Opatření ze dne 7.12.2001, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce

17.12.2001 | Sbírka:  282/73 391/2001 | Částka:  12/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/87 740/1998, 282/64 050/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/73 391/2001
OPATŘENÍ
ze dne 7. prosince 2001,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 5704208
Ing. Babková,
tel. 57044354
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro
a) banky1,
b) spořitelní a úvěrní družstva2,
c) investiční společnosti a investiční fondy3,
d) obchodníky s cennými papíry4,
e) penzijní fondy5,
f) Českou konsolidační agenturu6 (dále jen "účetní jednotka").
(2) Tímto opatřením se řídí investiční společnosti při sestavování účetní závěrky každého podílového fondu4, za který předkládá daňové přiznání.
(3) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky bank vydané pod č.j. 282/64 050/1997 ze dne 9. října 1997 ve znění opatření č.j. 282/87 740/1998 ze dne 9. prosince 1998.
Čl.III
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 2002.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti od 1.1. 2002 nebo po 1. lednu 2002 pro účetní jednotky, které uplatňují hospodářský rok.
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok v.r.
Příloha 1
Obecná ustanovení
Čl.I
(1) Účetní závěrku vymezuje § 18 odst. 1 zákona.
(2) Účetní závěrku sestavují banky a některé finanční instituce v případech stanovených § 19 zákona.
(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny (Kč), měrnou jednotkou jsou tisíce Kč. Údaje ke zveřejnění z účetní závěrky se uvádějí na pět významových míst, maximálně v tisících Kč minimálně v mil. Kč.
(4) V záhlaví účetní závěrky účetní jednotka uvede:
a) obchodní firmu a sídlo, tak jak je uvedeno v obchodním rejstříku,
b) identifikační číslo a právní formu,
c) předmět podnikání (např. banka, investiční společnost, obchodník s cennými papíry apod.)
d) rozvahový den popř. jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
e) okamžik sestavení účetní závěrky (datum nebo období),
f) účetní jednotky, které jsou bankou, kód banky - uvádí se čtyřmístný kód banky přidělený této bance Českou národní bankou.
(5) K účetní závěrce musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky.
(6) Účetní jednotky doručují účetní závěrku v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu ve lhůtách nebo termínech stanovených tímto opatřením nebo zvláštními předpisy7 a orgánům podle zvláštních předpisů.
Čl.II
(1) Uspořádání a obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty může být členěno podrobněji za předpokladu, že stanovené uspořádání bude dodrženo.
(2) Údaje u jednotlivých položek aktiv rozvahy se uvádějí v členění na hrubé částky, částky úprav (výše opravné položky, u hmotných a nehmotných aktiv výše oprávek) a čisté částky, a čisté částky za minulá období.
(3) Ve sloupci 1 (hrubá částky) rozvahy se uvádějí aktiva v ocenění podle Čl. V Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování pro banky a některé finanční instituce nesnížená o opravné položky a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(4) Ve sloupci 2 (Úprava) rozvahy se uvádějí opravné položky a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(5) Ve sloupci 3 (Čistá částka) rozvahy se uvádějí aktiva jako rozdíl mezi sloupci 1 a 2.
(6) Ve sloupci 4, 5 rozvahy se uvádí stav aktiv ze sl. 3 za dvě bezprostředně předcházející účetní období.
(7) V jednotlivých položkách pasiv rozvahy se uvádí ve sl. 6 stav pasiv za běžné účetní období a ve sl. 7 a 8 za dvě bezprostředně předcházející účetní období.
(8) V podrozvaze se uvádějí stavy podrozvahových účtů za běžné účetní období a za dvě bezprostředně předcházející účetní období.
(9) Příslušné údaje vykazované za dvě bezprostředně předcházející účetní období se vykazují v podmínkách roku, za který se účetní závěrka roku sestavuje.
(10) Aktivy a pasivy vykazovanými v položkách "splatné na požádání" se rozumí částky, které mohou být kdykoliv vyzvednuty bez výpovědi, nebo pro které je dohodnuta výpovědní lhůta 24 hodin nebo jeden pracovní den.
Čl.III
(1) Ve výkazu zisku a ztráty se uvádějí
a) náklady za běžné účetní období a za dvě bezprostředně předcházející účetní období,
b) výnosy za běžné účetní období a za dvě bezprostředně předcházející účetní období.
(2) Příslušné údaje vykazované za dvě bezprostředně předcházející účetní období se vykazují v podmínkách roku, za který se účetní závěrka sestavuje.
Čl.IV
(1) Minimální rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky stanovují přílohy č. 2,3 a 5. Součástí zveřejňovaných údajů z účetní závěrky je i příloha k účetní závěrce (příloha č. 4 tohoto opatření).
(2) Údaje z účetní závěrky se zveřejňují za běžné a minulá účetní období u jednotlivých položek aktiv (Čistá částka) a pasiv, nákladů a výnosů.
(3) Povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky podle tohoto opatření mají i pobočky zahraničních bank, které byly zřízeny na území České republiky podle § 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, a zahraniční obchodníci s cennými papíry, kteří poskytují služby na území České republiky ve smyslu ustanovení § 45c zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších právních předpisů. Pobočky zahraničních bank se sídlem v některé ze zemí Evropské unie mají tuto povinnost do doby vstupu České republiky do Evropské unie.
Čl.V
(1) Účetní jednotka v souladu s ustanovením § 21 zákona vypracuje výroční zprávu, která minimálně musí obsahovat:
- informace o minulém vývoji účetní jednotky a jejím postavení za dvě bezprostředně předcházející období,
- informace o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách nebo skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne,
- informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky,
- informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje,
- informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby,
- účetní závěru (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.) a výrok auditora o této účetní závěrce, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, popř. zprávu o auditu podle zvláštního právního předpisu,
- údaje účetní závěrky za bezprostředně předcházející dvě účetní období,
- informace podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 25,26 a 26a zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších právních předpisů, nebo podle prováděcích právních předpisů k těmto zákonům), které se na ni vztahují,
- informaci o příp. organizační složce v zahraničí,
- zprávu podle ustanovení § 66a obchodního zákoníku, je-li účetní jednotka ovládanou osobou.
(2) Kromě požadavků stanovených v odstavci (1) uvede účetní jednotka, ve výroční zprávě kvalitativní a kvantitativní informace o úvěrovém riziku, tržním riziku a ostatních druzích a kategoriích rizik, metody jejich měření, sledování a řízení, charakterizuje organizační struktura řízení rizik a rozdělení pravomocí v jednotlivých oblastech řízení rizik. U ostatních druhů a kategorií rizik, kterým je účetní jednotka vystavena (např. likvidní, operační, právní) uvede způsob identifikace těchto rizik a metody jejich měření, sledování a řízení. Kvalitativní informace zahrnují strategii a cíle řízení a podstatu a způsob vzniku jednotlivých rizik. Účetní jednotka dále charakterizuje zásady a postupy sledování, řízení a kontroly rizik a zda jsou k řízení rizik používány deriváty. Stručně vysvětlí podstatu sledování a měření rizik (modely včetně periodicity měření, úvěrové hodnocení), používání nástrojů k omezení rizik (různé typy zajištění, právně vynutitelné smlouvy o započtení apod.), limitů (vnitřní limity zajišťující diverzifikaci podstupovaných rizik) a použití nových nebo inovovaných nástrojů. Uvede rovněž budoucí záměry v oblasti řízení rizik a dále stručně zhodnotí účinnost řízení rizik z hlediska zveřejněných aktuálních výsledků hospodaření.
(3) Účetní jednotka ve výroční zprávě také slovně charakterizuje hospodářský výsledek v daném účetním období, a hlavní faktory, které hospodářský výsledek ovlivnily. Tyto informace účetní jednotka doplní charakteristikou faktorů, o nichž se domnívá, že budou mít vliv na budoucí výsledky hospodaření (např. vstup nového investora, nové služby, orientace na nový segment trhu, zlepšení řízení rizik, racionalizace činností uvnitř účetní jednotky apod.), zda jsou její akcie registrovány na burzách a na kterých, a jaká je jejich aktuální tržní cena, celkové organizační schéma s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců. Dále účetní jednotka zveřejní strukturu svých statutárních orgánů a o každém členu představenstva a dozorčí rady informace - jméno a příjmení včetně titulů, funkce, datum, od kdy příslušnou funkci vykonává, dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností.
(4) Účetní jednotka, která je bankou, obchodníkem s cennými papíry, případně družstevní záložnou, ve výroční zprávě také zveřejňuje kvalitativní informace o podřízených závazcích, které jsou součástí kapitálů (např. informace o typech závazků, úrokových mírách) a faktorech, které mají vliv na jejich kapitálovou přiměřenost účetní jednotky (např. změny ve struktuře kapitálu a rizikově vážených aktiv, které mohou ovlivnit základní poměrové ukazatele, např. poměr tier 2 k tier 1, tier 1 k celkovému kapitálu). Dále ve výroční zprávě zveřejňuje minimálně tyto kvantitativní ukazatele:
- kapitálovou přiměřenost,
- velikost Tier 1,
- velikost Tier 2 a Tier 3,
- souhrn odčitatelných položek od Tier 1 a Tier 2, resp. od součtu Tier 1 a Tier 2,
- celkovou výši kapitálu,
- jednotlivé kapitálové požadavky podle zvláštních předpisů,
- rentabilitu průměrných aktiv (ROAA),
- rentabilitu průměrného vlastního kapitálu (ROAE),
- aktiva na jednoho zaměstnance,
- správní náklady na jednoho zaměstnance,
- čistý zisku na jednoho zaměstnance.
(5) Účetní jednotka je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy. Účetní jednotka zveřejní oznámením o vydání výroční zprávy místo, kde lze získat kopii celé nebo části této zprávy. Účetní jednotky (ovládající osoby), které sestavují konsolidovanou účetní závěrku, mohou do konsolidované výroční zprávy zahrnout informace o vlastní činnosti a údaje vlastní účetní závěrky v rozsahu, který je předepsán tímto opatřením.
Příloha 2
Ministerstvo financí
České republiky             Obchodní firma
schváleno č.j.282/73 391/2001      ........................
ze dne 7. prosince 2001         sídlo:
                     identifikační číslo:
                     předmět podnikání:
                     okamžik sestavení účetní
                     závěrky:
                     kód banky:
ROZVAHA

