Stavovský předpis ze dne 23.5.2002 Kancelářský řád

11.6.2010 | Sbírka:  EK01/2002 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
EK01/2002
Stavovský předpis
Exekutorské komory České republiky
ze dne 23. 5. 2002,
Kancelářský řád
Změna: 15. dubna 2005
Změna: 11. června 2010
Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) stanoví podle § 110 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
Hlava první
Kancelář soudního exekutora
§ 1
(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) zřizuje v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář pro výkon činnosti podle zákona.
(2) Při úkonech mimo kancelář musí exekutor na žádost zúčastněných osob prokázat své oprávnění průkazem exekutora.
§ 2
Označení provozních prostor
Exekutor umístí při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho kancelář, označení podle § 14 odst. 2 zákona. Není-li vchod do budovy, ve které se nachází kancelář exekutora, přístupný přímo z veřejné komunikace, umístí exekutor označení tak, aby bylo z této komunikace viditelné.
§ 3
Informační tabule soudního exekutora
(1) Exekutor umístí na viditelném místě u vchodu do své kanceláře informační tabuli
(2) Informační tabule exekutora obsahuje zejména údaje o úředních hodinách, informace pro veřejnost, případně i informace o zástupci exekutora a podmínky nahlížení do spisu.
§ 4
Úřední deska soudního exekutora
(1) Úřední deska exekutora musí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora. Úřední deska musí být v uzamykatelné vitríně.
(2) Úřední deska exekutora obsahuje označení exekutorského úřadu. Na úřední desce exekutora se vyvěšují rozhodnutí a listiny soudu nebo exekutora, o nichž tak stanoví zákon nebo občanský soudní řád. Na úřední desce exekutora lze dále zejména uveřejnit rozhodnutí soudů, exekutora nebo jiných státních orgánů, které souvisí s činností exekutora a jsou určeny pro veřejnost a základní informace o činnosti exekutorském úřadu (úřední dobu, kontakt na exekutora, údaje o dovolené, zastupování exekutora apod.).
(3) Obsah informací zveřejněných na úřední desce exekutora se zpřístupní i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Hlava druhá
Průkazy zaměstnanců soudního exekutora
§ 5
(1) Na žádost exekutora a na jeho náklady vydá Komora exekutorovi bez zbytečného odkladu průkazy pro zaměstnance exekutora, s uvedením zda se jedná o exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta nebo dalšího zaměstnance exekutora.
(2) Vzory průkazů jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto kancelářského řádu.
Hlava třetí
Razítka a pečetidlo soudního exekutora
§ 6
Náležitosti úředního razítka
(1) Razítko exekutora podle § 13 zákona (dále jen „úřední razítko“) se použije a listiny se jeho otiskem opatří, pokud to stanoví zákon nebo tento kancelářský řád.
(2) První úřední razítko vydá exekutorovi Komora na náklady exekutora bezodkladně po jeho jmenování do exekutorského úřadu.
§ 7
Nové úřední razítko, další úřední razítko
(1) Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození úředního razítka exekutor neprodleně ohlásí Komoře.
(2) V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození úředního razítka nebo na žádost exekutora o vydání dalšího úředního razítka vydá Komora bez zbytečného odkladu exekutorovi na jeho náklady úřední razítko nové nebo další.
(3) Exekutor předá poškozené nebo ztracené úřední razítko, které se dodatečně objeví, nebo další úřední razítko, které přestane používat Komoře; Komora provede likvidaci takového úředního razítka neprodleně a sepíše o ní úřední záznam.
(4) Obdobně podle odst. 1, 2, a 3 postupuje exekutor i v jiných odůvodněných případech, kdy nemůže úřední razítko dále používat.
(5) Pokud exekutor používá více úředních razítek, musí být na každém dalším úředním razítku uvedeno jeho pořadové číslo, přičemž první z dalších razítek bude označeno číslicí 2 a následující číslicemi následujícími v nepřerušené číselné řadě.
§ 8
Pečetidlo soudního exekutora
(1) Pečetidlo exekutora podle § 13 zákona (dále jen „pečetidlo“) se používá, pokud to stanoví zákon nebo tento kancelářský řád.
(2) V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození pečetidla postupuje exekutor přiměřeně způsobem uvedeným v § 7.
§ 9
Používání úředního razítka a pečetidla
(1) Otiskem úředního razítka se opatří listiny, které
a) mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení (např. exekuční příkaz, příkaz k úhradě nákladů exekuce, výzva oprávněnému k odstranění nedostatků podání (§ 39 zákona), rozhodnutí o zproštění funkce správce podniku (§ 338l, odst. 4 občanského soudního řádu) a další),
b) jsou exekutorským zápisem,
c) potvrzují přijetí věci do úschovy podle § 75 zákona.
(2) Otiskem úředního razítka se dále opatří stejnopisy listin podle odstavce 1 a další písemnosti určené zákonem nebo tímto stavovským předpisem.
(3) K otisku úředního razítka se použije tmavomodrá nebo fialová razítkovací barva.
(4) Pečetidlo používá exekutor k zajištění v rámci exekuce sepsaných movitých věcí určených k exekuci nebo zabezpečení vyklizených nemovitostí, pokud je exekutor nepředá oprávněnému bezprostředně po skončení vyklizení. Pečetění (uzávěru) může exekutor provést při provádění exekuce i v jiných případech, lze-li to považovat za vhodné vzhledem k účelu exekuce.
(5) Pečetění (uzávěra) se provede za použití pečetního vosku nebo modelovací hmoty, pečetidla a motouzu nebo samolepících pásek. V případech kdy je to vzhledem k okolnostem nebo místním podmínkám vhodnější, lze pečetění (uzávěru) provést též za pomoci samolepicích pásek, úředního razítka a motouzu.
