2, článek II, bod 4 a 5.
12. Účty 235 - Příjmový účet a 232 - Vkladový výdajový účet se vypořádají podle bodu 2 a 3 této přílohy. Po tomto vypořádání jsou uvedené účty bez zůstatku, a tím již nepřichází v úvahu jejich převod na účty 964 - Saldo výdajů a nákladů a 965 - Saldo příjmů a výnosů.
13. V návaznosti na bod 3 a 12 zůstávají na účtech 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků a 216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku pouze položky předepsaných příjmů, které nebyly do 31. 12. 2001 inkasovány. Zůstatky účtů 215 a 216 se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů.
14. Zůstatky účtů 211, 213 a 214 a zůstatky účtů účtové třídy 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů.
15. Aktivní zůstatky rozvahových účtů včetně zůstatků účtů 963 a 964 se převedou na vrub účtu 962 - Konečný zůstatek rozvažný. Pasivní zůstatky rozvahových účtů včetně zůstatků účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) a účtu 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
B.
Styk s peněžními ústavy
1. Územní samosprávné celky projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které mají být realizovány do konce roku 2001, a platebních dokladů, které bude možno realizovat začátkem roku 2002 na vrub rozpočtu roku 2001.
Jde např. o převod stavu příjmových účtů na základní běžný účet (viz bod 3 části A této přílohy), vrácení nevyčerpaných prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet (viz bod 2 části A této přílohy), převod příjmů organizačních složek územního samosprávného celku z běžného účtu těchto organizačních složek na příjmový účet, převod nevyčerpaného zůstatku provozní zálohy organizačních složek územního samosprávného celku na vkladový výdajový účet, převod mezd za prosinec na běžný účet cizích prostředků, úroky a částky paušálu odměn a náhrad peněžním ústavům za 4. čtvrtletí roku 2001 z účtů peněžních ústavů.
V případě, že peněžní ústav z různých důvodů neprovede převody peněžních prostředků související se základním běžným účtem podle této přílohy s účinností k 31. 12. 2001, zaúčtují územní samosprávné celky tyto převody v účetnictví roku 2001 a dodatečně je doloží výpisy z účtů, které obdrží od peněžního ústavu začátkem roku 2002.
Územní samosprávné celky učiní na konci roku opatření, aby se v posledních dnech prosince roku 2001 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2001.
2. Před koncem roku 2001 převedou územní samosprávné celky na běžný účet cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za prosinec.
Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených a dosud nevyúčtovaných dávek s institucemi sociálního zabezpečení.
Převod provedou jen ty územní samosprávné celky, které ve svém rozpočtu stanovily limit mzdových výdajů na daný rok a mají zřízen běžný účet cizích prostředků (depozitní).
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů.
Převod na depozitní účet se provede z bankovního účtu 232 - Vkladový výdajový účet nebo z účtu 231 - Základní běžný účet v případě, že územní samosprávný celek vede pouze účet 231 a souvztažný zápis se zaúčtuje na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků (depozitní)". Na účtu 232, případně 231 se příslušná částka zatřídí na rozpočtovou položku 5111 - Platy zaměstnanců a obsahuje částku hrubé mzdy, v tom částku daně z příjmů, částku předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a částku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění placené zaměstnancem, dále obsahuje předpokládanou částku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placenou zaměstnavatelem zatříděnou na rozpočtovou položku 5121 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti a předpokládanou částku pojistného na zdravotní pojištění zatříděnou na rozpočtovou položku 5122 - Povinné pojistné na zdravotní pojištění, případně obsahuje též položky 5128 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a 5129 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem jinde nespecifikované.
Způsob účtování uvedených odvodů je stanoven v bodech 7 až 9 části A této přílohy.
Peněžní částky, které případně po provedení odvodů a vyplacení mezd zbývají na běžném účtu cizích prostředků (depozitním), se převedou na příjmový účet územního samosprávného celku v roce 2002. Převod se účtuje ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků (depozitní)" a na vrub účtu 235 - Příjmový účet, rozpočtová položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů. Současně s tímto převodem se provede vyúčtování příjmů zápisem na vrub účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků.
Oddíl II
Příspěvkové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2001.
2. Účetní závěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní období zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný a pasivní zůstatky rozvahových účtů ve prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet 963 - Účet hospodářského výsledku.
3. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost, sleduje náklady a výnosy hospodářské činnosti odděleně v analytické evidenci, a tudíž odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
4. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se vyúčtuje až v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb se však vyúčtuje v sledovaném roce do nákladů účetní jednotky zápisem na vrub účtu 527 - Zákonné sociální náklady a ve prospěch účtu 912 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Převod finančních prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb se zaúčtuje zápisem ve prospěch účtu 241 - Běžný účet a na vrub účtu 243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb, zpravidla až v následujícím roce.
5. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a podílu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadající na zaměstnance vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Peněžní převod se uskuteční až v roce 2002.
7. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnavatelem z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Odvod peněžních prostředků se uskuteční v roce 2002.
8. V případě, kdy je příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí poskytnuta dotace na financování programů a akcí podle příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, má příspěvková organizace dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu. O tomto bankovním účtu příspěvková organizace neúčtuje, o výdajích z účtu 223 účtuje zřizovatel příspěvkové organizace, tj. kraj nebo obec (viz bod 10 části A této přílohy). V § 65 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., se stanoví, že příspěvková organizace čerpá finanční prostředky přímou úhradou potřeb akce z příslušného rozpočtového výdajového účtu. Příspěvková organizace zaúčtuje přijaté faktury na vrub účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Úhrady faktur příspěvková organizace účtuje v tomto případě na základě opisu bankovního výpisu z účtu 223 ve prospěch účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Současně příspěvková organizace vyúčtuje tvorbu fondu dlouhodobého majetku zápisem na vrub účtu 346 a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.
9. V případě, že je příspěvkové organizaci řízené krajem nebo obcí poskytnut ze státního rozpočtu příspěvek na provoz podle příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, má příspěvková organizace dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu. O tomto bankovním účtu příspěvková organizace neúčtuje. Na základě dispozičního oprávnění převede příspěvková organizace příspěvek na provoz z uvedeného subvenčního účtu státního rozpočtu prostřednictvím účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem na svůj bankovní účet 241 - Běžný účet. Předpis dotace se zaúčtuje na vrub účtu 346 a ve prospěch účtu 691 - Provozní dotace. Příjem dotace se zaúčtuje na vrub účtu 241 a ve prospěch účtu 346. Přijaté faktury zaúčtuje příspěvková organizace na vrub účtu zásob v účtové třídě 1 nebo na vrub nákladů v účtové třídě 5 a ve prospěch účtu závazků v účtové třídě 3. Úhrada závazků se zaúčtuje ve prospěch účtu 241 - Běžný účet a na vrub příslušného účtu závazků.
O příspěvku na provoz z účtu 223 účtuje zřizovatel příspěvkové organizace, tj. kraj nebo obec (viz bod 10 části A této přílohy).
B.
Styk s peněžními ústavy
Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 2001.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 2001 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2001 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2001.
Oddíl III
Termíny předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001
Termíny pro předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. ze dne 22. prosince 2000.