             k..........200.

AKTIVA
1.   Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank,
2.   Státní bezkupónové  dluhopisy a ostatní  cenné papíry
    přijímané centrální bankou k refinancování
    a) státní cenné papíry
    b) ostatní
3.   Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami
    a) splatné na požádání
    b) ostatní pohledávky
4.   Pohledávky za klienty, členy družstevních záložen
    a) splatné na požádání
    b) ostatní pohledávky
5.   Dluhové cenné papíry
    a) vládních institucí
    b) ostatních subjektů
6.   Akcie, podílové listy a ostatní podíly
7.   Účasti s podstatným vlivem
    a) v bankách
    b) v ostatních subjektech
8.   Účasti s rozhodujícím vlivem
    a) v bankách
    b) v ostatních subjektech
9.   Nehmotný majetek
v tom: a) zřizovací výdaje
    b) goodwill
    c) ostatní
10.  Hmotný majetek
    a) pozemky a budovy pro provozní činnost
    b) ostatní
11.  Ostatní aktiva
12.  Pohledávky za akcionáři a společníky
13.  Náklady a příjmy příštích období

Aktiva celkem

PASIVA
1.   Závazky vůči bankách, družstevním záložnám
    a) splatné na požádání
    b) ostatní závazky
2.   Závazky vůči klientům, členům družstevních záložen
    a) splatné na požádání
     v tom: úsporné
    b) ostatní závazky
     v tom: ba) úsporné se splatností
         bb) úsporné s výpovědní     lhůtou
         bc) termínové se splatností
         bd) termínové s výpovědní lhůtou
3.   Závazky z dluhových cenných papírů
    a) emitované dluhové cenné papíry
    b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
4.   Ostatní pasiva
5.   Výnosy a výdaje příštích období
6.   Rezervy
    a) na důchody a podobné závazky
    b) na daně
    c) ostatní
7.   Podřízené závazky
8.   Základní kapitál
    v tom: splacený základní kapitál
9.   Vlastní akcie
10.  Emisní ážio
11.  Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
    a) povinné rezervní fondy (§ 67, odst. 1a 2, § 217 obch.
     zák. resp. § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb.,
     o úvěrních  a  spořitelních  družstvech,  ve  znění
     pozdějších předpisů)
    b) rezervní fondy k vlastním akciím (§ 161d, § 161f)
    c) ostatní rezervní fondy
    d) ostatní fondy ze zisku
     v tom: Rizikový fond (§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č.
     87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
12.  Rezervní fond na nové ocenění
13.  Kapitálové fondy
14.  Oceňovací rozdíly
    a) z majetku a závazků
    b) ze zajišťovacích derivátů
    c) z přepočtu účastí
15.  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích
    období
16.  Zisk nebo ztráta za účetní období

Pasiva celkem

PODROZVAHA

Podrozvahová aktiva
1.   Poskytnuté přísliby a záruky
    a) přísliby
    b) záruky a ručení
    c) záruky ze směnek
    d) záruky z akreditivů
2.   Poskytnuté zástavy
    a) nemovité zástavy
    b) peněžní zástavy
    c) cenné papíry
    d) ostatní
3.   Pohledávky ze spotových operací
    a) s úrokovými nástroji
    b) s měnovými nástroji
    c) s akciovými nástroji
    d) s komoditními nástroji
4.   Pohledávky z pevných termínových operací
    a) s úrokovými nástroji
    b) s měnovými nástroji
    c) s akciovými nástroji
    d) s komoditními nástroji
    e) s úvěrovými nástroji
5.   Pohledávky z opcí
    a) na úrokové nástroje
    b) na měnové nástroje
    c) na akciové nástroje
    d) na komoditní nástroje
    e) na úvěrové nástroje
6.   Odepsané pohledávky
7.   Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
    z toho: cenné papíry
8.   Hodnoty předané k obhospodařování
    z toho: cenné papíry