(6) S úředními razítky se nakládá tak, aby k nim neměly přístup nepovolané osoby; v době uzavření kanceláře se ukládají pod uzávěrou.
§ 10
Podací razítko
Podací razítko (vzor uveden příloze č. 1) obsahuje označení a sídlo exekutorského úřadu, jméno, příjmení a akademický titul exekutora, datum, hodinu a minutu, kdy bylo podání exekutorovi doručeno, údaj o počtu stejnopisů a příloh, způsob doručení písemností v listinné podobě; k těmto údajům připojí svůj podpis ten, kdo písemnost převzal. Pokud je příloh více než deset listů, označí se přílohy značkou „Sv“ (tj. svazek). Pokud tvoří přílohu spis nebo několik spisů, označí se takové přílohy slovem „Spis“, „Dva spisy“ atd.
§ 11
Další razítka exekutora
(1) V případech, kdy není předepsaný otisk úředního razítka, opatří se listina exekutora otiskem obdélníkového razítka, které si exekutor dá vyhotovit a které musí obsahovat označení a sídlo exekutorského úřadu a exekutora”.
(2) K ulehčení činnosti exekutora si může exekutor dát vyhotovit a používat i další speciální razítka. Takovými razítky se označuje např. stejnopis, opis či příloha exekutorského zápisu, oběh spisů, zaslání telefaxové zprávy nebo dopisu apod.
Hlava čtvrtá
§ 12
Přijímání písemností, potvrzení o převzetí
(1) Přijetí písemnosti nesmí být odmítnuto a již přijaté písemnosti nesmějí být vydány zpět a to ani osobě, od které byly přijaty. Písemnosti, které nejsou adresovány exekutorovi (exekutorskému úřadu) nebo zaměstnanci exekutora, nelze přijmout.
(2) Doručené písemnosti týkající se činnosti exekutora a vrácené nedoručené zásilky je třeba opatřit otiskem podacího razítka a datem, hodinou a minutou, kdy byla písemnost exekutorovi doručena nebo nedoručená zásilka vrácena. Doručené písemnosti je nutno dále opatřit údaji o počtu jejich vyhotovení a příloh a případně i o způsobu doručení. Otiskem podacího razítka se opatří také všechny stejnopisy podání.
Příjem peněz
§ 13
Zásilky, jejichž součástí jsou hotové peníze, opatří exekutor nebo pověřený zaměstnanec exekutora spolu s podacím razítkem také údajem o výši částky, druhu měny a svým podpisem.
§ 14
Vrácené doručenky (dodejky) a nedoručené písemnosti se založí do jednotlivých příslušných spisů. Den doručení vrácených doručenek (dodejek) a den vrácení nedoručených zásilek se do knihy došlé pošty nezapisuje.
ČÁST DRUHÁ
PÍSEMNOSTI EXEKUTORA
Hlava první
Písemnosti
§ 15
Náležitosti písemností, vyhotovování prvopisů a stejnopisů
(1) Písemnosti exekutora musí být čitelné, bez chyb a zkratek, které nejsou všeobecně známé; v písemnostech exekutora nelze přepisovat, vpisovat, škrtat a zatírat. Opravu zřejmých nesprávností a chyb v psaní nebo v počtech v písemnosti lze provést pouze tak, že zůstane čitelný původní text, který se přeškrtne a oprava se provede buď nad, nebo za původním textem. O tom, kdo provedl opravu, se provede na písemnosti záznam “Opravu provedl”, uvede se datum, záznam podepíše osoba, která opravu provedla a opatří se úředním razítkem, pokud jde o opravu písemnosti, která byla úředním razítkem opatřena. Tímto postupem nelze opravit listiny, které mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení. Za účelem opravy zřejmé nesprávnosti nebo chyby v psaní listiny, které má povahu rozhodnutí se postupuje podle ustanovení § 164 o.s.ř. .
(2) Písemnosti musí být napsané černou nebo modrou barvou, pomocí počítače, psacího stroje nebo jiným mechanickým způsobem.
(3) Číslo jednací se vyznačí na horní pravé straně listu.
(4) Slovo „Poučení“ se píše od levého okraje přerušovaně nebo tučně s dvojtečkou; text poučení se napíše jeden úder od dvojtečky vpravo zarovnaně pod sebou.
(5) Prvopisy listin, které vydává exekutor pověřený provedením exekuce, se vyhotovují na pevném, bílém, čistém, nepoškozeném papíru bez podtisku v obvyklém formátu.
(6) Prvopisem listiny je také kopie listiny, jsou-li na ní podpisy a otisky razítek v originálu.
(7) Prvopisy listin je nutno vyhotovit v takovém počtu, aby byl prvopis listiny doručen každému, komu je nutno ji doručit, přičemž jeden prvopis musí být založen do spisu.
(8) Stejnopisy listin musí mít stejný formát jako prvopis.
(9) Pokud se listina vyhotovuje současně průpisem nebo ve fotokopii, založí se do spisu originál listiny.
§ 16
Podepisování listin
(1) Jestliže se na listinu, kterou podepisuje exekutor, nepřipojuje otisk jeho úředního razítka, musí být razítkem nebo jiným způsobem vyznačeno jeho jméno, příjmení, akademický titul, označení „soudní exekutor“ a sídlo exekutorského úřadu, pokud nejsou tyto údaje uvedeny v záhlaví listiny.
