Opatření ze dne 21.12.2001, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění

29.1.2002 | Sbírka:  282/105 880/2001 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/83 700/1999, 283/71 861/1998, 282/63 114/1995, V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/105 880/2001
OPATŘENÍ
ze dne 21. prosince 2001,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění
Referent:
JUDr. Huleš,
tel. 5704 4190 - pro pojišťovny a Kancelář
Ing. Muk,
tel. 5704 4180 - pro zdravotní pojišťovny
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny,1) pro účetní jednotky, na které se uvedená opatření vztahují. Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Tímto opatřením se současně vydává úplné znění opatření federálního ministerstva financí č. j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, jak vyplývá ze změn provedených opatřeními Ministerstva financí č. j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1996, č. j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a č. j. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001. Úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Účetní období započatá přede dnem účinnosti tohoto opatření se dokončí podle dosavadních opatření.
Čl.III
Zrušují se
1. Opatření Ministerstva financí č. j. 283/71 861/1998 ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny.
2. Opatření Ministerstva financí č. j. 283/83 700/1999 ze dne 22. listopadu 1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny.
3. Opatření Ministerstva financí č. j. 282/63 114/1995 ze dne 19. října 1995, kterým se stanoví používání kurzu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí:
v zastoupení Ing. Eduard Janota, v. r.
1. náměstek ministra
Příl.1
Změny účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny podle opatření čj. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001
I.
Opatření FMF č. j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření, se mění takto:
1. V Čl. I odst. 1 se na konci doplňuje věta, která zní:
"Toto opatření se vztahuje rovněž na zdravotní pojišťovny podle zvláštních předpisů.2)"
2. V Čl. I odst. 2 zní:
"(2) Toto opatření se nevztahuje na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky a některé finanční instituce,3) a na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele.3a)"
3. V Čl. I odst. 3 se slova "přílohu" nahrazují slovy "přílohy č. 1 a 2".
II.
Účtová osnova pro pojišťovny, která tvoří přílohu č. 1 opatření FMF č. j. V/2 - 25 430/1992, se mění takto:
1. V účtové třídě 1 se v názvu účtu 123 za slova "a ve" vkládá slovo "investičních" a Ostatní finanční umístění se rozšiřuje o účtovou skupinu 15 a doplňují se účty
151 - Pevné termínové operace
152 - Nakoupené opce
153 - Prodané opce
2. V účtové třídě 2 se doplňuje, převzetím ze zrušovaného opatření MF č. j. 283/71 861/1998, pro zdravotní pojišťovny účtová skupina 24 a příslušné účty
24 - Zvláštní bankovní účty k fondům zdravotních pojišťoven
241 - Bankovní účet základního fondu
242 - Bankovní účet rezervního fondu
243 - Bankovní účet provozního fondu
244 - Bankovní účet sociálního fondu
245 - Bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku
3. V účtové třídě 3 se doplňují, převzetím ze zrušovaného opatření MF č. j. 283/71 861/1998, pro zdravotní pojišťovny účtové skupiny 31 a 34 a příslušné účty
31 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
311 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného
312 - Pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče
313 - Pohledávky z přerozdělení pojistného
315 - Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
316 - Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu
318 - Ostatní pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
341 - Závazky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného
342 - Závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče
343 - Závazky z přerozdělení pojistného
346 - Závazky vůči zajišťovacímu fondu
348 - Ostatní závazky z veřejného zdravotního pojištění
4. V účtové třídě 3 v účtové skupině 39 se zrušují účty
395 - Kurzové rozdíly aktivní
396 - Kurzové rozdíly pasívní
5. V účtové třídě 4 se doplňují, převzetím ze zrušovaného opatření MF č. j. 283/71 861/1998, pro zdravotní pojišťovny text a účty v účtové skupiny 40 a účtová skupina 43 a příslušné účty
kapitálové fondy zdravotních pojišťoven:
406 - Provozní fond
407 - Sociální fond
408 - Fond investičního majetku
409 - Fond reprodukce investičního majetku
43 - Fondy veřejného zdravotního pojištění
431 - Základní fond
433 - Rezervní fond
6. V účtové třídě 4
a) v účtové skupině 40 se název účtu 404 mění na "Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků" a účet 405 se zrušuje,
b) v účtové skupině 44 se vkládá účet 447 - Rezerva pojistného neživotních pojištění,
c) v účtové skupině 45 u účtu 452 se zrušuje "Rezerva na kurzové ztráty" a nahrazuje se "Rezervou na daň z příjmů" a doplňuje se účet 453 - Rezerva na restrukturalizaci.
7. V účtové třídě 5 v účtových skupinách 52 až 54 a v účtových skupinách 55 až 57 se doplňují účty
539 - Úbytky hodnoty finančního umístění
564 - Úbytky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění
8. V účtové třídě 6 v účtových skupinách 62 až 64 a v účtových skupinách 65 až 67 se doplňují účty
639 - Přírůstky hodnoty finančního umístění
664 - Přírůstky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění
9. V účtové osnově se doplňuje, převzetím ze zrušovaného opatření MF č. j. 283/71 861/1998, pro zdravotní pojišťovny
Účtová třída 9 - Vnitropodnikové účetnictví zdravotních pojišťoven.
III.
Postupy účtování pro pojišťovny, které tvoří přílohu č. 2 opatření FMF č. j. V/2 - 25 430/1992, se mění takto:
A.
V části A. Obecná ustanovení
1. V Čl. I odst. 1 v poslední větě se vypouští slova "dlouhodobé nebo krátkodobé povahy" a "prostředků technických rezerv".
2. Čl. I odst. 3 se vypouští a dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
3. V Čl. I v nově označeném odstavci 3 se vypouští slova "(mateřská společnost)" a slova "Mateřská společnost" se nahrazují slovem "Pojišťovna".
