Oznámení ze dne 30.11.2001 o vydání opatření č. 6, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní banky

31.12.2001 | Sbírka:  55/2001 (OP) | Částka:  180/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 57/2000 (OP)
Pasivní derogace: 10/2002 (CBN), 7/2002 (CBN)
6/2001
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 30. listopadu 2001,
kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Změna: 7/2002
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.
(2) Výkazy Dev(ČNB)16-12 a Dev(ČNB)19-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem3).
(3) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti bank na území České republiky, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti, resp. ke všem organizačním složkám pobočky zahraniční banky v České republice.
§ 3
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v automatizované formě prostřednictvím datové komunikační sítě.
(2) Pro účely automatizovaného předkládání výkazů od České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Ve zprávě s předávacím datovým souborem uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního opatření České národní banky4) nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady Bil a BD, kromě výkazu Bil(ČNB)7-12, a u výkazu E(ČNB)5-04 a E(ČNB)6-01 se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci bank nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky5).
(4) Kontaktními údaji podle odstavce 2 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby (telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty). Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:
a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazů6).
§ 4
(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.
(2) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 musí být opatření razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 3) u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář vypracován.
§ 5
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.
(2) Výkazy Bil(ČNB)4-01, Bil(ČNB)6-01, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01 sestavované ke konci roku předkládají banky s údaji podle účetní závěrky jednotlivých společností zahrnutých do konsolidačního celku před jejím ověřením auditorem. Výkazy předkládané na vyžádání během roku jsou sestavovány z běžných údajů k datu stanovenému Českou národní bankou.
(3) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-01, Bil(ČNB)5-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, Bil(ČNB)6-01, E(ČNB)6-01, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, Dev(ČNB)19-12 a E(ČNB)5-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-01, Bil(ČNB)6-01, E(ČNB)6-01, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do konsolidačního celku; banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštních dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazu V(ČNB)13-04.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 3, sestavené též ke konci následujících měsíců, resp. čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 3 formou běžné opravy.
(5) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance do 20. ledna 2002 výkaz V(ČNB)30-04 sestavený k 1. lednu tohoto roku vycházející z údajů platných k 31. prosinci 2001.
§ 6
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy zanikne povolení působit jako banka7) (dále jen "rozhodný den").
(2) Právnická osoba, které zaniklo povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka"), a pobočka zahraniční banky po zániku povolení působit jako banka uděleného pro ni zahraniční bance (dále jen "bývalá pobočka zahraniční banka") sestavuje a předkládá po rozhodném dni podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem8) pouze výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12. Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky může pro tyto výkazy v odůvodněných případech požádat Českou národní banku o změnu formy a způsobu jejich předkládání stanovených v § 3.
(3) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem8) výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)7-12, a výkazy řady V, VST a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.
(4) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti nebo dnem jejího zániku9).
(5) Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasíva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky nebo u které byl podán návrh na konkurs10), prohlášen konkurs10) nebo která vstoupila do likvidace11) před zánikem povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky podle odstavců 1 až 4.
§ 7
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona12). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky13).
§ 8
Zrušuje se opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 3 ze dne 6. června 2001.
§ 9
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Guvernér
doc.Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v.r.
Sekce statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Označení výkazu  Kód datového  Název výkazu-datového souboru
          souboru
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12    RISIFE11    Měsíční bilance aktiv a pasiv

Bil(ČNB)2-12    VISIFE10    Měsíční výkaz zisku a ztráty
                  banky

Bil(ČNB)3-01    VISIFE30    Roční výkaz rozdělení zisku

Bil(ČNB)4-01    KISIFE12    Roční  rozvaha  regulovaného
                  konsolidačního celku

Bil(ČNB)6-01    KISIFE10    Roční výkaz  zisku a ztráty
                  regulovaného   konsolidačního
                  celku

Bil(ČNB)5-12    RISIFE15    Měsíční rozvaha banky

Bil(ČNB)7-12    RISIFE17    Předběžná měsíční bilance aktiv
                  a pasiv


V(ČNB)9-12     RISIFE70    Měsíční výkaz o čerpání úvěrů
                  klienty podle úrokových sazeb

V(ČNB)13-04    VISIFE20    Čtvrtletní výkaz o úrokových
                  nákladech a výnosech


V(ČNB)20-04    JISIFE10    Čtvrtletní výkaz o tuzemských
                  cenných  papírech  v  držení
                  nerezidentů