Podrozvahová pasiva
1.   Přijaté přísliby a záruky
    a) přísliby
    b) záruky a ručení
    c) záruky ze směnek
    d) záruky z akreditivů
2.   Přijaté zástavy
    a) nemovité zástavy
    b) peněžité zástavy
    c) cenné papíry
    d) ostatní závazky
    e) kolaterály-cenné papíry
3.   Závazky ze spotových operací
    a) s úrokovými nástroji
    b) s měnovými nástroji
    c) s akciovými nástroji
    d) s komoditními nástroji
4.   Závazky z pevných termínových operací
    a) s úrokovými nástroji
    b) s měnovými nástroji
    c) s akciovými nástroji
    d) s komoditními nástroji
    e) s úvěrovými nástroji
5.   Závazky z opcí
    a) na úrokové nástroje
    b) na měnové nástroje
    c) na akciové nástroje
    d) na komoditní nástroje
    e) na úvěrové nástroje
6.   Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
    z toho: cenné papíry
7.   Hodnoty převzaté k obhospodařování
    z toho: cenné papíry
Zvláštní ustanovení k některým položkám rozvahy
I. Aktiva:
1. položku 1-Pokladní hotovost, vklady u emisních bank-vykazují všechny účetní jednotky. Pokladní hotovost zahrnuje bankovky a mince české a cizí měny v pokladně. Vklady u centrálních bank zahrnují pouze zůstatky účtů u ČNB, u centrálních bank země nebo zemí, ve kterých má banka sídlo nebo je pobočka banky registrována, které mohou čerpat na požádání nebo do 24 hodin po oznámení; ostatní pohledávky k těmto institucím musí být vykázány v položce 3 aktiv (pohledávky za bankami). Částka vykázané ve sloupci 1 se rovná částce ve sloupci 3.
2. položku 2-Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané emisní bankou k refinancování vykazují pouze účetní jednotky, které jsou bankou. V písm. a) se vykazují dluhopisy vydané státem nebo obdobnými orgány, které přijímá emisní banka k refinancování.
Dluhopisy, které nesplňují podmínku refinancování emisní bankou, se vykazují v podpoložce 5a) aktiv (Dluhové cenné papíry); v písm. b) této položky se vykazují ostatní bezkuponové dluhopisy, které přijímá emisní banka k refinancování. Ostatní bezkuponové dluhopisy se vykazují v položce 5b) aktiv. Částka vykázaná ve sloupci 1 se rovná částce vykázané ve sloupci 3.
3. položku 3-Pohledávky za bankami, družstevními záložnami - vykazují všechny účetní jednotky.
a) u účetní jednotky, která je bankou, Českou konsolidační agenturou nebo družstevní záložnou, tato položka obsahuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky včetně naběhlých úroků (např. běžné účty a termínové vklady u centrálních bank a u jiných bank, poskytnuté úvěry centrální bance a jiným bankám, ostatní pohledávky za jinými tuzemskými a zahraničními bankami, které vyplývají z mezibankovních operací, klasifikované úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými bankami, opravné položky ke klasifikovaným úvěrům, cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování). Nevykazují se zde pohledávky za bankami, které vyplývají z dluhových cenných papírů jiných než pořízených v primárních emisích, které nejsou určeny k obchodování, které musí být vykázány v položce 5a) aktiv. Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 mínus částky sloupce 2);
b) z účetní jednotky, která není bankou, tato položka obsahuje zůstatky běžných účtů u bank, družstevních záložen, termínové vklady a ostatní pohledávky za bankami, družstevními záložnami, např. poskytnuté úvěry bankám z repo obchodů.
4. položku 4-Pohledávky za klienty, členy družstevních záložen - vykazují všechny účetní jednotky.
a) u účetní jednotky, která je bankou, Českou konsolidační agenturou nebo družstevní záložnou, tato položka obsahuje pohledávky z úvěrů (standardních a klasifikovaných) za tuzemskými a zahraničními klienty (subjekty), kteří nejsou bankou nebo družstevní záložnou, členy družstevních záložen: položka obsahuje i debetní zůstatek běžného účtu, faktoringové pohledávky, půjčky, v případě, že se jedná o pohledávky za jinými subjekty než bankami, pohledávky vzniklé z finančního pronájmu: položka obsahuje i pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky za organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky, státními a veřejnými fondy, opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a úvěrům poskytnutým organizačním složkám státu, územním samosprávným celkům, státním a veřejným fondům. Položka také obsahuje naběhlé úroky z pohledávek. V této položce se nevykazují ostatní neidentifikované pohledávky za klienty, za členy družstevních záložen, které se vykazují v položce 11, nesplacené členské podíly družstevních záložen, které se vykazují v položce 12, dluhové cenné papíry, které se vykazují v položce 5b) aktiv;
b) u účetní jednotky, která není bankou, se tato položka nazve Pohledávky za nebankovními subjekty, a obsahuje poskytnuté úvěry nebankovním subjektům včetně repo obchodů, ostatní pohledávky vyplývající z nezaplacených splatných dluhových cenných papírů. Položka obsahuje naběhlé úroky z pohledávek. Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 mínus částky sloupce 2);
5. položku 5-Dluhové cenné papíry - vykazují všechny účetní jednotky, tato položka obsahuje cenné papíry s pevným výnosem (tj. cenné papíry s pevnou úrokovou mírou a cenné papíry s proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím). Položka 5 obsahuje dluhopisy emitované vládními institucemi a ostatní cenné papíry s pevně stanoveným výnosem určené jak k obchodování, tak prodeji i držené do splatnosti, cenné papíry poskytnuté jako kolaterál v repo obchodech a půjčené cenné papíry. Položka 5 neobsahuje cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování, které jsou vykazovány v položkách 3 a 4. Položka obsahuje cenné papíry zajištěné aktivy. Položka neobsahuje dluhové cenné papíry, které jsou vykázány v položce 2 aktiv a vlastní dluhové cenné papíry, které se vykazují v položce 3 pasiv. Položka obsahuje opravnou položku k cenným papírům drženým do splatnosti. Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 mínus částky sloupce 2);
6. položku 6-Akcie, podílové listy a ostatní podíly - vykazují všechny účetní jednotky - tato položka obsahuje akcie (zatímní listy), podíly v jiných než akciových společnostech, které nemají charakter účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, a podílové listy a jsou určeny k obchodování nebo k prodeji. Vlastní akcie a zatímní listy se vykazují v položce 9 pasiv. Položka obsahuje cenné papíry poskytnuté v repo obchodech a půjčené cenné papíry. Položka obsahuje opravnou položku k ostatním podílům Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 mínus částky sloupce 2);
