Opatření ze dne 7.12.2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

17.12.2001 | Sbírka:  283/77 227/2001 | Částka:  12/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/76 104/2000
Pasivní derogace: FZ18/2002, 309/1999 Sb.
283/77 227/2001
OPATŘENÍ
ze dne 7. 12. 2001,
kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Referent:
Ing.Podhorský Josef,
tel. 5704 4258
Ing. Eminger Jaroslav,
tel. 5704 4007
Ing. Hodinářová Lenka,
tel. 5704 4373
Ing. Prokůpková Danuše,
tel. 5704 4148
Svobodová Jaroslava,
tel. 5704 4163
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje Opatření MF čj. 283/76 104/2000 ze dne 10. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a pro jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti v souladu se zvláštními právními předpisy není podnikání.
(2) Úprava účtové osnovy, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
Čl.II
Toto opatření včetně příloh podle odst. (2) bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr financí
Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Příl.1
Účtová osnova pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se upravuje takto:
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0
- DLOUHODOBÝ MAJETEK
Účtová skupina 04 - Pořízení dlouhodobého majetku
V názvu účtové skupiny 04 se vypouštějí slova: "nehmotného a hmotného".
Zřizuje se nový účet "043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku".
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek
Text názvu účtu 061 se zrušuje a nahrazuje se textem: "Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem".
Text názvu účtu 062 se zrušuje a nahrazuje se textem: "Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem".
Text názvu účtu 063 se zrušuje a nahrazuje se textem: "Dlužné cenné papíry držené do splatnosti".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2
- VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, K ROZPOČTU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, K ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ FINANČNÍ ÚČTY
Účtová skupina 21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků
V názvu účtu 212 se slova "územním samosprávným celkům" zrušují a nahrazují se slovy "vkladovému výdajovému účtu".
Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek
V názvu účtu 251 se na konci doplňují slova "k obchodování".
V názvu účtu 253 se na konci doplňují slova "k obchodování".
Zrušuje se účet "255 - Vlastní dluhopisy".
Zřizuje se nový účet "259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku".
Účtová skupina 27 - Návratné finanční výpomoci
Zřizuje se nový účet "277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3
- ZÚČTOVACÍ VZTAHY
Účtová skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky
Zřizuje se nový účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5
- NÁKLADY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VYNALOŽENÉ NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST A NÁKLADY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
V názvu účtu 543 se vypouští slovo "nedobytné".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6
- VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A Z ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
V názvu účtové třídy 6 se slovo "územně" zrušuje a nahrazuje se slovem "územních".
Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy
Zřizuje se nový účet "648 - Zúčtování fondů".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 9
- FONDY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY, REZERVY, ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY
Účtová třída 90 - Majetkové fondy
Zřizuje se nový účet "909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků".
Příl.2
Postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se upravují takto:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. I bod (2)
V textu bodu (2) se slova "odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky" vypouštějí a před slovem "půjčky" se zrušuje "čárka" a nahrazuje se slovem "a".
Čl. I bod (4)
Poslední věta v textu bodu (4) se zrušuje a nahrazuje se větou:
"Pokud jsou v textu uvedeny územní samosprávné celky, pak se tím rozumějí kraje, magistráty, obce a dobrovolné svazky obcí.".
Čl. I bod (5)
V textu bodu (5) se slovo "jmění" zrušuje a nahrazuje se slovem "kapitál".
Čl. I bod (6)
V textu bodu (6) se v první i třetí větě zrušuje slovo "jmění" a nahrazuje se slovem "kapitál".
Čl. I
V Čl. I se nově zřizuje bod "(10) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.".
Čl. III písm. d)
Text písmene d) se zrušuje a nahrazuje se textem: "d) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených zákonem,".
Čl. III písm. e)
Na konec textu písmene e) se doplňují slova "a podle požadavků na zveřejňování údajů z ní".
Čl. IV, I. Otevírání účetních knih, bod (4)
V textu bodu (4) se slovo "roce" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetním období".
Čl. IV, I. Otevírání účetních knih, bod (5)
V textu bodu (5) se slovo "roce" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetním období".
Čl. IV, II. Uzavírání účetních knih, bod (2)
V textu bodu (2) se v první odrážce v závorce zrušuje slovo "roku" a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. IV, II. Uzavírání účetních knih, bod (3)
V textu bodu (3) se v odrážce vypouštějí slova "a 235 - Příjmový účet".
Čl. V bod (2) písm. b)
V textu bodu (2) písm. b) se slova "aktiv a pasiv" zrušují a nahrazují se slovy "aktivních a pasivních".
Čl. V bod (3)
Text druhé věty bodu (3) se zrušuje a nahrazuje se textem:
"Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků se sestaví na podkladě konečných zůstatků vykázaných v účetnictví koncem účetního období na účtech, které se převádějí na účty 964 - Saldo výdajů a nákladů, 965 - Saldo příjmů a výnosů a 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let.".
Čl. VI
Text Čl. VI včetně názvu se zrušuje a nahrazuje se textem:
"Zákaz vzájemného zúčtování
(1) V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno vzájemně zúčtovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) vyúčtování zbylého materiálu z poškozeného dlouhodobého hmotného majetku a získaných materiálových zásob při demontáži dlouhodobého hmotného majetku (např. pneumatiky apod.),
d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
(2) Organizační složky státu a územní samosprávné celky mohou vzájemně zúčtovat výdaje nebo příjmy v souladu s platnými právními předpisy.
(3) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.".
Čl. VII
V názvu Čl. VII. se slovo "den" zrušuje a nahrazuje se slovem "okamžik".
Čl. VII bod (1)
Slova "dnem uskutečnění účetního případu" na začátku textu bodu (1) se zrušují a nahrazují se slovy "okamžikem uskutečnění účetního případu".
Před slova "platbě závazku" se doplňují slova "vzniku závazku,".
Čl. VII bod (2)
V textu bodu (2) se slova "den uskutečnění účetního případu" zrušují a nahrazují se slovy "okamžik uskutečnění účetního případu".
Čl. VIII bod (1) písm. c)
V textu bodu (1) písm. c) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. VIII bod (5)
V textu bodu (5) se čárka za slovem "výsledku" zrušuje a nahrazuje se tečkou a celá odrážka na konci textu odstavce (5) se vypouští.
Čl. VIII
V Čl. VIII se nově zřizuje bod "(6) Příjmy a výdaje se u organizačních složek státu a územních samosprávných celků časově nerozlišují.".
Čl. VIII bod (6)
Dosavadní bod (6) se přečísluje na bod (7).
Čl. XII
Text Čl. XII se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(1) Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace opravné položky nevytvářejí ani o nich neúčtují, s výjimkou opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti.
(2) Opravné položky k pohledávkám se mohou vytvářet v případech pochybných pohledávek vzniklých v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny. Přípustná výše opravných položek je stanovena zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tvorba, snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje na účtech 391 - Opravná položka k pohledávkám, 559 - Tvorba zákonných opravných položek a 659 - Zúčtování zákonných opravných položek).
Výše opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100 % jmenovité hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou té pohledávky, u které došlo k jejímu zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje na účtu 643 - Platby na odepsané pohledávky. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené na podrozvahových účtech.
(3) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.
(4) Opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Pokud se na určitý titul snížení majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(6) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty pohledávky je zakázáno.
(7) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů. Jde zejména o případ, kdy není závazek splacen (nebo splácen) včas a podle smlouvy vzniká povinnost platit např. úroky z prodlení či penále.".
Čl. XIII
Text Čl. XIII se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(1) "Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu v souladu s § 24, odst. 4 zákona směnným kursem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo k EURu. Pro přepočet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se může použít k okamžiku uskutečnění účetního případu kurs, za který byl obchod uskutečněn.
(2) Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9 ), účtů úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9 ) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků, popř. inkasa pohledávek do výdajů (nákladů), popř. do příjmů ( výnosů).
(3) Kursové rozdíly zjištěné k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona na bankovních účtech organizačních složek státu a územních samosprávných celků a na bankovních účtech peněžních a finančních fondů organizačních složek státu a územních samosprávných celků (účtová skupina 22 a 23) se účtují
a) na vrub účtu 231 - Základní běžný účet a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků při vzniku kursového zisku,
b) na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet při vzniku kursové ztráty,
c) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků a ve prospěch souvztažných účtů účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy při vzniku kursového zisku a
d) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy a ve prospěch účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků při vzniku kursové ztráty,
e) na vrub účtů 224 - Běžné účty státních fondů a 225 - Běžné účty finančních fondů a ve prospěch účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy (popř. účtu 921 - Státní fondy, pokud by tento případ nastal u státních fondů),
f) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy (popř. účtu 921 -Státní fondy) a ve prospěch účtu 224 - Běžné účty státních fondů a účtu 225 - Běžné účty finančních fondů organizačních složek státu při vzniku kursové ztráty.
Kursové rozdíly, které se týkají hospodářské činnosti územně samosprávných celků a příspěvkových organizací se účtují
a) na finančních účtech účtových skupin 24 a 26 a na vrub účtu 545 - Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky a
b) na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí a na účtu 067 - Ostatní dlouhodobé půjčky se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasív v účtové skupině 38,
c) kursové rozdíly z cenných papírů znějících na cizí měnu oceněných reálnou hodnotou (tj. cenné papíry k obchodování a k prodeji) se ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou. V případě, kdy se cenné papíry nebo podíly neoceňují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly zaúčtují na účet 386 - Kursové rozdíly aktivní nebo na účet 387 - Kursové rozdíly pasivní."
Čl. XIV bod (1) písm. a)
V textu bodu (1) písmene a) v závorce, za pomlčkou, se slova "jde o tzv. manka v rámci norem" zrušují a nahrazují se slovy "jde o tzv. ztráty v rámci norem".
Čl. XIV bod (2) písm. a)
V textu bodu (2) písmene a) se na konec textu za čárku doplňuje věta: "pokud byla dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřena,".
Čl. XV
Text Čl. XV včetně nadpisu se zrušuje a nahrazuje se textem:
"Cenné papíry a podíly
(1) Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují podle § 25 zákona. Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (v případě dlouhodobého finančního majetku) nebo na účet 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (v případě krátkodobého finančního majetku).
(2) Cenné papíry a podíly se pro účely tohoto opatření člení na
a) majetkové účasti, to jsou cenné papíry a podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv; (účet 062 - Majetkové účasti s podstatným vlivem a účet 061 - Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem),
b) dlužné cenné papíry držené do splatnosti, to jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost je držet do splatnosti. Účtuje se zde i o cenných papírech držených do splatnosti se splatností kratší než jeden rok; (účet 063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti),
c) cenné papíry určené k obchodování, to jsou cenné papíry držené po dobu kratší než jeden rok za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období; (účet 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování a účet 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování),
d) ostatní cenné papíry, které nelze zařadit pod písm. a) až c); (účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek).
(3) Cenné papíry se účtují na příslušný účet v analytickém členění minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které cenné papíry znějí. Podíly se sledují na příslušném účtu v analytickém členění minimálně podle měny, na kterou znějí, a podle společností, ve kterých má účetní jednotka podíl.
(4) Dlužným cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. kupónový dluhopis, bezkupónový dluhopis a směnky (pokud nejsou platebním prostředkem).
(5) Cenné papíry a podíly uvedené v bodě (2) písm. a) se oceňují pořizovací cenou podle § 25 zákona, případně mohou být oceněny ekvivalencí (protihodnotou) podle § 27 odst. 5 zákona.
(6) Cenné papíry uvedené v bodě (2) písm. b) se oceňují při pořízení pořizovací cenou podle § 25 zákona. K rozvahovému dni se oceňují podle § 27 odst. 5 zákona.
(7) Cenné papíry uvedené v bodě (2) písm. c) a d) se oceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 zákona, která se zjišťuje k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona.
(8) Změna reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub nebo ve prospěch analytického účtu příslušného finančního majetku a ve prospěch nebo na vrub účtu 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku.
(9) U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů účtové skupiny 65.
O úrokovém výnosu se účtuje ve věcné a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru).
Úrokovým výnosem u dlužných cenných papírů se rozumí:
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou (kupónové dlužné cenné papíry) výnos stanovený touto sazbou, zaúčtovaný v souladu s ustanovením účtové třídy 6 - Výnosy, Čl. I bod (3),
b) u bezkupónových dlužných cenných papírů a směnek rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou.
(10) U kupónových dlužných cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kupónu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle své povahy buď na vrub účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady nebo ve prospěch účtu ve skupině 65 souvztažně s účtem finančního majetku. O nabíhajícím úrokovém výnosu se účtuje podle odst. 9 písm. a). U bezkupónových dlužných cenných papírů a směnek držených do splatnosti se ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 65 účtuje ve věcné a časové souvislosti rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou.
(11) Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu nebo pokud náklady na získání informace o reálném ocenění převýší přínosy plynoucí z této informace, pak účetní jednotka reálnou hodnotou neoceňuje. Účtuje však o alikvotním úrokovém výnosu podle odst. 9.