4. V Čl. I v nově označeném odstavci 4 se za slova "základním kapitálu" vkládají slova ", nestanoví-li zvláštní právní předpis7a) jinak" a na konci se doplňuje nová věta, která zní: "V těchto případech je pojišťovna ovládající osobou podle zvláštního právního předpisu.7a)"
5. V Čl. I v nově označeném odstavci 6 se vypouští slovo "(majetkové)", označení odstavců "4 a 5" se nahrazuje označením "3 a 4" a za slova "výši majetkové účasti vkládají slova ", nestanoví-li zvláštní právní předpis7a) jinak,".
6. V Čl. II v nadpisu a v textu se slova "analytická evidence" nahrazují slovy "analytické účty" ve všech pádech a vazbách; tato změna spočívající v použití nového pojmu "analytické účty" platí pro celý text postupů účtování. V odstavci 2 na konci se doplňuje písm. h), které zní: "h) členění podle požadavků vyplývajících z postupů účtování o derivátech či jiných investičních instrumentech10d) (finančních nástrojích)". V odstavci 4 písm. a) se vypouštějí slova "cash-flow" a "rentability".
7. V Čl. IV odst. 1 druhá věta zní:
"Zveřejnění informací účetní závěrky se uskutečňuje plněním povinnosti pojišťovny podle zvláštních právních předpisů a zákona."
8. V Čl. V se nadpis "Zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnávání)" nahrazuje nadpisem "Zákaz vzájemného zúčtování" a v odstavci 1 se slovo "kompenzovat" nahrazuje slovy "vzájemně zúčtovávat"; tato změny spočívající v použití nového pojmu "vzájemné zúčtování" ve všech pádech a vazbách platí pro celý text postupů účtování.
9. V Čl. VI v nadpisu a v textu se slovo "den" nahrazuje slovem "okamžik" ve všech pádech a vazbách; tato změna spočívající v použití pojmu "okamžik" platí pro celý text postupů účtování. Doplňuje se nový odstavec 3, který zní:
"(3) K vyjádření okamžiku12a) použije účetní jednotka nejvyšší přesnost z dále uvedených:
a) obvyklou v daném případě,
b) použitou ve smlouvách souvisejících s daným účetním případem (skutečností) nebo odpovídající charakteru činnosti účetní jednotky,
c) předepsanou právními předpisy pro daný případ,
d) přiměřenou technologickému vybavení účetní jednotky."
10. V Čl. VII odst. 6 se slova "§ 8 odst. 2" nahrazují slovy "§ 7 odst. 4".
11. V Čl. IX odst. 2 v první větě se za slova "jejich použití" vkládají slova "(včetně snížení pro nepotřebnost)" a doplňuje se druhá věta, která zní: "Rezervy lze použít pouze k účelům, k nimž byly vytvořeny."
12. V Čl. X odst. 7 se v první větě za slova "je vyšší" vkládají slova ", popřípadě i nižší," a na konci se doplňují slova "(§ 26 odst. 2 zákona)".
13. V Čl. X odst. 8 písm. a) se za slovo "u" vkládá slovo "dlouhodobého" a před slovo "provede" se vkládá slovo "odpisovaného".
14. V Čl. X odst. 2 se na konci doplňuje věta, která zní:
"Opravné položky se vytvářejí maximálně do výše ocenění majetku v účetnictví."
15. V Čl. X se doplňuje odstavec 10, který zní:
"(10) Opravné položky se nevytvářejí v případě oceňování reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou) anebo k majetku, k němuž se vztahuje zajišťovací derivát a tímto derivátem je zajištěna hodnota vyšší nebo rovna ocenění majetku v účetnictví."
16. V Čl. XI odst. 2 v první větě se slovo "vyhlašovaným" nahrazuje slovem "stanoveným" a na konci této věty se doplňují slova "(§ 24 odst. 4 zákona)". Ve třetí větě tohoto odstavce se za slova "lze k" vkládají slova "okamžiku ocenění". Doplňuje se třetí věta, která zní: "Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu stanovených ČNB, se pro přepočet těchto měn použijí oficiální střední kurzy centrálních bank, popř. aktuální kurzy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo EURu."
17. V Čl. XI odst. 4 se slova "ke dni sestavení účetní závěrky" nahrazují slovy "k okamžiku podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona" a písm. b) zní: "b) na účtech finančního umístění na vrub účtů 539, 564, popř. ve prospěch účtů 639, 664".
18. V Čl. XI odst. 5 zní:
"(5) U majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou je kurzový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se o něm neúčtuje."
19. V Čl. XII odst. 1 se na konci doplňují slova "v § 24 až 28".
20. V Čl. XII se odstavec 2 vypouští a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. Dále se vypouští odstavec 4 a dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3. Dále se vypouští odstavec 6 a dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4 a dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 5 až 8.
21. V Čl. XII nově označený odstavec 3 zní: "(3) Při oceňování jednotlivých složek finančního umístění v účtové třídě 1 se použije reálná hodnota."
22. V Čl. XII v nově označeném odstavci 6 písm. b) se slovo "současnou" nahrazuje slovem "reálnou" a na konci tohoto písmene se doplňují slova "a Článku XIIIa". Na konci odstavce 6 se doplňuje nová věta, která zní: "Pro přílohu jinak platí informační povinnost podle § 7 odst. 5 zákona."
23. V Čl. XII nově označený odstavec 8 zní:
"(8) Reálnou hodnotou se oceňuje majetek a závazky k okamžiku ocenění podle § 24 písm. b) zákona a jen k tomuto okamžiku se oceňovací rozdíly z tohoto ocenění zjišťují, účtují a uvádějí v účetní závěrce. Reálnou hodnotu mohou pojišťovny použít i pro účely zjišťování solventnosti pojišťoven a zajišťoven nebo státního dozoru v pojišťovnictví podle zvláštního právního předpisu.1) O oceňovacích rozdílech z ocenění reálnou hodnotou se účtuje v souladu s Čl. XIIIa."