(2) Na listinách, které z pověření exekutora vydávají jeho zaměstnanci, musí být uvedeno vedle podpisu tohoto zaměstnance čitelně jeho jméno a příjmení, popř. akademický titul a pokud se jedná o koncipienta nebo kandidáta uvede se také „exekutorský koncipient“ nebo „exekutorský kandidát“. K tomu se vždy připojí doložka “pověřený soudním exekutorem”. Jestliže se nepřipojuje otisk úředního razítka, uvede se vedle podpisu tohoto zaměstnance také jméno, příjmení, akademický titul a sídlo soudního exekutora, z jehož pověření zaměstnanec listinu vydává.
(3) Není-li výslovně předepsáno, že stejnopis (opis) rozhodnutí soudního exekutora (exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta) má být podepsán tím, kdo rozhodnutí vydal, připojí se na konci po pravé straně jméno, příjmení (s uvedením případného akademického titulu nebo vědecké hodnosti) a funkce (soudní exekutor, exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem, exekutorský koncipient pověřený soudním exekutorem), toho, kdo písemnost podepsal, se zkratkou „v. r.”. Po levé straně se připojí doložka „Za správnost vyhotovení: ” s uvedením jména a podpisu zaměstnance pověřeného soudním exekutorem.
Hlava druhá
Spisy
§ 17
(1) Všechny písemnosti, které se vztahují ke stejné věci (podání, listiny, zápisy, záznamy, rozhodnutí apod.) tvoří spis. Spis lze vést i v listinné nebo v elektronické podobě (elektronický spis). Spis tvoří došlé listiny (příchozí dokumenty) a úkony exekutora (odchozí dokumenty). Příchozí dokumenty mohou pocházet od účastníků exekučního řízení či jejich zástupců anebo od třetích osob.
(2) Elektronický spis může být veden pouze, užívá-li exekutor informační systém zajišťující evidenci a uložení elektronické podoby úkonů exekuční a další činnosti, příchozích a odchozích dokumentů a pravidelné zálohování dat.
(3) Součástí spisu nejsou příchozí dokumenty pocházející od třetích osob, jejichž obsahem nejsou údaje o povinném či jeho majetku. Negativní odpovědi na žádosti o součinnost, nejsou-li součástí spisu, se evidují odděleně od spisu a na žádost se umožní nahlédnutí do nich podle § 94 a násl. zákona.
(4) Součástí spisu nejsou vnitřní dokumenty exekutora, evidenční a další pomůcky.
§ 17a
Zvláštní úprava pro písemnosti v elektronické podobě
(1) Odchozí dokumenty vytvořené ve spisu vedeném v listinné podobě, které se doručují prostřednictvím informačního systému datových schránek či elektronickou poštou (elektronické doručení) se vyhotoví i v elektronickém stejnopisu, který se opaří zaručeným elektronickým podpisem exekutora či jeho zaměstnance, který dokument vytvořil anebo elektronickou značkou1).
(2) Odchozí dokumenty vytvořené v elektronickém spisu, které nelze elektronicky doručit, se vyhotoví v listinném stejnopisu.
(3) Doložku právní moci či právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutí vydaná v elektronické
m spisu vyznačí exekutor či jeho zaměstnanec tak, že
a) otiskne razítko doložky na předloženém výstupu z konverze podle zvláštního právního předpisu,
b) připojí doložku právní moci na elektronický stejnopis formou textu (např. „Toto rozhodnutí ze dne 01. 01. 2010, č. j. 000 EX 1/10-1, nabylo právní moci dne 02. 01. 2010, Připojení doložky právní moci provedl Jan Novák dne 03. 01. 2010.“)
c) vyhotoví zvláštní vyrozumění o nabytí právní moci a vykonatelnosti.
(4) Doložku či vyrozumění podle odst. 3 opatří exekutor či jeho zaměstnanec zaručeným elektronickým podpisem.
§ 18
Spisový obal
(1) Každý spis, je-li veden v listinné podobě, se ukládá do samostatného spisového obalu. U elektronického spisu se spisový obal nevyhotovuje, údaje uváděné na spisovém obalu musí však být vedeny v informačním systému exekutora.
(2) Na spisovém obalu, v němž je uložen spis exekuční činnosti, musí být uvedena spisová značka exekutora (vpravo nahoře) a označení oprávněného, povinného a exekuční titul, v případě další činnosti potom označení žadatele nebo soudu, pro něž je další činnost vykonávána a předmět další činnosti. Pokud je exekučním titulem ukládáno peněžité plnění uvede se také výše tohoto plnění. Dále se na spisovém obalu uvede případná souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora.
(3) Na spisovém obalu v pravém dolním rohu se trvale vyznačí spisová značka, pod kterou příslušný soud vydal usnesení o nařízení exekuce.
(4) Poškozené spisové obaly se překryjí novými, na které se znovu uvedou všechny údaje podle odst. 2.
§ 19
Spisová značka
Každý spis, který je dle tohoto kancelářského řádu předmětem evidence v rejstříku, dostane spisovou značku. Spisová značka se skládá z trojčíslí představujícího evidenční číslo soudního exekutora, označení příslušného rejstříku, do kterého je věc zapsána, pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí kalendářního roku (např. 063 EX 1/01, 063 EZ 1/01, 063 EÚ 1/01 ).
§ 20
(1) Jednotlivé písemnosti, včetně plných mocí, se do spisu zakládají chronologicky a při jejich založení se označí spisovou značkou a číslem listu, a to zpravidla v pravém horním rohu. Přílohy spisu, které je třeba po skončení věci odeslat nebo vrátit účastníkům, se neoznačují podle věty první.
(2) Spisová značka a číslo listu písemnosti tvoří číslo jednací (např. 063 EX 45/01-3).
(3) Pokud je v textu listiny uvedená spisová značka, postačí označit písemnost zařazenou do spisu pouze číslem listu.
(4) Obsahuje-li písemnost více listů, označí se tato písemnost číslem jednacím jen na prvním listu.
