Vyhláška ze dne 12.12.2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby

31.12.2001 | Sbírka:  467/2001 Sb. | Částka:  171/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 84/2000 Sb.
467/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 12. prosince 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
Ministerstvo dopravy a spojů podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
Vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. a) se slova "koncesované živnosti" zrušují.
2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo "kapitána1)" nahrazuje slovy "vůdce plavidla,1) které není malým plavidlem".
3. V § 1 se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 2) a 3) zrušují.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
Ing. Schling v. r.