24. V Čl. XIII odst. 1 se slovo "Současnou" nahrazuje slovem "Reálnou"; tato změna spočívající v použití nového pojmu "reálná hodnota" ve všech pádech a vazbách platí pro celý text postupů účtování; v odst. 1 číslovka "5" se nahrazuje číslovkou "4".
25. V Čl. XIII odst. 2 zní:
"(2) Není-li dále stanoveno jinak, finanční umístění se oceňují tržní hodnotou, kterou definuje a pravidla pro její použití stanoví § 27 odst. 3 zákona."
26. V Čl. XIII se odstavec 3 vypouští a dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 3 až 9.
27. V Čl. XIII nově označeném odstavci 3 se slova "v odstavcích 2 a 3" označují slovy "v odstavci 2".
28. V Čl. XIII v nově označeném odstavci 4 v první větě se slovo "opatrného" nahrazuje slovy "kvalifikovaného"; ve druhé větě se slova "uvedení do ekvivalence" nahrazují slovy "konsolidace ekvivalencí (protihodnotou)" a doplňují se slova ", nebo v případech použití ocenění podílů ekvivalencí (protihodnotou), při kterém mohou být přiměřeně použity jiné postupy účtování.18b)"
29. V Čl. XIII v nově označeném odstavci 5 se vypouští slova "tržní" a dále číslovky "7 a 8" se nahrazují číslovkami "6 a 7" a číslovka "9" se nahrazuje číslovkou "8".
30. V Čl. XIII v nově označeném odstavci 6 se slovo "Tržní" nahrazuje slovem "Reálnou" a číslovka "6" se nahrazuje číslovkou "5".
31. V Čl. XIII v nově označeném odstavci 7 se slovo "Tržní" nahrazuje slovem "Reálná", za slovo "hodnota" se vkládají slova "podle odstavce 6", slovo "odborného" se nahrazuje slovem "kvalifikovaného", za slovo "odhadu" se vkládají slova "nebo posudkem znalce" a slova "tržní hodnoty" se nahrazují slovy "reálné hodnoty".
32. V Čl. XIII v nově označeném odstavci 8 se číslovka "7" a "8" nahrazuje číslovkami "6 a 7".
33. V Čl. XIII nově označený odstavec 9 zní:
"(9) Výše technických rezerv vytvářených podle zvláštních právních předpisů1) musí být v každém okamžiku dostatečná do té míry, aby byla pojišťovna schopna dostát svým závazkům plynoucím z pojistných smluv.17a)"
34. Za Článek XIII se vkládá nový Čl. XIIIa, který zní:
"Článek XIIIa
(1) Jako přírůstky nebo úbytky hodnoty finančního umístění popřípadě jiného majetku a závazků, které se oceňují reálnou hodnotou, se účtují oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou, za něž se považují rozdíly mezi oceněním k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona vůči ocenění k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona a následující změny reálné hodnoty.
(2) O rozdílech podle odstavce 1 se účtuje, není-li dále stanoveno jinak, s výjimkou u technických rezerv na vrub účtu 539, 564, nebo ve prospěch účtu 639, 664, souvztažně s příslušným účtem finančního umístění v účtové třídě 1, popřípadě s příslušnými účty jiného majetku a závazků, které se oceňují reálnou hodnotou podle § 27 zákona.
(3) O rozdílech podle odstavce 1 u technických rezerv se účtuje na příslušném účtu technické rezervy souvztažně s příslušným účtem tvorby nebo použití této rezervy.
(4) O rozdílech podle odstavce 1 u cenných papírů, které jsou určeny k obchodování na veřejném trhu, se účtuje v souladu s odstavcem 2. U všech ostatních cenných papírů, které jsou určeny k obchodování na veřejném trhu, se účtuje v souladu s odstavcem 2. U všech ostatních cenných papírů, které se podle zákona oceňují reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, se o rozdílech podle odstavce 1 účtuje na vrub nebo ve prospěch účtu 404 souvztažně s příslušným účtem finančního umístění (majetku); v okamžiku realizace (např. prodej, vypořádání) se přecenění zúčtuje v souladu s odstavcem 2.
(5) O rozdílech podle odstavce 1 u zajišťovacích derivátů se účtuje
a) v případech podle Čl. XVa odst. 7 písm. a) v souladu s odstavcem 2,
b) v případech podle Čl. XVa odst. 7 písm. b) a c) na vrub nebo ve prospěch účtu 404 souvztažně s účtem příslušného derivátu; v okamžiku realizace (např. prodej, vypořádání, uplatnění, neuplatnění) se přecenění odúčtuje z účtu 404 souvztažně na vrub účtu 539, 564 nebo ve prospěch účtu 639, 664."
35. V Čl. XIV odst. 1 zní: "(1) Inventarizační rozdíly definuje § 30 odst. 5 zákona. V případech, kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví, rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, nebo zákoníku práce o odpovědnosti za škodu. V případech, kdy skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví, rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, bezdůvodném obohacení."
36. V Čl. XIV odst. 2 se slova "§ 30 odst. 3" nahrazují slovy "§ 30 odst. 6".
37. V nadpisu rubriky nad Čl. XV se na konci doplňují slova "a derivátech".
38. V Čl. XV odst. 1 se za označení "18)" vkládají slova "a obdobné zahraniční právní předpisy."
39. V Čl. XV odst. 2 začátek textu zní:
"Cenné papíry (CP) se člení na cenné papíry s pevným výnosem a na cenné papíry s proměnlivým výnosem. CP s pevným výnosem (dluhové cenné papíry) jsou cenné papíry s
a) pevnou neměnnou úrokovou mírou,
b) proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její variabilita (proměnlivost) je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím; o CP s pevným výnosem se účtuje na účtu 122.
Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem. Pro další členění cenných papírů je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení (§ 19 odst. 7 poslední věta zákona)." V následující větě tohoto odstavce se za slovem Článkem XII vkládá čárka a spojka "a" se vypouští, za slovem Článkem XIII se vkládají slova "a Článkem XIIIa" a za slova "postupů účtování," se vkládají slova "není-li dále stanoveno jinak".
40. V Čl. XV odst. 3 se na konci doplňují nové věty, které zní: "Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu."
41. V Čl. XV odst. 4 zní: "(4) O cenných papírech v pojišťovnách se účtuje jako o finančním umístění podle zvláštních předpisů.6)"
42. V Čl. XV odst. 6 se vypouštějí slova "a derivátech podle zvláštního právního předpisu18a)" a za slova "postupy účtování" se vkládá označení "18b)" a slova ", i v tomto případě platí ustanovení Čl. XII odst. 8 Obecných ustanovení těchto postupů účtování".
43. Za Čl. XV se vkládá nový Článek XVa, který zní:
"Článek XVa
Deriváty
(1) Investiční instrumenty vymezují zvláštní předpisy,18) není-li dále stanoveno jinak. Nakládání s nimi jako s finančním umístěním upravují zvláštní předpisy o pojišťovnictví.6)
(2) Derivátem se pro účely tohoto opatření rozumí finanční nástroj (pro účely tohoto článku smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky):
a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kurzu cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva),
b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici,
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání).
(3) Za deriváty se pro účely tohoto opatření nepovažují zejména:
a) repo obchody (tj. úvěry, půjčky, se zajišťovacím převodem zejména cenných papírů, půjčky cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem, nákupy cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem),
b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se může obchodovat na komoditních burzách (zemědělské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finančnímu vypořádání. Opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum, se nepovažuje za derivát podle tohoto opatření.
c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky.
(4) Deriváty se pro účely tohoto opatření člení na pevné termínové operace a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finančně vypořádat, a u prodejní opce (put opce) právo prodat nebo finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce. Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace.
(5) Deriváty se pro účely tohoto opatření dále člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. V případě, že určitý derivát nesplňuje požadavky stanovené pro účetnictví o zajišťovacích derivátech, je vždy považován za derivát k obchodování.
(6) Zajišťovacím derivátem se rozumí takový derivát, jehož změny v reálné hodnotě nebo očekávané peněžní toky zcela nebo zčásti kompenzují změny v reálné hodnotě zajišťované položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajišťované položky. Zajištěny mohou být
a) změny reálné hodnoty rozvahových aktiv a závazků (tj. např. zajištění rozvahového závazku v cizí měně proti vzestupu měnového kurzu),
b) očekávané budoucí peněžní toky (tj. např. zajištění se proti vzestupu úrokových sazeb na úvěr, který bude teprve v budoucnu uzavřen),
c) zajištění čisté investice spojené s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
(7) Zajišťovací derivát musí splňovat následující podmínky:
a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem, dokumentace obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti a její doložení,
b) zajištění je vysoce účinné, tj. od počátku a po celou dobu existence zajištění jsou skutečné změny reálné hodnoty z titulu zajišťovaného rizika téměř plně kompenzovány změnami reálné hodnoty zajišťovacího nástroje zajišťujícího konkrétní riziko a tato kompenzace se pohybuje v rozmezí od 80 % do 125 % (tj. např. pokud zisk ze zajišťovacího nástroje činí 120 a ztráta ze zajištěné položky 100, kompenzace je vyjádřena zlomkem 120/100 nebo 100/120),
c) efektivita musí být spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.
(8) Pokud to není v rozporu se zvláštními předpisy o pojišťovnictví nebo se tím neobchází jejich účel, mohou být při účtování o derivátech podle zvláštního právního předpisu18a) použity přiměřeně jiné postupy účtování18b), i v tomto případě platí ustanovení Čl. XII odst. 8 Obecných ustanovení těchto postupů účtování."
44. V následujícím článku se označení "XVa" nahrazuje označením "XVb".
45. Za nově označeným Čl. XVb se vkládá Článek XVI, který zní:
"Článek XVI
Přeměny společnosti, zrušení s likvidací
Pokud to není v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví nebo se tím neobchází jejich účel, mohou být při účtování o přeměně pojišťovny nebo zajišťovny19a) nebo jejich zrušení s likvidací19b) přiměřeně použity jiné postupy účtování.19c)"
B.
V části B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
I.
V účtové třídě 1
1. V Čl. III odst. 1 v první a druhé větě se za slova "cenné papíry" vkládají slova "či podíly" a číslovky "4 a 6" se nahrazují číslovkami "3 až 5".
2. V Čl. IV odst. 1 zní:
"(1) O cenných papírech s proměnlivým výnosem se účtuje na účtu 121, nejde-li o případy podle Čl. III odst. 1 této účtové třídy. O cenných papírech s pevným výnosem se účtuje na účtu 122, nejde-li o CP podle Čl. III odst. 2 této účtové třídy; na tomto účtu se účtuje také o úrokových výnosech18b) z těchto cenných papírů."
3. V Čl. IV odst. 6 se vypouští druhá věta "O derivátech podle zvláštního právního předpisu17a) se účtuje v souladu s jinými postupy účtování.18a)" Ve třetí větě se slova "z prostředků technických rezerv" nahrazují slovy "jako finanční umístění".
4. V Čl. IV se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) O ostatním finančním umístění se účtuje také na účtech účtové skupiny 15, o které je ustanovení v Čl. VII této účtové třídy."
5. Za článek VI se vkládá Článek VII, který zní:
"Článek VII
Deriváty
Na účtech účtové skupiny 15 se účtuje o derivátech podle zvláštního právního předpisu18a) v souladu s Článkem XVb Obecných ustanovení těchto postupů účtování."
II.
