Opatření ze dne 26.10.2001 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

12.11.2001 | Sbírka:  283/73 385/2001 | Částka:  9/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb., 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
283/73 385/2001
Opatření
ze dne 26. října 2001
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent: Ing. Eminger,
tel. 5704 4007
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Příloha
Pokyny Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce a sestavení ročních účetních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Oddíl I
Organizační složky státu
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2001.
Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2001 v souladu s variantou A nebo B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, vyúčtovat zálohy poskytnuté podle paragrafů 49, 52 a 67 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2001.
2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů organizačních složek státu, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím, 204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům, 221 - Limity výdajů, 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a účty účtové třídy 4 - Náklady organizačních složek státu se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů.
3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu, 206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů.
4. Pokud organizační složka státu provozuje závodní stravování (viz § 45 odst. 5 a § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. V účtové třídě 5 se v tomto případě promítají pouze náklady na spotřebované potraviny a v účtové třídě 6 výnosy z prodeje stravenek ve výši limitu pořizovací ceny surovin. Zbývající náklady podle § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování, jsou hrazeny přímo z rozpočtu organizační složky státu. Účtová třída 5 a účtová třída 6 je určena v postupech účtování pro územní samosprávné celky v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 963 z 4. 10. 2000 o zrušení hospodářské činnosti organizačních složek státu, avšak pro účtování o závodním stravování použijí příslušné účty i organizační složky státu.
5. Organizační složky státu vyúčtují daň z příjmů placenou zaměstnanci zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé a daně na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
6. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný. Pasivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963, 964 (podle povahy zůstatků) a účtu 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
B.
Styk s Českou národní bankou
1. Česká národní banka seznámí klienty o své roční účetní uzávěrce roku 2001 zvláštním dopisem, v němž stanoví termíny pro předložení platebních příkazů, které musí být realizovány do konce roku 2001. Česká národní banka stanoví též lhůty pro případnou realizaci příkazů na provedení účetních oprav roku 2001. Tyto operace nesmějí ovlivnit saldo státního rozpočtu ani saldo státní pokladny.
Organizační složky státu jsou povinny učinit na konci roku 2001 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2001 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2001.
2. Do 31. prosince 2001 převedou organizační složky státu na běžný účet cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za prosinec 2001, včetně výdajů s nimi souvisejících a včetně cestovného vypláceného současně se mzdou (viz § 46 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).
To znamená, že součástí tohoto převodu je částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených dávek.
Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu.
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů.
Převod na depozitní účet se provede z bankovního účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a zaúčtuje se na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků (depozitní)" a ve prospěch účtu 223. Na účtu 223 se příslušná částka zatřídí na rozpočtovou položku 5111 - Platy zaměstnanců a obsahuje částku hrubé mzdy, v tom částku daně z příjmů, částku předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a částku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění placené zaměstnancem, dále obsahuje předpokládanou částku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placenou zaměstnavatelem, zatříděnou na rozpočtovou položku 5121 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti a předpokládanou částku pojistného na zdravotní pojištění zatříděnou na rozpočtovou položku 5122 - Povinné pojistné na zdravotní pojištění, případně obsahuje též položky 5128 a 5129.
Peněžní prostředky, které případně po provedení odvodu a vyplacení mezd zbývají na běžném účtu cizích prostředků (depozitním), se převedou na příjmový účet organizační složky státu v roce 2002. Převod se účtuje ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků (depozitní)" a na vrub účtu 235 - Příjmový účet, rozpočtová položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů.
Současně s tímto převodem se provede vyúčtování příjmů zápisem na vrub účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu a ve prospěch účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu.
3. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizační složky státu se vyúčtuje na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
4. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance vyúčtují organizační složky státu na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
5. Odvod peněžních prostředků podle bodů 3 a 4 se uskuteční v roce 2002 a zaúčtuje se jako případ roku 2002 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků (depozitní)" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Do 31. 12. 2001 provedou organizační složky státu převod předpokládaných úspor rozpočtových prostředků podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu. Převod finančních prostředků se zaúčtuje ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, rozpočtová položka 5346 - Převody do fondů organizačních složek státu a na vrub účtu 225 - Běžné účty finančních fondů, v analytické evidenci "běžný účet rezervního fondu", rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů. Současně se provede vyúčtování zdrojů zápisem na vrub účtu 201 - Financování výdajů organizačních složek státu a ve prospěch účtu 914 - Fond rezervní. Ověření převedené částky se provede po roční účetní uzávěrce. V případě, že byla do rezervního fondu převedena vyšší částka, než připouští § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, odvede se rozdíl z rezervního fondu na příjmový účet organizační složky státu. Účtuje se ve prospěch účtu 225, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů a na vrub účtu 914. Příjem finančních prostředků na příjmový účet se účtuje na vrub účtu 235 - Příjmový účet, rozpočtová položka 4135 - Převody z fondů rozpočtových organizací a ve prospěch účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu.
7. Organizační složky státu převedou nespotřebované zbytky vlastních zdrojů na financování nadplánovaných investic podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, z účtu 235 - Příjmový účet, v analytické evidenci "zvláštní příjmový účet státního rozpočtu pro doplňkové zdroje na investice" s předčíslím 4174, vedeného u zřizovatelů (správců kapitol), na účet, z kterého byly tyto prostředky poukázány. Na účtu 235 se převod zatřídí na položku 4135 - Převody z fondů rozpočtových organizací. Příjem nespotřebovaných prostředků na účet rezervního fondu se zatřídí na položku 6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu. Oba zápisy se provedou kompenzačně. Poněvadž účtem 4714 disponuje příslušný správce kapitoly (ústřední úřad), předloží organizační složka státu tomuto orgánu nejpozději do 21. 12. 2001 požadavek na vrácení finančních prostředků, podepsaný osobami majícími v organizační složce státu dispoziční oprávnění k účtu, na který se vracejí nespotřebované zbytky vlastních zdrojů. Správci kapitol (ústřední orgány) předloží pobočce ČNB příkazy k vrácení těchto nespotřebovaných částek z účtu 4714 do 28. 12. 2001. Příslušná organizační složka státu současně předloží ČNB oznámení o snížení limitu na příslušném účtu.
8. Organizační složka státu předloží pobočce České národní banky příkaz na převod přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb nejpozději 27. 12. 2001, pokud se s Českou národní bankou nedohodne jinak.
Převod přídělu se zaúčtuje ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, rozpočtová položka 5342 - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb, a na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy. Příjem finančních prostředků do fondu se zaúčtuje zápisem na vrub účtu 243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb a ve prospěch účtu 912 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Převod přídělu do fondu za prosincové mzdy je možno řešit obdobně jako mzdy za prosinec prostřednictvím depozitního účtu (viz § 46 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).
Oddíl II
Příspěvkové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2001.
2. Účetní uzávěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince,
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku,
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný a pasivní zůstatky rozvahových účtů ve prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech nevykazuje účet 962 zůstatek.
3. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost, sleduje náklady a výnosy odděleně v analytické evidenci a odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
4. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se vyúčtuje v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, s výjimkou přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
5. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizace, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadajícího na zaměstnance vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Odvod se uskuteční v roce 2002.
7. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Odvod daně se uskuteční v roce 2002.
8. Předpis daně z příjmů placené příspěvkovou organizací se vyúčtuje na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod daně se uskuteční v roce 2002.
B.
Styk s peněžními ústavy
Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 2001.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 2001 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2001 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2001.
Oddíl III
Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu
Způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. ze dne 22. prosince 2000.