(12) Oceněním ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm.b) upravena na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Změna v ocenění se účtuje na účet 909. Ocenění účasti je následně:
- snižováno o přijaté dividendy, popř. o další přijaté příspěvky z rozdělení, (účtuje se na příslušný bankovní účet souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- zvyšováno o podíl na zisku nebo snižováno o podíl na ztrátě vzniklých po datu akvizice ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, (účtuje se na účet 909 souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- dále je ocenění účasti snižováno či zvyšováno o podíly na změnách ve vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, přičemž tyto změny nebyly zahrnuty do výkazu zisku nebo ztráty, (účtuje se na účet 909 souvztažně s účtem 061 nebo 062)..
Účetní jednotka ocení majetkovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění její účasti.".
Čl. XVI
Text Čl. XVI se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(1) Směnky jsou cenným papírem a oceňují se při pořízení v souladu s § 25 zákona.
V souladu se stanovenou metodou tímto opatřením se o směnkách účtuje:
a) o směnkách jako o cenných papírech v účtových skupinách 06 a 25 v souladu s pravidly stanovenými v Čl. XV - Cenné papíry a podíly.
b) o směnkách jako platebních prostředcích se účtuje u věřitele na účtu 312 - Směnky k inkasu. Pořizovací cenou cenného papíru je hodnota pohledávky. Hodnota účtu 312 - Směnky k inkasu se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. Účetní jednotka postupuje při jeho účtování analogicky jako u směnek v písm. a) (úrokový výnos účtuje v brutto částce). U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na účtech 322 - Směnky k úhradě a 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě.
c) o směnkách jako zajišťovacích prostředcích se účtuje na podrozvahových účtech.
(2) Směnky jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postoupení pohledávky.
(3) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
(4) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne vyinkasování směnky. Ručení se snižuje o splacené částky při částečném splácení.".
Čl. XVII bod (2)
V první větě textu bodu (2) se slova "ceny pořízení" zrušují a nahrazují se slovy "pořizovací ceny".
Čl. XVIII
Text Čl. XVIII včetně nadpisu se zrušuje a nahrazuje se textem:
"Deriváty
(1) O derivátech účtují účetní jednotky, pokud to připouští příslušný právní předpis.
(2) Derivátem se pro účely tohoto předpisu rozumí finanční nástroj (tj. pro účely tohoto článku smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky):
a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva),
b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malý nebo nevyžaduje žádný počáteční náklad nebo výdaj,
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání).
(3) Za deriváty se pro účely tohoto předpisu nepovažují zejména:
a) repo obchody (tj. úvěry, půjčky se zajišťovacím převodem zejména cenných papírů, půjčky cenných papírů zajištěné převodem hotovosti, prodeje cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem, nákupy cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem),
b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se může obchodovat na komoditních burzách (např. zemědělské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finančnímu vypořádání. Opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum se nepovažuje za derivát podle tohoto opatření, účtuje se však o ní na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky, ale na oddělených analytických účtech. Reálná hodnota se nezjišťuje. Při vypořádání opční prémie (např. uplatnění, neuplatnění, propadnutí, postoupení) se účtuje podle bodu (7).
c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky.
(4) Deriváty se pro účely tohoto opatření člení na pevné termínové operace (tj. forwardy, futures a swapy) a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finančně vypořádat a u prodejní opce (put opce) právo prodat nebo finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce. Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace.
(5) O derivátech je účtováno na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech.
(6) Na podrozvahových účtech účtují účetní jednotky od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání v hodnotě podkladového nástroje.
(7) Rozvahové pohledávky a závazky se v analytické evidenci člení podle jednotlivých derivátů. V rozvaze jsou u pevných termínových operací zaúčtovány až změny reálné hodnoty jako pohledávka nebo závazek na účtu 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. V případě opcí je nákup opce zachycen na samostatném analytickém účtu k účtu 378 - Jiné pohledávky a prodej opce (vystavená opce) na samostatném analytickém účtu k účtu 379 - Jiné závazky. Na těchto účtech je též účtováno o změnách reálných hodnot opcí.
Změny reálné hodnoty derivátů se účtují podle povahy na vrub nebo ve prospěch účtů 373, 378, 379 souvztažně s účtem 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při realizaci kontraktů (např. vypořádání, uplatnění, neuplatnění, prodej) se přecenění zruší stornováním. Bude-li uplatněna nakoupená nákupní opce, vstupuje její cena do pořizovací ceny aktiva. V ostatních případech bude pořizovací cena opce (ostatní případy jsou např. uplatnění, neuplatnění, postoupení, propadnutí) vyúčtována do nákladů nebo do výnosů na účet 549 - Jiné ostatní náklady a 649 - Jiné ostatní výnosy.
Není-li k dispozici reálná hodnota (tržní) z veřejného trhu, použije účetní jednotka odborný odhad nebo posudek znalce. Pro účely tohoto ustanovení se požaduje zejména, aby byl použit věrohodný model oceňování a údaje vložené do tohoto modelu byly prokazatelné (např. kursy ČNB, zveřejněné úrokové sazby mezibankovního trhu, kotace organizátorů nebo tvůrců veřejného trhu, veřejně dostupné ratingy ratingových agentur apod.). Nesplňuje-li odborný odhad zejména výše uvedené charakteristiky, nelze-li ho provést nebo pokud jsou náklady na získání informace o přecenění neúměrné jejímu významu, pak o reálné hodnotě účetní jednotka neúčtuje, není-li zřejmé, že došlo k významnému znehodnocení derivátu.".
Čl. XX bod (2)
Na konci textu bodu (2) se zrušuje tečka a nahrazuje se čárkou, za kterou se doplňuje věta: "pokud to nestanoví příslušný právní předpis jinak.".
Čl. XX
V Čl. XX se nově zřizuje bod "(3) Dotace (příspěvek na provoz) k úhradě provozních nákladů se účtuje na účet 691 - Provozní dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.".
Čl. XXI bod (2)
V první větě textu bodu (2) se vypouštějí slova "kulturní památky a umělecké povahy".
Čl. XXI bod (4)
Na konci bodu (4) se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou s číselným označením 1). Text odkazu zní: "1) Např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon); zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů; zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon); zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0
- Dlouhodobý majetek
Čl. I bod (6)
Text první věty bodu (6) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku stanovenou v bodu 5 písm.c).".
Čl. I bod (7)
Na konec druhé věty textu bodu (7) za slovo "dodatečně" se doplňují slova: "tj. technickým zhodnocením".
Čl. I bod (8)
Na začátku textu bodu (8) se nahrazují slova "Finančním majetkem" slovy"Dlouhodobým finančním majetkem".
Čl. I bod (8) písm. a)
Text bodu (8) písm. a) se zrušuje a nahrazuje se textem: "dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,".
Čl. I bod (8) písm. c)
Text bodu (8) písm. c) se zrušuje a nahrazuje se textem: "dlužné cenné papíry držené do splatnosti,".
Čl. I bod (9)
V textu bodu (9) se za slovo "dále" doplňuje slovo "zejména".