V účtové třídě 2
1. V Čl. I odst. 1 se na konci doplňuje nová věta, která zní:
"Majetek v této účtové třídě se člení na dlouhodobý a krátkodobý v souladu s § 19 odst. 7 zákona."
2. V Čl. I odst. 3 se vypouštějí slova "(Čl. I odst. 3 části A. Obecná ustanovení)", slova "v souladu se zákonem o daních z příjmů" se nahrazují slovy "je vyšší než 60 000 Kč" a vypouštějí se slova ", pokud se tímto opatřením nestanoví jinak".
3. V Čl. III odst. 1 se za slova "se účtuje o" vkládá slovo "dlouhodobém".
4. V Čl. VII se vypouští odstavec 6 a dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.
III.
V účtové třídě 3
1. V Čl. II odst. 2 se slova "Předepsané hrubé pojistné29) zahrnuje veškeré částky pojistného uvedeného v pojistných smlouvách" nahrazují slovy "Předepsané pojistné v hrubé výši (předepsané hrubé pojistné)29) zahrnuje veškeré částky pojistného v průběhu účetního období předepsané v souladu s pojistnými smlouvami".
2. V Čl. X se vypouští odstavec 6 a dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
IV.
V účtové třídě 4
1. V Čl. II odst. 4 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Na účtu 404 se dále účtují oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování."
2. V Čl. II se odstavec 4 vypouští.
3. V Čl. V se vkládá odstavec 8, který zní:
"(8) Na účtu 447 se účtuje o rezervě pojistného neživotních pojištění podle zvláštního právního předpisu. Tato rezerva se uvádí v rozvaze v položce Jiné rezervy a informace o ní se uvádějí v příloze v účetní závěrce." a dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
4. V Čl. VI odst. 1 v první větě se vypouštějí slova "na ostatní rizika a ztráty" a na konci se doplňuje nová věta, která zní: "Jde o rezervy v souladu s § 26 odst. 3 zákona. Na účtech této účtové skupiny se neúčtuje o technických rezervách."
5. V Čl. VI odstavec 3 zní:
"(3) Na účtu 452 se účtuje o rezervě na daň z příjmů právnických osob. Tato rezerva se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňové povinnosti ze splatné daně z příjmů právnických osob k tomuto dni. O použití (zrušení) této rezervy se účtuje k okamžiku podání daňového přiznání za uvedenou daň; současně se účtuje o skutečné výši daňové povinnosti vyplývající z daňového přiznání do nákladů na účet 571. Tato rezerva se uvádí v rozvaze v položce Ostatní rezervy."
6. V Čl. VI odstavec 4 zní:
"(4) Na účtu 453 se účtuje o rezervě na restrukturalizaci. Rezerva na restrukturalizaci se tvoří v případě, že účetní jednotka má oficiální neodvolatelný podrobný plán restrukturalizace, který určuje alespoň:
a) obor nebo část oboru, kterým se zabývá,
b) hlavní místo, kterého se týká,
c) umístění, funkci a přibližný počet zaměstnanců, kteří budou odškodněni z důvodu ukončení poskytování jejich služeb,
d) výdaje, které budou vynaloženy,
e) dobu, kdy bude plán uskutečněn.
Zároveň u účastníků restrukturalizace existuje očekávání, že restrukturalizace bude provedena, a to v důsledku zahájení realizace jejího plánu nebo zveřejněním jejich hlavních rysů. Rezerva na restrukturalizaci zahrnuje pouze přímé výdaje na restrukturalizaci, které jsou současně nezbytně nutné pro provedení restrukturalizace a zároveň nejsou spojeny s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. Tato rezerva nezahrnuje například náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří budou v práci pokračovat, náklady na marketing nebo investice do nových systémů a distribučních sítí. Restrukturalizace je program který je plánován a řízen vedením účetní jednotky a významně mění buď předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna. Restrukturalizace se může projevit např.
a) prodejem nebo ukončením části podnikatelských aktivit,
b) uzavřením podnikatelských provozů v některé zemi nebo oblasti nebo přemístěním podnikatelských aktivit z jedné země nebo oblasti do jiné,
c) změnami ve struktuře vedení účetní jednotky, např. zrušením některé úrovně řízení,
d) zásadní reorganizací, která má významný dopad na podstatu a zaměření činnosti účetní jednotky.
Tato rezerva se uvádí v rozvaze v položce Jiné rezervy a informace o ní se uvádějí v příloze v účetní závěrce."
7. V Čl. VI odst. 5 se za první větu vkládá nová věta, která zní: "Jde např. o rezervu na rizika a ztráty nebo o rezervu na důchody a podobné závazky."
V.
V účtové třídě 5
1. V Čl. III se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Na účtu 539 se účtují úbytky hodnoty finančního umístění v životním pojištění v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování."
2. V Čl. IV se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Na účtu 564 se účtují úbytky hodnoty finančního umístění v neživotním pojištění nebo jiného majetku a závazků v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování."
VI.
V účtové třídě 6
1. V Čl. III se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Na účtu 639 se účtují přírůstky hodnoty finančního umístění v životním pojištění v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování."
2. V Čl. IV se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Na účtu 664 se účtují přírůstky hodnoty finančního umístění v neživotním pojištění nebo jiného majetku a závazků v souladu s Čl. XIIIa Obecných ustanovení těchto postupů účtování."
C.
Zvláštní ustanovení - účtování o pojišťování vývozních úvěrových rizik
1. V nadpisu této části se na konci doplňují slova "se státní podporou".
2. V Čl. I odst. 1, 5 a 6 se za slova "úvěrových rizik" vkládají slova "se státní podporou".
3. V Čl. I odst. 3 se za slova "účtu 421" vkládají slova "dle výsledku technického" a slova "v technickém" se vypouštějí.
4. Za Čl. I se doplňuje Článek II, který zní:
"Článek II
Postupy účtování pohledávek souvisejících s pojistnými produkty exportní pojišťovny
(1) Pojištěné pohledávky související s pojistnými produkty jsou na exportní pojišťovnu převáděny jednak jako pohledávky postoupené podle § 524 ObčZ - tzv. cese, a jednak jako právo na náhradu škody podle § 813 ObčZ - tzv. vymožená část pohledávky.
(2) Pohledávka pojištěného postoupená podle § 524 ObčZ se stává součástí aktiv exportní pojišťovny. V tomto případě se pohledávka účtuje ve prospěch účtu 658 - Ostatní výnosy a na vrub účtu 328 - Ostatní pohledávky, a to v dohodnuté výši (hodnota odvozená z nominální hodnoty pohledávky dle reálnosti jejího vymožení, tj. snížená o předpokládané náklady exportní pojišťovny na toto vymožení) uvedené ve smlouvě o postoupení pohledávky mezi pojistitelem a pojištěným.
(3) Veškeré účetní případy o pohledávkách podle odstavce 2 se účtují na Netechnickém účtu. Při účtování rovněž platí zákaz vzájemného zúčtování mezi nákladovými a výnosovými účty a o vymožené pohledávce se neúčtuje na účtu 501 - Náklady na pojistná plnění.
(4) Na pohledávky postoupené podle § 524 ObčZ lze vytvářet opravné položky.
(5) O vymožené části pohledávky (§ 524 ObčZ) se účtuje ve prospěch účtu 328 - Ostatní pohledávky a na vrub účtu 235 - Běžné účty. O nevymožené části pohledávky se účtuje (rovněž) ve prospěch účtu 328 a na vrub účtu 558 - Ostatní náklady společně s náklady na vymáhání pohledávky (tj. odpis pohledávky).
(6) V případě vzniku závazku vůči pojištěnému (v souvislosti s převodem pohledávky podle § 524 ObčZ) se o tomto účtuje na vrub účtu 369 - Ostatní závazky a ve prospěch účtu 558 - Ostatní náklady.
(7) Při postoupení práva na náhradu škody podle § 813 ObčZ se právo k pohledávce pojištěného nestává součástí aktiv exportní pojišťovny a postupuje se podle odstavců 8 až 13.
(8) Postoupení práva k pohledávce před vyplacením pojistného plnění. U pohledávek vymožených před vyplacením pojistného plnění se účtuje o vzniklém závazku vůči pojištěnému na vrub účtu 501 - Náklady na pojistná plnění a ve prospěch účtu 331 - Závazky z přímého pojištění vůči pojištěncům. Závazek se ocení ve výši pojistného plnění sníženého o náklady spojené s vymáháním pohledávky.
(9) Postoupení práva k pohledávce po vyplacení pojistného plnění. U pohledávek vymožených po vyplacení pojistného plnění, kde ze smlouvy o postoupení práva vyplývá závazek vůči pojištěnému z vymožené pohledávky (závazek z titulu vymožení nad rámec vyplaceného pojistného plnění podle § 813 ObčZ) se účtuje o vzniklém závazku vůči pojištěnému ve prospěch účtu 338 - Ostatní závazky z přímého pojištění (a zajištění) a na vrub účtu 518 - Ostatní technické náklady. Závazek se ocení ve výši vymožené částky pohledávky upravené o vyplacené pojistné plnění a o náklady spojené s vymáháním pohledávky.
(10) Veškeré účetní případy o pohledávkách podle odstavce 7 se účtují na Technickém účtu neživotního pojištění. Při účtování rovněž platí zákaz vzájemného zúčtování mezi nákladovými a výnosovými účty.
(11) Práva k pohledávce podle § 813 ObčZ jsou účtována ve jmenovité hodnotě pohledávky odděleně na analytických účtech k syntetickému podrozvahovému účtu 724. Součástí aktiv společnosti se stává pouze příjem z vymožené pohledávky nebo její části.
(12) O vymožené pohledávce nebo její části (§ 813 ObčZ) se účtuje ve prospěch účtu 618 - Ostatní technické výnosy a na vrub účtu 235 - Běžné účty.
(13) O nákladech spojených s vymáháním pohledávek (§ 813 ObčZ) se účtuje na vrub účtu 518 - Ostatní technické náklady."
D.
Zvláštní ustanovení - postupy účtování Kanceláře
V Článku I se za slova "pro pojišťovny" vkládají slova "v části A. a B." a slovo "dále" se nahrazuje slovem "tam".
E.
Za část E. se doplňuje část F., která zní:
"F.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Článek I
Obecná ustanovení
(1) V této části jsou upraveny odlišnosti, které vyplývají z veřejného zdravotního pojištění. Nestanoví-li se v této části jinak, zdravotní pojišťovny použijí veškerá ustanovení části A. a B. přiměřeně k účelu a činnosti vyplývající ze zvláštních předpisů.39),2) Účty a postupy účtování, pro které zdravotní pojišťovna nemá použití (náplň), se nepoužijí.
(2) Veřejné zdravotní pojištění se provádí podle zvláštních právních předpisů,39),2) a účtuje se, v souladu s částmi A. a B. tohoto opatření, bez použití účtů nákladů a výnosů, jako přímá tvorba a čerpání základního fondu (účet 431). Smluvní zdravotní pojištění se provádí podle zvláštního právního předpisu.1)
(3) Veřejné zdravotní pojištění se od smluvního zdravotního pojištění a jiné činnosti účtuje zásadně odděleně, s použitím příslušných účtů. Pokud jsou náklady smluvního zdravotního pojištění a jiných činností v průběhu roku hrazeny ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, je nutno převést na bankovní účet provozního fondu zálohy z finančních prostředků uvedených činností. Nejpozději v rámci sestavování roční účetní závěrky je nutno stanovit příslušnou výši nákladů a provést finanční vypořádání zálohy.