V(ČNB)21-01    RISIFE52    Předběžné doplňkové  údaje k
                  bilanci aktiv a pasivV(ČNB)25-04    RISIFE51    Čtvrtletní  výkaz  vybraných
                  aktiv a pasiv podle zemí

V(ČNB)30-04    JISIFE30    Čtvrtletní výkaz o zahraničních
                  cenných  papírech  v  držení
                  rezidentů

V(ČNB)31-01    JISIFE31    Roční výkaz  o teritoriálním
                  členění  zahraničních cenných
                  papírů rezidentů


VST(ČNB)1-12    RISIFE31    Měsíční  výkaz o  úvěrech a
                  pohledávkách za klienty

VST(ČNB)3-12    RISIFE63    Měsíční výkaz o mezibankovních
                  úvěrech a vkladech

VST(ČNB)4-12    RISIFE34    Měsíční výkaz o stavech úvěrů a
                  pohledávek za  klienty podle
                  úrokových sazeb

VST(ČNB)11-12   RISIFE61    Měsíční výkaz  o vkladech a
                  úvěrech od klientů

VST(ČNB)14-12   RISIFE64    Měsíční výkaz  o vkladech a
                  úvěrech  od  klientů  podle
                  úrokových sazeb

VST(ČNB)21-12   RISIFE21    Měsíční  výkaz  o  cenných
                  papírech a účastech v držení
                  bank

VST(ČNB)22-12   RISIFE22    Měsíční  výkaz  o  cenných
                  papírech emitovaných bankou

Dev(ČNB)11-12   RISIFE10    Měsíční výkaz  o devizové a
                  korunové pozici banky

Dev(ČNB)12-12   PESIFE10    Měsíční výkaz o devizových a
                  korunových inkasech a platbách

Dev(ČNB)14-04   PESIFE20    Čtvrtletní výkaz o devizových a
                  korunových inkasech a platbách
                  podle územního členění

Dev(ČNB)16-12   PESIFE30    Měsíční  výkaz  o devizových
                  inkasech a platbách v členění
                  podle nadlimitních transakcí

Dev(ČNB)19-12   PESIFE40    Měsíční  výkaz  o devizových
                  inkasech a platbách v členění
                  podle měn

P(ČNB)3-02     JIPIFE10    Pololetní    výkaz    o
                  předpokládaných    inkasech
                  nerezidentů   z  tuzemských
                  cenných papírů

P(ČNB)4-02     PIPIFE10    Pololetní výkaz  o budoucích
                  splátkách úvěrů přijatých od
                  nerezidentů

BD(ČNB)1-12    DISIFE10    Přehled  skutečné  zbytkové
                  splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)2-12    DISIFE20    Hlášení    o   kapitálové
                  přiměřenosti zahrnující úvěrové
                  a tržní riziko

BD(ČNB)3-12    DISIFE30    Hlášení    o    úvěrové
                  angažovanosti,   nadlimitních
                  vkladech a přijatých úvěrech

BD(ČNB)4-12    DISIFE40    Hlášení o pohledávkách podle
                      jejich klasifikace

BD(ČNB)7-12    DISIFE70    Hlášení o struktuře závazků z
                  vkladů a úvěrů podle velikosti

BD(ČNB)8-04    DISIFE80    Hlášení  o   změně  stavu
                  klasifikovaných úvěrů

BD(ČNB)11-12    DISIFE11    Přehled  odhadované  zbytkové
                  splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)12-01    KISIFE20    Hlášení    o   kapitálové
                  přiměřenosti    regulovaného
                  konsolidačního celku

BD(ČNB)13-01    KISIFE30    Hlášení   o   angažovanosti
                  regulovaného   konsolidačního
                  celku

BD(ČNB)16-12    DISIFE16    Hlášení o angažovanosti banky
                  vůči jednotlivým zemím

E(ČNB)5-04     DISIFE60    Hlášení   o   organizační
                  struktuře,   kvalifikovaných
                  účastech   a  elektronickém
                  bankovnictví
       
VT(ČNB)1-12    TISIFE11    Měsíční výkaz o odpisech úvěrů
                  a jiných pohledávek

E(ČNB)6-01     KISIFE60    Hlášení  o  kvalifikovaných
                  účastech      regulovaného
                  konsolidačního celku       
       
       
Příl.2
Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
               Termíny

Označení výkazu   Periodicita   Termín předkládání podle
                  § 2 odst. 1
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12    měsíčně    do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