(5) Číslem jednacím se označí všechny písemnosti, které mají být odeslány, a také obálky a doručenky.
§ 21
Spisový přehled
Pro rychlejší orientaci ve spisu se do spisu před první stranu vkládá spisový přehled. Do něj se zapisují všechna čísla listů písemností a jejich zkrácený název nebo obsah, které se do spisu zakládají. Zápis do spisového přehledu se provádí zpravidla v okamžiku založení písemnosti do spisu. V elektronickém spisu se vede spisový přehled v informačním sytému exekutora.
§ 22
Doručenky
(1) Doručenka se připevní k listu doručené listiny. Doručuje-li se jednou doručenkou více listin, připevní se doručenka na list spisu, na němž je poslední písemnost, k níž se doručenka vztahuje. V takovém případě musí být na doručence uvedeny číslem jednacím všechny společně doručované listiny. Na předchozích listinách se poznamená, ke kterému číslu listu je doručenka připevněná.
(2) U elektronického spisu, nemusí být doručenka přímo připojena k listině, ke které se vztahuje, z informačního systému exekutora však musí být patrný průběh doručování listiny.
§ 23
Přílohy spisu
(1) Přílohy spisu tvoří listiny a spisy, které nezůstávají ve spisu a po skončení věci se vracejí tomu, kdo je předložil.
(2) Přílohy se označí číslem jednacím listiny, ke které byly přiložené. Přílohy předložené oprávněným se dále označí velkými písmeny v abecedním pořadí a přílohy předložené povinným arabskými číslicemi, začínající jedničkou. Z důvodu větší přehlednosti lze přílohy vložit do přílohové obálky, která se založí do spisu a označí číslem jednacím. Přílohy se označí obyčejnou tužkou.
(3) Po skončení řízení ve věci se přílohy vrátí těm, kteří je předložili. Jiným osobám lze přílohy vrátit pouze, pokud s tím ten, kdo přílohu předložil, souhlasí. O vrácení přílohy se ve spisu učiní záznam.
§ 24
Ukládání vyřízených spisů
(1) Vyřízené spisy ukládá exekutor v číselném pořadí podle rejstříků v místnosti k tomu vyhrazené (dále jen „spisovna“). Spisovna je součástí kanceláře exekutora, nemusí však být umístěna ve stejné budově jako sídlo exekutora. Zřízení spisovny mimo kancelář soudní exekutor oznámí Exekutorské komoře.
(2) Uložení spisu do spisovny se vyznačí ve sloupci Poznámky příslušného rejstříku poznámkou „Spisovna“ a to zpravidla otiskem razítka. V případě, že spis jde znovu do oběhu, se tato poznámka přeškrtne.
§ 25
Opisy a výpisy
(1) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec může z listin tvořících obsah spisu uloženého v kanceláři exekutora vydávat stejnopisy, opisy nebo výpisy. Z exekutorského zápisu lze vydat stejnopis, opis nebo výpis pouze za podmínek stanovených v zákoně. O vydaných stejnopisech, opisech a výpisech se vede evidence v příslušném spisu.
(2) Opis listiny musí být opatřen doložkou „Tento opis doslovně souhlasí s originálem (stejnopisem nebo úředně ověřenou kopií)“, s uvedením data a podpisem exekutora nebo jím pověřeného zaměstnance, který opis vydal a s otiskem úředního razítka exekutora.
§ 25a
Elektronický spis
(1) Na vedení elektronického spisu se přiměřeně použijí předchozí ustanovení, není-li stanoveno jinak.
(2) Úkon exekutora se opatří zaručeným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance.
(3) Příchozí dokumenty došlé exekutorovi do elektronického spisu v listinné podobě se převedou do elektronické podoby a uloží se do elektronického spisu vedeného v informačním systému exekutora. Příchozí dokumenty důležité pro provádění exekuce, a to zejména rozhodnutí soudu, opravné prostředky, procesní podání účastníků, plné moci se uloží rovněž v listinné podobě anebo se u nich provede úřední konverze. Příchozí dokumenty, které jsou veřejnými listinami, nebo u nich není možné provést úřední konverzi, se uloží v listinné podobě. Po převedení do elektronické podoby či úřední konverzi takto založené příchozí dokumenty není třeba uchovávat.
§ 25b
Předkládání spisu
(1) Je-li spis předkládán odvolacímu soudu v listinné podobě, musí v něm být listiny seřazeny podle spisového přehledu. Ve spisu musí být založeno napadené rozhodnutí a podaný opravný prostředek. Ke spisu se připojí
a) předkládací zpráva, kterou podepíše exekutor nebo pověřený zaměstnanec,
b) opis opravného prostředku, který byl ve věci podán,
c) opis napadeného rozhodnutí ve třech vyhotoveních.
(2) Je-li spis předkládán odvolacímu soudu v elektronické podobě, použije se odstavec 1 obdobně. Listiny podle odstavce 1 písm. b) a c) se ke spisu nepřipojují. Spis a předkládací zpráva se soudu předkládají v jednotném elektronickém formátu, který určí Komora.“
Hlava třetí
Exekutorské zápisy
§ 26
Exekutorský zápis a jeho náležitosti
(1) Exekutorským zápisem se rozumí exekutorský zápis podle zákona včetně pokračování v exekutorském zápisu, stejnopis exekutorského zápisu a výpis z exekutorského zápisu.
(2) Exekutorské zápisy musí být vyhotoveny čitelně, bez chyb a škrtů, a nesmí v nich být nic vymazáno ani znečitelněno. Nedopsané souvislé řádky textu exekutorských zápisů musí být proškrtnuty. Osoby, které vyhotovují exekutorské zápisy, používají k ručnímu psaní a podepisování psací pero s modrým inkoustem nebo kuličkovou propisovací tužku v této barvě. Pro otisk úředního razítka lze použít pouze fialovou nebo modrou razítkovací barvu.