(4) Fond provozní, fond sociální, fond investičního majetku, fond reprodukce investičního majetku a ostatní fondy tvořené podle zvláštních předpisů39),2) se u zdravotních pojišťoven považují z hlediska veřejného zdravotního pojištění za kapitálové fondy.
(5) Fondy veřejného zdravotního pojištění se považují za cizí kapitál a slouží výhradně k zachycení výběru a použití pojistného z veřejného zdravotního pojištění. Jejich tvorba a použití se řídí zvláštním právním předpisem,39),2)
(6) Analytické účty vedou zdravotní pojišťovny v souladu s obecně platnými zásadami uvedenými v části A. Čl. II. Analytické účty u fondů se člení podle ustanovení zvláštních právních předpisů39),2) a pro potřeby sestavování zdravotně pojistných plánů, popř. podle potřeb zdravotní pojišťovny.
(7) Zdravotní pojišťovny účtují o pohledávkách a závazcích z veřejného zdravotního pojištění do období, s nímž tyto pohledávky a závazky časově a věcně souvisejí, bez ohledu, zda bylo zaplaceno pojistné nebo uhrazeny platby za zdravotní péči.
(8) Hospodářský výsledek se vykazuje na účtu 711. Při otevírání účetních knih se zúčtuje na vrub nebo ve prospěch účtu 421. Hospodářský výsledek ze smluvního zdravotního pojištění nesmí být použit pro účely veřejného zdravotního pojištění, ale může být použit v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),1)
(9) Zdravotní pojišťovny použijí v části A. Čl. XIII, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.39),2)
(10) Zdravotní pojišťovny použijí v části A. Čl. XV jen v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2)
(11) Zdravotní pojišťovny opravné položky nevytvářejí a ani o nich neúčtují, pokud to nestanoví zvláštní právní přepis.39),2)
(12) Zdravotní pojišťovny účtují pouze o rezervách, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem14) a zohledněna zákonem o daních z příjmů13) (zákonné rezervy).
Zvláštní ustanovení
Článek II
(1) Na účtu 235 - Běžné účty se účtují zejména finanční prostředky ze smluvního zdravotního pojištění.
(2) V účtové třídě 2 se zřizuje pro zdravotní pojišťovny účtová skupina 24 - Zvláštní bankovní účty k fondům. V této účtové skupině se účtuje o finančních prostředcích příslušných fondů v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2)
(3) Při pořízení dlouhodobého majetku se účtuje na vrub účtů v účtové skupině 22 a ve prospěch příslušného účtu závazků. V okamžiku úhrady závazku se současně účtuje na vrub účtu 409 - Fond reprodukce investičního majetku a ve prospěch účtu 408 - Fond investičního majetku.
(4) Vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně a odpisy se současně účtují ve prospěch účtu 409 a na vrub účtu 408.
(5) V účtové třídě 3 se zřizuje pro zdravotní pojišťovny:
a) účtová skupina 31 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.39),2) Neúčtují se zde pohledávky ze smluvního zdravotního pojištění, které se účtují v účtové skupině 30. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění se účtují v souladu s odstavcem 7 článku I.
1. Na účtu 311 se účtují veškeré pohledávky za všemi plátci pojistného, tzn. včetně přirážek, penále a pokut, v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),40)
2. Na účtu 312 se účtují veškeré pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče, včetně smluvně stanovených sankcí, v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),40)
3. Na účtu 313 účtují pojišťovny pohledávky z přerozdělení pojistného včetně pohledávky pojistného za státní pojištěnce, vůči zvláštnímu účtu přerozdělení spravovanému VZP ČR.
4. Na účtu 315 se účtují zejména náhrady škod veřejného zdravotního pojištění.39),2)
5. Na účtu 318 účtují zdravotní pojišťovny též pohledávky za úhradu zdravotního pojištění pojištěnců jiné zdravotní pojišťovny.
b) účtová skupina 34 - Závazky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.39),2) Neúčtují se zde závazky ze smluvního zdravotního pojištění, které se účtují v účtové skupině 33. Závazky z veřejného zdravotního pojištění se účtují v souladu s odstavcem 7 článku I.
1. Na účtu 342 se účtují veškeré závazky vůči poskytovatelů zdravotnické péče, včetně smluvně stanovených sankcí, v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2),40)
2. Na účtu 343 účtují zdravotní pojišťovny závazky z přerozdělení pojistného vůči zvláštnímu účtu přerozdělení spravovanému VZP ČR.
3. Na účtu 348 účtují zdravotní pojišťovny též závazky z úhrady zdravotního pojištění pojištěnců jiné zdravotní pojišťovně.
(6) Návratná finanční výpomoc zdravotním pojišťovnám se zaúčtuje ve prospěch účtu 486 - Návratné dotace se souvztažným zápisem na vrub účtu 374 nebo 375. Přijetí dotace se účtuje na vrub účtu 241 - Bankovní účet základního fondu a ve prospěch účtu 374 nebo 375. Pokud je výpomoc změněna na nenávratnou (dotaci), přeúčtuje se na vrub účtu 486 a ve prospěch účtu 431 - Základní fond.
(7) V účtové třídě 4 se zřizuje pro zdravotní pojišťovny:
a) v účtové skupině 40 - Základní kapitál a kapitálové fondy se účtuje o provozním fondu, sociálním fondu, fondu investičního majetku a fondu reprodukce investičního majetku, podle zvláštních právních předpisů39),2) a o ostatních kapitálových fondech,
b) účtová skupina 43 - Fondy veřejného zdravotního pojištění, kde se účtuje o základním a rezervním fondu.