7. položku 7-Účasti s podstatným vlivem - vykazují účetní jednotky, které mají přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v jiné společnosti, v členění na podstatný vliv uplatňovaný v bankách a ostatních společnostech, pokud v nich nevykonávají rozhodující vliv. Účetní jednotka zde také vykazuje účasti, v nichž vykonává rozhodující vliv pouze jako jedna z osob jednajících ve shodě (společné podniky). Podstatný vliv se projevuje zejména zástupcem ve statutárním orgánu přidružené společnosti, nebo účastí při tvorbě politiky přidružené společnosti, nebo významnými operacemi mezi přidruženou společností a účetní jednotkou, která v ní uplatňuje podstatný vliv, nebo výměnou řídících pracovníků mezi přidruženou společností a účetní jednotkou, která v ní uplatňuje podstatný vliv, nebo přístupem k podstatným technickým informacím přidružené společnosti. Tato položka obsahuje opravnou položku, pokud není účast oceněna ekvivalencí. Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 minus částky sloupce 2).
8. položku 8-Účasti s rozhodujícím vlivem - vykazují účetní jednotky, které mají dceřiné společnosti a mají schopnost řídit finanční a provozní politiku jiné společnosti, a tak dosahovat prospěchu z jejich aktivit. Rozhodující vliv účetní jednotka vykonává vždy, když je většinovým společníkem, nebo disponuje většinou hlasovacích práv, nebo může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu společnosti, jejímž je společníkem. Tato položka obsahuje opravnou položku, pokud není účast oceněna ekvivalencí.
9. položku 9-Nehmotný majetek - vykazují všechny účetní jednotky, tato položka obsahuje majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok v jednotlivém případě, a rozumí se jím zřizovací výdaje, goodwill, software, ostatní nehmotný majetek (např. výsledky vývojové činnosti, autorská práva, licenční smlouvy, obchodní známky, pokud nejsou vytvořeny vlastní činností apod.), pořízení nehmotného majetku, oprávky a opravné položky. Samostatně se v této položce jako podpoložky vykazují zřizovací výdaje a goodwill. Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o oprávky a opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 minus částky sloupce 2).
10. položku 10-Hmotný majetek - vykazují všechny účetní jednotky v členění na pozemky a budovy, které účetní jednotka používá pro vlastní provozní činnost, a ostatní. Podpoložka "ostatní" obsahuje ostatní provozní majetek (např. zařízení, počítače bez softwaru (pokud nebyl součástí pořízení počítače), a neprovozní majetek odpisovaný i neodpisovaný. Položka obsahuje pořízení hmotného majetku a poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku, hmotný majetek používaný na základě finančního pronájmu, oprávky a opravné položky. Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o oprávky a opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 minus částky sloupce 2).
11. položku 11-Ostatní aktiva - vykazují všechny účetní jednotky - tato položka obsahuje zejména ostatní pohledávky ke třetím osobám, deriváty s kladnou reálnou hodnotou, marže burzovních derivátů, odloženou daňovou pohledávku, ostatní pokladní hodnoty, zlato, jiné drahé kovy, pohledávky z obchodování s cennými papíry (účtová skupina 37), zásoby, zúčtování se státním rozpočtem, poskytnuté provozní zálohy, ostatní neidentifikované pohledávky za klienty, členy družstevních záložen, dohadné účty aktivní apod. Tato položka neobsahuje účty časového rozlišení, které se vykazují v položce 13. Položka obsahuje opravnou položku, která se vztahuje k pohledávkám ke třetím osobám a poskytnutým provozním zálohám. Částka vykázána ve sloupci 1 není snížena o opravné položky, které se vykazují ve sloupci 2 a ve sloupci 3 se vykazují čisté částky (částky sloupce 1 minus částky sloupce 2).
12. položku 12-Pohledávky za akcionáři a společníky - vykazují účetní jednotky, které jsou kapitálovou společností a družstevní záložnou. Tato položka obsahuje nezaplacenou část upsaného a splatného základního kapitálu, popř. emisního ážia, nesplacené členské podíly členů družstevních záložen a nesplacený podíl členů družstevní záložny z titulu uhrazovací povinnosti člena. Částka vykázaná ve sloupci 1 se rovná částce vykázané ve sloupci 3.
13. položku 13-Náklady a příjmy příštích období - vykazují všechny jednotky - tato položka obsahuje zůstatky příslušných účtů.
II. Pasiva:
1. položku 1-Závazky vůči bankám, družstevním záložnám - vykazují všechny účetní jednotky,
a) u účetní jednotky, která je bankou nebo družstevní záložnou tato položka obsahuje přijaté úvěry od emisních bank, závazky z repo obchodů, přijaté úvěry od jiných bank nebo družstevních záložen, termínové vklady a běžné účty jiných bank nebo družstevních záložen. Neobsahuje závazky vyplývající z cenných papírů, které se vykazují v položce 3 pasiv,
b) u účetních jednotek, které nejsou bankou, tato položka obsahuje přijaté úvěry od bank.
Částka se vykazuje ve sloupci 6.
2. položku 2-Závazky vůči klientům, členům družstevních záložen-vykazují všechny účetní jednotky.
a) u účetní jednotky, která je bankou, Českou konsolidační agenturou a družstevní záložnou, tato položka obsahuje zůstatky běžných účtů klientů nebo členů družstevních záložen, úsporné vklady klientů nebo družstevních záložen splatné na požádání, termínové vklady s výpovědní lhůtou nebo se splatností, úsporné vklady s výpovědní lhůtou nebo se splatností, vkladové certifikáty a vkladní listy, přijaté úvěry od klientů (subjektů) jiných než jsou banky nebo družstevní záložny, organizačních složek státu, územních samosprávných celků, veřejných fondů, státních fondů, účelově vázané vklady, vklady veřejných fondů, vklady organizačních složek státu, vklady územních samosprávných celků. Tato položka neobsahuje ostatní neidentifikované závazky vůči klientům nebo členům družstevních záložen, které jsou vykázány v položce 4 a závazky z cenných papírů, které jsou vykázány v položce 3.
b) u účetní jednotky, která není bankou, se tato položka nazve Závazky vůči nebankovním subjektům a obsahuje přijaté úvěry od nebankovních subjektů včetně repo obchodů. Nevykazují se zde závazky z krátkých prodejů cenných papírů, které se vykazují buď v položce 3, nebo položce 4.
Částka se vykazuje ve sloupci 6.
3. položku 3-Závazky z dluhových cenných papírů - vykazují všechny účetní jednotky. Tato položka obsahuje emitované krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry - kuponové a bezkuponové dluhopisy, hypoteční zástavní listy a směnky, závazky z emitovaných cenných papírů (např. úroky, prémie ze slosovaných dluhopisů, apod.) a dále závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů. Nevykazují se zde závazky z krátkých prodejů akcií a podílových listů, které se vykazují v položce 4. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