(3) Je-li exekutorský zápis sepsán na několika samostatných listech, musí být jednotlivé listy očíslovány. Jednotlivé listy se spojí tak, že se sešijí šňůrou nebo stuhou, jejíž uzel se překryje uzávěrou. Uzávěra se vyhotoví nálepkou, která překryje uzel šňůry nebo stuhy a spojí se mimo text se zápisem. Otisk úředního razítka se umístí současně přes nálepku a zápis.
(4) Je-li přílohou exekutorského zápisu písemnost, označí se v pravém horním rohu jako příloha a uvede se spisová značka příslušného exekutorského zápisu. Pokud je takových příloh víc, označí se pořadovými čísly. Přílohou může být pouze ta písemnost, na kterou se v exekutorském zápisu odkazuje. Přílohy se k exekutorskému zápisu připojují způsobem uvedeným v odstavci 3.
(5) Je-li přílohou exekutorského zápisu písemnost, doložka o ověření stejnopisu exekutorského zápisu se umístí až za prostý opis přílohy a obsahuje též údaj, že stejnopis obsahuje také opis přílohy, který doslovně souhlasí s přílohou. Pokud je přílohou exekutorského zápisu pouze geometrický plán nebo jiné grafické zobrazení nebo jiná písemnost, kterou nelze ověřit, doložka o ověření stejnopisu exekutorského zápisu se umístí za opis exekutorského zápisu.
(6) Stejnopis exekutorského zápisu se označí nadpisem „Stejnopis“. Výpis z exekutorského zápisu se označí nadpisem „Výpis“, opis přílohy exekutorského zápisu se označí nadpisem „Opis“.
(7) Doložky o opravách chyb v psaní, počtech nebo jiných zřejmých nesprávností ve stejnopisu exekutorského zápisu nebo výpisu z exekutorského zápisu podepisuje pouze exekutor.
§ 27
Pokračování v exekutorském zápisu
(1) Pro formu pokračování v exekutorském zápisu (dále jen „pokračování“) platí ustanovení pro formu exekutorského zápisu s tím, že první strana pokračování se označí jako strana v pořadí následujícím po poslední straně exekutorského zápisu, ve kterém je pokračováno. Sepisuje-li pokračování exekutor, který sepsal exekutorský zápis, ve kterém je pokračováno, nebo jím pověřený zaměstnanec, označí pokračování novou spisovou značkou. Sepisuje-li pokračování jiný exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec, označí pokračování svojí spisovou značkou.
(2) Pokračování sepsané exekutorem, který sepsal exekutorský zápis, v němž je pokračováno, nebo jím pověřeným zaměstnancem, osoba sepisující pokračování pevně spojí s tímto exekutorským zápisem způsobem uvedeným v § 26 odst. 3.
(3) Má-li sepsat pokračování jiný exekutor (dále jen „dožádaný exekutor“), zašle exekutor, který sepsal exekutorský zápis, v němž má být pokračováno (dále jen „dožadující exekutor“), exekutorský zápis do vlastních rukou dožádanému exekutorovi. Dožádaný exekutor, nebo jím pověřený zaměstnanec, po sepsání pokračování zašle pokračování a exekutorský zápis, ve kterém je pokračováno, do vlastních rukou dožadujícímu exekutorovi. Dožadující exekutor pevně spojí způsobem uvedeným v § 26 odst. 3 pokračování s exekutorským zápisem.
(4) Stejnopisy exekutorského zápisu, včetně jeho pokračování, vydává exekutor, který sepsal exekutorský zápis, ve kterém bylo pokračováno nebo v případě, že exekutorský zápis sepsal zaměstnanec exekutora, potom exekutor, jehož pověřený zaměstnanec, sepsal exekutorský zápis, ve kterém bylo pokračováno. Doložka o ověření stejnopisu podle § 107 odst. 2 zákona se umístí za pokračování a musí obsahovat i údaj o tom, že stejnopis exekutorského zápisu doslovně souhlasí s exekutorským zápisem včetně jeho pokračování. Ustanovení § 26 odst. 5 zůstává nedotčeno.
§ 28
Ztráta zápisu
Ztrátu exekutorského zápisu je exekutor povinen oznámit Komoře neprodleně po tomto zjištění.
Hlava čtvrtá
Rejstříky a ostatní evidenční pomůcky
§ 29
(1) Exekutor vede rejstříky a jiné evidenční pomůcky (zejména knihu odeslané a došlé pošty a další operativní evidenci zajišťující řádný chod úřadu) podle tohoto stavovského předpisu v listinné nebo elektronické podobě.
(2) Na zálohování evidenčních pomůcek se použije § 17 odst. 2) obdobně.
§ 30
(1) Exekutor vede tyto rejstříky:
a) rejstřík EX - rejstřík exekucí (příloha č. 2)
b) rejstřík EÚ - rejstřík exekutorských úschov (příloha č. 3)
c) rejstřík EZ - rejstřík exekutorských zápisů (příloha č. 4)
(2) Pro potřeby exekuční a další činnosti může exekutor vést i další rejstříky a evidence.
§ 31
Rejstříky a jiné evidenční pomůcky jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu exekutorského úřadu, jiné osoby než exekutor nebo jeho zaměstnanci nejsou oprávněni do nich nahlížet.
Zakládání a vedení rejstříků
§ 32
(1) Rejstříky se zakládají na každý kalendářní rok.
(2) Na první stranu rejstříku se otiskne obdélníkové razítko exekutora, uvede se značka rejstříku a ročník. Tato označení se po vyvázání rejstříku uvedou na obalu.