1. Na účtu 431 - Základní fond se účtuje o prostředcích veřejného zdravotního pojištění v souladu se zvláštním právním předpisem.39),2)
2. Na účtu 433 - Rezervní fond se účtuje o tvorbě a užití rezervního fondu, který je zřizován výhradně pro účely veřejného zdravotního pojištění, podle zvláštních právních předpisů.39),2)
Čl.III
(1) V účtové třídě 5 - Náklady provedou zdravotní pojišťovny analytické členění účtu 558 - Ostatní náklady takto:
a) nakupované výkony,
b) odpisy,
c) mzdové náklady,
d) sociální náklady,
e) jiné ostatní náklady.
Další podrobnější druhové členění pojišťovna upraví podle požadavků na zveřejňované údaje a podle svých potřeb. Toto druhové členění nákladů bude součástí přílohy k účetní závěrce. Na účtu 558 zdravotní pojišťovny účtují i náklady, které jsou součástí správní režie popřípadě pořizovací náklady na pojistné smlouvy.
(2) V účtové třídě 6 - Výnosy provedou zdravotní pojišťovny analytické členění účtu 658 - Ostatní výnosy takto:
a) výnosy z výkonů,
b) jiné ostatní výnosy,
c) použití provozního fondu na úhradu nákladů provozní činnosti, týkající se veřejného zdravotního pojištění.
Další podrobnější druhové členění si pojišťovna upraví podle svých potřeb. Toto druhové členění výnosů bude součástí přílohy v účetní závěrce.
(3) Zřizuje se účtová třída 9 - Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven."
F.
Změny poznámek pod čarou
1. V textech poznámek pod čarou č. 1), 1a), 5) a 10), se na konci doplňují slova ", ve znění pozdějších předpisů".
2. Vkládá se poznámka pod čarou č. 2, která zní:
"2) Například zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů."
3. Vkládá se poznámka pod čarou č. 3, která zní:
"3) Opatření Ministerstva financí č. j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001."
4. Vkládá se poznámka pod čarou č. 3a), která zní:
"3a) Opatření Ministerstva financí č. j. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001."
5. Vkládá se poznámka pod čarou č. 7a), která zní:
"7a) Například § 66a odst. 2 a 7 obchodního zákoníku."
6. Označení dosavadní poznámky pod čarou č. "10b)" se mění na "10a)" a označení poznámky dosavadní pod čarou č. "10c)" se mění na "10b)".
7. Vkládá se poznámka pod čarou č. 10d), která zní:
"10d) § 8a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů."
8. Označení dosavadní poznámky pod čarou č. "10a)" se mění na "10c)" a na konci se doplňují slova "ve znění pozdějších opatření Ministerstva financí".
9. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 11) zní:
"§ 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona."
10. Vkládá se poznámka pod čarou č. 12a), která zní:
"12a) Např. § 35 odst. 4 a § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
11. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 15) zní:
"§ 4 odst. 6 zákona."
12. Vkládá se poznámka pod čarou č. 15a), která zní:
"15a) § 24 odst. 4 písm. a) zákona."
13. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 16) zní:
"§ 24 odst. 4 písm. b) zákona."
14. Označení dosavadní poznámky pod čarou č. "17a)" se mění na "18a)".
15. Vkládá se poznámka pod čarou č. 17a), která zní:
"17a) Poznámka: V souladu s Čl. 56 směrnice Rady ES č. 91/674/EHS ze dne 19. 12. 1991."
16. Označení dosavadní poznámky pod čarou č. "18a)" se mění na "18b)" a její text zní:
"Například opatření Ministerstva financí č. j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001."
17. Označení dosavadní poznámky pod čarou č. 18b) se mění na "18a)" a její text zní:
"18a) § 21 odst. 1 písm. r) zákona č. 363/1999 Sb.
18. Vkládá se poznámka pod čarou č. 19a), která zní:
"19a) § 36 zákona č. 363/1999 Sb. a § 69 obchodního zákoníku."
19. Vkládá se poznámka pod čarou č. 19b), která zní:
"19b) § 37 zákona č. 363/1999 Sb. a § 70 obchodního zákoníku."
20. Vkládá se poznámka pod čarou č. 19c), která zní:
"19c) Opatření Ministerstva financí č. j. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001."
21. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 21) zní:
"Poznámka: Jde o zákon č. 84/1995 Sb., který novelizoval zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony."
22. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 23 zní:
"OP 16/93 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 1. listopadu 1993 k zavedení Standardní klasifikace produkce, ST 05/96 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 22. 7. 1996 k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP-AGROEN, OP 01/97 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 4. prosince 1996 k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY, OP 35/97 Opatření Českého statistického úřadu ze dne 3. listopadu 1997 k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM."
23. V textu poznámky pod čarou č. 24) se na konci doplňují slova ", ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
24. V textu poznámky pod čarou č. 26 se na konci doplňují slova ", ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č. 74/2000 Sb.
25. V textu poznámky pod čarou č. 30 se na začátku vkládá slovo "Například".
26. V textu poznámky pod čarou č. 31 se za slovo "§ 19" vkládá čárka a slovo "19a".
27. V textu poznámky pod čarou č. 32 se za slovo "§ 20" vkládají slova "21 a 22".
28. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 33a) zní:
§ 14 zákona č. 363/1999 Sb.
29. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 33b) zní:
"§ 3 zákona."
30. Text dosavadní poznámky pod čarou č. 35 zní:
"Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. a zákona č. 188/1999 Sb. a prováděcí vyhláška MF ČR č. 278/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb.
31. Vkládá se poznámka pod čarou č. 39), která zní:
"39) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů."
32. Vkládá se poznámka pod čarou č. 40), která zní:
"40) Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".
Příl.2
MINISTERSTVO FINANCÍ
vydává úplné znění opatření federálního ministerstva financí
č. j. V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny,
jak vyplývá ze změn provedených opatřeními Ministerstva financí
č. j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995,
č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996,
č. j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999,
č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000
a č. j. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI - Text ÚZ viz předpis č. V/2-25 430/1992.
1) Opatření FMF čj. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření MF čj. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995 a opatření čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření čj. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000.