4. položku 4-Ostatní pasiva - vykazují všechny účetní jednotky. Tato položka obsahuje zejména závazky vůči třetím osobám (přijaté zálohy od klientů na nákup cenných papírů, přijaté příspěvky účastníků penzijního připojištění) a ostatní závazky, pokud nejsou obsaženy v jiných položkách, deriváty se zápornou reálnou hodnotou (pasivní zůstatky účtů z pevných termínových operací a opcí, odložený daňový závazek, závazky z obchodování s cennými papíry (účtová skupiny 37), závazky z hodnot k inkasu, ostatní neidentifikované závazky vůči klientům, dohadné položky pasivní a ostatní zůstatky účtů, které nejsou obsaženy v jiných položkách. Investiční společnosti v této položce vykazují také neproplacené podílové listy podílových fondů při zpětném odkupu. Do této položky se nezahrnují účty časového rozlišení, které jsou vykázány v položce 5 pasiv. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
5. položku 5-Výnosy a výdaje příštích období - vykazují všechny účetní jednotky, tato položka obsahuje zůstatky příslušných účtů. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
6. položku 6-Rezervy - vykazují všechny účetní jednotky - tato položka obsahuje rezervy vytvořené účetní jednotkou v členění na rezervy na důchody a podobné závazky, na daně, ostatní v souladu s článkem VIII Obecných ustanovení účtové osnovy a postupů účtování pro finanční instituce. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
7. položku 7-Podřízené závazky - vykazují účetní jednotky, kterým podřízené závazky vznikly. Tato položka obsahuje přijaté úvěry a vklady a emitované cenné papíry, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo vyrovnání dlužníka budou splaceny až po plném uspokojení všech ostatních pohledávek ostatních věřitelů, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
8. položku 8-Základní kapitál - vykazují účetní jednotky, které jsou kapitálovou společností nebo družstvem. Tato položka obsahuje upsaný základní kapitál nebo základní kapitál družstevní záložny zapsaný do obchodního rejstříku. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
9. položku 9-Vlastní akcie - vykazují účetní jednotky, které jsou akciovou společností. Tato položka obsahuje vlastní akcie a zatímní listy bez zřetele na účel nabytí. Částka se vykazuje ve sloupci 6 se znaménkem minus.
10. položku 10-Emisní ážio - vykazují účetní jednotky, které jsou akciovou společností a prodaly akcie nebo zatímní listy s emisním ážiem při emisi akcií nebo zatímních listů, tato položka obsahuje zůstatek účtu. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
11. položku 11-Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - vykazují všechny účetní jednotky, tato položka obsahuje zůstatky příslušných účtů. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
12. položku 12-Rezervní fond na nové ocenění - vykazují všechny účetní jednotky, tato položka obsahuje změny ocenění majetku na základě rozhodnutí státních orgánů (generální přecenění). Částka se vykazuje ve sloupci 6.
13. položku 13-Kapitálové fondy - vykazují všechny účetní jednotky. Jde o fondy, které jsou tvořeny z jiného zdroje než účetního zisku (např. bezplatným nabytím majetku, vydáváním podílových listů, dotacemi). Nevykazuje se zde ážiový fond, který se vykazuje v položce 10. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
14. položku 14-Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období - vykazují všechny účetní jednotky, tato položka obsahuje zůstatek příslušného účtu. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
15. položku 15-Zisk nebo ztráta za účetní období - vykazují všechny účetní jednotky, tato položka obsahuje zůstatek příslušného účtu. Částka se vykazuje ve sloupci 6.
III. Podrozvaha
Položky za běžné účetní období se vykazují ve sloupci 9 a za dvě bezprostředně předcházející účetní období se vykazují ve sloupcích 10 a 11.
1. položka 1 aktiv - Poskytnuté přísliby a záruky - obsahuje všechny budoucí možné závazky k plnění, které účetní jednotce vyplývají:
a) z poskytnutých příslibů úvěrů a půjček,
b) z poskytnutých záruk a ručení včetně poskytnutých příslibů k zárukám,
c) z poskytnutých přijetí směnek (akcepty směnek), z převedených směnek (indosamenty směnek), z poskytnutých směnečných rukojemství (avaly směnek),
d) z otevření nebo potvrzení akreditivů.
2. položka 2 aktiv - Poskytnuté zástavy - obsahuje poskytnuté nemovité zástavy, poskytnuté peněžní zástavy, poskytnuté zástavy ve formě cenných papírů, popř. jiné formy poskytnutých zástav.
3. Položky 3 až 5 aktiv obsahují pohledávky ze spotových operací, pevných termínových operací a opcí, a to podle jednotlivých druhů podkladových nástrojů.
4. Položka 6 aktiv - Odepsané pohledávky - obsahuje odepsané pohledávky, které jsou předmětem dalšího sledování, upomínání a vymáhání.
5. Položka 7 aktiv - Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení - obsahuje finanční nástroje, které účetní jednotka předala do úschovy, do správy, k uložení jiným subjektům. Cenné papíry předané do úschovy, do správy, k uložení, se oceňují jmenovitou hodnotou.
6. Položka 8 aktiv - Hodnoty předané k obhospodařování - obsahuje finanční nástroje, které účetní jednotka předala k obhospodařování jiným subjektům. Cenné papíry předané k obhospodařování se oceňují reálnou hodnotou.
7. Položka 1 pasiv - Přijaté přísliby a záruky - obsahuje všechny budoucí možná plnění ve prospěch účetní jednotky, které vyplývají:
a) z přijatých příslibů a úvěrů a půjček,
b) z přijatých záruk a ručení včetně poskytnutých příslibů k zárukám,
c) z přijatých záruk ze směnek,
d) z přijatých záruk z otevřených nebo potvrzených akreditivů.
8. Položka 2 pasiv - Přijaté zástavy - obsahuje přijaté nemovité zástavy, přijaté peněžní zástavy, poskytnuté zástavy ve formě cenných papírů, popř. jiné formy přijatých zástav. Položka obsahuje také půjčené cenné papíry a cenné papíry přijaté jako kolaterály v repo obchodech s výjimkou těch, které jsou předmětem krátkého prodeje (jsou součástí rozvahových pasiv).
9. Položky 3,4 a 5 pasiv obsahují závazky ze spotových operací, pevných termínových operací a opcí, a to podle jednotlivých druhů podkladových nástrojů.
10. Položka 6 pasiv - Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení - obsahuje finanční nástroje, které účetní jednotka převzala od jiných subjektů do úschovy, do správy, k uložení. Cenné papíry převzaté do úschovy, do správy, k uložení, se oceňují jmenovitou hodnotou.
11. Položka 7 pasiv - Hodnoty převzaté k obhospodařování - obsahuje finanční nástroje, které účetní jednotka převzala od jiných subjektů k obhospodařování. Cenné papíry převzaté k obhospodařování se oceňují reálnou hodnotou.
Příloha 3
Ministerstvo financí
České republiky             Obchodní firma
schváleno č.j.282/73 391/2001      ........................
ze dne 7. prosince 2001         sídlo:
                     identifikační číslo:
                     předmět podnikání:
                     okamžik sestavení účetní
                     závěrky:
                     kód banky:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