Čl. I bod (9) písm. e)
V textu bodu (9) písm. e) se na konci věty vypouštějí slova "za úplatu".
Čl. I bod (13)
Na konec textu bodu (13) se doplňuje věta: "Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se účtuje v souladu s ustanoveními Čl. II bodů (8) a (9).".
Čl. II bod (1)
Ve druhé větě textu bodu (1) se před slovo "drobného" doplňuje slovo "dlouhodobého".
Čl. II bod (3)
Text bodu (3) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Dlouhodobým finančním majetkem se stávají majetkové položky, uvedené v Čl. I bod 8, okamžikem uskutečnění účetního případu.".
Čl. II bod (4)
Na konec textu bodu (4) se doplňuje třetí odrážka, jejíž text zní: "- 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku".
Čl. II bod (5)
V první větě textu bodu (5) se v názvu účtové skupiny 04 vypouštějí slova "nehmotného a hmotného".
Ve druhé odrážce bodu (5) se vypouští slovo "hospodářskou".
Čl. II bod (6)
V textu bodu (6) se v názvu účtové skupiny 04 vypouštějí slova "nehmotného a hmotného".
Čl. II bod (7)
Ve druhé odrážce textu bodu (7) se vypouští poslední věta: "Zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se financují z finančních prostředků určených pro dlouhodobý majetek.".
Čl. III bod (1)
V textu bodu (1) se vypouštějí slova "cenou pořízení".
Čl. III bod (6)
V první i ve druhé větě textu bodu (6) se slova "cenou pořízení" zrušují a nahrazují se slovy "pořizovací cenou".
Čl. IV bod (3)
Na začátek textu bodu (3) se doplňují slova "Odpisový plán a".
Čl. IV bod (7)
Text bodu (7) se nahrazuje textem: "Územní samosprávné celky účtují o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za dlouhodobý majetek využívaný při provozování hospodářské činnosti. Pokud uplatňují odpisy, vyúčtují je územní samosprávné celky na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 349-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků.".
Čl. IV
V Čl. IV se nově zřizuje bod "(10) Převede-li organizační složka státu nebo územní samosprávný celek (v souladu s příslušnými právními předpisy) příspěvkové organizaci dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek, příslušná příspěvková organizace dopočítá účetní odpisy za období, kdy dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek užívala organizační složka státu nebo územní samosprávný celek. Účetní odpisy dopočítá příspěvková organizace podle výše odpisů jednotlivého druhu majetku, která je stanovena v odpisovém plánu. Odpisový plán je sestaven příspěvkovou organizací a schválen jejím zřizovatelem. Pokud po dopočítání odpisů má příslušný majetek zůstatkovou cenu, zaúčtuje jej příspěvková organizace na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet 901 a na příslušný účet oprávek. Pokud po dopočítání odpisů zůstatková cena příslušného majetku nevznikne, bude nabytý majetek zaúčtován na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet oprávek. Takto stanovený postup uplatní příspěvková organizace při převodu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud to příslušný právní předpis nestanoví odlišně.".
Čl. V bod (1)
V textu bodu (1) se před slovy "v důsledku" zrušuje čárka a nahrazuje se slovem "a".
Čl. V bod (4)
Text bodu (4) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle platných právních předpisů o hospodaření se státním majetkem, organizační složka státu nebo územní samosprávný celek jednorázově odepíše pořizovací cenu na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch příslušného majetkového účtu. Příspěvková organizace odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub příslušného účtu oprávek, pokud je majetek plně odepsán, a pokud majetek není plně odepsán, zaúčtuje zůstatkovou cenu ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku v souladu s ustanovením čl. IV bodu (10).".
Čl. V bod (7)
V textu v první i v druhé odrážce v bodu (7) se slova "cena pořízení" zrušují a nahrazují se slovy "pořizovací cena".
Čl. VII bod (2)
Na konec první věty textu bodu (2) se za slovo "jsou" doplňuje slovo "zejména".
Čl. VII bod (2) písm. f)
Ve třetí větě textu bodu (2) písm. f) se mezi slova "součástí" a "technologií" doplňuje slovo "nebo".
Čl. IX bod (2)
Na začátek textu bodu (2) se doplňuje věta: "Na účet 031 - Pozemky se účtují veškeré pozemky bez ohledu na jejich pořizovací cenu.".
Čl. XI bod (4)
V Čl. XI se nově zřizuje bod "(4) Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky vedou analytickou evidenci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odděleně za majetek zřizovatele svěřený jim do užívání (např. zřizovací listinou) a majetek vlastní (např. získaný darem, děděním apod.).".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1
- ZÁSOBY
Čl. II bod (2)
V bodu (2.1.2) v první a třetí větě se slova "manka do výše norem" zrušují a nahrazují se slovy "ztráty do výše norem".
Čl. II bod (2)
V bodu (2.2.2) v první a třetí větě se slova "manka do výše norem" zrušují a nahrazují se slovy "ztráty do výše norem".
Čl. IV bod (3)
Text bodu (3) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit pro účely tohoto opatření na cenu zásob, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu zásob a odchylku od skutečné ceny zásob a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.".
Čl. IV bod (4)
Text bodu (4) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení reprodukční pořizovací cenou.".
Čl. V bod (1)
V poslední větě textu bodu (1) se slova "548-Manka a škody" zrušují a nahrazují se slovy "549 - Jiné ostatní náklady".
Čl. VI bod (4)
Text bodu (4) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech. Při způsobu B se zde účtuje při uzavírání účetních knih.".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2
- VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, K ROZPOČTU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, K ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ FINANČNÍ ÚČTY
Čl. I bod (10)
Na konec textu bodu (10) se doplňuje věta: "Tvorba a použití opravných položek jsou upraveny v úvodních ustanoveních tohoto opatření.".
Čl. II bod (1)
V textu bodu (1.3) se slova "koncem roku" zrušují a nahrazují se slovy "koncem účetního období" a slova "v průběhu roku" se zrušují a nahrazují se slovy "v průběhu účetního období".
Čl. II bod (2)
V textu bodu (2) se v názvu účtu 212 zrušují slova "územním samosprávným celkům" a nahrazují se slovy "vkladovému výdajovému účtu".
Čl. II bod (4)
V prvním i druhém odstavci textu bodu (4) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. II bod (5)
Ve druhém odstavci textu bodu (5) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Dále se v názvu účtu 212 zrušují slova "územním samosprávným celkům" a nahrazují se slovy "vkladovému výdajovému účtu".
Čl. V bod (3)
Text bodu (3) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Na účtu 245 - Ostatní běžné účty účtují organizační složky státu a územní samosprávné celky o stavu a pohybu cizích prostředků včetně různých forem sdružených prostředků, mezd převedených na konci účetního období z rozpočtu na tento účet a dalších finančních prostředků v souladu s příslušnými právními předpisy (např. peněžních fondů). Příspěvkové organizace na tomto účtu účtují zejména o finančních fondech, o tvorbě a použití sdružených prostředků a o stavu a pohybu cizích prostředků, pokud nemají prostředky těchto finančních fondů soustředěny na svém běžném účtu.".