(3) V rejstřících se nesmějí vytrhávat strany ani vyměňovat listy.
(4) V rejstřících mohou být obsaženy vedle obligatorních položek (sloupců), které stanoví přílohy tohoto kancelářského řádu, i další položky (sloupce).
§ 33
Číslo, pod kterým je věc zapsaná do rejstříku, se uvádí až do ukončení řízení ve věci. Další písemnosti vztahující se k věci již zapsané do rejstříku nedostávají novou spisovou značku, nýbrž založí se do spisu již v předmětné věci založeného.
§ 34
zrušen
§ 35
(1) Návrh na nařízení exekuce nebo usnesení soudu o nařízení exekuce, je-li návrh oprávněným podán k soudu příslušnému podle § 45 zákona, se zapíše do rejstříku exekucí v den doručení. Do sloupce „Datum nápadu“ se vždy zapíše datum uvedené na podacím razítku.
(2) Další zápisy do rejstříku provádí exekutor neprodleně po doručení příslušných písemností.
(3) V datech je třeba uvádět den a měsíc; ročník (poslední dvojčíslí letopočtu) je třeba uvést pouze tehdy, jedná-li se o jiný než běžný rok.
(4) Zápisy v rejstřících musí být čitelné, nesprávné údaje se přeškrtnou tak, aby původní text byl čitelný. Trvalé zápisy se nesmějí odstraňovat.
§ 36
Mylný zápis
V případě, že dojde k zápisu věci do rejstříku omylem, přeškrtne se pořadové číslo a provedený zápis červenou barvou a v poznámkovém sloupci se uvede „Omylem zapsané“.
§ 37
Odškrtnutí věcí z rejstříku
(1) Vyřízení věci se v rejstříku u pořadového čísla vyznačí.
(2) Okamžik, kdy se věc považuje za rejstříkově vyřízenou, určují pokyny pro vedení jednotlivých rejstříků.
§ 38
zrušen
§ 39
Ustanovení upravující zakládání a vedení rejstříků se přiměřeně použijí také pro zakládání a vedení jiných evidenčních pomůcek.
Hlava pátá
Rejstřík exekutorských úschov
§ 40
(1) Exekutorské úschovy se evidují v rejstříku exekutorských úschov vedeném podle ročníků. Rejstřík exekutorských úschov je veden jednotně pro všechny druhy úschov. Vzor rejstříku exekutorských úschov je v příloze č. 3 tohoto kancelářského řádu.
(2) Zápis do rejstříku exekutorských úschov musí být proveden ihned po přijetí věci do úschovy. V zápisu každé úschovy musí být uveden způsob a místo uložení věci přijaté do úschovy.
(3) Doklady k věcem uschovaným u exekutora jsou založeny ve spisu ve věci, v souvislosti s níž byla věc do úschovy přijata, v ostatních případech v kanceláři exekutora pod uzávěrou.
§ 41
Vydávání úschov
(1) Příjemce vydané úschovy potvrdí převzetí úschovy svým podpisem v rejstříku exekutorských úschov a v příslušném sloupci uvede také svoje trvalé bydliště a číslo průkazu totožnosti.
(2) Na žádost žadatele o úschovu a na jeho odpovědnost lze zaslat předmět úschovy také poštou. Potvrzení o vydání zásilky se připojí k písemné žádosti oprávněného jako doklad nahrazující potvrzení o převzetí.
§ 42
Úschova v peněžním ústavu
Služby spojené s exekutorskými úschovami poskytují exekutorům peněžní ústavy na základě smluv s nimi uzavřených. Ve smlouvě může exekutor uvést také jména svých zaměstnanců, kteří jsou pověřeni a oprávněni disponovat s exekutorskými úschovami v peněžním ústavu.
§ 42a
Skartace spisů
Skartace spisů se provádí dle skartačního řádu uvedeného v příloze č. 6.
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 43
Účinnost
Tento kancelářský řád nabývá platnosti schválením Ministerstvem spravedlnosti podle § 127 zákona a zveřejněním na internetových stránkách Komory.
Ministerstvo spravedlnosti odsouhlasilo tento Kancelářský řád dne 28. 4. 2010, pod č. j. 876/2010-OD-DOH-7.
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách Komory.
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v. r.
prezident Exekutorské Komory ČR
Příloha 1
Podací razítko

Příloha 2
Rejstřík EX


Komentář:
Do registru EX se věc zapíše po podání návrhu na nařízení exekuce oprávněným nebo po doručení usnesení soudu o nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením, je-li návrh na nařízení exekuce podán oprávněným přímo exekučnímu soudu příslušnému podle § 45 zákona. Věc se označí jako vyřízená po vyplnění sloupce 14. Pořadové čísla věcí, které nebyly do konce roku označené za vyřízené, se uvádějí na první straně nového ročníku registru takto:
Přehled věcí dosud nevyřízených:
z roku 2001       120/2001  Sb.x, 120/2001  Sb.x, 120/2001  Sb.x, atd.
z roku 2002       120/2001  Sb.x, atd.
atd.
Po vyplnění sloupce 14 se přeškrtne číslo v přehledu nevyřízených věcí.
K registru EX se vede seznam jmen povinných v abecedním pořadí podle příjmení a jména fyzických osob a podle obchodní firmy nebo názvu právnických osob s uvedením spisové značky.
V jednotlivých sloupcích registru je třeba uvádět:
1. Spisovou značku,
2. datum, kdy došel exekutorskému úřadu návrh na nařízení exekuce s uvedením písmene „N“ nebo datum, kdy došlo exekutorskému úřadu usnesení soudu o nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením s uvedením písmene „U“, je- li návrh na nařízení exekuce podán oprávněným přímo exekučnímu soudu příslušnému podle § 45 zákona.
