Opatření ze dne 3.12.2001, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

17.12.2001 | Sbírka:  281,283/97 410/2001 | Částka:  12/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281,283/77 411/2000
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
281, 283/97 410/2001
OPATŘENÍ,
ze dne 3. prosince 2001
kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Referent:
ing. Hana Vlasáková,
tel. 5704 4252
Blažena Petrlíková,
tel. 5704 4274
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví1).
(2) Změna postupů účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví je uvedena v příloze tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, č.j. 281, 283/77 411/2000, ze dne 10. listopadu 2000.
(4) Toto opatření včetně příloh bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
V účetních obdobích započatých před účinností tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.
Čl.III
Zrušuje se Opatření Ministerstva financí čj. 281/33 494/2001 Sb. ze dne 11. dubna 2001.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Příl.
Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané Ministerstvem financí č.j. 281, 283/77 411/2000, ze dne 10. listopadu 2000 se mění a doplňuje takto:
Příloha č. 1
1. V postupech účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví se v souladu se zákonem mění pojmy:
"den uskutečnění účetního případu" na "okamžik uskutečnění účetního případu",
"výkaz" o majetku a závazcích" na "přehled o majetku a závazcích"
"výkaz o příjmech a výdajích" na "přehled o příjmech a výdajích",
"podpis" na "podpisový záznam",
"rok", je-li použit ve smyslu účetního období, na "účetní období".
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,"
3. V poznámce pod čarou č. 2 se slova "ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb." nahrazují slovy "ve znění pozdějších předpisů".
4. Čl.II odst. 2 zní:
"(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvořené vlastní činností za účelem obchodování s nimi, v ocenění jedné položky od 7000 Kč včetně, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva od okamžiku jejich uvedení do užívání. Pro účely rozlišení účetních záznamů o dlouhodobém nehmotném majetku podle výše jeho ocenění v knize (na kartách) majetku se tento majetek člení na:
a) dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění jedné položky převyšující 60 000 Kč,
b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek, pokud ocenění jedné položky je 7000 Kč nebo vyšší, avšak nepřevyšuje částku stanovenou v písm. a)."
5. V Čl.II odst. 3 písm. a) za čárku za slovy "umělecká díla" se vkládá slovo "sbírky".
6. Čl.II odst. 3 písm. e) zní:
"e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenění dlouhodobého hmotného majetku; o technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pozemků, pěstitelských celků trvalých porostů, základního stáda a tažných zvířat, uměleckých děl a sbírek."
7. V Čl.II odst. 10 písm. b) se za čárku za slova "nedokončená výroba" vkládají slova "polotovary vlastní výroby".
8. V Čl.III odst. 4 se slovo "náklady" nahrazuje slovem "výdaje".
9. V Čl.III odst. 4 písm. g) se za slovy "vzniknou-li při zkouškách" vypouští slovo "samostatně".
10. V Čl.III odst. 5 se slovo "náklady" nahrazuje slovem "výdaje", za slovo "nepovažují" se vkládá slovo "zejména", za písmeno g) se doplňuje písmeno h) ve znění: "h) kursové rozdíly".
11. V Čl.III se odst. 6 zrušuje.
12. V Čl.III se dosavadní odstavce 7 až 12 označují jako odstavce 6 až 11.
13. V Čl.III se v odst. 9 v první větě za slova "se sníží" vkládají slova "pro účely zjištění odpisů podle zákona o daních z příjmů".
14. V Čl.III odst. 11 zní:
"(11) Zásoby se oceňují způsobem podle § 25 odst. 1 zákona."
15. V Čl.III se odstavce 13 - 16 zrušují.
16. V Čl. V odst. 2 písm. c) se za slova "knihu (karty) dlouhodobého nehmotného majetku" doplňují slova "v členění podle Čl.II odst. 2".
17. V Čl.VI se v odst. 2 písm. e) za tečku na konci věty doplňuje další věta, která zní:
"Kursové rozdíly u pohledávek a závazků vyjádřených v cizích měnách se uvedou v knize pohledávek a závazků."
18. Čl.VI odstavec 6 zní:
"(6) V přehledu o majetku a závazcích se uvádějí informace o veškerém majetku ve vlastnictví účetní jednotky v členění podle Čl. II odst. 1 a 2 a údaje o závazcích v členění podle potřeb účetní jednotky. Majetek se uvádí v ocenění podle § 25 odst. 1 zákona. Pohledávky a závazky vyjádřené v cizí měně se uvedou v ocenění kursem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou ke dni uzavření účetních knih.
Přehled o příjmech a výdajích musí obsahovat zejména údaje o
a) veškerých příjmech v členění umožňujícím zjištění základu daně z příjmů,
b) veškerých výdajích v členění umožňujícím zjištění základu daně z příjmů.
Další členění příjmů a výdajů se uvede s ohledem na ustanovení zvláštních právních předpisů, popřípadě i podle potřeb účetních jednotek.
Přehled o příjmech a výdajích musí obsahovat výsledek hospodaření za celou účetní jednotku podle Čl. VI odst. 3.
19. V Čl.VII odst. 1 se za slova "podle ustanovení" vkládají slova "§ 24 odst. 4" a před dvojtečkou se slovo "takto" nahrazuje slovy "s tím, že".
20. V Čl.VII odstavec 11 písmeno a) zní:
"a) Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kursy devizy střed centrálních bank, případně aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo EURu.
Fyzické osoby účtující podle tohoto opatření mohou pro přepočet použít kurs devizového trhu stanovený Českou národní bankou, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou dobu (pevný kurs). Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. V rámci téže účetní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období. V případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české musí být kurs změněn vždy.", odstavec 11 písmeno b) se zrušuje, odstavec 11 písmeno c) se mění na písmeno b), odstavec 11 písmeno d) se zrušuje.
21. V Čl.VII odst. 14 se slovo "výdej" nahrazuje slovem "výdaj".
22. V Čl.VII se doplňuje odstavec 15 ve znění:
"(15) Účetní jednotky zjišťují v peněžním deníku obraty příjmů a výdajů v členění podle odst. 6 alespoň jedenkrát za kalendářní měsíc."
23. V Čl.VIII se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Pohledávky a závazky v cizí měně se oceňují podle § 24 odst. 4 písm.a) a b)zákona ."
24. V Čl.IX odst. 2 písm. a) se za slova "dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku" doplňují slova "a drobného dlouhodobého nehmotného majetku".
25. V Čl.IX odst. 3 se tečka na konci věty se mění na čárku, za kterou se doplňují slova "a to se zřetelným označením, že se jedná o drobný hmotný majetek".
Příloha 2
26. V Příloze č. 2 se za nadpis doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 14, která zní:
"14) V případě fyzických osob účtujících podle tohoto opatření se postupuje s ohledem na ustanovení Příloh č. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů."
Příloha 3
27. V Příloze č. 3 poznámka pod čarou č. 14 zní:
"14) V případě fyzických osob účtujících podle tohoto opatření se postupuje s ohledem na ustanovení Příloh č. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů."
1) § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.