Oprava ze dne 29.1.2002 opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

29.1.2002 | Sbírka:  FZ16/2002 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 281/89 759/2001
FZ16/2002
Oprava
Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele (Finanční zpravodaj 11/2001)
Ve Finančním zpravodaji č. 11/2001 na straně 309 v Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele čj. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001, došlo k několika textovým chybám. Správné znění je následující:
1. V Příloze č. 1 Účtová osnova správný název účtové skupiny 29 zní "29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku".
2. V Příloze č. 1 Účtová osnova správný název účtu 291 zní "291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku".
3. V Příloze č. 1 Účtová osnova název účtu 648 správně zní "648 - Ostatní provozní výnosy".
4. V Příloze č. 1 Účtová osnova název účtu 666 správně zní "666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku".
5. V Příloze č. 2 Čl. XIII odst. 7 správně zní:
Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí (ať je tato účtována v souladu s Čl. XV - Cenné papíry a podíly výsledkově nebo rozvahově). Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou, pak se kurzové rozdíly účtují na účet 414, s výjimkou dlužných cenných papírů. U dlužných cenných papírů neoceňovaných reálnou hodnotou se kurzový rozdíl účtuje podle odst. 6."
6. V Příloze č. 2 v Čl. XV odst. 14 v první větě ve slovech "ve prospěch s účtu" nepatří písmeno "s".
7. V Příloze č. 2 v Čl. XV odst. 16 písm. a) se doplňují v názvu účtu 414 chybějící slova "a závazků".
8. V Příloze č. 2 Čl. XIX odst. 7 se v první větě třetího odstavce zrušují chybně uvedená slova "a u derivátů určených k obchodování".
9. V Příloze č. 2 v Čl. XIX odst. 12 se zrušuje chybně uvedený text v závorce.
10. V Příloze č. 2 v Čl. XX odst. 3 název účtu 418 správně zní:
"418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách".
11. V Příloze č. 2 Čl. XXII odst. 3 správný název účtu 367 zní:
"367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů". Dále se na konci první věty zrušuje chybně uvedené předposlední slovo "nesplaceného". Za druhou větu se vkládá chybějící 3. věta: "V případě nepeněžitého vkladu se tento postup uplatní přiměřeně s ohledem na ustanovení Účtové třídy 0, Čl. III, odst. 7." Druhá část ustanovení odst. 3 začínající slovy "Je-li vkladateli..." se zrušuje.
12. V Příloze č. 2 Čl. XXII odst. 5 správný název účtu 353 zní "353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál". Dále se na konci druhé věty zrušuje chybně uvedené předposlední slovo "nesplaceného".
13. V Příloze č. 2 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek, Čl. I odst. 6 se za slova "se rozumí" doplňuje chybějící slovo "zejména".
14. V Příloze č. 2 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek, Čl. II odst. 4 správný název účtové skupiny zní "04 - Pořízení dlouhodobého majetku".
15. V Příloze č. 2 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy, Čl. II odst. 3.1 zrušuje se chybně uvedená druhá věta.
16. V Příloze č. 2 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy, Čl. VIII odst. 8, písm. e) poslední věta písm. e) správně zní:
"V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytických účtů k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu."
17. V Příloze č. 2 Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, Čl. II odst. 9 správný název účtu 418 zní "418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách".
18. V Příloze č. 2 Účtová třída 5 - Náklady, Čl. III odst. 1.3 se před slovo "dle" doplňuje chybějící slovo "rozdíly".
19. V Příloze č. 2 Účtová třída 5 - Náklady, Čl. III odst. 1.4 správný název účtu 566 zní "566 - Náklady z finančního majetku".
20. V Příloze č. 2 Účtová třída 6 - Výnosy, Čl. II odst. 4.3 se zrušuje chybně uvedený text a odstavce 4.4 a 4.5 se přečíslují.
21. V Příloze č. 2 Účtová třída 6 - Výnosy, Čl. III odst. 1.5 správný název účtu 665 zní "665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku".