13 Vyhledávání ASPI | epravo.cz

Opatření ze dne 18.12.2001, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

29.1.2002 | Sbírka:  281,283/105 876/2001 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/10 488/1996, 281/2 020/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
281 283/105 876/2001
OPATŘENÍ
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Referent:
Ing. Hana Vlasáková,
tel. 5704 4252
Jaroslava Svobodová,
tel. 5704 4163
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při provádění zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Podle tohoto opatření postupují státní podniky a jiné státní organizace a organizační složky státu při provádění zákona citovaného v odst. 1 (dále jen "privatizace").
(3) Postup podle odst. 1 je uveden v přílohách k tomuto opatření. V příloze 1 je stanoven postup pro státní podniky a jiné státní organizace s výjimkou příspěvkových organizací, v příloze 2 je stanoven postup pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, v příloze 3 je stanoven postup pro organizační složky státu vymezené v § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Tímto opatřením se zrušuje
1. Opatření Ministerstva financí České republiky, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby, č.j. 281/2 020/1993, ze dne 1. 1. 1993,
2. Opatření Ministerstva financí České republiky k postupu účtování finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou vytvářených podle § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 281/10 488/1996, ze dne 5. 3. 1996.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v.r.
Příl.1
Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků pro státní podniky a jiné státní organizace s výjimkou příspěvkových organizací
(1) Ke dni předcházejícímu den přechodu majetku na Fond národního majetku ČR (dále jen "Fond") ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, uzavře státní podnik nebo jiná státní organizace (dále jen "podnik") účetní knihy a sestaví účetní závěrku podle Čl. IV a Čl. V Přílohy 2 k Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, č.j. 281/97 417/2001, ze dne 14. 12. 2001.
(2) Účetní závěrka podle odst. 1 musí být podložena provedením inventarizace majetku a závazků podle § 29 odst. 1 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Inventarizace podle odst. 2 se provede za účasti zástupce podniku, nabyvatele privatizovaného majetku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nabyvatel") a pracovníka Fondu, resp. pracovníka pověřeného Fondem. Uvedení zástupci potvrzují správnost inventurních soupisů skutečného stavu privatizovaného majetku a závazků.
(4) Inventarizační rozdíly vyúčtuje podnik v souladu s Opatřením Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, č.j. 281/89 759/2001 ze dne 13. 11. 2001, publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 11/2001 (dále jen "Postupy účtování").
(5) Před uzavřením účetních knih podle odst. 1 podnik zaúčtuje v souladu se schváleným privatizačním projektem na vrub příslušných majetkových účtů se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu vlastního kapitálu zvýšení majetku o:
a) plně odepsaný drobný nehmotný a hmotný majetek, o kterém podnik rozhodl v souladu s příslušným ustanovením Postupů účtování, že o něm nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku, v ocenění uvedeném ve schváleném privatizačním projektu,
b) rekonstrukce a modernizace prováděné (podle předpisů do roku 1989) společně s opravou, hrazené z provozních prostředků a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého hmotného majetku, v ocenění uvedeném ve schváleném privatizačním projektu,
c) technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtované v souladu s Postupy účtování v nákladech a nezahrnuté do ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, v ocenění podle schváleného privatizačního projektu,
d) ostatní hmotná a nehmotná aktiva, která nejsou vedena v účetnictví na rozvahových účtech, avšak jsou zahrnuta do hodnoty privatizovaného majetku ve schváleném privatizačním projektu, v ocenění podle tohoto projektu,
e) pohledávky za manka a škody a pohledávky za poskytnuté půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb, resp. ze sociálního fondu, pokud se sledují na podrozvahových účtech.
(6) Snížení celkové hodnoty majetku uvedené ve schváleném privatizačním projektu podnik zaúčtuje za předpokladu, že se likvidace, přecenění nebo prodej majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely uskutečnily do data uzavírání účetních knih podle Čl. I odst. 1, tímto způsobem:
a) přecenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob zaúčtuje na vrub příslušného účtu vlastního kapitálu se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných majetkových účtů v účtové třídě 0 a 1;
b) prodej majetku nebo jeho likvidaci zaúčtuje podle příslušných ustanovení Postupů účtování s tím, že ztrátu z těchto operací zaúčtuje na vrub příslušného účtu vlastního kapitálu se souvztažným zápisem ve prospěch mimořádných výnosů.
(7) Postup podle odst. 6 se nevztahuje na nemovitý majetek.
(8) Snížení hodnoty majetku podle odst. 6 nelze v účetnictví podniku promítat v případech, kdy je nepoužitelnost majetku pro podnikatelské účely zohledněna snížením kupní ceny v rozhodnutí o privatizaci.
(9) Při privatizaci uskutečněné přímým prodejem, veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou se zúčtují zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv, pokud jejich povaha umožňuje převod, na účty pohledávek a závazků, v ostatních případech na účty nákladů a výnosů v souladu s Postupy účtování. Zůstatky účtů rezerv (zákonných i ostatních), které se vztahují k privatizovanému majetku, se zúčtují ve prospěch výnosů, s výjimkou finančních rezerv tvořených podle zvláštních zákonů1). Správnost zůstatků těchto finančních rezerv v účetní závěrce podle článku 1 potvrdí věcně příslušný správní úřad.
(10) Při všech způsobech privatizace se při uzavírání účetních knih podle odst. 1 nevytvářejí opravné položky k majetku, resp. vytvořené opravné položky k majetku se zúčtují ve prospěch výnosů.