Bil(ČNB)2-12    měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

Bil(ČNB)3-01    ročně     do 31. července následujícího
                  roku

Bil(ČNB)4-01    ročně     do 25.  března následujícího
                  roku

          nepravidelně  během roku na vyžádání

Bil(ČNB)5-12    měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku
Bil(ČNB)6-01    ročně     do 25.  března následujícího
                  roku nepravidelně během roku na
                  vyžádání
Bil(ČNB)7-12    měsíčně    do  5.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce

          nepravidelně  během měsíce na vyžádání
V(ČNB)9-12     měsíčně    do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce,

V(ČNB)13-04     čtvrtletně   do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí,  výkaz  za  4.
                  čtvrtletí  do  20.  února
                  následujícího roku
V(ČNB)20-04     čtvrtletně   do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí

V(ČNB)21-01     ročně     do 15. ledna následujícího roku
V(ČNB)25-04     čtvrtletně   do  25.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz za prosinec do
                  31. ledna následujícího roku

V(ČNB)30-04     čtvrtletně   do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz k 1. lednu do
                  20. ledna

V(ČNB)31-01     ročně     do 20. ledna následujícího roku
VST(ČNB)1-12    měsíčně    do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku
VST(ČNB)3-12    měsíčně     do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku
VST(ČNB)4-12    měsíčně    do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku
VST(ČNB)11-12    měsíčně    do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

VST(ČNB)14-12    měsíčně    do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

VST(ČNB)21-12    měsíčně    do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

VST(ČNB)22-12    měsíčně    do  15.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

VT(ČNB)1-12     měsíčně    do 1. kalendářního dne druhého
                  následujícího měsíce
Dev(ČNB)11-12    měsíčně    do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

Dev(ČNB)12-12    měsíčně    do  17.  kalendářního  dne
                      následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

DevCNB)14-04    čtvrtletně   do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz za prosinec do
                  5. února následujícího roku

Dev(ČNB)16-12    měsíčně    do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

Dev(ČNB)19-12    měsíčně    do  17.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   31.  ledna
                  následujícího roku

P(ČNB)3-02    pololetně    do 20. kalendářního dne prvního
                  měsíce běžného pololetí

P(ČNB)4-02    pololetně    do 25. kalendářního dne prvního
                  měsíce běžného pololetí

BD(ČNB)1-12     měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

BD(ČNB)2-12     měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)3-12     měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)4-12     měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)7-12     měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

BD(ČNB)8-04     čtvrtletně   do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí, výkaz za prosinec do
                  10. února následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)11-12    měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

BD(ČNB)12-01    ročně     do 25.  března následujícího
                  roku

         nepravidelně   během roku na vyžádání

BD(ČNB)13-01    ročně     do 25.  března následujícího
                  roku

         nepravidelně   během roku na vyžádání

BD(ČNB)16-12    měsíčně    do  20.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce, výkaz za
                  prosinec  do   10.  února
                  následujícího roku

         nepravidelně   během měsíce na vyžádání

E(ČNB)5-04     čtvrtletně   do  12.  kalendářního  dne
                  následujícího měsíce po konci
                  čtvrtletí
E(ČNB)6-01     ročně     do 25.  března následujícího
                  roku nepravidelně během roku na
                  vyžádání
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance
      (předkládané varianty jsou označeny "x"):

-------------------------------------------------------------------------------
                  Varianta v rozsahu vykazování
                    podle § 2 odst. 2
         -------------------------------------------------------------
Označení výkazu  a) údaje za banku  b) údaje za banku  c) údaje za pobočku
             ČR      v ČR a v zahraničí zahranič. banky v ČR
-------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)2-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)3-01                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)4-01                  x2)
-------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)5-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)6-01                  x2)
-------------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)7-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)7-12       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)9-12       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)13-04                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)20-04       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)21-01       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)25-04       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)30-04       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)31-01       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)1-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)3-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)4-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)11-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)14-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)21-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)22-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)11-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)12-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)14-04      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)16-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)19-12      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
 P(ČNB)3-02      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
 P(ČNB)4-02      x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)1-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)2-12                  x          x1)
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)3-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)4-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)7-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)8-04                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)11-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)12-01                  x2)
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)13-01                  x2)
-------------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)16-12                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
 E(ČNB)5-04                  x          x
-------------------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)1-12       x                      x
-------------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)6-01                   x2)                |
-------------------------------------------------------------------------------
1) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání.

Příl.4
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
------------------------------------------------------------------
*) Příloha nebyla do ASPI zařazena.
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 1 písm. m) bod 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4) Opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
5) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č.10/1997.
6) § 2 opatření České národní banky č. 10/1997.
7) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 70 obchodního zákoníku.
12) § 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.