Čl. VI bod (1)
V textu bodu (1) se na konec názvu účtu 251 doplňují slova "k obchodování".
Čl. VI bod (2)
V textu bodu (2) se na konec názvu účtu 253 doplňují slova "k obchodování".
Čl. VI bod (3)
Bod (3) se zrušuje.
Čl. VI bod (4)
Dosavadní bod (4) se přečísluje na bod (3).
Čl. VI
V Čl. VI se nově zřizuje bod "(4) Na účtu 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV úvodních ustanovení.".
Čl. VIII bod (3)
Na konec textu bodu (3) se doplňuje věta: "Na účtu 277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám se účtuje o poskytnutých výpomocích podle jednotlivých osob.".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3
- ZÚČTOVACÍ VZTAHY
Čl. V bod (4)
V bodu (4.5) v názvu účtu 538 se vypouští slovo "nepřímé".
Čl. V bod (7)
Text bodu (7) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Na účtech 346 a 348 účtují příspěvkové organizace dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územních samosprávných celků (v souladu s Čl. XX úvodních ustanovení), tj. dotace na provoz a dotace na dlouhodobý majetek. O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen.".
Čl. V bod (8)
Bod (8) se zrušuje.
Čl. V bod (9)
Bod (9) se přečísluje na bod (8).
Čl. V bod (8)
Druhá věta textu bodu (8) se zrušuje a nahrazuje se větou: "Účtují se zde například předpisy přijatých přechodných výpomocí, odvodu dobropisů za dlouhodobý majetek uhrazené v minulých letech, apod., pokud byly financovány z prostředků státního rozpočtu nebo rozpočtu územních samosprávných celků a jsou určeny k odvodu do příslušného rozpočtu."
Čl. V
V Čl. V se nově zřizuje bod "(9) Dotace a jejich vypořádání se účtují podle původu poskytnutí.".
Čl. VIII
V Čl. VIII se nově zřizuje bod "(1) 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. Účtují se zde pohledávky a závazky ve smyslu Čl. XIX úvodních ustanovení.".
Čl. VIII body (1) a (2)
Dosavadní body (1) a (2) se přečíslují na (2) a (3).
Čl. VIII bod (3)
V textu sedmé odrážky v bodu (3) se vypouštějí slova "či ceny pořízení".
Čl. IX bod (3)
Z textu bodu (3) se v první větě za slovem "např." vypouštějí slova "náklady na zařazení většího rozsahu drobného dlouhodobého majetku do používání v důsledku rozšířeného vybavení," a za slovy "nájemné placené předem" se zrušuje čárka a nahrazuje se slovem "nebo".
Čl. IX bod (4)
Slovo "roku" na konci textu bodu (4) se zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. IX bod (6)
V textu bodu (6) se slova "běžný rok" zrušují a nahrazují se slovy "běžné účetní období" a slova "kalendářním roce" se zrušují a nahrazují se slovy "účetním období".
Čl. IX bod (9)
Z textu bodu (9.1) se vypouštějí slova "k 31. 12. daného účetního období" a slova "výnosové úroky" se zrušují a nahrazují se slovy "úrokové výnosy".
Čl. IX bod (10)
Z textu bodu (10) se v první větě vypouštějí slova "k 31. 12. daného účetního období" a za slovo "pasivní" se doplňují slova "daného účetního období".
Čl. X bod (1)
Ve druhém odstavci textu bodu (1) se slova "nominální výší" zrušují a nahrazují se slovy "jmenovitou hodnotou" a v názvu účtu 543 se vypouští slovo "nedobytné".
Čl. X bod (2)
Poslední věta bodu (2.1) se zrušuje a nahrazuje se větou: "Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.".
Čl. X bod (2)
V textu bodu (2.2) se slovo "jí" následující za slovem "činností" zrušuje a nahrazuje se slovem "jimi".
Čl. X bod (3)
V textu bodu (3) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4
- NÁKLADY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Čl. II bod (2)
V textu v první odrážce v bodu (2) se slova "zjištěného manka do normy" zrušují a nahrazují se slovy "zjištěné ztráty do normy".
V textu v druhé odrážce se v první i v druhé větě slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. VII bod (2)
Na začátku druhé i třetí věty ve druhém odstavci textu bodu (2) se slovo "manka" zrušuje a nahrazuje se slovem "ztráty".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5
- NÁKLADY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VYNALOŽENÉ NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST A NÁKLADY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Čl. I bod (1)
V textu bodu (1) se doplňuje třetí odrážka "- organizační složky státu jinou činnost v souladu s § 45 zákona č. 218/ 2000 Sb.".
Čl. I bod (2)
V textu bodu (2) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. II bod (5)
V textu bodu (5.2) se za slovo "dokladů" doplňuje text "a v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 219/2000 Sb.)".
Čl. II bod (5)
V bodu (5.3) v prvním i v druhém odstavci textu se v názvu účtu 543 vypouští slovo "nedobytné".
Čl. II bod (5)
V textu bodu (5.8) se v názvu účtu 543 vypouští slovo "nedobytné".
Čl. II bod (6)
V textu bodu (6) se z názvu účtové skupiny 55 vypouštějí slova "časové rozlišení", včetně čárky, která této části textu předchází.
Čl. II bod (6)
První věta textu bodu (6.1) se zrušuje a nahrazuje se větou: "Na účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtují územní samosprávné celky odpisy za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace odpisy podle odpisového plánu a zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení.".
Čl. II bod (6)
Text bodu (6.2) se zrušuje a nahrazuje se textem "Na účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady v pořizovací ceně se vyúčtuje úbytek cenných papírů souvztažně se zápisy na účtech 061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, 062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem, 063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování a 256 - Ostatní cenné papíry v ocenění vedeném na těchto účtech a 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní úrokový výnos.
Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace zároveň účtují pořizovací cenu dlouhodobých cenných papírů a vkladů na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku nebo účtu 902 - Fond oběžných aktiv a ve prospěch příslušného fondu, na jehož vrub byly původně pořízeny.".
Čl. II bod (7)
Text bodu (7.2) se zrušuje a nahrazuje se textem: "Na vrub účtu 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů se účtují doměrky daně za minulá účetní období a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá účetní období.".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6
- VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A Z ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Čl. I bod (2)
V textu bodu (2) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. II bod (4)
V Čl. II se nově zřizuje bod "(4.6) Ve prospěch účtu 648 - Zúčtování fondů se zúčtuje snížení (užití) fondů v souladu s příslušným právním předpisem." Původní bod (4.6) se přečísluje na bod (4.7).