            za rok ...........

1.   Výnosy z úroků a podobné výnosy
    v tom: úroky z dluhových cenných papírů
2.   Náklady na úroky a podobné náklady
    v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů
3.   Výnosy z akcií a podílů
    v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
        b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
        c) výnosy z ostatních akcií a podílů
4.   Výnosy z poplatků a provizí
5.   Náklady na poplatky a provizí
6.   Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
7.   Ostatní provozní výnosy
8.   Ostatní provozní náklady
9.   Správní náklady
    z toho:
    a) náklady na zaměstnance
     aa) mzdy a platy
     ab) sociální a zdravotní pojištění
    b) ostatní správní náklady
10.  Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému
    majetku
    a) použití rezerv k hmotnému majetku
    b) použití opravných položek k hmotnému majetku
    c) použití opravných položek k nehmotnému majetku
11.  Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a
    nehmotnému majetku
    a) odpisy hmotného majetku
    b) tvorba rezerv k hmotnému majetku
    c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku
    d) odpisy nehmotného majetku
    e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku
12.  Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám,
    výnosy z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných
    pohledávek.
    a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám
    b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze
     záruk
    c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných
     pohledávek
13.  Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a
    zárukám
    a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze
     záruk
    b) tvorba rezerv na záruky
    c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk, ztráty
     z postoupení pohledávek
14.  Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a
    podstatným vlivem
15.  Tvorba opravných položek k  účastem s rozhodujícím a
    podstatným vlivem
16.  Použití ostatních rezerv
17.  Tvorba ostatních rezerv
18.  Použití ostatních opravných položek
19.  Tvorba ostatních opravných položek
20.  Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před
    zdaněním
    21.  Mimořádné výnosy
22.  Mimořádné náklady
23.  Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před
    zdaněním
24.  Daň z příjmů
25.  Podíl na ziscích  (ztrátách) dceřiných a přidružených
    společností
26.  Zisk nebo ztráty za účetní období po zdanění
Zvláštní ustanovení (vysvětlivky) k některým položkám výkazu zisku a ztráty
1. položky 1 a 2 - obsahují všechny výnosy a náklady, které souvisejí
a) u účetních jednotek, které jsou bankou, s úroky z poskytnutých vkladů a úvěrů emisním a jiným bankám, s úroky z přijatých vkladů a úvěrů od emisních a jiných bank, s úroky z úvěrů poskytnutých klientům a přijatých od klientů, s úroky z repo obchodů, úroky z držených cenných papírů, tj. výnosy z úroků z aktiv vykázaných v položkách 1 a 5 aktiv rozvahy a náklady na úroky z pasiv vykázaných v položkách 1,2,3 a 6 rozvahy; vykazují se zde i výnosy a náklady z poplatků a provizí, které mají povahu úroků a jsou vypočítávány ve vztahu k částkám pohledávek nebo závazků:
b) u účetních jednotek, které nejsou bankou, úroky z vkladů, běžných účtů, repo obchodů a držených cenných papírů tj. výnosy z aktiv vykázaných v položkách 3 a 5 rozvahy, náklady na úroky z přijatých úvěrů včetně repo obchodů, tj. náklady na pasiva vykázaná v položce 1 pasiv rozvahy.
2. položka 3 - obsahuje všechny dividendy z akcií a obdobné výnosy z podílů, z účastí s podstatným vlivem a rozhodujícím vlivem neoceňovaných ekvivalencí.
3. položky 4 a 5 - obsahují výnosy z provizí a poplatků, které souvisejí se službami třetím stranám, zejména operace spojené s vedením účtů a prováděním platebního styku, provize za záruky, správu úvěrů ve prospěch jiných věřitelů a operace s cennými papíry ve prospěch třetích stran, provize a jiné výnosy, náklady, které souvisejí s péči o bezpečnost a správu cenných papírů, úschovami, uložením obhospodařováním finančních nástrojů, náklady na poplatky a provize související s prodejem nebo jiným úbytkem cenných papírů, poplatky a provize za převody cizích měn a za prodej a nákup mincovních a drahých kovů ve prospěch třetích stran, provize za zprostředkovatelskou činnost apod.
4. položka 6 - obsahuje čistý zisk nebo čistou ztrátu z operací s cennými papíry, které jsou určeny k obchodování nebo prodeji (položky 2,5 a 6 aktiv), změny reálných hodnot cenných papírů k obchodování nebo prodeji (u investičních, podílových a penzijních fondů při úbytku cenných papírů), zisk nebo ztrátu z prodeje ostatních podílů spolu s opravnými položkami vytvořenými k těmto ostatním podílům, čistý zisk nebo čistou ztrátu z cenných papírů držených do splatnosti spolu s opravnými položkami vytvořenými k těmto cenným papírům, zisk nebo ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními nástroji k obchodování včetně drahých kovů, zisky nebo ztráty z pevných termínových operací a opcí (u investičních, podílových a penzijních fondů při vypořádání pevných termínových operací a opcí).
5. položka 7 a 8 - obsahují ostatní provozní výnosy a náklady, např. výnosy a náklady účtované v účtové skupině 76 a účtové skupině 66 kromě nákladů na odpis a ztrát z postoupení pohledávek, které se vykazují v položce 13 a kromě zisků z postoupení pohledávek a výnosů z dříve odepsaných pohledávek, které se vykazují v položce 12.
6. položka 9 - obsahuje náklady účtované v účtové skupině 63 v členění na příslušné podpoložky. Nevykazují se zde náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku, které se vykazují v položce 11.
7. položka 14 - obsahují tvorbu a použití opravných položek k cenným papírům pořízených z primární emise neurčených k obchodování.
8. položka 20 - obsahuje podíl účetní jednotky na zisku či ztrátě dceřiných a přidružených společností v případě, že účetní jednotka oceňuje účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem ekvivalencí.
Příloha 4
Příloha (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
musí minimálně obsahovat:
1. Informace o:
a) uplatněných účetních metodách,
b) použitých finančních nástrojích,
c) účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem,
d) oborech činnosti a zeměpisných oblastech, ve kterých provozují svou činnost,
e) významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu,
f) vztazích se spřízněnými stranami,
g) událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a podpisem účetní závěrky statutárním orgánem účetní jednotky,
h) v případě oprav zásadních chyb minulých let vliv těchto změn na vlastní kapitál k rozvahovému dni,
i) další informace o výsledku hospodaření a finanční situaci účetní jednotky, které jsou významné pro uživatele účetní závěrky.
2. V části o uplatněných účetních metodách účetní jednotka uvede zejména informace o:
a) použitých nových účetních metodách (oproti předchozímu období), důvodech jejich uplatnění a vlivu na hospodářský výsledek a vlastní kapitál účetní jednotky,
b) způsobech oceňování majetku a závazků, metodách použitých při stanovování reálných hodnot majetku a závazků, cizích měnách a kurzech použitých pro přepočet cizích měn na Kč,
c) okamžiku uskutečnění účetního případu, tzn. o zachycování aktiv a pasiv v rozvaze v okamžiku sjednání obchodu nebo v okamžiku vypořádání obchodu (použití okamžiku sjednání/okamžiku vypořádání),
d) postupech odpisování hmotného a nehmotného majetku,
e) postupech účtování obchodů s cennými papíry, derivátů, devizových obchodů včetně způsobu účtování kurzových rozdílů, repo obchodů, finančního pronájmu, sekuritizovaných aktiv a dalších nástrojů používaných k realokaci úvěrového rizika, penzijních plánů a odložené daně,
f) postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených aktiv (včetně úroků), prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran,
g) metodách a postupech identifikace klasifikovaných, resp. ohrožených aktiv, zejména pohledávek,
h) způsobech odpisování aktiv, zejména pohledávek,
i) zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv (včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití),
j) vlivu použitého zajištění na oceňování aktiv, zejména pohledávek.
3. V části o použitých finančních nástrojích účetní jednotka minimálně uvede:
a) kvalitativní informace o:
- způsobech používání úvěrového hodnocení dlužníka (včetně vysvětlení obsahu jednotlivých hodnotících stupňů, definice pohledávky po splatnosti, klasifikované a ztrátové pohledávky), resp. způsobu kategorizace pohledávek a kritérií pro zařazení pohledávek do jednotlivých kategorií,
- charakteristice pohledávek, které nejsou předmětem kategorizace,
- způsobu tvorby opravných položek k pohledávkám,
- strategii a postupech zajištění uznávaného pro účely tvorby opravných položek: sledování hodnoty zajištění v průběhu času,
- kvalitě současného úvěrového portfolia včetně uvedení používaných typů zajištění,
- zda účetní jednotka používá při kategorizaci pohledávek hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami (popř. účetní jednotka uvede název používaných hodnotících agentur),
- interním hodnocení, pokud jej účetní jednotka používá (popř. vztahu mezi interním a externím hodnocením),
- modelech měření úvěrového rizika portfolia, pokud je účetní jednotka používá,
- zásadách a postupech, jimiž se řídí vymáhání pohledávek za dlužníky,
- závěrech týkajících se složení úvěrového portfolia, které učinila účetní jednotka na základě dosavadních zkušeností z neplnění závazků dlužníků,
- charakteristice významných koncentrací úvěrového rizika s uvedením postupů a metod používaných pro zjištění koncentrace úvěrového rizika a vysvětlením pojmu "významná koncentrace"),
- charakteristice použitých nových nebo inovovaných nástrojů realokace úvěrového rizika (např. úvěrové deriváty, sekuritizace), důvod využívání těchto nástrojů účetní jednotkou, role účetní jednotky v těchto transakcích (původce, obsluhovatel, úvěrový posilovatel apod.),
- charakteristice smluvních závazků z rekurzních dohod (včetně uvedení případných očekávaných ztrát z těchto dohod).
b) kvantitativní informace:
- členění aktiv podle hlavních kategorií partnerů,
- členění aktiv podle jednotlivých hlavních odvětví (sektorů),
- členění aktiv podle hlavních zeměpisných oblastí,
- členění aktiv podle doby zbytkové splatnosti (do 3 měsíců, od 3 měsíců do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let),
- výši pohledávek podle kategorií (standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové), - uvádí pouze banky
- výši pohledávek, které byly během účetního období restrukturalizovány,
- výši opravných položek k aktivům,
- výši sekuritizovaných aktiv podle druhů.
u tržního rizika:
a) kvalitativní informace o:
- charakteristice operací spojených s tržním rizikem,
- účelu použití derivátů (použití pro obchodování, popř. spekulace, zajišťování),
- používání inovovaných nebo komplexních nástrojů,
- způsobu sjednávání derivátů (převážně na OTC trhu nebo na burze),
- metodách používaných k měření, sledování a řízení tržního rizika, typech modelů, hlavních předpokladech a parametrech modelů (doba držení, hladina spolehlivosti): zásadách a postupech validace interních modelů,
- používání stresového testování (o zásadách a postupech stresového testování): frekvenci stresového testování,
- metodách používaných k zajištění se proti vlivu změn tržních úrokových měr,
- úrokové citlivosti aktiv, pasiv a podrozvahových položek na změny úrokových měr,
- metodách měření úrokové rizika (např. denní VAR) a další související informace (např. o použití intervalu spolehlivosti).
b) kvantitativní informace:
- jmenovité a reálné hodnoty derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování a za účelem obchodování, resp. spekulace, a dále v členění podle různých typů derivátů (forwardy, futures, opce, swapy) a v rozdělení na burzovní a OTC,
- zbytkovou splatnost derivátů v členění na deriváty sjednané za účelem zajišťování a za účelem obchodování, resp. spekulace
- přehled aktiv a závazků podle položek rozvahy uspořádaných do skupin podle data smluvní změny úrokové míry nebo data splatnosti (co nastane dříve), a to v členění do 3 měsíců, od 3 měsíců do 1 roku, od 1 do 5 let, nad 5 let, za předpokladu, že tržní riziko není měřeno metodou VAR,
- přehled aktiv a závazků podle položek rozvahy uspořádaných do skupin podle rozhodujících měn, za předpokladu, že tržní riziko není měřeno metodou VAR,
- hodnotu VAR k rozvahovému dni a průměrnou hodnotu denní VAR, je-li tržní riziko měřeno metodou VAR.
U ostatních druhů a kategorií rizik účetní jednotka stručně uvede metody identifikace likvidního, operačního, právního rizika a příp. dalších rizik, jímž je vystavena a charakterizuje metody měření, sledování a řízení těchto rizik.
4. V části o účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem uvede účetní jednotka zejména firmu, sídlo, právní formu, předmět podnikání resp. činnosti, výši základního kapitálu zapsanou v obchodním rejstříku nebo obdobném registru v zahraničí, a souhrnnou výši ostatních složek vlastního kapitálu, a zda ve firmě vykonává
a) fakticky nebo právně přímo nebo nepřímo rozhodující vliv (kontrolu) na řízení nebo provozování podniku, tj. ovládané osoby, resp. dceřiné společnosti, nebo
b) podstatný vliv (přidružené společnosti). Účetní jednotka u každé dceřiné nebo přidružené společnosti uvede:
- přímý nebo nepřímý podíl na vlastním kapitálu dceřiné nebo přidružené společnosti v procentech,
- přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech v procentech,
- popř. jiný důvod pro vykonávání rozhodujícího nebo podstatného vlivu,
- počet, jmenovitou hodnotu a cenu pořízení upsaných akcií nebo podílů na základním kapitálu účetní jednotky, ve které uplatňuje vykazující účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv, v účetním období a změny v průběhu účetního období:
- účetní jednotka, která má účast nižší než 50% na základním kapitálu, nemusí zveřejňovat údaje rozvahy, nemusí uvádět údaje o základním kapitálu a ostatních složkách vlastního kapitálu.
c) Účetní jednotka, ve které je vykonáván rozhodující nebo podstatný vliv, uvede:
- název a sídlo osob (fyzických i právnických), jestliže výše jejich podílů na základním jmění vykazující účetní jednotky přesáhla tři procenta,
- výši podílů, které vlastní osoby se zvláštním vztahem k účetní jednotce,
- počet a jmenovitou hodnotu akcií podle druhů emitovaných v průběhu roku,
- pohledávky a závazky vůči subjektům, ve kterých má podstatný nebo rozhodující vliv, a osobám se zvláštním vztahem k účetní jednotce, v členění a na pohledávky a závazky vůči členům správních orgánů, řídících orgánů, dozorčích orgánů a ostatní: vždy s uvedením počátečního zůstatku, úhrnu přírůstků, úhrnu úbytků, konečného zůstatku (u poskytnutých úvěrů úrokové výnosy vztahující se k poskytnutým úvěrům),
- cenné papíry, které má v aktivech a v závazcích k obchodování a které jsou emitované dceřinými a přidruženými společnostmi,
- záruky vydané za dceřiné a přidružené společnosti a osoby se zvláštním vztahem k účetní jednotce, v členění na záruky za členy správních orgánů, řídících orgánů, dozorčích orgánů a ostatní,
- záruky přijaté od dceřiných a přidružených společností a osob se zvláštním vztahem k účetní jednotce.
5. V části o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu, účetní jednotka uvede mimo jiné informace o:
- nákladu resp. výnosu, na splatnou daň z příjmu, všechny úpravy, vykazované v účetním období pro splatnou daň z příjmů za předchozí období,
- odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce s uvedením důvodu jejich změn a výše a dále v členění podle jednotlivých druhů přechodných rozdílů a podle jednotlivých druhů nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových odpočtů: informace o nákladu, resp. výnosu, na odloženou daň z příjmu, a to zvlášť v důsledku vzniku nebo zrušení přechodných rozdílů, v důsledku změn v sazbách daně z příjmů nebo zavedení nových daní z příjmů, v důsledku snížení nebo zrušení dříve snížené, odložené daňové pohledávky, v důsledku změn účetních metod a zásadních chyb. Účetní jednotka dále zveřejní informace o souhrnné splatné a odložené dani vztahující se k položkám, které účtovala přímo do vlastního kapitálu: informace o daňovém nákladu, resp. výnosu vztahujícímu se k mimořádným položkám uznaným v průběhu účetního období: informace o částce (pokud existuje i lhůta splatnosti) odčitatelných přechodných rozdílů, nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových odpočtů, pro které se odložená daňová pohledávka nevykazuje v rozvaze:
- podřízených aktivech a podřízených závazcích, pokud závazek z přijatého úvěru přesahuje 10% celkových závazků z těchto úvěrů, s uvedením částky, měny, úrokové sazby, splatnosti a zůstatkové doby splatnosti, podmínek podřízenosti popř. důvodů požadovaného dřívějšího zaplacení úvěrů zvláštního charakteru;