3. údaj o exekučním titulu, orgánu, který jej vydal, a spisové značce exekučního titulu
4. údaj o exekučním soudu a dni odeslání návrhu na nařízení exekuce,
5. údaj o nařízení exekuce, datum vydání usnesení o nařízení exekuce a údaj o pověření exekutora
6. přesné označení a adresa oprávněného
7. přesné označení a adresa povinného
8. výše vymáhané částky nebo údaj o vymáhané povinnosti
9. podané odvolání proti usnesení o nařízení exekuce a datum jeho podání a uvedení písmene „P“ podal-li odvolání povinný nebo „O“ podal-li odvolání oprávněný.
10. způsob provádění exekuce k vymáhání nároku oprávněného, s uvedením data vydání příslušného exekučního příkazu. Způsob provádění exekuce se označí písmeny
- „SM“, pokud je o exekuci srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů,
- „PÚ“, pokud jde o přikázání pohledávky z účtu povinného, - „JP“, pokud jde o přikázání jiné pohledávky,
- „OP“, pokud jde o postižení obchodního podílu nebo členského podílu v družstvu povinného,
- „PV“, pokud jde o postižení práv zapsaných v rejstřících vedených Úřadem průmyslového vlastnictví,
- „JMP“ pokud jde o postižení jiných majetkových práv povinného,
- „MV“, pokud jde o prodej movitých věcí,
- „NV“ pokud jde o prodej nemovitostí,
- „SP“, pokud jde o prodej spoluvlastnického podílu,
- „PZ“, pokud jde o prodej zástavy,
- „PP“, pokud jde o prodej podniku nebo části podniku,
- „VY“, pokud jde o vyklizení,
- „OV“, pokud jde o odebrání věci,
- „RV“, pokud jde o rozdělení věci a
- „PPV“, pokud jde o provedení prací a výkonů.
11. údaj o odkladu exekuce a datum začátku a konce odkladu
12. zde se uvede údaj o rozhodnutí o nákladech exekuce a datum
13. zde se uvede podání námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, datum jejich podání a datum rozhodnutí soudu o námitkách nebo datum rozhodnutí exekutora, kterým vyhověl podaným námitkám v plném rozsahu.
14. datum ukončení exekuce
15. údaj o způsobu ukončení exekuce
16. poznámky k věci; do tohoto sloupce se rovněž uvede údaj o výzvě exekutora oprávněnému k doplnění návrhu na provedení exekuce podle § 39 e.ř. s uvedením data vydání výzvy a informace o uložení spisu do spisovny podle § 24 odst. 2
17. datum uložení spisu a označení spisovny, kam byl spis uložen.
Příloha 3
REJSTŘÍK EÚ - rejstřík exekutorských úschov

Komentář:
V rejstříku exekutorských úschov jsou evidovány exekutorské úschovy. Tento rejstřík se vede pro exekutora podle ročníků, které se vyznačí vždy začátkem každého roku před zápisem prvního pořadového čísla. Pořadové číslo úschovy se přeškrtne po úplném vydání úschovy. V případě částečného vydání úschovy se u předmětů zapsaných ve 4. sloupci přeškrtne pouze písmeno, pod kterým byl evidován vydaný předmět. Pořadové číslo v 1. sloupci se přeškrtne až po vydání všech předmětů uvedených ve 4. sloupci.
V jednotlivých sloupcích je třeba uvádět:
1. pořadové číslo úschovy v chronologickém pořadí jejich přijetí bez rozlišení místa jejich uložení. Při současném uložení více předmětů při jedné úschově se tyto předměty zapíší pod jedinou položkou, ale budou rozlišeny ve 4. případně 5. sloupci. Spisová značka úschovy se vyznačí na obalu spisu, uvedeného ve sloupci třetím tohoto návodu.
2. datum přijetí úschovy
3. spisová značka, pod níž byla přijata úschova
4. údaj o předmětu úschovy, jeho popis, nominální hodnota uschovaných cenných papírů, celková nominální hodnota všech uschovaných peněžních prostředků s uvedením jejich měny apod. V případě přijetí více předmětů se zde tyto předměty jednotlivě rozliší malými písmeny abecedy
5. místo uložení, číslo účtu apod.
6. datum vydání úschovy, datum převodního příkazu bance nebo den předání věci poště k odeslání
7. případné poznámky k věci.
Příloha č. 4
REJSTŘÍK EZ - rejstřík exekutorských zápisů


Komentář:
Do tohoto rejstříku se zapisují žádosti o sepsání exekutorských zápisů podle § 77 a násl. zákona (exekučního řádu). Dále se do tohoto rejstříku zapíší žádosti o sepsání pokračování v exekutorských zápisech došlých od jiných exekutorů.
V jednotlivých sloupcích rejstříku je třeba uvádět:
1. pořadová čísla sepsaných exekutorských zápisů, nebo pořadová čísla sepsaných pokračování v exekutorském zápisu; pořadová čísla začínají každý rok číslem 1, přičemž je vyloučeno přidělovat pořadové číslo exekutorskému zápisu dříve, než je tento zápis skutečně sepsán a účastníky schválen a podepsán.