Čl. II bod (5)
V bodu (5.3) se zrušuje text názvu účtu 061 a nahrazuje se textem "Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem". Dále se zrušuje text názvu účtu 062 a nahrazuje se textem "Majetkové účasti s podstatným vlivem".
Čl. II bod (6)
Z textu bodu (6.1) se vypouští věta "Předpis dotace (příspěvku) na provoz se účtuje ve prospěch účtu 691 a na vrub účtu 346-Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem, nebo na vrub účtu 348-Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků.".
ÚČTOVÁ TŘÍDA 9
- FONDY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY, REZERVY, ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY
Čl. I bod (1) písm. b)
Na začátek textu bodu (1) písm. b) se vkládají slova "peněžních a".
Čl. I bod (1) písm. d)
V textu bodu (1) písm. d) se vypouští slovo "a" následující za slovy "hospodářské činnosti" a předcházející slovu "územních".
Čl. I bod (1) písm.g)
V textu bodu (1) písm. g) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. II
V Čl. II se nově zřizuje bod "(4) Na účtu 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV a XIX úvodních ustanovení.".
Čl. III bod (2)
V textu bodu (2) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. III bod (3)
V textu bodu (3) se za slova "sociální péče" doplňuje čárka a slova "o cizích prostředcích".
Čl. V bod (1)
V textu bodu (1) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období".
Čl. V bod (3)
V textu bodu (3) se slova "minulý rok" zrušují a nahrazují se slovy "minulé účetní období".
Čl. V bod (4)
V první větě textu bodu (4) se slovo "roku" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetního období". Ve třetí a čtvrté větě se slovo "roce" zrušuje a nahrazuje se slovy "účetním období". V páté větě se slova "běžný rok" zrušují a nahrazují se slovy "běžné účetní období".
Čl. IX bod (2)
V textu bodu (2) se za odrážku "- program 222" doplňuje odrážka "- deriváty".
Čl. X
Zřizuje se nově Čl. X, který včetně nadpisu zní:
"Přechodná ustanovení
(1) Směnky zaúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do splatnosti podle postupů platných do 31.12.2001. Podle tohoto "Opatření" se účtují až směnky pořízené po 1.1.2002.
(2) Dluhopisy pořízené před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do doby splatnosti podle postupů platných do 31.12.2001; u kupónových dluhopisů do splatnosti nejbližšího kupónu.
(3) Pořizovací cenou cenných papírů se rozumí cena pořízení cenných papírů pořízených před účinností tohoto opatření.".
Příl.3
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
- se upravuje takto:
Čl. II - Rozvaha
Text přílohy č. 4 se zrušuje a nahrazuje se novým zněním.
Čl. III - Výkaz zisku a ztráty
Text přílohy č. 5 se zrušuje a nahrazuje se novým zněním.
Příl.4
Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační složky státu,    Úč OÚPO 3 - 02
státní fondy,územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace             Název nadřízeného
                         orgánu
                         .................
                         .................
                         Název, sídlo a
                         právní forma
                         účetní jednotky
                         .................
                         .................

          ROZVAHA organizačních složek státu,
          územních samosprávných celků
          a příspěvkových organizací
        (v tis. Kč, na dvě desetinná místa)
      sestavená k ..............................
                IČO

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

AKTIVA
                             č.ř. Stav k 1.1 Stav k
               a              b   1     2
--------------------------------------------------------------------------------
A. Stálá aktiva            ř. 09+15+26+33+41 01
--------------------------------------------------------------------------------
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
  - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      (012) 02
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Software                   (013) 03
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ocenitelná práva               (014) 04
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      (018) 05
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      (019) 06
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   (041) 07
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   (051) 08
   majetek
--------------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08    09
--------------------------------------------------------------------------------
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu     (072) 10
   a vývoje
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k softwaru              (073) 11
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k ocenitelným právům         (074) 12
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému  (078) 13
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému  (079) 14
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  celkem ř. 10 až 14                   15
--------------------------------------------------------------------------------
3. Dlouhodobý hmotný majetek
  - Pozemky                    (031) 16
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Umělecká díla a předměty               (032) 17
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Stavby                    (021) 18
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Samostatné movité věci a soubory movitých   (022) 19
   věcí
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pěstitelské celky trvalých porostů      (025) 20
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Základní stádo a tažná zvířata        (026) 21
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Drobný dlouhodobý hmotný majetek       (028) 22
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek       (029) 23
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení dlouhodobého hmotných majetku    (042) 24
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný    (052) 25
   majetek
--------------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25      26
--------------------------------------------------------------------------------
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  - Oprávky ke stavbám              (081) 27
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k samostatným movitým věcem a soubor (082) 28
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých    (085) 29
   porostů
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému   (088) 31
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému   (089) 32
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
  ř. 27 až 32                      33
--------------------------------------------------------------------------------
5. Dlouhodobý finanční majetek
  - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím  (061) 34
   vlivem
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Majetkové účasti v podnicích s podstatným   (062) 35
   vlivem
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti   (063) 36
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Půjčky podnikům ve skupině          (066) 37
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobé půjčky           (067) 38
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobý finanční majetek      (069) 39
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení dlouhodobého finančního majetku   (043) 40
  ----------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40     41
--------------------------------------------------------------------------------
B. Oběžná aktiva           ř.51+75+89+119+124 42
--------------------------------------------------------------------------------
1. Zásoby
  - Materiál na skladě              (112) 43
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení materiálu a Materiál na cestě    (111
                          nebo
                          119)  44
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Nedokončená výroba              (121) 45
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Polotovary vlastní výroby           (122) 46
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Výrobky                    (123) 47
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zvířata                    (124) 48
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zboží na skladě                (132) 49
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení zboží a Zboží na cestě        (131
                          nebo
                          139  50
  ----------------------------------------------------------------------------
  Zásoby celkem ř. 43 až 50               51
--------------------------------------------------------------------------------
2. Pohledávky
  - Odběratelé                  (311) 52
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Směnky k inkasu                (312) 53
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky za eskontované cenní papíry    (313) 54
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté provozní zálohy          (314) 55
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky za rozpočtové příjmy        (315) 56
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní pohledávky              (316) 57
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 52 až 57                  58
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky k účastníkům sdružením       (358) 59
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  (336) 60
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z příjmů                 (341) 61
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní přímé daně              (342) 62
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z přidané hodnoty             (343) 63
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní daně a poplatky            (345) 64
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky z pevných termínových operací   (373) 65
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 61 až 64                   66
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se    (346) 67
   se státním rozpočtem
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Nároky na dotace a ostatní zúčtování     (348) 68
   s rozpočtem úz. samospr. celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 67 až 68                   69
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky za zaměstnanci           (335) 70
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky z emitovaných dluhopisů      (375) 71
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Jiné pohledávky                (378) 72
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Opravná položka k pohledávkám         (391) 73
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 70 až 73                   74
--------------------------------------------------------------------------------
  Pohledávky celkem        ř.58+59+60+65+66+69+74 75
--------------------------------------------------------------------------------
3. Finanční majetek
  - Pokladna                   (261) 76
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Peníze na cestě               (+/-262) 77
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ceniny                    (263) 78
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 76 až 78                   79
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžný účet                  (241) 80
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžný účet fondu kulturních a sociálních   (243) 81
   potřeb
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní běžné účty              (245) 82
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 80 až 82                   83
--------------------------------------------------------------------------------
3. - Majetkové cenné papíry k obchodování     (251) 84
  ----------------------------------------------------------------------------
      - Dlužné cenné papíry k obchodování       (253) 85
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní cenné papíry             (256) 86
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení krátkodobého finančního majetku   (259) 87
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 84 až 87                   88
--------------------------------------------------------------------------------
  Finanční majetek celkem           ř.79+83+88 89
--------------------------------------------------------------------------------
4. Prostředky rozpočtového hospodaření
  - Základní běžný účet              (231) 90
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vkladový výdajový účet            (232) 91   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Příjmový účet                 (235) 92   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžné účty peněžních fondů          (236) 93
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžné účty státních fondů           (224) 94
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžné účty finančních fondů          (225) 95
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 90 až 95                   96
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím  (203) 99   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace ostatním subjektům     (204) 100   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím  (213) 101   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace ostatním subjektům     (214) 102   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 97 až 102                  103   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi  (271) 104
   rozpočty
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým  (273) 105
   organizacím
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským (274) 106
   subjektům
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním    (275) 107
   organizacím
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým    (277) 108
   osobám
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 104 až 108                 109
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Limity výdajů                 (221) 110   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zúčtování výdajů územních samosprávných    (218) 111   x
   celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Materiální náklady              (410) 112   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Služby a náklady nevýrobní povahy       (420) 113   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám  (430) 114   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Mzdové a ostatní osobní náklady        (440) 115   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dávky sociálního zabezpečení         (450) 116   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Manka a škody                 (460) 117   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 112 až 117                 118   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Prostředky rozpočt. hospodaření celkem
                 ř.96+103+109+110+111+118 119
--------------------------------------------------------------------------------
5. Přechodné účty aktivní
  - Náklady příštích období            (381) 120
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Příjmy příštích období            (385) 121
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Kurzové rozdíly aktivní            (386) 122
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dohadné účty aktivní             (388) 123
--------------------------------------------------------------------------------
  Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123      124
--------------------------------------------------------------------------------
   ÚHRN AKTIV                 ř.01+42 125
--------------------------------------------------------------------------------

PASIVA
                             č.ř. Stav k 1.1 Stav k
               c              d   3     4
--------------------------------------------------------------------------------
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
                ř.130+131+138+141+151+158 126
--------------------------------------------------------------------------------
1. Majetkové fondy
  - Fond dlouhodobého majetku           (901) 127
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond oběžných aktiv              (902) 128
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond hospodářské činnosti           (903) 129
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
   a závazků                 (+/- 909) 130
  ----------------------------------------------------------------------------
  Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129         131
--------------------------------------------------------------------------------
2. Finanční a peněžní fondy
  - Fond odměn                  (911) 132
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond kulturních a sociálních potřeb      (912) 133
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond rezervní                 (914) 134
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond reprodukce majetku            (916) 135
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Peněžní fondy                 (917) 136
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní finanční fondy            (918) 137
  ----------------------------------------------------------------------------
  Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137     138
  ----------------------------------------------------------------------------
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
  - Státní fondy                 (921) 139
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní zvláštní fondy            (922) 140
--------------------------------------------------------------------------------
  Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem
  ř. 139 až 140                     141
--------------------------------------------------------------------------------
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
  - Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Financování výdajů územních samosprávných   (211) 143   x
   celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Bankovní účty k limitům organizačních složek (223) 144   x
   státu
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti   (205) 145   x
   org. složek státu
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti   (215) 146   x
   úz. samopr. celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního  (206) 147   x
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního  (216) 148   x
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zúčtování příjmů územních samosprávných    (217) 149   x
   celků
  ----------------------------------------------------------------------------
      - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi    (272) 150
   rozpočty
  ----------------------------------------------------------------------------
  Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření
  celkem ř. 142 až 150                 151
--------------------------------------------------------------------------------
5. Hospodářský výsledek
  a) z hospodářské činnosti územních samosprávných
    celků a činnosti příspěvkových organizací
    - Hospodářský výsledek běžného účetního
     období                 (+/-963) 152   x
  ----------------------------------------------------------------------------
    - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
     minulých let              (+/-932) 153
  ----------------------------------------------------------------------------
    - Hospodářský výsledek ve schvalovacím
     řízení                 (+/-931) 154        x
  ----------------------------------------------------------------------------
  b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých

    let                    (+/-933) 155
  ----------------------------------------------------------------------------
  c) Saldo výdajů a nákladů           (+/-964) 156
  ----------------------------------------------------------------------------
  d) Saldo příjmů a výnosů           (+/-965) 157
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 152 až 157                  158
--------------------------------------------------------------------------------
D. Cizí zdroje           ř.160+166+189+196+201 159
--------------------------------------------------------------------------------
1. Rezervy
  - Rezervy zákonné                (941) 160
--------------------------------------------------------------------------------
2. Dlouhodobé závazky
  - Emitované dluhopisy              (953) 161
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky z pronájmu              (954) 162
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dlouhodobé přijaté zálohy           (955) 163
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dlouhodobé směnky k úhradě          (958) 164
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobé závazky          (959) 165
--------------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165        166
--------------------------------------------------------------------------------
3. Krátkodobé závazky
  - Dodavatelé                  (321) 167
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Směnky k úhradě                (322) 168
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Přijaté zálohy                (324) 169
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní závazky                (325) 170
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky z pevných termínových operací     (373) 171
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 167 až 171                 172
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky z upsaných nesplacených cenných
   papírů                    (367) 173
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky k účastníkům sdružení         (368) 174
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 173 až 174                 175
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zaměstnanci                  (331) 176
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní závazky vůči zaměstnancům       (333) 177
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 176 až 177                 178
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky ze sociálního zabezpečení
   a zdravotního pojištění            (336) 179
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z příjmů                 (341) 180
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní přímé daně              (342) 181
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z přidané hodnoty             (343) 182
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní daně a poplatky            (345) 183
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 180 až 183                 184
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních
   závazků se státním rozpočtem         (347) 185
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních
   závazků s rozpočtem územních samosprávných
   celků                     (349) 186
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 185 až 186                 187
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Jiné závazky                 (379) 188
  ----------------------------------------------------------------------------
  Krátkodobé závazky celkem
  ř.172+175+178+179+184+187+188             189
--------------------------------------------------------------------------------
4. Bankovní výpomoci a půjčky
  - Dlouhodobé bankovní úvěry           (951) 190
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Krátkodobé bankovní úvěry           (281) 191
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)   (282) 192
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Emitované krátkodobé dluhopisy        (283) 193
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     (289) 194
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 193 až 194                 195
  ----------------------------------------------------------------------------
  Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195  196
--------------------------------------------------------------------------------
5. Přechodné účty pasivní
  - Výdaje příštích období            (383) 197
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Výnosy příštích období            (384) 198
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Kurzové rozdíly pasivní            (387) 199
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dohadné účty pasivní             (389) 200
--------------------------------------------------------------------------------
  Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200      201
--------------------------------------------------------------------------------
ÚHRN PASIV                    126+159 202
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:   Razítko:  Podpis odpovědné  Podpis osoby    Okamžik
               osoby:       odpovědné za    sestavení:
                         sestavení:

                   Telefon:
--------------------------------------------------------------------------------
Poznámka :
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342,343,345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti
Příl.5
Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační           Úč OÚPO 4 - 02
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky             Název nadřízeného
a příspěvkové organizace             orgánu
                             .................
Účetní jednotka doručí výkaz           .................
podle pokynů MF                 Název, sídlo a
                         právní forma
                         účetní jednotky
                         .................

           Výkaz zisků a ztráty
          organizačních složek státu,
         územních samosprávných celků
          a příspěvkových organizací
        sestavený k ................2000.
        (v tis. Kč na dvě desetinná místa)
                IČO

----------------------------------------------------------------------------------
Číslo                   Číslo        Činnosti
účtu Název ukazatele           řádku        hlavní hospodářská
                                 1     2
----------------------------------------------------------------------------------
501 Spotřeba materiálu            1
----------------------------------------------------------------------------------
502 Spotřeba energie             2
----------------------------------------------------------------------------------
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných
  dodávek                 3
----------------------------------------------------------------------------------
504 Prodané zboží              4
----------------------------------------------------------------------------------
511 Opravy a udržování            5
----------------------------------------------------------------------------------
512 Cestovné                 6
----------------------------------------------------------------------------------
513 Náklady na reprezentaci         7
----------------------------------------------------------------------------------
518 Ostatní služby              8
----------------------------------------------------------------------------------
521 Mzdové náklady              9
----------------------------------------------------------------------------------
524 Zákonné sociální pojištění        10
----------------------------------------------------------------------------------
525 Ostatní sociální pojištění        11
----------------------------------------------------------------------------------
527 Zákonné sociální náklady         12
----------------------------------------------------------------------------------
528 Ostatní sociální náklady         13
----------------------------------------------------------------------------------
531 Daň silniční               14
----------------------------------------------------------------------------------
532 Daň z nemovitostí            15
----------------------------------------------------------------------------------
538 Ostatní daně a poplatky         16
----------------------------------------------------------------------------------
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    17
----------------------------------------------------------------------------------
542 Ostatní pokuty a penále         18
----------------------------------------------------------------------------------
543 Odpis pohledávky             19
----------------------------------------------------------------------------------
544 Úroky                  20
----------------------------------------------------------------------------------
545 Kursové ztráty              21
----------------------------------------------------------------------------------
546 Dary                   22
----------------------------------------------------------------------------------
548 Manka a škody              23
----------------------------------------------------------------------------------
549 Jiné ostatní náklady           24
----------------------------------------------------------------------------------
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného
  a hmotného majetku            25
----------------------------------------------------------------------------------
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
  nehmot. a hmot. majetku         26
----------------------------------------------------------------------------------
553 Prodané cenné papíry a vklady      27
----------------------------------------------------------------------------------
554 Prodaný materiál             28
----------------------------------------------------------------------------------
556 Tvorba zákonných rezerv         29
----------------------------------------------------------------------------------
559 Tvorba zákonných opravných položek    30
----------------------------------------------------------------------------------
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)   31
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
Číslo Název ukazatele           Číslo        Činnosti
účtu                    řádku        hlavní hospodářská
                                 1     2
----------------------------------------------------------------------------------
601 Tržby za vlastní výrobky         32
----------------------------------------------------------------------------------
602 Tržby z prodeje služeb          33
----------------------------------------------------------------------------------
604 Tržby za prodané zboží          34
----------------------------------------------------------------------------------
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby   35
----------------------------------------------------------------------------------
612 Změna stavu zásob polotovarů       36
----------------------------------------------------------------------------------
613 Změna stavu zásob výrobků        37
----------------------------------------------------------------------------------
614 Změna stavu zvířat            38
----------------------------------------------------------------------------------
621 Aktivace materiálu a zboží        39
----------------------------------------------------------------------------------
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb   40
----------------------------------------------------------------------------------
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného
  majetku                 41
----------------------------------------------------------------------------------
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  42
----------------------------------------------------------------------------------
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    43
----------------------------------------------------------------------------------
642 Ostatní pokuty a penále         44
----------------------------------------------------------------------------------
643 Platby za odepsané pohledávky      45
----------------------------------------------------------------------------------
644 Úroky                  46
----------------------------------------------------------------------------------
645 Kursové zisky              47
----------------------------------------------------------------------------------
648 Zúčtování fondů             48
----------------------------------------------------------------------------------
649 Jiné ostatní výnosy           49
----------------------------------------------------------------------------------
651 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
  a hmotného majetku            50
----------------------------------------------------------------------------------
652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51
----------------------------------------------------------------------------------
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 52
----------------------------------------------------------------------------------
654 Tržby z prodeje materiálu        53
----------------------------------------------------------------------------------
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54
----------------------------------------------------------------------------------
656 Zúčtování zákonných rezerv        55
----------------------------------------------------------------------------------
659 Zúčtování zákonných opravných položek  56
----------------------------------------------------------------------------------
691 Provozní dotace             57
----------------------------------------------------------------------------------
Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)   58
----------------------------------------------------------------------------------
Hospodářský výsledek před zdaněním
(ř. 58-31)                  59
----------------------------------------------------------------------------------
591 Daň z příjmů               60
----------------------------------------------------------------------------------
595 Dodatečné odvody daně z příjmů      61
----------------------------------------------------------------------------------
Hospodářský výsledek po zdanění
(ř. 59-60-61) (+/-)             62
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:  Razítko:  Podpis odpovědné  Podpis osoby    Okamžik
               osoby:       odpovědné za    sestavení:
                         sestavení:

                  Telefon:
----------------------------------------------------------------------------------