(11) Při všech způsobech privatizace se závazky podniku vůči zaměstnancům, podle uzavřené kolektivní smlouvy, jež mají být hrazeny z fondu odměn, resp. ze zisku, vyčíslené k datu uzavírání účetních knih podle Čl. I odst. 1, vyúčtují ve prospěch ostatních závazků vůči zaměstnancům.
(12) Podnik předloží do jednoho měsíce od data přechodu majetku na Fond zakladateli:
a) ve dvou vyhotoveních rozvahu,
b) v jednom vyhotovení výkaz zisku a ztráty,
přičemž akciové společnosti se 100 % majetkovou účastí státu a státní podniky, které jsou transformovány na akciovou společnost, k rozvaze přiloží rozpis zůstatků jednotlivých statutárních a ostatních fondů.
(13) Zakladatel předá v jednom vyhotovení rozvahu doloženou rozpisem zůstatků statutárních a ostatních fondů bez prodlení Fondu, jako podklad pro přechod majetku privatizovaného subjektu. Fond si může vyžádat i předložení výkazu zisku a ztráty a inventurních soupisů podle odst. 3.
(14) Ověřování účetní závěrky podle odst. 1 se provádí podle platných předpisů2). Podnik bez prodlení oznámí zakladateli změny v účetní závěrce provedené na základě výsledku jejího ověření. Zakladatel tyto změny bez prodlení oznámí Fondu.
(15) Pracovník pověřený Fondem, který odpovídá za realizaci privatizačního projektu, předá nabyvateli účetní závěrku a inventurní soupisy privatizovaného majetku.
(16) Účetní písemnosti podniku, který se ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, ruší bez likvidace, se na základě protokolu, jehož správnost je potvrzena podpisem zástupce podniku, pracovníka pověřeného Fondem a nabyvatele privatizovaného majetku, předají nabyvateli.
Příl.2
Postup při privatizaci majetku státu, s nímž je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace příslušná hospodařit
(1) Při privatizaci majetku státu, s nímž je organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace příslušná hospodařit podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, plní tato organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace přiměřeně povinnosti podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
(2) S majetkem podle odst. 1 přecházejí na Fond i závazky státu nebo státní příspěvkové organizace s tímto majetkem související.
(3) Ke dni předcházejícímu den přechodu majetku podle odst. 1 na Fond provede organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace soupis majetku podle odst. 1 a závazků státu nebo státní příspěvkové organizace s ním souvisejících, který bude obsahovat údaje vyplývající z účetnictví v souladu s Opatřením MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, č.j. 283/76 104/2000, ve znění pozdějších předpisů, tzn. údaje z příslušných majetkových a závazkových účtů, včetně ocenění jednotlivých položek majetku a závazků a jejich identifikaci podle povahy majetku.
(4) Organizační složka státu nebo příspěvková organizace předloží zřizovateli nejdéle do jednoho měsíce od data přechodu majetku podle odst. 1 na Fond ve dvou vyhotoveních soupis podle odst. 3.
(5) Zřizovatel předá jedno vyhotovení soupisu podle odst. 3 bez prodlení Fondu, jako podklad pro přechod majetku podle odst. 1.
(6) Pracovník pověřený Fondem, který odpovídá za realizaci příslušného privatizačního projektu, předá jedno vyhotovení soupisu podle odst. 3 nabyvateli. Fyzické předání privatizovaného majetku a závazků nabyvateli a zjištění případných rozdílů skutečného stavu ve srovnání s údaji v soupisu podle odst. 3, resp. zjištění případných závad nebo nesrovnalostí na předávaném majetku a závazcích, se provede za účasti nabyvatele, zástupce organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace a pracovníka pověřeného Fondem. Uvedení zástupci potvrzují shodu fyzického stavu předaného majetku a závazků s údaji v soupisu podle odst. 3, resp. oprávněnost požadavků nabyvatele na odstranění zjištěných závad nebo vypořádání zjištěných nesrovnalostí.
Příl.3
Postup při privatizaci majetku státu pro organizační složky státu vymezené v § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
(1) Při privatizaci majetku státu, s nímž je organizační složka státu příslušná hospodařit podle § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, plní tato organizační složka státu přiměřeně povinnosti zakladatele, popřípadě podniku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
(2) S majetkem podle odst. 1 přecházejí na Fond i závazky státu s tímto majetkem související.
(3) Ke dni předcházejícímu den přechodu majetku podle odst. 1 na Fond provede organizační složka státu soupis majetku podle odst. 1 a závazků státu s ním souvisejících, který bude obsahovat seznam jednotlivých položek majetku a závazků státu s ním souvisejících, identifikaci a popis podle povahy majetku a ocenění podle § 10 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
(4) Organizační složka státu předloží Fondu bez prodlení, nejdéle však do jednoho měsíce, soupis podle odst. 3 jako podklad pro přechod majetku podle odst. 1.
(5) Pracovník pověřený Fondem, který odpovídá za realizaci příslušného privatizačního projektu, předá jedno vyhotovení soupisu podle odst. 3 nabyvateli. Fyzické předání privatizovaného majetku a závazků nabyvateli a zjištění případných rozdílů skutečného stavu ve srovnání s údaji v soupisu podle odst. 3, resp. zjištění případných závad nebo nesrovnalostí na předávaném majetku a závazcích, se provede za účasti nabyvatele, zástupce organizační složky státu a pracovníka pověřeného vystupovat za Fond. Uvedení zástupci potvrzují shodu fyzického stavu předaného majetku a závazků s údaji v soupisu podle odst. 3, resp. oprávněnost požadavků nabyvatele na odstranění zjištěných závad nebo vypořádání zjištěných nesrovnalostí.
1) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001, o odpadech, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.