- konsorcionálních úvěrech s uvedením rozdělení peněžní částky, míry rizika a úroku gestora, účastníky a spoluúčastníky. Tyto informace uvádí pouze gestor,
- pohledávkách a závazcích pohledávky a závazky z repo obchodů, a dále vklady termínové se splatností, s výpovědní lhůtou);
- odpisech nepromlčených pohledávek stanovených vnitřním předpisem účetní jednotky v členění na odepsané pohledávky za bankami a za klienty a případné výnosy z dříve odepsaných pohledávek;
- výši neuplatněných nebo prominutých úroků z prodlení a výši úroků z prodlení u ohrožených pohledávek z úvěrů, u nichž se neuplatňuje akruální princip;
- cenných papírech určených k obchodování, prodeji, držených do splatnosti podle těchto kategorií, podle druhů, u dluhových cenných papírů se uvede čistá cena pořízení snížená o transakční náklady, a dále v členění na kótované a nekótované na burze. U cenných papírů k obchodování prodeji se uvedenou trhy, na kterých je s nimi obchodováno;
- podílu dluhových cenných papírů, podílu emitovaných dluhových cenných papírů se splatností do jednoho roku na celkové hodnotě těchto aktiv a pasiv;
- postupu výpočtu tvorby rezerv a opravných položek a jejich použití podle zvláštních předpisů, důvody pro tvorbu a použití ostatních rezerv, postup výpočtu tvorby rezerv a opravných položek s uvedením stavu rezerv a opravných položek na začátku účetního období, jejichž zvýšení a snížení v průběhu účetního období, stavu na konci účetního období, přehled o tvorbě a použití opravných položek k jednotlivým složkám aktiv, ke kterým se tvoří;
- rozpisu zřizovacích výdajů;
- hmotném a nehmotném majetku, za každou skupinu se uvede celková pořizovací cena na začátku období, přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci účetního období a oprávky a opravné položky (tvorba a použití);
- hmotném majetku kupovaném nebo prodávaném na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí (finančním pronájmu) se uvede celková pořizovací cena na začátku období, přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci účetního období, informace o smluvně sjednaných splátkách splatných z těchto smluv v běžném a následujících letech, v období 1 - 5 let popř. splatných později;
- ostatních aktivech a pasivech, ostatních provozních výnosech a mimořádných výnosech, ostatních provozních nákladech a mimořádných nákladech, které mají rozhodující podíl na jejich celkovém objemu v členění podle jednotlivých aktiv, pasiv (např. oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty derivátů), nákladů, výnosů (např. vklady do Garančního fondu, přijaté náhrady od Garančního fondu);
- použití zisku nebo úhradě ztráty za minulé účetní období a návrh na použití zisku běžného účetního období;
- hodnotách převzatých účetní jednotkou od třetích osob do správy a k obhospodařování a hodnotách předaných účetní jednotkou třetím osobám do správy a k obhospodařování, v členění podle jednotlivých druhů hodnot v úhrnných částkách za každý druh hodnoty v ocenění tak je uvedeno ve vysvětlivkách k podrozvahovým položkám;
- kolaterálech přijatých v repo. obchodech v ocenění reálnou hodnotu, v členění podle jednotlivých druhů kolaterálů v úhrnných částkách za každý druh;
- úrokových výnosech a úrokových nákladech v členění minimálně na úroky z vkladů, úvěrů, ostatní;
- poplatcích a provizích v členění minimálně na přijaté poplatky a provize za obstarání nákupu a prodeje cenných papírů (obchodníci s cennými papíry), placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů a derivátů, přijaté poplatky za obhospodařování, správu, uložení a úschovu hodnot;
- zisku nebo ztrátě z ostatních finančních činností minimálně v členění na zisk nebo ztrátu z cenných papírů, devizových operací, kurzových rozdílů, derivátů;
- správních nákladech v členění na:
a) osobní náklady a odměny
aa) mzdy a odměny bez mezd a odměn členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů,
ab) sociální náklady a zdravotní pojištění,
ac) mzdy a odměny členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů podle jednotlivých orgánů,
b) průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů,
Účetní jednotka dále uvede informace o odměnách vázaných na vlastní kapitál, tzn. zaměstnanecké požitky, na jejichž základě mají zaměstnanci nárok obdržet finanční nástroje vázané na vlastní kapitál vydané účetní jednotku nebo podle kterých výše závazky účetní jednotky vůči zaměstnancům závislé na budoucí ceně finančních nástrojů vázaných na vlastní kapitál vydaných účetní jednotkou (např. akcie, opce na akcie);
- ostatních správních nákladech s uvedením souhrnných nákladů na audit, právní a daňové poradenství;
- oceňovacích rozdílech z přepočtu zajišťovacích derivátů, čistých investic do účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem a ostatních oceňovacích rozdílech z přepočtu majetku a závazků, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdílů na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení
- výnosu na akcii, jestliže akcie účetní jednotky jsou registrovány;
- celkové výši závazků vůči klientům v souvislosti s poskytováním investičních služeb;
- další informace požadované zvláštními předpisy a předpisy vydanými regulačními orgány.
6. Investiční společnosti a investiční fondy kromě informací uvedených v bodech 1 až 5 uvedou informace
a) požadované § 25 a § 26 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších právních předpisů,
b) další informace požadované zvláštními předpisy a předpisy vydanými regulačními orgány.
7. Spořitelní a úvěrní družstva uvedou kromě informací v bodech 1,2,3,5 následující informace o:
a) počtu členů družstevní záložny;
b) výši členského podílu;
c) výši nesplacených členských podílů;
d) poskytnutých úvěrech osobám uvedeným v § 7 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů;
e) jmenovité hodnotě záruk vydaných družstevní záložnou jako ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami;
f) celkové výši závazků družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období;
g) celkové výši pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni účetního období;
h) další informace požadované zvláštními předpisy a předpisy vydanými regulačním orgánem.
8. Penzijní fondy uvedou informace z bodu 1 písm. a),b),g) a
e) a kromě toho informace o:
a) počtu účastníků penzijního připojištění,
b) počtu a výši vyplacených dávek,
c) depozitáři penzijního fondu,
d) výši zhodnocení vložených prostředků, tj. zhodnocení z rozdělení zisku penzijního fondu,
e) postupu tvorby rezervy na výplatu penzí,
f) další informace požadované zvláštními právními předpisy a předpisy vydanými regulátorem a dohledovým orgánem.
Příloha 5
Ministerstvo financí
České republiky             Obchodní firma
schváleno č.j.282/73 391/2001          ........................
ze dne 7. prosince 2001         sídlo:
                     identifikační číslo:
                     předmět podnikání:
                     okamžik sestavení účetní
                     závěrky:
                     kód banky:
       Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
            za rok ...........

             rok 2001   rok 2000   rok 1999
1. Základní kapitál
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
přeměna konvertibilních dluhopisů a akcie
uplatnění opcí a warrantů
Konečný zůstatek

2. Vlastní akcie

3. Emisní ážio
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek

4. Rezervní fondy
Počáteční zůstatek
povinný příděl
jiné zvýšení
snížení
Konečný zůstatek

5. Ostatní fondy ze zisku
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek

6. Kapitálové fondy

7. Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek

8. Nerozdělený zisk
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek

9. Neuhrazená ztráta
Počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
Konečný zůstatek

10. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

11. Dividendy
1 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů.
2 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších právních předpisů.
3 Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
4 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
5 Zákon č. 42/1994 Sb., penzijní fondy, ve znění pozdějších právních předpisů.
6 Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře.
7 Např. zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.