2. datum, kdy byl exekutorem sepsán exekutorský zápis nebo pokračování v exekutorském zápisu;
3. účastníci zápisu (jméno a příjmení, bydliště fyzických osob, obchodní firma nebo název a sídlo právnických osob); zápis osob u jednoho pořadového čísla se provede pod sebou s uvedením bydliště pod jejich jmény, při společném bydlišti více účastníků se jejich bydliště uvede pod posledním jménem těchto účastníků. Při více než pěti účastnících na jedné straně se další účastníci neuvádějí, ale označují se výrazem „a spol.“
4. stručný a výstižný obsah exekutorského zápisu
5. datum vyřízení věci
6. obyčejnou tužkou běžné poznámky, např. údaje o tom, kde se exekutorský zápis nachází, a další běžné poznámky, jako údaj o souvislosti se spisy jiných spisových značek, údaj o tom, že byly pořízeny stejnopisy a v jakém počtu, že byla podána žádost o pokračování v exekutorském zápisu, že byl exekutorský zápis ztracen apod. Tyto údaje se odstraní, jakmile ztratí význam.
Příloha 5
Vzor průkazu exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta a dalšího zaměstnance exekutora
Příloha 6
Skartační řád
I.
Skartačním řádem se upravuje postup při vyřazování všech písemností vzniklých při činnosti soudního exekutora podle exekutorského řádu, pokud exekutor o skartaci rozhodne.
II.
Soudní exekutor má za podmínek zákona 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví) uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií, neboť dokumenty vzniklé z jeho činnosti jsou veřejné listiny.
III.
Odpovědný za skartaci je soudní exekutor. Soudní exekutor může pověřit své pracovníky k provádění jednotlivých úkonů při skartaci.
IV.
Soudní exekutor je odpovědný až do provedení vyřazovacích prací dodržovat zásady uložení písemností v kanceláři, případně spisovně podle kancelářského řádu a dále činit opatření, která mohou usnadnit vyřazování písemností. Jsou-li písemnosti trvalé hodnoty uloženy s písemnostmi, které jsou určeny ke zničení, označí se již při jejich trvalém uložení na obalech.
V.
Skartaci lze provést každý rok. V roce, na který připadá provedení skartace, sestaví soudní exekutor skartační návrh. Uvedené návrhy je soudní exekutor povinen sestavit vždy nejpozději do 30.6. toho roku, ve kterém se skartace provádí.
VI.
Skartační návrh, v jehož příloze jsou uvedeny seznamy písemností, u nichž uplynuly skartační lhůty, se předloží příslušnému archivu - státní oblastní archiv dle § 49 odst. 1 písm. e) zákona 499/2004 Sb. k posouzení, který provede výběr archiválií.
VII.
Pracovník pověřený prováděním skartací vyčká vyjádření příslušného archivu o výsledku výběru archiválií dle § 7 zákona 499/2004 Sb. Na žádost příslušného archivu připraví soudní exekutor písemnosti skupiny V či jiné vyžádané písemnosti příslušným archivem k archivní prohlídce a umožní provedení této archivní prohlídky sjednáním způsobu a času provedení. Po provedení archivní prohlídky, případně po vyjádření příslušného archivu o posouzení trvalé dokumentární hodnoty, lze písemnosti, které budou ze skupiny V označeny jako určené ke zničení, zničit.
VIII.
O posouzení trvalé dokumentární hodnoty písemností pracovníky příslušného archivu se sepíše protokol, v jehož příloze se uvedou písemnosti, které mají být odevzdány přímo do archivu, a současně se v něm uvede lhůta odevzdání. Protokol se vyhotovuje trojmo (jedno vyhotovení pro potřeby archivu, jedno pro potřeby soudního exekutora, jedno pro Exekutorskou komoru).
IX.
Písemnosti vybrané jako archiválie a určené k odevzdání do příslušného archivu se předloží příslušnému archivu k odevzdání dle jeho určení.
X.
Jsou-li písemnosti shora uvedeným způsobem skartovány, vyznačí se v příslušném rejstříku poznámka „Skartováno“.
XI.
Ke skartačnímu řízení se předkládají všechny písemnosti, jimž prošla skartační lhůta. Písemnosti trvalé hodnoty, jimž ukládací lhůta neprošla, zůstávají uloženy u soudního exekutora.
Písemnosti, jimž ukládací lhůta neprošla, zůstávají uloženy u soudního exekutora.
XII.
O provedené skartaci se sepíše protokol, ve kterém se uvede:
a) jméno, příjmení a sídlo soudního exekutora, odpovědného za skartaci,
b) jméno a příjmení pracovníka, který při skartaci prováděl jednotlivé úkony,
c) doba, kdy byla skartace prováděna,
d) druhy a ročníky skartovaných písemností s vyjádřením příslušného archivu a potvrzením o převzetí archiválií,
e) způsob zničení písemností.
XIII.
1. Písemnosti, které zůstávají uloženy u soudního exekutora:
a) rejstříky EX - rejstřík exekucí,
b) rejstříky EU - rejstřík exekutorských úschov,
c) rejstříky EZ - rejstřík exekutorských zápisů,
d) listiny uložené u soudního exekutora jako exekutorská úschova
2. Písemnosti, které lze vyřadit až po odborné archivní prohlídce - skupina V:
a) exekutorské zápisy - skartační lhůta 70 let, která počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán
b) veškeré listiny a dokumenty vzniklé z činnosti soudního exekutora a soudu, pokud jsou veřejnými listinami - skartační lhůta 50 let, která počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s dokumentem či listinou uložen do spisovny (§ 24 kancelářského řádu)
3. Písemnosti, u kterých se navrhne zničení po uplynutí skartační lhůty - skupina S: všechny ostatní písemnosti vzniklé z činnosti soudního exekutora - skartační lhůta 10 let, která počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis
XIV.
Účetní a daňové písemnosti soudního exekutora budou skartovány po uplynutí jejich skartačních lhůt podle zákona o účetnictví (z. č. 563/1991 Sb.), zákona o dani z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb.) a zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (z. č. 499/2004 Sb.).
XV.
Ustanovení tohoto skartačního řádu se použijí pouze tehdy, nestanoví-li zvláštní zákon jinak
1) zák. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu