Jednací řád ze dne 30.9.2002 prozatímní jednací řád katastrálního úřadu

30.9.2002 | Sbírka:  1481/2002-23 | Částka:  3/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 162/2001 Sb., 359/1992 Sb., 344/1992 Sb., 265/1992 Sb.
Aktivní derogace: 2787/1998-23, 4063/1997-23, 4982/1996-23
Pasivní derogace: 6900/2005-22, 1469/2003-23
1481/2002-23
PROZATÍMNÍ JEDNACÍ ŘÁD
KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU ze dne 30. září 2002
Změna: 1469/2003-23
PROZATÍMNÍ JEDNACÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad") v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tímto jednacím řádem katastrálního úřadu (dále jen "jednací řád") podrobněji vymezuje postupy při řízení o podáních, týkajících se výkonu státní správy na úseku katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr") a na úseku zeměměřictví.
(2) Jednací řád na úseku katastru navazuje zejména na zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zápisech"), zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "katastrální zákon"), vyhlášku č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), vyhlášku č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky;
dále na úseku zeměměřictví navazuje zejména na zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zeměměřictví"), vyhlášku č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání;
dále navazuje zejména na zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., vládní vyhlášku č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatelstva, a dále navazuje na Statut katastrálního úřadu.
(3) Jednací řád podrobněji upravuje zejména postup při řízení katastrálního úřadu ve věci
a) zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru,
b) zápisu jiných než věcných práv k nemovitostem a jiných údajů do katastru,
c) porušení pořádku na úseku katastru,
d) opravy chyby v katastrálním operátu,
e) změny hranice katastrálního území, při označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného a při vznesené námitce vůči obnovenému katastrálnímu operátu,
f) vyřizování žádostí o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem, vyhotovení a ověření kopie geometrického plánu,
g) projednávání nedoložených změn údajů katastru zjištěných při revizi katastru a při obnově katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním,
h) poskytování údajů z katastru a dřívějších pozemkových evidencí,
i) poskytování podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti,
j) obnovy katastrálního operátu a vyznačování pozemkových úprav do katastrálního operátu, dále postup při plnění dalších úkolů katastrálního úřadu ve věci
k) vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací,
l) úplaty za poskytování údajů z katastru a užití cen při poskytování výsledků zeměměřických činností při správě katastru,
m) obnovy řízení a přezkoumání rozhodnutí katastrálního úřadu mimo odvolací řízení.
(4) Jednací řád upravuje některé aspekty součinnosti katastrálního úřadu s místně příslušným zeměměřickým a katastrálním inspektorátem, odborem kontroly a dohledu Úřadu a Zeměměřickým úřadem na úseku katastru a zeměměřictví.
PŘÍSLUŠNOST, PŘÍJEM A EVIDENCE PODÁNÍ
Čl.2
(1) Katastrální úřad při výkonu státní správy na úseku katastru a zeměměřictví postupuje v souladu se zákony a jinými právními předpisy.
(2) Katastrální úřad v úzké součinnosti s účastníky řízení, úřady, orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty jedná v dané věci tak, aby došlo k úplnému a přesnému zjištění skutečného stavu. Dotčeným fyzickým a právnickým osobám poskytuje v projednávané věci pomoc ve formě poučení o procesním postupu.
(3) Katastrální úřad postupuje při vyřizování věci tak, aby byla vyřízena včas, bez zbytečných průtahů a v souladu s právními předpisy.
Příslušnost
Čl.3
(1) Věcná příslušnost katastrálního úřadu je stanovena v § 5 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Místní příslušnost katastrálního úřadu vychází z jeho územní působnosti stanovené v příloze č. 2 zákona č. 359/1992 Sb. Katastrální úřad, jehož věcná příslušnost je zajišťována pracovištěm v sídle katastrálního úřadu a detašovaným pracovištěm, stanoví územní rozsah správy na úseku katastru mezi jednotlivými pracovišti přípisem, který bude obsahovat grafické zobrazení a seznam obcí a katastrálních území příslušejících k danému pracovišti. Přípis katastrálního úřadu bude trvale vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách katastrálního úřadu.
Čl.4
(1) K řízení je místně příslušný katastrální úřad resp. jednoho z jeho pracovišť (Čl. 3 odst. 2), v jehož územním obvodu se nachází příslušným řízením dotčená nemovitost, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, např. § 9 odst. 3 zákona o zápisech. Zásady předávání podání doručených místně nepříslušnému pracovišti katastrálního úřadu podrobněji upravuje Čl.7 odst. 8.
(2) Podání učiněné k místně nepříslušnému katastrálnímu úřadu, na které se bude vztahovat postup podle správního řádu, postoupí katastrální úřad podle § 20 správního řádu. Tato podání se evidují pouze v podacím deníku (Čl. 7 odst. 7). Obdobně katastrální úřad postupuje i v jiných případech.
(3) K řízení o povolení vkladu, jehož předmětem je směna nemovitostí evidovaných v obvodu dvou a více katastrálních úřadů, je příslušný ten z nich, kterému byl návrh na vklad doručen dříve (§ 34 odst. 2 vyhlášky). K řízení o povolení vkladu, jehož předmětem je vznik, změna či zánik věcného břemene, jehož předmětem jsou nemovitosti evidované v obvodu dvou a více katastrálních úřadů, je příslušný ten z nich, kterému byl návrh na vklad doručen dříve.
Čl.5
Úřední deska a orientační tabule
(1) Označení místnosti pro příjem podání (podatelna), místnost pro příjem stížností, oznámení a podnětů podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.I., pro příjem a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro příjem peticí podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a vymezení úředních dnů a hodin se oznamují na úřední desce, umístěné na viditelném místě.
(2) Na úřední desce se dále zveřejňují oznámení a jiná úřední sdělení. Na úřední desce se vyvěšují i písemnosti doručované veřejnou vyhláškou podle § 26 správního řádu. Katastrální úřad zmocní příslušného zaměstnance k vyvěšování písemností na úřední desce a k jejich opatřování údajem o dni vyvěšení a sejmutí z úřední desky.
(3) Umístění pozemkové knihy, kanceláří katastrálního úřadu určených pro nahlížení do katastru a do přehledů o řízení, pro poskytování údajů z katastru a k tomu vymezený čas a úřední dny se uvedou na orientační tabuli, umístěné na viditelném místě u vchodu katastrálního úřadu.
PŘÍJEM A EVIDENCE PODÁNÍ
Čl.6
(1) Podání se posuzuje zásadně podle jeho obsahu, nikoliv pouze podle jeho názvu.
(2) Podání se člení na
a) návrhy na povolení vkladu práv do katastru,
b) ohlášení, rozhodnutí a jiné listiny určené k záznamu právních vztahů do katastru, k zápisu poznámky, k zápisu jiných než věcných práv do katastru a jiných údajů katastru,
c) podání související s řízením o porušení pořádku na úseku katastru,
d) návrhy na opravu chyby v katastrálním operátu, návrhy na změnu hranice katastrálního území, návrhy na označení hranice na náklady vlastníka nebo jiného oprávněného a námitky vznesené vůči obnovenému katastrálnímu operátu,
e) písemné žádosti o potvrzení geometrického plánu, vyhotovení a ověření kopie geometrického plánu, popřípadě předání záznamu podrobného měření bez geometrického plánu,
f) písemné nebo ústní žádosti o poskytnutí údajů z katastru, pozemkové knihy, železniční knihy a zemských desek, dále o poskytnutí podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti,
g) stížnosti, oznámení a podněty ve smyslu vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.I., kterými je napadán postup katastrálního úřadu v dané věci nebo způsob jejího vyřizování katastrálním úřadem v návaznosti na kontrolu výkonu státní správy na úseku katastru (např. nesouhlas s procesním postupem, nečinnost, nedodržení lhůt), případně podání směřující proti činnosti katastrálního úřadu nebo činnosti zaměstnanců katastrálního úřadu,
h) žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
i) návrhy na obnovu řízení a podněty k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení,
j) jiná podání, např. podpisové vzory, dotazy všeobecného charakteru fyzických a právnických osob, organizačních složek státu, soudů, Veřejného ochránce práv atd.
Čl.7
Příjem podání
(1) Katastrální úřad přijímá podání učiněné písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě jako datovou zprávu podepsanou zaručeným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu. Dále přijímá podání učiněné telegraficky, faxem nebo elektronickou poštou. Pokud takové podání obsahuje návrh ve věci, je třeba návrh nejpozději do 3 dnů písemně nebo ústně do protokolu doplnit (§ 19 správního řádu).
(2) Obsah žádosti při poskytování údajů z katastru stanoví vyhláška č. 162/2001 Sb.
(3) K přijímání písemného podání doručeného poštou nebo předaného osobně podavatelem je určena podatelna katastrálního úřadu ve všech pracovních dnech ve stanovených úředních hodinách. Přijímání podání do protokolu a přijímání ústní žádosti musí být zajištěno alespoň v úředních dnech a hodinách určených pro veřejnost, resp. pro osoby oprávněné k výkonu zeměměřických činností a k ověřování výsledků zeměměřických činností. Přijímání a odesílání elektronické pošty musí být zajištěno nejméně na počátku a před koncem pracovní doby.
(4) Písemné podání se opatří podacím razítkem a číslem řízení. Je-li podání doručeno osobně, opatří podatelna na požádání podavatele i předloženou kopii podání podacím razítkem s uvedením čísla příslušného řízení (spisové značky) a údajem o dni, popřípadě u návrhu na vklad práva do katastru o hodině a minutě doručení. Osobně doručené odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu se vyznačí textem "Osobně doručeno" v popisu detailu řízení podacího deníku.
(5) Podání vyzvednuté na poště před otevřením podatelny a týkající se zápisu práv do katastru se v podacím razítku doplní údaji o dni, hodině a minutě doručení, které jsou shodné s hodinou úředního otevření podatelny. Takové podání se zapíše do příslušného řízení nejpozději do 2 hodin od otevření podatelny. Podání vyzvednuté na poště v jiné době se v podacím razítku doplní údaji o dni, hodině a minutě předání podání podatelně katastrálního úřadu. Podání dodané na podatelnu jiným způsobem se opatří údaji o dni, hodině a minutě jejich převzetí podatelnou. U podání doručených současně poštou nebo osobně se uvede shodný čas doručení.
(6) Podání doručené elektronickou poštou, které podle příslušných právních předpisů nemusí být doplněno písemně nebo ústně do protokolu, se vytiskne a opatří podacím razítkem, přitom při jeho vyřizování katastrální úřad postupuje shodně jako v případě písemného podání. Odpověď na takové podání se odešle na adresu elektronické pošty podavatele. Vytištěná kopie přijatých a odeslaných elektronických dokumentů musí být ve spisu založena a opatřena podpisem zaměstnance katastrálního úřadu, který příjem či odeslání takových dokumentů zajistit. Příjem elektronické pošty a elektronického podání podepsaného zaručeným elektronickým podpisem podrobněji upravuje opatření Úřadu č.j. 3294/2002 - 22 z 27. června 2002 k rozšíření činnosti elektronických podatelen v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v souvislosti s používáním elektronického podpisu.
(7) Písemné podání doručené katastrálnímu úřadu se zapíše v průběžném pořadí doručení do podacího deníku, není-li stanoveno rozhodnutím ředitele katastrálního úřadu (Čl. 63 odst. 1), že podání lze zapisovat přímo do příslušných přehledů o řízení. Podle pořadí doručení se každému podání přidělí číslo řízení (spisová značka). Podání shodného průběhu řízení vyzvednutá současně na poště lze v podacím deníku zapsat pod jednou spisovou značkou s tím, že
a) v podacím razítku na jednotlivém podání bude uvedeno písmenné označení řízení "PD " a číslo, pod kterým jsou podání společně zapsána v podacím deníku, a za podlomením průběžné pořadové číslo počínaje číslem 1, kterým se označí jednotlivé podání,
b) v hlavičce příslušného řízení podacího deníku se vyznačí text o tom, jaké číselné řady je u žito v podacím razítku pro rozlišení jednotlivých listin společně zapsaných pod jednou spisovou značkou.
Podací deník se zakládá a vede v automatizované formě pomocí programového vybavení aplikace PA - Příprava aktualizace informačního systému katastru (dále jen "PA ISKN"), jako řízení "PD". Ukázka formálních náležitostí podacího deníku, jeho hlavičky a detailu je uvedena v příloze.
(8) Pracoviště v sídle katastrálního úřadu, kterému bylo doručeno podání určené k zápisu práv do katastru nebo jiné podání, na jehož podkladě je zahájeno v dané věci správní řízení, které bude vyřizovat detašované pracoviště katastrálního úřadu, opatří toto podání podacím razítkem, údaje čísla podacího deníku a dne doručení, přitom téhož dne detašovanému pracovišti odešle faxem nebo elektronickou poštou kopii té části podání, která je dostačující pro zápis podání do příslušného přehledu řízení a k vyznačení plomby. Originál podání se zašle poštou detašovanému pracovišti nejpozději následující pracovní den. Ostatní takto doručená podání opatří stejnými náležitostmi podacího razítka, přitom podání odešle detašovanému pracovišti v běžném poštovním stylu. Detašované pracoviště je ve všech uvedených případech při řízení v dané věci vázáno údajem o dni doručení, uvedeným v podacím razítku pracoviště, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Stejně se postupuje i v případě, že podání je doručeno detašovanému pracovišti, které bude vyřizovat pracoviště v sídle katastrálního úřadu.
(9) Třídění a předávání podání organizačním útvarům katastrálního úřadu upravuje spisový řád.
Čl.8
Evidence podání a záznam průběhu řízení
(1) Jednotlivé druhy podání se evidují a vlastní průběh řízení v dané věci se zaznamenává příslušnými programovými prostředky v přehledech o řízení, popřípadě ve spisovém obalu v rozsahu vymezeném tímto jednacím řádem.
(2) Katastrální úřad vede v elektronické podobě
a) protokol o návrhu na povolení vkladu práva a výmazu vkladu práva k nemovitostem do katastru, označený jako "řízení v",
b) protokol o vyřizování podání určených k záznamu práv, k zápisu poznámky a změny jiných údajů v katastru, označený jako "řízení Z",
c) protokol o porušení pořádku na úseku katastru, označený jako "řízení P",
d) protokol ve věci opravy chyby v katastrálním operátu, změny hranice katastrálního území, námitky vznešené vůči obnovenému katastrálnímu operátu, označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného, dále o návrhu na obnovu řízení nebo o podnětu k přezkoumání příslušného rozhodnutí mimo odvolací řízení v dané věci, a o změně jiných údajů katastru, označený jako "řízení OR",
e) protokol o potvrzení geometrického plánu, označený jako "řízení PGP",
f) průběh revize údajů katastru, označený jako "řízení RO",
g) záznam pro další řízení, obsahující nedostatky zjištěné při revizi katastru nebo při obnově katastrálního operátu, označený jako "řízení ZDŘ",
h) knihy o poskytování údajů a kopií z listin katastru, pozemkové knihy a železniční knihy, horní knihy a zemských desek, označené jako "řízení PU",
i) průběh vyřizování žádostí o poskytování podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, označený jako "řízení PM",
j) průběh obnovy katastrálního operátu, označený jako "řízení OO",
k) průběh pozemkové úpravy související se správou katastru, označený jako "řízení PUP",
l) evidenci o předání údajů katastru vedených v elektronické podobě, označený jako "řízení S",
m) protokol o průběhu vyřizování odesílané korespondence, označený jako "řízení OP",
n) seznam stížností, oznámení a podnětů ve smyslu vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.I., označený jako "Protokol SOP",
o) seznam žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, označený jako "Protokol PI",
p) seznam úředně ověřených podpisových vzorů statutárních orgánů právnických osob, označený jako "Protokol PV",
dále jen "protokoly o řízení".
(3) Katastrální úřad s detašovanými pracovišti zakládá a vede protokoly o řízení samostatně na pracovišti v sídle, ale i na detašovaném pracovišti, pokud vedení datových souborů není programovými prostředky, zejména PA ISKN řešeno jinak.
(4) Protokoly o řízení podle odstavce 2 písm. a) až m) se vedou prostředky ISKN. Formální úprava automatizovaně vedených protokolů řízení, hlavičky a detailu řízení je uvedena v příloze.
(5) Protokoly o řízení podle odstavce 2 písm. n) a ž p) se vedou programovými prostředky, např. Microsoft Excel, 602Tab.
(6) Za správnost a včasnost záznamů v protokolech o řízeních odpovídá zaměstnanec katastrálního úřadu, který byl jejich vedením pověřen podle organizačního řádu a technicko-organizačního opatření ISKN.
(7) Zápisy do protokolů o řízeních se provádějí bez průtahů a chronologicky. Je nepřípustné odkládat zápisy a provést je najednou až po vyřízení podání.
(8) Z protokolů o řízeních V a Z lze poskytovat informace o průběhu řízení. Z ostatních počítačových souborů lze poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se na údaje zde vedené nevztahuje omezení práva na informaci ve smyslu § 7 až § 12 citovaného zákona a zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl.9
Spis
(1) Spis tvoří všechna podání a další písemnosti, která se vztahují k téže věci.
(2) Spisy, týkající se vkladu práv do katastru, se vkládají do spisového obalu vyhotovovaného prostředky ISKN, jehož vzor je uveden v příloze. Spisy jiných řízení se vkládají do spisového obalu s přihlédnutím k jejich rozsahu nebo je-li to nezbytné např. proto, že v dané věci je vyžádáno doplnění podání nebo odstranění nedostatků.
(3) Na spisové obalu řízení V musí být kromě automatizovaně doplněných údajů o spisové značce, účastnicích řízení, druhu právní listiny, dní zahájení řízení a předmětu řízení, ručně doplněny (nebo proškrtnuty) všechny další údaje vyplývající z předtisku.
(4) Další podání nebo písemnosti, vztahující se k věci již zapsané do protokolu řízení, se připojí ke spisu v této věci, není-li stanoveno jinak, přičemž se vyznačí stanovená událost v příslušném řízení.
(5) Přílohy, které jsou součástí podání a které po vyřízení věci budou vráceny, se vloží do obálky. Obálka se založí do spisu, opatří se spisovou značkou a průběžným číslem podle odstavce 3. V poznámce spisového obalu se uvede podle potřeby a s přihlédnutím k rozsahu písemnosti seznamu průběžného číslování písemností podle odstavce 3 a 4.
Čl.10
Spisová značka
(1) Spis se opatřuje spisovou značkou. Spisová značka se skládá z písemného označení řízení, dále následuje pomlčka, číslo, pod kterým je podání zapsáno v protokolu řízení, podlomení a úplné číslo letopočtu zahájení řízení, pomlčka a trojmístný kód pracoviště katastrálního úřadu podle ISKN, podlomení a pořadové číslo procesního rozhodnutí nebo jiné písemnosti vydané katastrálním úřadem. Číslo, pod kterým je podání zapsáno v protokolu o řízení, mu zůstává až do vyřízení věci.
(2) Jedná-li se znovu o podání ve věci, která byla vyřízena nebo o které bylo pravomocně rozhodnuto a spis byl uzavřen, dostane další následující podání (např. mimořádný opravný prostředek) novou spisovou značku, přitom v popisu hlavičky řízení se uvede vzájemná souvislost spisů.
(3) Podání, včetně jejich příloh, a jiné listiny, pořízené katastrálním úřadem pro řízení v dané věci, které tvoří obsah spisu a které budou po ukončení řízení uloženy ve Spisu (Čl. 57), se před uložením do dokumentace katastrálního úřadu průběžně očíslují v pravém horním rohu prvé strany příslušného podání nebo jiné listiny, je-li to potřebné s přihlédnutím k rozsahu listin uložených ve spisu nebo pro zajištění jejich vzájemné návaznosti.
(4) Při přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodování o zamítnutí vkladu a v odvolacím řízení se pokračuje ve spisu v průběžném číslování všech navazujících písemností.
Čl.11
Vyznačení průběhů řízení a vyhotovení listin pomocí ISKN
(1) Průběh řízení se v PA ISKN eviduje v řízení pomocí operací a událostí.
(2) Operací se rozumí činnost, která mění stav řízení a slouží k zaznamenání vlastních úkonů prováděných v průběhu řízení. Umožňuje předávání řízení k dalšímu zpracování. Prostřednictvím operace je zaznamenáno, kdy a kým byla příslušná operace zahájena, a kdy, kým a s jakým výsledkem byla příslušná operace ukončena. V průběhu jedné operace nemůže být zahájena žádná další operace s výjimkou operace "Vynucené přiřazení řízení".
(3) Událostí se rozumí skutečnost, která ovlivňuje řízení. Vzniká nezávisle na stavu operací a nemění stav řízení. Jedná se např. o doplnění řízení, vrácení potvrzení o dodání do vlastních rukou, doručení odvolání, zápis poznámek apod., které podle charakteru události se zapisují do podacího deníku nebo přímo do řízení.
(4) Seznam operací a událostí příslušného řízení je uveden v příloze.
(5) Nesprávně vyznačenou operaci či událost nelze v ISKN zrušit. Poznámka o nesprávném vyznačení operace nebo události se poznamená přímo v jejím textu, popřípadě se v řízení zapíše poznámka a v ní se tato skutečnost popíše.
(6) Převzetí spisu mezi zaměstnanci katastrálního úřadu se vyznačuje příslušnou funkcí PA ISKN.
(7) Rozhodnutí a jiné písemnosti vydávané katastrálním úřadem se vyhotovují zpravidla na podkladě šablon obsažených v PA ISKN. Šablony obsahují základní text písemnosti, do kterého se pomocí příslušných funkcí automatizovaně přenáší vybrané údaje evidované u jednotlivých typů řízení, jako např. název katastrálního úřadu, spisová značka, účastník řízení apod. Ostatní text se edituje podle požadavků na věcné a formální náležitosti písemnosti. Vzory šablon, které lze využít při správě katastru, a jejich volba prostřednictvím zadání operace jsou uvedeny v příloze.
Čl.12
Podepisování písemností
Organizační řád katastrálního úřadu upravuje podepisování písemností zaměstnanci katastrálního úřadu.
POSTUP PŘI ŘÍZENÍ O VKLADU
Čl.13
(1) Předmětem řízení o povolení vkladu jsou smlouvy, dohody a prohlášení uvedené v § 33 vyhlášky (dále jen "smlouva"). Návrhy na povolení vkladu práv do katastru, smlouvy, průběhu řízení a jednání v dané věci se eviduje v řízení V.
(2) Místní příslušnost katastrálního úřadu k řízení o povolení vkladu podrobněji upravuje Čl.4 tohoto jednacího řádu.
(3) Náležitosti návrhu na povolení vkladu a jeho přílohy upravuje § 4 odst. 3 a 4 zákona o zápisech a § 34 odst. 6 vyhlášky. Náležitosti návrhu na povolení vkladu a nezbytné přílohy návrhu zveřejní katastrální úřad na úřední desce.
(4) Zahájení řízení o povolení vkladu, tj. den přijetí návrhu podatelnou, se zaznamená ve spisu a v řízení, a to i v případě, že podání je v protokolu o řízení zapsáno až následující pracovní den.
(5) Katastrální úřad oznámí zahájení řízení o povolení vkladu účastníkům řízení, kteří nepodali návrh na povolení vkladu (§ 18 odst. 3 správního řádu a § 4 odst. 1 zákona o zápisech).
(6) Nelze-li správní řízení o návrhu na povolení vkladu ukončit ve lhůtách stanovených v § 49 odst. 2 správního řádu, uvědomí o tom katastrální úřad účastníky řízení s uvedením důvodu.
(7) V řízení se zaznamená.
a) oznámení o zahájení řízení operací "Zahájení řízení",
b) prodloužení lhůty údajem o počtu dní v poli prodloužení lhůty.
Čl.14
Plomba
(1) Místně příslušný katastrální úřad v souladu s § 12 odst. 1 zákona o zápisech vyznačí v souboru popisných informací katastru tzv. plombu, a to nejpozději následující pracovní den po doručení návrhu na povolení vkladu. Plomba vyjadřuje, že právní vztahy zapsané v katastru jsou dotčeny změnou.
(2) Plomba se zruší současně s vyznačením změny v katastru, tj. při zápisu operace "Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu", nebo v případě pravomocného rozhodnutí o zamítnutí vkladu nebo o zastavení řízení, tj. - při zápisu operace "Ukončení řízení."
(3) Při podání návrhu na povolení vkladu práva k nemovitosti, která v katastru prozatím není evidována a která bude vyznačena na podkladě jiného předcházejícího návrhu nebo listiny určené k záznamu, se zajistí vyznačení plomby k této nemovitosti operací "Definice přenesení plomby" a přenesením plomby na nově vzniklou nemovitost v okamžiku zplatnění řízení, v němž nová nemovitost vzniká.
Čl.15
Další postup v řízení
(1) V řízení o povolení vkladu postupuje katastrální úřad podle zákona o zápisech a § 33 až 35 vyhlášky.
(2) Katastrální úřad při zjišťování, zda jde skutečně o písemné projevy vůle osob ve smlouvě uvedených podle § 34 odst. 7 písm. e) vyhlášky postupuje tak, že ověří totožnost
a) přizvaných osob podle osobních údajů uvedených v platném občanském průkazu nebo u osob, kterým se občanský průkaz nevydává, v jiném platném osobním dokladu, např. v cestovním pasu,
b) u obchodních společností podle výpisu z obchodního rejstříku a u ostatních právnických osob podle dokladu o tom, že se jedná o statutárního zástupce.
Po ověření jejich totožnosti se zaměstnanec katastrálního úřadu, k tomu zmocněný organizačním řádem, přizvaných osob dotáže, zda písemné projevy vůle uvedené ve smlouvě uznávají za své vlastní. Toto uznání se vyznačí na prvopisu smlouvy, který bude uložen u katastrálního úřadu, vyznačením doložky s textem: "Pravost podpisu uznána dne .......". K doložce se připojí podpisy přizvaných osob, podpis zaměstnance a otisk kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem.
(3) Katastrální úřad nemůže odmítnout provést zjištění podle § 34 odst. 7 písm. e) vyhlášky, jestliže o to účastníci řízení při doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu požádají.
(4) Katastrální úřad ověří, zda osoba, která listinu sepsala a výslovně potvrdila totožnost a pravost podpisů smluvních stran, je advokátem zapsaným v seznamu advokátní komory.
(5) K zjišťování skutečného projevu vůle právnické osoby podle § 34 odst. 7 písm. d) vyhlášky ukládá katastrální úřad úředně ověřené podpisové vzory statutárních orgánů právnických osob a vede jejich přehlednou evidenci.
Stejně ukládá i úředně ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat za právnickou osobu na základě úředně ověřeného pověření statutárního orgánu. Pokud je katastrálnímu úřadu podpisový vzor doručen, zapíše ho do evidence uložených podpisových vzorů. Pokud je katastrálnímu úřadu doručeno oznámení, že platnost pověření nebo podpisového vzoru končí, vyznačí katastrální úřad tuto skutečnost v evidenci uložených podpisových vzorů a podpisový vzor nadále ke zjištění skutečného projevu vůle právnické osoby nepoužije. Zjištění skutečného projevu vůle právnické osoby podle uloženého podpisového vzoru poznamená katastrální úřad ve spisu a uvede odkaz na podpisový vzor, podle kterého skutečný projev vůle právnické osoby ověřil.
(6) Nelze-li projev vůle ověřit žádným ze způsobů uvedeným v § 34 odst. 7 písm. a) až d) vyhlášky a nelze-li dosáhnout ani toho, aby účastník právního úkonu uznal (popř. popřel) pravost svého podpisu před katastrálním úřadem (např. proto, že účastník právního úkonu zemřel nebo odmítá přes výzvy katastrálního úřadu potřebnou součinnost), ověří katastrální úřad pravost jeho podpisu na podkladě jiného důkazního prostředku podle správního řádu, např. posudkem znalce, svědectvím osob, které byly přítomny podpisu smlouvy.
(7) V případě, že účastník právního úkonu popře pravost svého podpisu, katastrální úřad další šetření k ověření pravosti podpisu účastníka právního úkonu (viz. odstavec 5) neprovádí. Pokud ostatní účastníci řízení tvrdí, že se jedná o pravý podpis tohoto účastníka, katastrální úřad přeruší řízení a vyzve účastníky, aby do stanovené lhůty podali žalobní návrh k obecnému soudu na určení, zda právní úkon je z hlediska vůle a podpisů jednajících osob platný. Doručí-li účastníci katastrálnímu úřadu kopii žalobního návrhu s podacím razítkem soudu, přeruší katastrální úřad řízení do doby doručení pravomocného rozhodnutí soudu. Pokud účastníci do doby stanovené v rozhodnutí o přerušení řízení kopii podaného žalobního návrhu katastrálnímu úřadu nedoručí, katastrální úřad návrh na vklad zamítne podle § 5 odst. 2 zákona o zápisech.
(8) Pokud podle § 4 odst. 4 písm. c) zákona o zápisech musí být přílohou návrhu na povolení vkladu též výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, popř. jeho ověřená kopie, lze podmínku předložení výpisu považovat za splněnou i v případě, jestliže katastrální úřad má tento výpis uložen ve sbírce listin, přitom navrhovatel se v návrhu odkáže na uložený výpis a prohlásí, že údaje v něm uvedené se dosud nezměnily. To nezbavuje katastrální úřad povinnosti ověřit skutečný stav věci v případě, že má pochybnosti o pravdivosti tohoto prohlášení.
(9) Je-li přílohou návrhu na vklad smlouva, jejíž nedílnou součástí je geometrický plán, podle kterého má z více částí označených písmeny malé abecedy vzniknout nový pozemek nebo mají-li být tyto části sloučeny do pozemku sousedního, musí z přiložené listiny vyplývat realizace celého geometrického plánu (§ 5 odst. 2 katastrálního zákona). Uvedená podmínka je splněna i v případě, je-li podán katastrálnímu úřadu jeden návrh, jehož přílohou jsou dvě a více smluv, ze kterých vyplývá realizace celého geometrického plánu.
(10) Jednotlivé listiny stejného typu a shodných dalších údajů o listině (odstavec 9), které jsou přílohou jednoho návrhu na vklad, označí katastrální úřad pořadovým číslem počínaje číslicí 1 v pravém horním rohu první strany listiny, přitom toto označení uvede na vhodném místě zápisu čísla jednacího zhotovitele listiny ve formuláři pro zápis listiny aplikace PA ISKN.
Čl.16
Placení správního poplatku
(1) Postup katastrálního úřadu při placení správního poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru podrobněji upravuje Čl. 54.
(2) Katastrální úřad odešle příslušnému účastníku řízení výzvu k zaplacení poplatku v případě, není-li k návrhu připojena v příslušné hodnotě kolková známka a přitom vzniká povinnost zaplatit správní poplatek. V řízení se nepokračuje do doby předložení dokladu o jeho zaplacení. Vyznačení rozhodnutí o výzvě k zaplacení poplatku v PA ISKN má obdobné důsledky na lhůtu řízení, jako je tomu např. u přerušení řízení.
Čl.17
Přerušení a zastavení řízení
(1) Katastrální úřad řízení
a) přeruší, jsou-li dány okolnosti stanovené v § 29 správního řádu nebo
b) zastaví, jsou-li dány okolnosti stanovené v § 30 správního řádu nebo § 5 odst. 5 zákona o zápisech nebo § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Rozhodnutí o přerušení řízení a rozhodnutí o zastavení řízení se zaznamená ve spisu a v řízení těmito operacemi resp. událostmi nebo těmito údaji
a) přerušení řízení
aa) vyhotovení a odeslání rozhodnutí operací "Procesní rozhodnutí - Přerušení řízení",
ab) oznámení rozhodnutí a začátek přerušeného řízení údajem o dni uvedeným u události "Poslední doručenka",
ac) den konce přerušeného řízení údajem o dni přiřazeným k události "Navázání řízení - Doplnění řízení" Podacího deníku,
b) zastavení řízení
ba) vyhotovení a odeslání rozhodnutí operací "Procesní rozhodnutí - Zastavení řízení",
bb) oznámení rozhodnutí a začátek odvolací lhůty údajem o dni uvedeným u události "Poslední doručenka",
bc) odvolání údajem o dni kdy bylo odvolání doručeno katastrálnímu úřadu přiřazeným k události "Navázání řízení - Přiřazení odvolání" Podacího deníku.
(3) Požádá-li účastník řízení o odklad termínu stanoveného k odstranění nedostatku podání v rozhodnutí o přerušení řízení a katastrální úřad žádosti vyhoví, zaznamená se dohodnutý termín ve spisu a v řízení v příslušném poli události "Zápis poznámky".
(4) Ukončení řízení o povolení vkladu pravomocným rozhodnutím o zastavení řízení se vyznačí operací ukončující řízení, přitom se odstraní u dotčených nemovitostí plomba. Návrh na vklad a jedno vyhotovení listiny se ponechá ve spisu. Navrhovateli nebo na vyžádání jednomu z nich, je-li navrhovatelů více, se vrátí všechny ostatní k návrhu přiložené stejnopisy listiny, na základě které mělo být zapsáno právo do katastru [§ 4 odst. 4 písm. a) zákona o zápisech] a listina podle § 4 odst. 4 písm. d) a podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona o zápisech, pokud byla katastrálnímu úřadu předložena. Vrácení listin se zaznamená ve spisu a v řízení operací "Zaslání dokladů".
(5) Právní účinky rozhodnutí o přerušení řízení a o zastavení řízení se vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí uloženém ve spisu doložkou "Právní moc nastala dnem ......", ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. V řízení se vyznačí poznámka s textem: "Právní moc nastala dnem .....".
Čl.18
Řízení o povolení vkladu na základě smlouvy o směně nemovitostí nebo zápisu věcného břemene k nemovitostem evidovaným v obvodu dvou a více katastrálních úřadů
(1) Katastrální úřad, kterému byl doručen návrh na povolení vkladu na základě smlouvy, jejímž předmětem je směna nemovitostí evidovaných i mimo jeho územní působnost, vyrozumí úřad, kterého se smlouva z hlediska místní příslušnosti rovněž týká. Ve vyrozumění požádá o zprávu, zda dotazovaný katastrální úřad již nevede v téže věci řízení. Vyrozumění musí obsahovat spisovou značku, den, hodinu a minutu doručení návrhu na povolení vkladu a v příloze kopii návrhu a prvopisu smlouvy pořízenou katastrálním úřadem. Jestliže bylo u dotazovaného katastrálního úřadu již zahájeno řízení v téže věci, sdělí tento katastrální úřad v odpovědi den, hodinu a minutu doručení návrhu na povolení vkladu, v opačném případě podá zápornou odpověď.
(2) Řízení o povolení vkladu na základě smlouvy podle odstavce 1, podané u více katastrálních úřadů, vede a ve věci rozhodne podle § 34 odst. 2 vyhlášky ten katastrální úřad, kterému byl návrh na povolení vkladu doručen dříve (dále jen "katastrální úřad příslušný k rozhodnutí o povolení vkladu") (Čl. 4 odst. 3).
(3) Katastrální úřad zúčastněný na řízení založí vlastní řízení V, ve kterém uvede údaje o dni, hodině a minutě doručení návrhu katastrálnímu úřadu příslušnému k rozhodnutí o povolení vkladu a v popisu řízení uvede spisovou značku katastrálního úřadu příslušného k rozhodnutí o povolení vkladu uvedenou v zaslaném vyrozumění. Kopie návrhu a prvopisy smlouvy uloží katastrální úřad zúčastněný na řízení do vlastního spisu, ve kterém uvede na prvém místě vlastní spisovou značku, dále text: "ve věci vyřizované Katastrálním úřadem....." (název katastrálního úřadu příslušného k rozhodnutí o povolení vkladu) "sp.zn....." (spisová značka katastrálního úřadu příslušného k rozhodnutí o povolení vkladu).
(4) Není-li dohodnuto mezi katastrálními úřady jinak, bude jejich další postup při řízení o povolení vkladu řešen podle těchto zásad
a) katastrální úřady přezkoumají smlouvu v rozsahu práv k nemovitostem evidovaným v jejich územní působnosti. Nemá-li smlouva formu notářského zápisu nebo nejsou-li ve smlouvě úředně ověřeny podpisy účastníků smlouvy, postupují katastrální úřady při ověřování písemného projevu vůle ve vzájemné dohodě s ohledem k trvalému pobytu účastníků smlouvy,
b) katastrální úřad zúčastněný na řízení sdělí formou dopisu katastrálnímu úřadu příslušnému k rozhodnutí o povolení vkladu, zda jsou splněny podmínky pro povolení vkladu podle § 5 odst. 1 zákona o zápisech, popř. v něm uvede odůvodněné požadavky na přerušení řízení, zastavení řízení nebo návrh na vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu; dopis je odesílán pod vlastní spisovou značkou s odkazem na spisovou značku katastrálního úřadu příslušného k rozhodnutí o povolení vkladu; odeslání dopisu se poznamená ve spisu a v řízení užitím operace pro obeslání a pro volnou událost; kopie dopisu se založí do spisu,
c) katastrální úřad příslušný k rozhodnutí o povolení vkladu posoudí podle sdělení katastrálního úřadu zúčastněného na řízení splnění všech podmínek k povolení vkladu a vklad povolí nebo návrh zamítne nebo zastaví či přeruší řízení; rozhodne-li o povolení vkladu, požádá písemně katastrální úřady zúčastněné na řízení o vklad změny práva do katastru, nebo rozhodne-li o přerušení řízení, zastavení řízení nebo o zamítnutí návrhu, za šle katastrálním úřadům zúčastněným na řízení příslušná rozhodnutí k zaznamenání průběhu řízení ve spisu a v řízení o vkladu,
d) katastrální úřad zúčastněný na řízení písemně sdělí katastrálnímu úřadu příslušnému k rozhodnutí o povolení vkladu číslo řízení a datum vkladu příslušného práva do katastru,
e) katastrální úřad příslušný k rozhodnutí o povolení vkladu na všechny směnné smlouvy, které byly přílohou návrhu na vklad práva, vyznačí doložku o povolení vkladu, za kterou připojí text: "Vklad povolen v součinnosti s: KÚ........sp.zn........., vklad dne........" (výčet všech katastrálních úřadů zúčastněných na řízení obsahující název sídla, jejich spisové značky a datum vkladu do katastru),
f) katastrální úřad příslušný k rozhodnutí o povolení vkladu smlouvu doručí účastníkům řízení a katastrálním úřadům zúčastněným na řízení.
(5) Katastrální úřad podle odstavců1 až 4 přiměřeně postupuje při podání návrhu na povolení vkladu, jehož předmětem je vznik, změna či zánik věcného břemene, jehož předmětem jsou nemovitosti evidované v obvodu dvou a více katastrálních úřadů.
Čl.19
Předání vkladu k aktualizaci a aktualizace souborů katastru
(1) Katastrální úřad při splnění podmínek pro povolení vkladu, tzn. že návrh na vklad obsahuje všechny potřebné náležitosti a přílohy podle § 4 odst. 4 zákona o zápisech a podle § 34 odst. 6 vyhlášky a právní úkon splňuje hlediska podle § 5 odst. 1 písm. b) až g) zákona o zápisech, v řízení zaznamená operaci "Předání vkladu k aktualizaci" a spis předá k vyznačení budoucího stavu údajů katastru.
(2) Katastrální úřad v průběhu dalšího řízení vyznačí návrh změn právních vztahů v souboru popisných informací katastru, a to s využitím již pořízeného návrhu změn údajů v souboru geodetických informací při potvrzování geometrických plánů nebo výsledků zobrazení změn v katastrální mapě vedené v grafické formě. Zobrazení změny do katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se vyznačí událostí "Zakreslení změny". V opačném případě se místo této události vyznačí událost "Zápis poznámky " a v ní se uvedou pří činy, pro které nelze změnu zakreslit do katastrální mapy.
(3) Nejsou-li zjištěny při pořizování návrhu budoucího stavu údajů katastru vady, které by měly za následek rozhodnutí o zamítnutí vkladu, vyznačí se příslušná operace o pořízení budoucího stavu údajů katastru a spis se předá k jeho formální a věcné kontrole.
(4) Kontrolu návrhu budoucího stavu provede zaměstnanec k tomu zmocněný podle organizačního řádu katastrálního úřadu. Ukončení kontroly budoucího stavu se vyznačí příslušnou operací v řízení.
(5) V řízení se zaznamená vyznačení budoucího stavu
a) aktualizace údajů katastru operací "Změny navrženy" nebo podle povahy výsledku aktualizace operace "Návrh změn nenavržen" resp. "Přerušení návrhu změny",
b) výsledek kontroly budoucího stavu operací "Odsouhlasení budoucího stavu" nebo "Zamítnutí budoucího stavu".
Čl.20
Rozhodnutí o povolení vkladu
(1) Katastrální úřad po kontrole návrhu budoucího stavu údajů katastru vydá rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru, nepostupuje-li katastrální úřad se souhlasem Úřadu jinak.
(2) Rozhodnutí o povolení vkladu je pravomocné
a) okamžikem provedení rozhodnutí o povolení vkladu zápisem ve spisu, pokud se nevyhotovuje písemné rozhodnutí,
b) doručením (oznámením) písemného rozhodnutí o povolení vkladu poslednímu z účastníků řízení o povolení vkladu.
Rozhodnutí se poznamená ve spisu, a to i v případě vydání písemného rozhodnutí. Z prvopisu písemného rozhodnutí se pořídí kopie k uložení ve spisu.
(3) V řízení se vyjádří právní účinky rozhodnutí podle písmene a) řízení datem zápisu operace "Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o povolení vkladu". Právní účinky rozhodnutí podle písmene b) se v řízení vyjádří údajem o dni posledního doručení uvedeným u události "Poslední doručenka", přitom v řízení se vyznačí událost "Zápis poznámky" a v ní text "Právní moc nastala dne.....", který se rovněž vyznačí ve spisu.
(4) Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu se provede vklad aktualizací údajů katastru prostřednictvím operace " Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu ". Datum zplatnění budoucího stavu se zaznamená ve spisu. Na všechna vyhotovení smlouvy se připojí doložka o povolení a provedení vkladu podle § 35 odst. 2 vyhlášky. Není-li na konci smlouvy místo k uvedení doložky, uvede se na novém samostatném listu, který se připojí pevně za smlouvu, přičemž toto připojení se vždy zajistí otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Organizační řád katastrálního úřadu stanoví, kteří zaměstnanci jsou zmocněni provést vklad aktualizací údajů katastru nebo vyznačit doložku o povolení a provedení vkladu.
(5) Postup při vyznačení doložky upravuje § 35 odst. 2 vyhlášky. Jméno a příjmení odpovědného zaměstnance k vyznačení doložky (§ 35 odst. 2 vyhlášky), který je k tomu zmocněn organizačním řádem katastrálního úřadu, se vypíše pod doložkou psacím strojem nebo se otiskne razítko, obsahující jeho jméno a příjmení.
(6) V doložce se doplní
a) v prvním řádku sídlo katastrálního úřadu a sídlo detašovaného pracoviště, pokud rozhodlo,
b) v druhém řádku spisová značka,
c) v třetím řádku den vkladu práva do katastru, za který se považuje den vyznačení změny v souboru popisných informací a v souboru geodetických informací, je-li součástí smlouvy geometrický plán podle § 63 odst. 2 vyhlášky (tj. den, kdy došlo ke zplatnění budoucího stavu v ISKN),
d) ve čtvrtém řádku den právních účinků vkladu, které vznikly dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.
Pod doložkou se doplní výčet práv zapsaných podle návrhu na vklad, jsou-li v listině sjednána další práva, která nejsou navrhována k zápisu do katastru nebo odkaz na písemnou formu pravomocného písemného rozhodnutí o povolení vkladu "O povolení vkladu bylo vydáno písemné rozhodnutí, které nabylo právní moci dnem....." (doplní se den právní moci rozhodnutí o povolení vkladu), přitom toto rozhodnutí katastrální úřad připojí k listině tak, aby se stalo jeho neoddělitelnou součástí.
Čl.21
Částečné povolení vkladu
(1) Katastrální úřad, který při přezkoumání návrhu na vklad dospěl se souhlasem účastníků řízení k závěru, že je možné rozhodnout o částečném povolení vkladu (např. rozhodne o povolení vkladu pouze některého z práv uvedených v návrhu), vyznačí v budoucím stavu pouze vznik, změnu nebo zánik práva, které lze vložit do katastru. Po kontrole částečného zápisu návrhu budoucího stavu údajů katastru vydá písemné rozhodnutí o částečném povolení vkladu, přitom tuto skutečnost uvede ve spisu a v řízení operací "Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o částečném povolení vkladu".
(2) Písemné rozhodnutí o částečném povolení vkladu obsahuje současně i rozhodnutí o částečném zamítnutí návrhu na povolení vkladu nebo rozhodnutí o částečném zastavení řízení, vzal-li účastník návrh na zahájení řízení v té části návrhu, o které katastrální úřad nerozhodl kladně, zpět se souhlasem ostatních účastníků řízení. Část rozhodnutí, kterým se
a) povoluje vklad nebo přerušuje řízení, nabývá právní moci dnem doručení poslednímu z účastníků řízení,
b) řízení zastavuje, nabývá právní moci 16. dnem po doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků řízení, pokud nepodají účastníci řízení proti němu odvolání,
c) vklad zamítá, nabývá právní moci dnem následujícím po marném uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání žaloby po čítané ode dne doručení rozhodnutí poslednímu účastníku, popřípadě právní mocí rozsudku soudu, kterým soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu práva v souladu s čl. XXV zákona č. 151/2002 Sb. namísto opravného prostředku.
Nabytí právní moci jednotlivých částí rozhodnutí se postupně poznamená na písemném vyhotovení rozhodnutí a ve spisu. Po nabytí právní moci části rozhodnutí, ve které se vklad povoluje, katastrální úřad vklad provede aktualizací údajů katastru pomocí operace "Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu".
(3) Katastrální úřad při zplatnění budoucího stavu údajů katastru vybere objekty řízení, které mají být odplombovány. V témže řízení zaznamená příslušnou operaci, je-li podáno odvolání k příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu proti rozhodnutí katastrálního úřadu o částečném zastavení řízení o návrhu na vklad, a výsledky dalších jednání v případě, kdy zeměměřický a katastrální inspektorát podanému odvolání nevyhověl.
(4) Katastrální úřad při podání odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu
a) o částečném zastavení řízení o návrhu na vklad, kterému lze v rámci autoremedury vyhovět a vklad povolit, nebo
b) o částečném zastavení řízení, které bylo zrušeno rozhodnutím příslušného zeměměřického a katastrálního inspektorátu a vráceno zpět k dalšímu řízení katastrálnímu úřadu,
založí nové navázané řízení, ve kterém zaznamená původní datum zahájení řízení v dané věci a další průběh řízení od rozhodnutí katastrálního úřadu vydané v rámci autoremedury nebo od doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí katastrálního úřadu o částečném zastavení řízení, včetně vyznačení povolení vkladu práv do katastru. Listiny a rozhodnutí katastrálního úřadu, jejichž vydání je zaznamenáno v novém navázaném řízení se označují spisovou značkou původního řízení. Ukončení řízení v dané věci se současně zaznamená příslušnou operací v původním i novém navázaném řízení.
(5) Při oznámení rozhodnutí o částečném povolení vkladu účastníkům smlouvy se postupuje obdobně podle Čl. 20. Kopie rozhodnutí o částečném povolení vkladu se založí do spisu.
Čl.22
Rozhodnutí o zamítnutí vkladu
(1) Katastrální úřad, kterému byl doručen návrh na povolení vkladu, návrh zamítne podle § 5 odst. 2 zákona o zápisech v případě, jestliže právní úkon nesplňuje hlediska zkoumaná katastrálním úřadem podle § 5 odst. 1 zákona o zápisech. V průběhu řízení katastrální úřad zakládá do spisu mimo jiné i kopie listin ze sbírky listin, které např. potvrzují omezení dispozičních práv účastníka, popřípadě i výpis z katastru k okamžiku podání návrhu na vklad, pokud se jím např. dokazuje, že převodce nebyl k tomuto okamžiku zapsán v katastru jako vlastník nemovitosti apod.
(2) V rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu se uvede text poučení tohoto znění: "Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., v platném znění, podat opravný prostředek. Podle čl. XXV bod 1 zákona č. 151/2002 Sb. je namísto tohoto opravného prostředku přípustná žaloba podle páté části občanského soudního řádu ke Krajskému (Městskému) soudu v ........ ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí." (uvede se krajský soud, v jehož obvodu má sídlo katastrální úřad, který rozhodnutí vydal, viz § 249 odst. 2 občanského soudního řádu).
(3) Stejnopisy rozhodnutí podepisuje odpovědný zaměstnanec, přitom pod jeho podpis se uvede psacím strojem nebo otiskem razítka jeho jméno, příjmení a funkce. Stejnopisy rozhodnutí se označí kulatým razítkem katastrálního úřadu s malým státním znakem.
(4) Katastrální úřad vyznačí den právní moci rozhodnutí o zamítnutí vkladu na písemném vyhotovení rozhodnutí uloženém ve spisu doložkou "Právní moc nastala dnem ." (viz. Čl. 21 odst. 2 písm. c), ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. V řízení se vyznačí poznámka a v ní shodný text pro doložku.
(5) Návrh na povolení vkladu, jedno vyhotovení smlouvy a rozhodnutí o zamítnutí vkladu a další listiny, které dokládají důvod k zamítnutí návrhu se ponechá ve spise. Z ostatních příloh, které byly katastrálnímu úřadu předloženy účastníky řízení, vyhotoví katastrální úřad kopie a založí je do spisu. Navrhovateli nebo na vyžádání jednomu z nich, je-li navrhovatelů více, se vrátí všechny ostatní k návrhu přiložené stejnopisy listiny, na základě které mělo být zapsáno právo do katastru [§ 4 odst. 4 písm. a) zákona o zápisech] a listina podle § 4 odst. 4 písm. d) a podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona o zápisech, pokud byla katastrálnímu úřadu předložena. Vrácení listin podle tohoto ustanovení se poznamená ve spisovém obalu.
(6) V řízení se zaznamená
a) rozhodnutí o zamítnutí vkladu operací "Rozhodnutí o řízení ve věci - Zamítnutí návrhu",
b) žádost na soud o sdělení, zda byl podán opravný prostředek operací "Obeslání - Žádost-soud".
Čl.23
zrušen
Čl.24
bez nadpisu
Pokud je podána proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu žaloba ke krajskému soudu, katastrální úřad za šle na vy žádání originál spisu ve věci příslušnému soudu a připojí své stanovisko k věci. Pro svou potřebu si vyhotoví kopii vyžádaného a zaslaného spisu.
Čl.25
Oznámení rozhodnutí účastníkům řízení
(1) Smlouva opatřená doložkou o povolení vkladu se doručí do vlastních rukou každému z účastníků řízení (popř. právnímu zástupci, správci konkurzní podstaty, likvidátorovi). Katastrální úřad může rovněž vyzvat účastníky řízení k osobnímu převzetí smlouvy na katastrálním úřadu. Neučiní-li tak účastník řízení nejdéle do tří měsíců od rozeslání výzvy, doručí katastrální úřad smlouvu do vlastních rukou cestou poštovního přepravce. Předchozímu vlastníku nebo jinému oprávněnému se doručí též listina uvedená v § 4 odst. 4 písm. d) zákona o zápisech, je-li již její originál nebo ověřená kopie uložena v souboru listin sbírky listin.
(2) Písemné rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí vkladu je oznámeno dnem jeho doručení účastníku řízení. Den oznámení rozhodnutí je uveden na vráceném potvrzení, které je součástí zvláštní obálky pro dodání zásilky do vlastních rukou adresáta. Je-li písemné rozhodnutí doručováno více účastníkům řízení, je dnem oznámení rozhodnutí den doručení poslednímu z nich.
(3) Postup při doručování písemností a pro záznam dne oznámení rozhodnutí jednotlivým účastníkům řízení je podrobněji upraven v Čl. 56. V řízení je den oznámení uveden údajem o dni posledního doručení rozhodnutí uvedeným u události "Poslední doručenka".
Čl.26
Soubor listin řízení V
(1) Smlouvy, na jejichž základě byl proveden vklad do katastru, se zakládají do "Souboru listin V" s těmito dalšími listinami
a) návrhem na povolení vkladu,
b) písemným rozhodnutím o povolení vkladu, pokud bylo vyhotoveno,
c) právní plnou mocí, pokud byla předložena, souhlas soudu s právním úkonem podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona o zápisech.
(2) Spisový obal a ostatní písemnosti uložené ve spisovém obalu se ukládají do dokumentace "Spisy V". (3) Uložení a umístění Souboru listin V v dokumentačních fondech katastrálního úřadu podrobněji upravuje Čl. 57.
POSTUP PŘI ZÁZNAMU PRÁV, ZÁPISU POZNÁMEK, ZÁPISU JINÝCH NEŽ VĚCNÝCH PRÁV A JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU
Čl.27
(1) Záznam práv, zápis poznámek a zápis jiných než věcných práv do katastru vymezuje § 7 až 10 zákona o zápisech a § 36 až 40 vyhlášky. Zápis jiných údajů vymezuje § 41 vyhlášky. Evidence záznamu práv, poznámek, zápisu jiných než věcných práv a jiných údajů do katastru se vede v řízení Z.
(2) Na podkladě došlých rozhodnutí a jiných listin, určených k zápisu změny a výmazu věcných práv, poznámek a jiných než věcných práv, vyznačí katastrální úřad u dotčených nemovitostí v souboru popisných informací plombu. Plomba se odstraní po zápisu změny do katastrálního operátu současně s operací "Zplatnění budoucího stavu - Provedení záznamu".
(3) Katastrální úřad podle § 8 odst. 1 zákona o zápisech zkoumá, zda rozhodnutí nebo jiná listina předložená k zápisu práv do katastru záznamem neobsahuje chyby v psaní nebo počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti.
(4) Katastrální úřad posoudí v případě, že rozhodnutí nebo jiná listina obsahuje chyby v psaní nebo počtech nebo jiné nesprávnosti, zda listinu v závislosti na jejich charakteru vrátí vyhotoviteli nebo předkladateli. Současně založí spis a v něm uloží kopie podstatné části vrácené listiny a kopii průvodního dopisu o vrácení listiny k opravě nebo výzvy k doplnění listiny. Je-li takovou listinou ohlášení změny s nezbytnými přílohami, vrátí se i přílohy.
(5) V průvodním dopisu o vrácení listiny k opravě nebo ve výzvě k doplnění podle předchozího odstavce, který se opatřuje spisovou značkou daného řízení, se uvedou všechny konkrétní chyby v psaní nebo počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti v listině, které vedly katastrální úřad k závěru, že je listina nezpůsobilá k provedení záznamu. Dále se účastník tohoto řízení poučí o povinnosti odstranit uvedené chyby nebo nesprávnosti v listině, a to
a) ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy podle § 10 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona, pokud je vyhotovitelem listiny vlastník či jiný oprávněný,
b) ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem podle § 11 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona, pokud je vyhotovitelem listiny obec při výkonu tzv. přenesené působnosti,
c) ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem podle § 12 odst. 1 katastrálního zákona, pokud listinu předložil k zápisu státní orgán, popř. kraj, pokud je vyhotovitelem listiny při výkonu tzv. přenesené působnosti podle § 29 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
(6) Katastrální úřad je oprávněn prodloužit uvedené lhůty, přitom v řízení a v popisovém poli události "Lhůta pro doplnění podání uplynula" zaznamená počet dní, o které se lhůta prodlužuje. Pokud nedojde k odstranění nedostatků listiny ve stanovené lhůtě, katastrální úřad uvedenou skutečnost poznamená dopisu a plombu zruší vyznačením operace "Ukončení řízení - Nedostatky listiny ve lhůtě neodstraněny". Opravená nebo doplněná rozhodnutí a jiné listiny, u kterých katastrální úřad v předchozím období ukončil řízení z důvodu neodstranění nedostatků ve stanovené lhůtě, se při podání opatří novou spisovou značkou, přitom toto řízení se naváže podle možností na související předchozí řízení.
(7) V případech, kdy v listině nejsou zřejmé chyby v psaní nebo počtech nebo jiné nesprávnosti, ale z jejího obsahu vyplývá, že na jejím základě má být proveden duplicitní zápis vlastnictví podle § 37 odst. 3 vyhlášky, upozorní na tuto okolnost katastrální úřad vyhotovitele listiny, přitom se dotáže, zda při vyhotovení listiny nedošlo k chybě v psaní nebo počtech nebo k jiné zřejmé nesprávnosti. Pokud vyhotovitel listiny potvrdí, že listina je bez uvedených vad, nebo pokud je nečinný, katastrální úřad provede duplicitní zápis vlastnictví. O provedeném zápisu vyrozumí dopisem osoby, které jsou podle rozporných listin označeny za vlastníky nemovitosti.
(8) V řízení se zaznamená
a) vrácení rozhodnutí nebo jiné listiny k opravě operací "Vrácení k opravě",
b) vrácení rozhodnutí nebo jiné listiny k doplnění operací "Výzva k doplnění",
c) doručení výzvy údajem o dni uvedeným u události "Poslední doručenka",
d) doručení opravné nebo doplněné listiny katastrálnímu úřadu údajem o dni přiřazeným k operaci "Navázání řízení - Doplnění řízení" Podacího deníku,
e) ukončení řízení z důvodu neodstranění nedostatků listiny ve stanovené lhůtě operací "Ukončení řízení - Nedostatky listiny ve lhůtě neodstraněny",
f) oznámení o duplicitního zápisu vlastnictví operací "Duplicitní vlastnictví",
g) vrácení listiny, která je pro zápis práva nebo jiného údaje listinou bezpředmětnou užitím operace "Rozhodnutí o řízení ve věci - Záznam bezpředmětný".
Čl.28
Předání záznamu k aktualizaci a aktualizace souborů katastru
(1) Rozhodnutí a jiné listiny, které splňují podmínky pro záznam v katastru, se předají k vyznačení budoucího stavu údajů katastru, přitom v řízení se zaznamená operace "Předání záznamu k aktualizaci".
(2) Katastrální úřad v průběhu dalšího řízení vyznačí návrh budoucího stavu v souboru popisných informací katastru, a to s využitím již vyznačeného návrhu změn údajů souboru geodetických informací při potvrzování geometrických plánů nebo výsledků zobrazení změn v katastrální mapě uvedené v grafické formě. Zobrazení změny do katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se vyznačí událostí "Zakreslení změny ". V opačném případě se místo této události vyznačí událost "Zápis poznámky " a v ní se uvedou příčiny, pro které nelze změnu zakreslit do katastrální mapy.
(3) Kontrolu a zplatnění návrhu budoucího stavu provede zaměstnanec k tomu zmocněný podle organizačního řádu katastrálního úřadu. Ukončení kontroly a zplatnění návrhu budoucího stavu se vyznačí příslušnými operacemi v řízení.
(4) O zápisu vyrozumí katastrální úřad dopisem osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu vzniklo nebo se rozšířilo o osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu zaniklo nebo se omezilo. Dopis s vyrozuměním zašle katastrální úřad na adresu těchto osob, uvedenou v katastru, popřípadě na jinou adresu, na které se podle zjištění katastrálního úřadu zdržují. Katastrální úřad nevyrozumí dotčené osoby v případě, že záznam byl proveden na základě listiny, u níž podmínkou její účinnosti nebo nabytí právní moci je doručení této listiny účastníkům řízení vyhotovitelem takovéto listiny.
(5) V řízení se zaznamená
a) aktualizace údajů katastru operací "Změny navrženy" nebo podle povahy výsledků aktualizace operace "Návrh změn nenavržen" resp. "Přerušení návrhu změny",
b) výsledek kontroly budoucího stavu operací "Provedení záznamu" nebo "Neprovedení zápisu".
Čl.29
Soubor listin řízení Z
(1) Rozhodnutí a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden záznam do katastru nebo zápis poznámky nebo změn jiných údajů katastru se zakládají do "Souboru listin Z". Soubor listin Z má obdobný formální obsah jako Soubor listin V.
(2) Uložení a umístění Souboru listin Z v dokumentačních fondech katastrálního úřadu podrobněji upravuje Čl.57.
ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU KATASTRU
Čl.30
(1) Porušení pořádku na úseku katastru (dále jen "porušení pořádku") je upraveno § 23 až 26 katastrálního zákona. Evidence podnětů a průběh řízení o porušení pořádku se vede v řízení P.
(2) Na řízení o porušení pořádku, která je přestupkem se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na řízení o porušení pořádku, které je jiným správním deliktem (§ 25 katastrálního zákona), se vztahuje správní řád.
(3) Řízení o porušení pořádku zahajuje z vlastního podnětu katastrální úřad. Podnětem pro zahájení řízení v dané věci mohou být také oznámení jiného státního orgánu, fyzické nebo právnické osoby nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Řízení se zahajuje v návaznosti na nesplnění povinnosti stanovené katastrálním zákonem, na kterou byla příslušná osoba upozorněna písemnou výzvou o neplnění povinnosti zjištěných při revizi nebo při obnově katastrálního operátu nebo při jiných činnostech správy katastru. Písemná výzva musí obsahovat způsob odstranění nedostatků včetně poučení o následcích při nesplnění zákonem stanovených povinností.
(4) Katastrální úřad je povinen před rozhodnutím posoudit zejména, zda došlo k porušení pořádku, kdo ho spáchal a zda odpovědnost nezanikla (§ 20 zákona č. 200/1990 Sb., a § 25 odst. 4 katastrálního zákona). Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho rozsahu, k okolnostem, za nichž k němu došlo, k opakovanému jednání, k významu a rozsahu jeho následků, k rozsahu způsobené škody, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků správního deliktu.
(5) Rozhodnutí o porušení pořádku musí splňovat obecné náležitosti stanovené v § 47 správního řádu. Výrok rozhodnutí musí obsahovat rozhodnutí ve věci (kdo se dopustil, jakého porušení pořádku, výše a způsob úhrady pokuty) s uvedením ustanovení, podle kterého bylo rozhodnuto (§ 47 odst. 2 správního řádu). Výrok rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným z přestupku na úseku katastru, musí obsahovat navíc náležitosti podle § 77 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, vyslovení viny, výši pokuty, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení sankce a způsob úhrady pokuty. V odůvodnění katastrální úřad uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakým způsobem hodnotil důkazy a na základě jakého výkladu právních předpisů rozhodoval. Rozhodnutí musí obsahovat řádné poučení o odvolání.
(6) Uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu České republiky. Katastrální úřad vede seznam pokut uložených podle příslušného zákona.
(7) Rozhodnutí o porušení pořádku se doručí účastníkům řízení.
(8) O odvolání proti rozhodnutí o porušení pořádku rozhoduje místně příslušný zeměměřický a katastrální inspektorát.
(9) Průběh řízení a jeho záznam pomocí operací a událostí je uveden v příloze.
ŘÍZENÍ O OPRAVĚ CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU, O NÁMITCE PROTI OBSAHU OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU, O ZMĚNĚ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A OZNAČENÍ HRANICE NA NÁKLAD VLASTNÍKA
Řízení o opravě chyby v katastrálním operátu
Čl.31
Oznámení o provedení nebo neprovedení opravy chyby v katastrálním operátu
(1) Evidence návrhů na opravu chyby (§ 8 katastrálního zákona) o případů opravy chyby prováděných bez návrhu se vede v řízení OR - předmět řízení "Oprava chyby v katastrálním operátu". Řízení v dané věci se založí při doručení podání obsahující návrh na opravu chyby nebo v případě zjištění chyby, kterou bude katastrální úřad opravovat bez návrhu z vlastního nebo jiného podnětu.
(2) Návrh na opravu chyby může podat vlastník nebo jiný oprávněný (jiným oprávněným může být pouze osoba oprávněná z práva, které se podle § 2 odst. 4 katastrálního zákona zapisuje do katastru). Chyby, které vznikly způsobem uvedeným v § 8 odst. 1 katastrálního zákona může katastrální úřad opravit i bez návrhu.
(3) Z podaného návrhu na opravu údajů katastru musí být zřejmé, která osoba návrh předkládá, který údaj katastru je považován za chybný a jaký údaj má být správný. Pro řízení se do spisu vloží prvopis písemností vyhotovených katastrálním úřadem k dané věci.
(4) Návrh na opravu chybného geometrického a polohového určení, které není důsledkem chybného vyznačení změny geometrického a polohového určení v souboru geodetických informací, musí být v příloze k návrhu doložen příslušným výsledkem zeměměřických činností, dále listinou, ve které vlastníci sousedních pozemků dotčených opravou prohlašují, že při výkonu zeměměřických činností provedených za jejich přítomnosti bylo nesporně zjištěno, že průběh hranice není jimi zpochybňován a ani nebyl jimi měněn. Toto prohlášení může mít i formu protokolu z ústního jednání u katastrálního úřadu. V případě, že přílohou k návrhu není listina obsahující takové prohlášení, může ji katastrální úřad nahradit protokolem, který bude sepsán při ústním jednání katastrálního úřadu s dotčenými osobami. V případě, kdy žádost o opravu chyby se týká hranice nebo výměr parcel vedených dosud ve zjednodušené evidenci, je podmínkou zjištění skutečného stavu věci předchozí doplnění těchto parcel do souboru geodetických informací katastru.
(5) Katastrální úřad na podkladě návrhu přezkoumá správnost údajů katastru podle příslušných listin, dokumentace výsledků šetření a měření, popř. zápisů v pozemkové knize nebo dřívějších pozemkových evidencí. U návrhu na opravu chybného geometrického a polohového určení dále ověří, zda katastrální úřad bude chybu opravovat z úřední povinnosti, tj. chyba vznikla při vedení a obnově katastru nebo v geometrickém plánu vyhotoveném katastrálním úřadem nebo jeho právním předchůdcem, nebo zda vyzve předkladatele návrhu k zajištění opravy geometrického plánu podle § 46 odst. 2 písm. b) vyhlášky.
(6) Katastrální úřad opraví chybný údaj katastru v řízení Z. navázaném na řízení OR. Tento postup se neužije u těchto údajů katastru uvedených v grafické formě katastrální mapy, které neovlivňují údaje souboru popisných informací, jako např. mapové značky apod.
(7) Katastrální úřad po odstranění chyby v katastrálních operátech neprodleně zašle oznámení o provedení opravy dotčenému vlastníku nebo jinému oprávněnému ve lhůtě stanovené § 8 odst. 3 katastrálního zákona. V oznámení uvede, podle kterého ustanovení právních předpisů byla chyba opravena, které údaje byly chybné, stav údajů katastru po opravě a poučení o možnosti do 30 dnů od doručení podat nesouhlas s takovou opravou údajů katastru. Jedno vyhotovení oznámení se uloží pod číslem spisové značky řízení Z do Souboru listin Z.
(8) Katastrální úřad, pokud dospěl při přezkoumání údajů katastru k závěru, že se nejedná o chybu v údajích katastru, oznámí vlastníku nebo jinému oprávněnému, že opravu neprovedl. V oznámení uvede skutečnosti, které potvrzují správnost údajů katastru, dále poučení o možnosti do 30 dnů od doručení oznámení podat katastrálnímu úřadu nesouhlas s takovým postupem.
(9) Pokud ve stanovené lhůtě žádná z dotčených osob neprojeví nesouhlas s výše uvedeným postupem katastrálního úřadu podle odstavce 7 a 8, uzavře katastrální úřad jednání v dané věci. Nesouhlas s postupem katastrálního úřadu doručený po uplynutí stanovené lhůty může být posouzen jako nový návrh na opravu chyby v katastrálním operátu, pokud jsou v tomto podání uvedeny nové skutečnosti, které nebyly známy katastrálnímu úřadu v předchozím řízení.
(10) V řízení se zaznamená
a) sdělení o souhlasu s návrhem a o opravě chyby v katastru operací "Souhlas s opravou",
b) sdělení o nesouhlasu s návrhem na opravu chyby nebo tím, že se nejedná o chybu, operaci "Nesouhlas s opravou",
c) doručení oznámení údajem o dni uvedeným u události "Poslední doručenka".
Čl.32
Zahájení správního řízení o opravě chyby v katastrálním operátu
(1) Správní řízení o opravě údajů katastru je zahájeno dnem, kdy je katastrálnímu úřadu doručen nesouhlas vlastníka nebo jiného oprávněného s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu v katastru.
(2) O zahájení správního řízení uvědomí katastrální úřad ihned písemně účastníky řízení (osoby dotčené opravou, popř. osoby dotčené tím, že navrhovaná oprava provedena nebyla). Pokud katastrálnímu úřadu není znám pobyt dotčených osob, uvědomí je o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.
(3) V řízení se zaznamená
a) den podání nesouhlasu a zahájení správního řízení operací "Navázání řízení - Nesouhlas s doručeným oznámením" Podacího deníku,
b) oznámení o zahájení správního řízení operací "Zahájení řízení".
Čl.33
Jednání ve věci opravy chyby v katastrálním operátu
(1) Katastrální úřad při správním řízení znovu prověří všechny důvody, které vedly k opravě chyby v katastru resp. k tomu, že oprava nebyla provedena s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v podaném nesouhlasu. Katastrální úřad je povinen zjistit přesně a úplně stav věci. Není vázán návrhy účastníků řízení, ale je povinen opatřit si všechny podklady potřebné pro správné rozhodnutí, přitom je v jeho kompetenci určit rozsah a způsob zjišťování těchto podkladů.
(2) Vyžaduje-li to povaha a složitost věci, katastrální úřad nařídí ústní jednání před vydáním rozhodnutí, zejména
a) lze-li očekávat, že přítomnost předvolaných účastníků přispěje k potřebnému objasnění věci nebo
b) je-li potřebné informovat všechny účastníky řízení o tom, že podklady pro rozhodnutí jsou shromážděny a že mají možnost se s nimi seznámit, vyjádřit se k nim nebo navrhnout jejich doplnění.
(3) O ústním jednání se pořizuje protokol, který se diktuje hlasitě, aby přítomní diktované znění slyšeli. Protokol se přítomným předloží k nahlédnutí nebo se jim přečte. Na závěr protokolu se uvede, že přítomní byli s jeho obsahem seznámeni.
(4) Protokol podepíší zaměstnanec katastrálního úřadu a účastníci řízení. Odmítne-li účastník řízení protokol podepsat, uvede zaměstnanec katastrálního úřadu v protokolu odepření podpisu účastníkem řízení, důvody tohoto odepření a námitky proti obsahu protokolu.
(5) V protokolu se uvede doba začátku ústního jednání, popř. též důvod odložení jednání.
(6) Protokol se zakládá do spisu.
(7) V řízení se výzva k ústnímu jednání ve věci opravy chyby zaznamená operací "Obeslání - Výzva k jednání".
Čl.34
Rozhodnutí ve věci opravy chyby v katastrálním operátu
(1) Katastrální úřad v jednoduchých případech, zejména, je-li možné rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky řízení nebo na podkladě dokladů katastrálního úřadu bez předvolání účastníků, vydá příslušné rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení. Ve složitějších případech rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení. V případě, že nelze rozhodnout ani v 60 denní lhůtě, může lhůtu přiměřeně prodloužit místně příslušný zeměměřický a katastrální inspektorát.
(2) V textu poučení o odvolání vydaného rozhodnutí se uvede, že proti rozhodnutí katastrálního úřadu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od oznámení rozhodnutí u příslušného zeměměřického a katastrálního inspektorátu prostřednictvím katastrálního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
(3) Pokud v zákonné odvolací lhůtě není podáno odvolání, vyznačí se na rozhodnutí a v poznámce spisového obalu doložka o nabytí právní moci s uvedením data nabytí právní moci.
(4) V řízení se zaznamená
a) rozhodnutí o opravě chyby operací "Rozhodnutí o opravě chyby",
b) doručení rozhodnutí údajem o dni v události "Poslední doručenka".
Čl.35
Odvolání proti rozhodnutí o opravě chyby v katastrálním operátu
(1) Je-li proti rozhodnutí podáno v zákonné odvolací lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, katastrální úřad vyznačí tuto skutečnost v protokolu a ve spisovém obalu a ostatní účastníky ihned vyrozumí o obsahu podaného odvolání, přitom je písemně vyzve, aby se k odvolání vyjádřili, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění.
(2) Katastrální úřad znovu důsledně ověří s přihlédnutím k obsahu podaného odvolání důvody, které ho vedly k danému rozhodnutí ve věci, přitom může o odvolání rozhodnutí sám v rámci autoremedury, pokud shledá, že odvolání lze v plném rozsahu vyhovět. Uvedený postup je možný v případě, kdy se rozhodnutí netýká jiného účastníka než odvolatele nebo s tím všichni účastníci řízení souhlasí.
(3) Pokud katastrální úřad nerozhodne o odvolání v rámci autoremedury, předloží místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu odvolání do 30 dnů ode dne doručení odvolání nebo převzetí výzvy podle odstavce 1 posledním účastníkem řízení. Spolu s odvoláním mu zašle celý spis včetně originálu doručenek, s vyjádřením účastníků řízení a svým stanoviskem k odvolání.
(4) Jestliže zeměměřický a katastrální inspektorát jako odvolací orgán napadeného rozhodnutí
a) potvrdí, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu právní účinky doložkou: "Právní moc nastala dnem......", a to dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu; k doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu,
b) zruší a vrátí katastrálnímu úřadu k novému projednání a rozhodnutí, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu doložku: "Rozhodnutí zrušeno a věc vrácena katastrálnímu úřadu k novému projednání rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v ....... sp.zn. ...... ze dne....." k doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu,
c) změní, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu doložku: "Rozhodnutí změněno rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v ....... sp.zn......ze dne.......", k doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu,
d) zruší, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu doložku: "Rozhodnutí zrušeno rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v ....... sp. zn. ...... ze dne......"; k doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu.
(5) Rozhodnutí katastrálního úřadu nebo zeměměřického a katastrálního inspektorátu, které mění stav zápisu údajů souboru popisných nebo geodetických informací katastru vyznačený na podkladě oznámení o provedení nebo neprovedení opravy chyby v katastrálním operátu, se vyznačí v katastrálních operátech až po právní moci svého rozhodnutí nebo rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu. Vyznačení se provede pod samostatnou spisovou značkou záznamu.
(6) V řízení se zaznamená
a) den odvolání proti rozhodnutí údajem o dni přiřazeným k operaci "Navázání řízení - Přiřazení odvolání" Podacího deníku,
b) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění",
c) vydání rozhodnutí v rámci autoremedury opětovným vyznačením operace "Rozhodnutí o opravě chyby" nebo "Ostatní procesní rozhodnutí",
d) odeslání odvolání a celého spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací "Postoupení řízení",
e) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací "Navázání řízení - Přiřazení postoupení" Podacího deníku,
f) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu podle odstavce 4 písm. a) a c) operací "Ukončení řízení",
g) zrušení a vrácení rozhodnutí podle odstavce 4 písm. b) zápisem další nové operace "Rozhodnutí o opravě chyby".
Řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu
Čl.36
(1) Evidence námitek proti obsahu obnoveného katastrálního operátu se vede v řízení OR - předmět řízení "Námitka vůči obnovenému katastrálnímu operátu". Řízení v dané věci se založí při doručení podání obsahující námitku proti obnovenému operátu.
(2) V řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu postupuje katastrální úřad podle § 16 katastrálního zákona.
(3) Námitku proti obsahu obnoveného katastrálního operátu může podat vlastník nebo jiný oprávněný (jiným oprávněným může být pouze osoba oprávněná z práva, které se podle § 2 odst. 4 katastrálního zákona zapisuje do katastru) během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů, kdy skončilo jeho vyložení. Z podané písemné námitky musí být zřejmé, která osoba návrh předkládá, vůči kterému údaji katastru námitka směřuje a jaký údaj má být správný. Pro řízení se do spisu vloží prvopisy písemností vyhotovených katastrálním úřadem k dané věci.
(4) O zahájení správního řízení v dané věci uvědomí katastrální úřad ihned písemně další účastníky řízení (osoby dotčené námitkou). Pokud katastrálnímu úřadu není znám pobyt dotčených osob, uvědomí je o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.
(5) Katastrální úřad při správním řízení prověří všechny důvody, které vedly k podání námitky. Katastrální úřad je povinen zjistit přesně a úplně stav věci. Není vázán návrhy účastníků řízení, ale je povinen opatřit si všechny podklady potřebné pro správné rozhodnutí, přitom je v jeho kompetenci určit rozsah a způsob zjišťování těchto podkladů. Vyžaduje-li to povaha a složitost věci, katastrální úřad nařídí ústní jednání před vydáním rozhodnutí, zejména lze-li očekávat, že přítomnost předvolaných účastníků přispěje k potřebnému objasnění věci, nebo, je-li potřebné informovat všechny účastníky řízení o tom, že podklady pro rozhodnutí jsou shromážděny.
(6) V řízení se zaznamená
a) oznámení o zahájení správního řízení operací "Zahájení řízení",
b) rozhodnutí o námitce operací "Vyhovění námitce" resp. "Nevyhovění námitce",
c) oznámení rozhodnutí údajem o dni uvedeným u události "Poslední doručenka",
d) podání odvolání proti rozhodnutí o námitce údajem o dni přiřazeným k operaci "Navázání řízení - Přiřazení odvolání" Podacího deníku,
e) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění",
f) autoremedura sledem operací "Vyhovění námitce" a "Nevyhovění námitce" a nebo naopak,
g) odeslání spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací "Postoupení řízení",
h) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací "Navázání řízení - Přiřazení postoupení" Podacího deníku,
i) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu operací "Ukončení řízení",
j) zrušení a vrácení rozhodnutí k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu novou operací "Vyhovění námitce" resp. "Nevyhovění námitce".
Řízení o změně hranice katastrálního území
Čl.37
(1) Evidence návrhů na změnu hranice katastrálního území se vede v řízení OR - předmět řízení "Změna hranice k.ú.".
(2) Změnu hranice katastrálního území schvaluje katastrální úřad podle § 5 písm. d) a postupem podle § 6 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále podle příslušných ustanovení vyhlášky.
(3) Katastrální úřad v řízení o návrhu na změnu hranice katastrálního území podle § 19 vyhlášky posoudí návrh z hlediska správy katastru a vydá
a) souhlas se změnou hranice katastrálního území, ve kterém stanoví podmínky pro vydání rozhodnutí o schválení změny hranice katastrálního území nebo
b) rozhodnutí, vydané ve správním řízení, o neschválení změny hranice katastrálního území návrh zamítne.
Písemné vyjádření katastrálního úřadu k žádosti na změnu hranice katastrálního území, která má být důsledkem změny hranice obce a kterým katastrální úřad vyjadřuje z hlediska správy katastru svůj souhlas s návrhem změny, se zaznamená v protokolu řízení operací "Souhlas se změnou katastrální hranice". Katastrální úřad v dalším řízení po písemném vyjádření vydá rozhodnutí, které zaznamená v protokolu řízení operací "Schválení změny katastrální hranice". Nesouhlas se změnou hranice katastrálního území, která má být důsledkem změny hranice obce, odůvodní katastrální úřad v rozhodnutí o neschválení změny katastrální hranice, přitom operaci stejného názvu vyznačí v protokolu řízení.
(4) Rozhodnutí o schválení resp. o neschválení změny hranice katastrálního území, doručované veřejnou vyhláškou, se uveřejní vyvěšením na úřední desce obce a katastrálního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž poslední den této lhůty je považován za den doručení tohoto rozhodnutí (§ 26 správního řádu). Při opravném prostředku proti rozhodnutí o schválení resp. neschválení změny hranice katastrálního území, která má být důsledkem změny obecní hranice na podkladě dohod mezi obcemi, postupuje katastrální úřad v dalším řízení s přihlédnutím k výsledkům jednání s obcemi ve věci vyjasnění rozporu mezi dohodou obcí a zájmy vlastníka nemovitosti, který podal opravný prostředek.
(5) V řízení se zaznamená
a) oznámení o zahájení správního řízení operací "Zahájení řízení",
b) souhlas s podnětem ke změně hranice podle odstavce 3 písm. a) operací "Souhlas se změnou katastrální hranice",
c) rozhodnutí o návrhu podle odstavce 3 písm. b) operací "Neschválení změny katastrální hranice",
d) rozhodnutí o návrhu podle odstavce 4 podle výroku uvedeného v rozhodnutí operací "Schválení změny katastrální hranice" nebo "Neschválení změny katastrální hranice",
e) oznámení rozhodnutí údajem o dni uvedeným u události "Poslední doručenka",
f) podání odvolání proti rozhodnutí je uveden údajem o dni přiřazeným k operaci "Navázání řízení - Přiřazení odvolání" Podacího deníku,
g) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění",
h) autoremedura sledem operací "Neschválení změny katastrální hranice" a "Schválení změny katastrální hranice" a nebo naopak,
i) odeslání spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operace "Postoupení řízení",
j) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací "Navázání řízení - Přiřazení postoupení" Podacího deníku,
k) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu operací "Ukončení řízení",
l) zrušení a vrácení rozhodnutí k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu novou operací "Schválení změny katastrální hranice" resp. "Neschválení změny katastrální hranice".
Řízení o označení hranice na náklad vlastníka
Čl.38
(1) Evidence řízení o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného se vede v řízení OR - předmět řízení "Označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného opráv.".
(2) V řízení o označení hranice na náklad vlastníka postupuje katastrální úřad podle § 23 písm. b) katastrálního zákona a § 5 písm. c) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále podle příslušných ustanovení vyhlášky, která upravují označování hranic pozemků.
(3) Řízení o porušení pořádku na úseku katastru ve věci označení hranice na náklad vlastníka se vede v řízení P.
(4) V řízení se zaznamená
a) oznámení o zahájení správního řízení operací "Zahájení řízení",
b) rozhodnutí o označení hranice operací "Rozhodnutí o označení hranice na náklady obce",
c) oznámení rozhodnutí o dni uvedeným u události "Poslední doručenka",
d) podání odvolání proti rozhodnutí údajem o dni přiřazeným k operaci "Navázání řízení - Přiřazení odvolání" Podacího deníku,
e) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace "Výzva k doplnění",
f) autoremedura sledem operací "Vyhovění námitce" a "Ukončení řízení",
g) den odeslání spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací "Postoupení řízení",
h) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací "Navázání řízení - Přiřazení postoupení" Podacího deníku,
i) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu operací "Ukončení řízení",
j) zrušení a vrácení rozhodnutí k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu novou operací "Rozhodnutí o označení hranice na náklad vlastníka".
Změna jiných údajů katastru
Čl.39
V řízení OR - předmět řízení "Změna jiných údajů" se evidují změny údajů souboru popisných a geodetických informací, vyznačované na podkladě
a) geometrického plánu, který je nedílnou součástí listiny určené k zápisu do katastru a který byl potvrzen před evidencí v počítačových souborech pomocných evidencí katastru,
b) vytyčovacího náčrtu a protokolu o vytyčení hranice pozemku, předaných katastrálnímu úřadu vytyčovatelem (§ 78 vyhlášky), obsahujících údaje k vyznačení změny výměry parcely nebo údaje o změně mapových značek hranic parcel nebo k vyznačení hraničních znaků,
c) záznamu podrobného měření změn vyhotoveného katastrálním úřadem, obsahujícího příslušné údaje pro vyznačení opravy chyby v katastrálním operátu, sloučení parcel nebo pro vyznačení změny chráněného území nebo ochranného pásma nemovitostí,
d) záznamu podrobného měření změn vyhotoveného osobou oprávněnou k výkonu zeměměřických činností, obsahující příslušné údaje pro vyznačení dalších změn katastru podle § 66 odst. 11 vyhlášky.
Spisy řízení OR
Čl.40
(1) Oznámení o opravě chyby v katastrálním operátu a rozhodnutí vydaná katastrálním úřadem v řízeních OR se ukládají v Souboru listin řízení Z pod příslušnou spisovou značkou toho řízení Z, kterým byl proveden zápis záznamem v katastru. Ostatní oznámení, rozhodnutí a jiné dokumenty, na jejichž podkladě nebyly zapsány změny údajů katastru, se uloží ve spisovém obalu do dokumentace Spisy, která je součástí sbírky listin.
(2) Soubor listin OR se nezakládá.
ŘÍZENÍ PŘI POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU
Čl.41
Potvrzení geometrického plánu
(1) Žádosti úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (§ 16 zákona o zeměměřictví) o potvrzení geometrického plánu a průběh řízení v této věci se vedou v řízení PGP.
(2) Postup při potvrzení geometrického plánu upravuje ustanovení § 72 vyhlášky a odst. 14 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí.
(3) Vyřízení žádosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra o potvrzení geometrického plánu se řídí lhůtou 10 pracovních dnů od doručení této žádosti katastrálnímu úřadu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší.
(4) Před potvrzením geometrického plánu
a) se provede kontrola věcných a formálních náležitostí geometrického plánu a ZPMZ, kontrola dodržení přesnosti zeměměřických činností a náležitostí výpočetních prací,
b) se vytvoří návrh změny údajů do souboru popisných informací a návrhu změny v souboru geodetických informací u DKM prostředky ISKN, u KMD do určené oblasti datové struktury, u ostatních map uložení seznamu souřadnic. V případě předběžného zobrazení změny do kopie katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se po jeho provedení zaznamená událost "Předběžný zákres změny".
(5) Geometrický plán, u kterého byly zjištěny drobné nedostatky, nemající povahu závad podle Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí, žadatel může odstranit přímo na katastrálním úřadě nebo mu katastrální úřad zašle výzvu k doplnění, pokud geometrický plán neobsahuje předepsanou dokumentaci nebo jiné formální náležitosti. Geometrický plán, u kterého byly zjištěny závažné vady, katastrální úřad nepotvrdí a geometrický plán vrátí předkladateli s písemným odůvodněním a připojenou dokumentací. Žádost o potvrzení opravného geometrického plánu se považuje za novou žádost. Při opakovaném předkládání geometrického plánu se závažnými vadami oznámí katastrální úřad takové zjištění místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.
(6) Návrh na opravu údajů katastru uvedenou v geometrickém plánu nebrání potvrzení geometrického plánu, přičemž změna výměry parcely v geometrickém plánu, u níž nebyla překročena mezní odchylka uvedená v bodě 13 přílohy vyhlášky, se provede v katastru neodkladně, a to z úřední povinnosti. Opravy údajů katastru uvedené v geometrickém plánu se opraví na návrh příslušné osoby v řízení OR nebo současně při zápisu práv do katastru na podkladě listiny, jejíž nedílnou součástí je geometrický plán a z níž mimo jiné vyplývá souhlas s opravou chybného údaje.
(7) V řízení se zaznamená
a) vrácení geometrického plánu pro drobné nedostatky k doplnění operací "Výzva k doplnění",
b) potvrzení geometrického plánu operací "Potvrzení GP",
c) nepotvrzení geometrického plánu operací "Nepotvrzení GP".
Čl.42
Dokumentace vytyčené hranice pozemků
(1) Postup při předávání a náležitostí dokumentace vytyčené hranice pozemku upravuje ustanovení § 78 vyhlášky a odst. 14 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí. Dokumentace podléhá kontrole katastrálního úřadu obdobně jako geometrické plány.
(2) Návrh na opravu údajů katastru uvedený v dokumentaci vytyčené hranice pozemku se zahájí neodkladně v řízení OR (viz. Čl. 31 a násl.).
Čl.43
Uložení geometrických plánů, dokumentace vytyčené hranice pozemků a jiných výsledků zeměměřických činností
(1) Potvrzené geometrické plány, dokumentace vytyčené hranice pozemku a jiné výsledky zeměměřických činností pro účely katastru se zakládají v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, a to podle katastrálních území a čísla ZPMZ. V případě katastrálního území s dosud nevytvořenou DKM se dále evidují v "Přehledu ZPMZ".
(2) Výsledky vytyčení hranice pozemků, které nemají úpravu přiměřeně shodnou se záznamem podrobného měření a nejsou opatřeny rezervovaným číslem ( Čl. 49 odst. 2) a kterými nejsou dotčeny údaje souboru popisných a geodetických informací nebo obsahují nesouhlas některé strany s vytyčením hranice pozemku, se před uložením do dokumentace katastru vloží do tiskopisu pro záznam podrobného měření změn a v něm se doplní popisové pole podle předtisku, v četně přiděleného čísla záznamu podrobného měření.
(3) Evidence uložení a umístění dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací v prostorách katastrálního úřadu je zajišťována pomocí správy dokumentacích fondů vedené ISKN.
ŘÍZENÍ PŘI REVIZI ÚDAJŮ KATASTRU
Čl.44
(1) Průběh řízení při revizi údajů katastru, zejména vyhlašování revize, sepsání protokolu o výsledku revize údajů katastru, odeslání výzvy k odstranění zjištěných nesouladů a ukončení revize údajů katastru, se vede v řízení RO. Funkcemi APV ISKN je umožněno editací šablon vyhotovit příslušné listiny vydávané katastrálním úřadem v dané věci a řízení RO navázat na řízení ZDŘ, Z nebo V.
(2) Postup při revizi údajů katastru upravuje § 7 katastrálního zákona a § 42 vyhlášky.
(3) Průběh řízení a jeho zápis pomocí operací a událostí je uveden v příloze.
(4) Protokol o výsledku revize údajů katastru s přílohami se ukládá do Souboru listin Z pod příslušnou spisovou značkou prvního řízení, kterým byl proveden zápis změn údajů katastru na podkladě výsledků revize údajů katastru.
ZÁZNAM PRO DALŠÍ ŘÍZENÍ
Čl.45
(1) Průběh projednávání nedostatků zjištěných při revizi údajů katastru nebo při obnově katastrálního operátu se vede v řízení ZDŘ. Funkcemi APV ISKN je umožněno editací šablon vyhotovit příslušné listiny vydávané katastrálním úřadem v dané věci, jako např. výzvu k odstranění nesouladu v katastru, a podle potřeby ZDŘ navázat na řízení RO, Z nebo V. Řízení ZDŘ se uzavře po předložení vyžádaných listin a po jejich vyznačení v katastru.
(2) Postup při zápisu zjištěných změn do záznamu pro další řízení upravuje § 42 odst. 5 písm. b) a odst. 6 a 7 vyhlášky.
(3) Průběh řízení a jeho zápis pomocí operací a událostí je uveden v příloze.
(4) Řízení ZDŘ s přílohami se ukládá do zvláštní části Sbírky listin.
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
Čl.46
(1) Písemně nebo ústně podané žádosti o poskytnutí údajů z katastru podle vyhláška č. 162/2001 Sb. se evidují v řízení PU.
(2) Podmínky pro poskytování údajů z katastru, formy jejich poskytování a úplaty za ně se řídí katastrálním zákonem, zákonem č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 162/2001 Sb.
(3) Rozsah poskytovaných výsledků zeměměřických činností při správě katastru vymezují zvláštní pokyny Úřadu, na jejichž podkladě je upravován centrální číselník ISKN, obsahující resortně uplatňované úplaty.
(4) Informace o tom, v jaké formě, za jakých podmínek se poskytují údaje a výše úplat podle odst. 2, se zveřejní na úřední desce katastrálního úřadu a na webových stránkách.
(5) Demonstrativní výčet právních předpisů, které stanoví povinnost katastrálního úřadu předávat údaje z katastru jiným orgánům, je uveden v poznámce pod čarou k ustanovení § 22 odst. 4 katastrálního zákona. Údaje z katastru jsou pak pro účely uvedené v těchto předpisech předávány jiným orgánům bezúplatně.
(6) Rozsah bezplatně poskytovaných podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a pro vytyčení hranic pozemku vymezuje § 65 vyhlášky.
(7) Pro statistické účely je nezbytné uvést u příslušných řízení PU tyto údaje
a) typ účastníka řízení, který je volitelný z těchto možností: "Ostatní" nebo "Okresní pozemkový úřad" nebo "Pozemkový fond",
b) druh příjmu, který je volitelný s přihlédnutím k tomu, zda se jedná
ba) o "Správní poplatek (SP)" vybíraný podle zákona č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
bb) o "Platba za cenu (PC)", zde se rozumí
bba) úplata podle vyhlášky č. 162/2001 Sb. (záložka v ISKN "Platba za centrální cenu") nebo
bbc) cena podle nabídkového ceníku (záložka v ISKN "Platba za lokální cenu")
c) bezplatně poskytované údaje a podklady, tj. v případech osvobození od správního poplatku, úplaty nebo bezúplatného poskytnutí v souladu s příslušným ustanovením právních předpisů,
d) typ předmětu řízení, který je volitelný pro poskytování údajů z katastru nebo pro poskytování údajů z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkové knihy či železniční knihy.
(8) Při poskytování údajů z dřívějších pozemkových evidencí a z pozemkové knihy či železniční knihy se postupuje obdobně jako poskytování údajů z katastru. Vždy se uvede z jaké dřívější pozemkové evidence nebo knihy byly údaje poskytnuty.
(9) Průběh řízení a jeho záznam pomocí operací a událostí je uveden v příloze. Operace "Ostatní procesní rozhodnutí" se užije v těch případech, kdy z jednání katastrálního úřadu má vyplynout změna stavu "Poskytnutí informace", "Neposkytnutí informace" a "Stornování žádosti".
Čl.47
Nahlížení do katastru
(1) Veřejnost je informována o umístění kanceláří katastrálního úřadu pro nahlížení do katastru a k tomu vymezeném čase a úředních dnech podle Čl.5 tohoto Jednacího řádu.
(2) Katastrální úřad poskytne žadateli požadovanou písemnou nebo grafickou část katastrálního operátu k nahlédnutí. Žadatel je oprávněn do tohoto operátu nahlížet, pořizovat si z něho opisy, výpisy nebo náčrty. Nahlížení je přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který dbá zejména na to, aby žadatel operát nebo jeho části neodnášel mimo určené prostory, nepoškodil jej nebo nepozměnil.
(3) Pokud jsou údaje katastru, do kterých chce žadatel nahlédnout, vedeny na záznamovém médiu počítače, zobrazí zaměstnanec katastrálního úřadu požadované údaje k nahlédnutí na monitoru počítače, případně, jsou-li k tomu vhodné podmínky, požadované údaje si na počítači vyhledá sám žadatel.
Čl.48
Evidence předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě
(1) V řízení S se evidují účastníci řízení, kterým byly předány údaje katastru nemovitostí v elektronické podobě podle § 11 vyhlášky č. 162/2001 Sb. Řízení S mimo jiné dále umožňuje zadat parametry exportu dat pro daný účel.
(2) Průběh řízení a jeho záznam pomocí operací a událostí je uveden v příloze.
POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO MĚŘENÍ OSOBÁM OPRÁVNĚNÝM VYKONÁVAT ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI NA ÚSEKU KATASTRU
Čl.49
(1) Písemně nebo ústně podané žádosti osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti na úseku katastru se evidují v řízení PM.
(2) Předmětem řízení a evidence poskytnutých podkladů je rezervace
a) čísel záznamů podrobného měření změn (ZPMZ), nové číslo ZPMZ se rezervuje jako první volně po nejvyšším použitém čísle s výjimkou případů nestandardního čísla přiděleného před implementací ISKN, přitom v jednom řízení PM lze přidělit libovolný počet ZPMZ pro jeden právní subjekt,
b) nových parcelních čísel,
c) nových bodů podrobného polohového bodového pole (PBPP).
(3) Průběh řízení a jeho zápis pomocí operací a událostí je uveden v příloze.
(4) Ostatní údaje katastru se poskytují v rámci řízení (PU).
OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Čl.50
(1) Řízení o obnově katastrálního operátu (oddíl sedmý vyhlášky) a jeho vyznačení v ISKN se evidují v řízení OO.
(2) Funkcemi ISKN je umožněno zejména vyznačit u parcel poznámku o obnově katastrálního operátu, poskytnutí podkladů zpracovateli obnovy, import obnoveného katastrálního operátu atd.
(3) Řízení se zakládají současně se zahájením obnovy katastrálního operátu, tj. při oznamování obnovy podle katastrálního zákona.
(4) Funkcemi ISKN je dále umožněno editací šablon vyhotovit příslušné listiny vydávané katastrálním úřadem v dané věci, jako např. rozhodnutí o obnově katastrálního operátu, oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu, pozvánka ke zjišťování průběhu hranic, oznámení termínu a doby vyložení obnoveného katastrálního operátu (zahájení námitkového řízení) a k tomu podle potřeby příslušné protokoly či jiné dokumenty katastrálního úřadu.
(5) Obnovu katastrálního operátu novým mapováním podrobněji upravuje Návod pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Obnovit katastrálního operátu přepracováním podrobněji upravuje Prozatímní návod pro obnovu souboru geodetických informací přepracováním a pro jeho vedení.
(6) Průběh řízení a jeho záznam pomocí operací a událostí je uveden v příloze.
VYZNAČENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV DO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Čl.51
(1) Průběh vyznačení pozemkových úprav v ISKN se eviduje v řízení PUP.
(2) Funkcemi ISKN je umožněn zejména import obnoveného katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav.
(3) Řízení se zakládají při oznámení okresního pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav. Dále se v řízení zaznamenávají všechny procesní kroky, které v dané věci činí katastrální úřad (stanovení podmínek k využití výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu) a další skutečnosti, které při zpracování pozemkových úprav nastávají (šetření hranic, jednání, projednávání návrhů na změny katastrálních hranic apod.).
(4) Obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledku pozemkových úprav podrobněji vymezují § 58 až 58c vyhlášky.
(5) Průběh řízení a jeho zápis pomocí operací a událostí je uveden v příloze.
VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ
Čl.52
(1) Při jednání v záležitostech stížností, oznámení a podnětů (dále jen "stížnosti") postupuje katastrální úřad v souladu s vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l.
(2) Katastrální úřad vede v elektronické formě evidenci stížností v protokolu SOP, jehož vzor je uveden v příloze. Protokol se ukládá v adresáři vedoucího zaměstnance katastrálního úřadu nebo vedoucího zaměstnance detašovaného pracoviště.
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Čl.53
(1) Katastrální úřad přijímá žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací postupuje katastrální úřad podle citovaného zákona a Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 6. září 2000 č. 875.
(3) Základní informace o vlastním katastrálním úřadu, vymezené v § 5 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejní katastrální úřad na všeobecně přístupném místě. Takto zveřejněné informace musí být stále aktuální. Na žádost umožní katastrální úřad vyhotovení kopie kterékoli takto zveřejněné informace.
(4) K povinně zveřejňovaným informacím umožňuje katastrální úřad i dálkový přístup prostřednictvím sítě Internet. Organizaci dálkového přístupu podrobněji upravuje Organizační pokyn ke zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaný Úřadem dne 4. října 2000 č.j. 3457/2000-22.
(5) Katastrální úřad je povinen zajistit průběžnou aktualizaci správnost a aktuálnost informací poskytovaných dálkovým přístupem a vždy do 1. března následujícího roku zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.).
(6) Katastrální úřad vede v elektronické formě evidenci žádostí o poskytnutí informací v protokolu PI, jehož vzor je uveden v příloze. Protokol se ukládá v adresáři vedoucího zaměstnance katastrálního úřadu nebo vedoucího zaměstnance detašovaného pracoviště.
ÚPLATY A CENY ZA ÚKONY PŘI SPRÁVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Čl.54
Placení správního poplatku
(1) Při vybírání správních poplatků postupuje katastrální úřad podle zákona č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zvláštního pokynu Úřadu.
(2) Zaplacená výše správního poplatku se eviduje u řízení V, PHP a PU. U jednotlivých řízení V se eviduje údaj o tom, zda kolková známka byla přiložena k návrhu na povolení vkladu práva do katastru, dále u všech uvedených řízení se eviduje předpis úhrady vyplývající z právního předpisu a údaje o hodnotě provedené úhrady. Na podkladě textu písemného podání a podle ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dále eviduje údaj o tom, zda je či není úkon katastrálního úřadu osvobozen od správního poplatku, přitom v řízení se tento údaj uvede formálním odkazem na znění právního předpisu.
(3) Způsob a formu vylepování kolkových známek a dokumentace, prokazující úhradu příslušné výše správního poplatku, upravují zvláštní pokyny Úřadu.
(4) Seznam úkonů katastrálního úřadu, které jsou předmětem správních poplatků, výši správních poplatků a údaje o tom, kde je možné zakoupit kolkové známky, se zveřejňují na úřední desce katastrálního úřadu.
(5) Prostředky ISKN se sledují na podkladě údaje o předpisu úhrady a údaje o provedené úhradě nedoplatky a přeplatky správních poplatků. K vyhotovení listin katastrálního úřadu k vymáhání nedoplatků a k vydání rozhodnutí o vrácení správního poplatku se užijí příslušné šablony. V řízení se zaznamená průběh řízení o úhradě správního poplatku pomocí operací a událostí uvedených v příloze pro jednotlivá řízení.
Čl.55
Úplata podle vyhlášky č. 162/2001 Sb. a doporučené ceny
(1) Úplata za poskytování údajů z katastru vymezuje vyhláška č. 162/2001 Sb.
(2) Doporučené ceny za poskytované výsledky zeměměřických činností při správně katastru vymezuje zvláštní pokyn Úřadu.
(3) Úplata a ceny se evidují u řízení PU a v účetních dokladech vytvářených ISKN.
DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Čl.56
(1) Smlouva opatřená doložkou o povolení vkladu, písemné rozhodnutí o povolení nebo o částečném povolení vkladu, rozhodnutí o zamítnutí vkladu a jiná rozhodnutí vydaná podle správního řádu se doručují do vlastních rukou všem účastníkům řízení. Pokud jsou účastníky řízení manželé, doporučuje se písemné rozhodnutí, pokud se vyhotovuje písemně, každému z nich. Nezná-li katastrální úřad pobyt účastníků řízení, doručuje se veřejnou vyhláškou (§ 26 správního řádu).
(2) Má-li účastník řízení zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Má-li však účastník řízení osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu. Jedná-li za účastníka správce konkurzní podstaty nebo likvidátor doručuje se pouze jim.
(3) Účastník řízení, který je přítomen na katastrálním úřadu, může být písemné rozhodnutí předáno osobně. Den tohoto osobního předání je dnem oznámení rozhodnutí podle odstavce 1. Den osobního předání písemného rozhodnutí se zaznamená v příslušné části spisu s podpisem účastníka řízení, který rozhodnutí převzal.
(4) Ostatní písemnosti neuvedené v odstavci 1 se doručují podle jejich závažnosti, tj. obyčejnou zásilkou, dodejkou, tj. ve zvláštní obálce, jejíž součástí je písemné potvrzení prokazující dodání zásilky, do vlastních rukou, popř. faxem nebo osobním předáním, např. prostřednictvím zaměstnance katastrálního úřadu.
(5) Odesílání a doručování písemností se eviduje v řízení "Odeslaná pošta", přičemž u každého obeslaného účastníka se uvede datum doručení písemnosti. Při uvedení tohoto údaje u všech účastníků řízení se automaticky vygeneruje programovými prostředky událost "Poslední doručenka".
(6) Potvrzení o doručení se připojuje k písemnosti uložené ve spisu, pokud jsou doručovány poštou.
(7) Odesílání a doručování písemností do vlastních rukou upravuje § 24 správního řádu a § 45 a 47 vyhlášky č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DO SBÍRKY LISTIN A SPISOVÉ DOKUMENTACE
Čl.57
(1) Smlouvy včetně návrhů na vklad, rozhodnutí a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, rozhodnutí nebo oznámení katastrálního úřadu, na jejichž podkladě byl proveden zápis jiných údajů katastru, se zakládají do Souboru listin, který je součástí Sbírky listin. Spisový obal a další písemnosti uložené ve spisovém obalu se ukládají do dokumentace "Spisy", která je zvláštní součástí Sbírky listin.
(2) Soubor listin je uspořádán podle jednotlivých ročníků a typu řízení a v nich podle čísel spisových značek (odst. 15.5 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí). Obdobně tj. podle ročníků a řízení a v nich podle spisových značek, jsou uspořádány i Spisy. S přihlédnutím k rozsahu uložených smluv v dokumentačních fondech jsou smlouvy v jednotlivých ročnících uspořádány ve svazcích. Každý svazek, obsahující všechny smlouvy s ukončeným řízením, se doplní seznamem smluv pořízeným programovými prostředky aplikace ST ISKN nebo jinými prostředky, je-li vhodné dosáhnout větší přehlednosti ve vyhledávání v dokumentačních fondech.
(3) Evidenci uložení písemností ve Sbírce listin a její dislokaci v prostorách katastrálního úřadu lze zajišťovat pomocí správy dokumentačních fondů vedené ISKN (odst. 15 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí).
(4) Ostatní písemnosti, které nejsou součástí Sbírky listin, se ukládají do spisové dokumentace katastrálního úřadu.
LHŮTY ARCHIVACE A DOKUMENTACE PÍSEMNOSTÍ SBÍRKY LISTIN
Čl.58
(1) Smlouvy a listiny uložené v Souboru listin, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru, se archivují po dobu 60 let.
(2) Spisy se archivují po dobu 20 let.
(3) Ostatní písemnosti, které nejsou součástí Sbírky listin, se dokumentují po dobu 5 let.
OBNOVA ŘÍZENÍ A PODNĚT K PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ MIMO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Čl.59
Obnova řízení
(1) Je-li katastrálnímu úřadu doručen návrh účastníka řízení na obnovu řízení, ve kterém rozhodoval v posledním stupni, bude katastrální úřad postupovat podle § 62 až 64 správního řádu; ve věcech správních poplatků podle § 54 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Pokud katastrální úřad v řízení, které účastník navrhuje obnovit, nerozhodoval v posledním stupni, postoupí návrh příslušnému odvolacímu orgánu.
(3) V příslušném protokolu o řízení katastrální úřad zaznamenává průběh obnoveného řízení, které na návrh účastníka povolil, i průběh jím nařízené obnovy řízení.
Čl.60
Podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
(1) Je-li katastrálnímu úřadu doručen podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, katastrální úřad zkoumá, zda nemůže o podnětu rozhodnut v rámci autoremedury podle § 66 správního řádu.
(2) Na základě podnětu účastníka může katastrální úřad vlastní pravomocné rozhodnutí přezkoumat pouze za podmínky, že ve věci rozhodoval v posledním stupni.
(3) Pokud katastrální úřad nerozhodne o podnětu účastníka řízení sám, postoupí podnět i veškerý spisový materiál, vyjádření k podnětu a odůvodnění, proč nebylo postupováno podle § 66 správního řádu Úřadu k řízení podle § 65 správního řádu; ve věcech správních poplatků k řízení podle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(4) Proti rozhodnutí, kterým katastrální úřad vklad povoluje, žádné opravné prostředky nejsou přípustné (§ 5 odst. 3 zákona o zápisech).
SOUČINNOST SE ZEMĚMĚŘICKÝM A KATASTRÁLNÍM INSPEKTORÁTEM A ODBOREM KONTROLY A DOHLEDU ÚŘADU
Čl.61
(1) Katastrální úřad je povinen inspektorům zeměměřického a katastrálního inspektorátu a odboru kontroly a dohledu Úřadu (dále jen "inspektoři") poskytnout při jejich kontrolní činnosti veškerou potřebnou součinnost. Při těchto činnostech jsou inspektoři oprávněni
a) nahlížet do všech dokladů uložených a dokumentovaných u katastrálního úřadu a dokladů souvisejících se zeměměřickou činností fyzických a právnických osob, do evidencí vedených katastrálním úřadem v automatizované podobě na počítači a využívat k tomu účelu technických prostředků katastrálního úřadu,
b) pořizovat si kopie dokladů, žádat vyjádření a stanoviska katastrálního úřadu, požadovat po katastrálním úřadu opisy, výpisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel jako veřejné listiny, srovnávací sestavení parcel, kopie jiných dokumentů eventuálně i kopie datových souborů na nosičích dat.
(2) Inspektoři v případě, že zjistí při své kontrolní činnosti porušení právních nebo technických předpisů upravujících správu katastru, obnovu katastrálního operátu, údržbu a správu podrobného polohového bodového pole a tvorbu a obnovu státního mapového díla jsou oprávněni uložit opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků a stanovit lhůtu k jejich odstranění.
(3) Katastrální úřad je povinen, je-li tak stanoveno v zápisu z kontrolní činnosti, písemně nahlásit do 5 dnů nebo v jiné lhůtě stanovené inspektorem odstranění závad kontrolnímu orgánu.
(4) Pokud katastrální úřad při své činnosti zjistí vady geometrického plánu, které zavinil nebo mohl zavinit vyhotovitel geometrického plánu nebo ten, kdo jej ověřil, oznámí to zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu. Přílohou oznámení je kopie dokumentace dokládající vady geometrického plánu, pokud ji má katastrální úřad k dispozici.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl.62
(1) Na otisk razítek podle tohoto jednacího řádu se použije fialová nebo modrá razítková barva.
(2) Pokud je doložka o právní moci rozhodnutí vydaného katastrálním úřadem vyznačena jinak než razítkem, které obsahuje malý státní znak, připojí se k doložce též otisk kulatého razítka s malým státním znakem.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.63
(1) V pravomoci ředitele katastrálního úřadu je upravit v písemné formě odlišný postup katastrálního úřadu od ustanovení tohoto jednacího řádu, upravujících
a) zápis podání určených k zápisu práv do katastru nebo podání týkající se potvrzování geometrických plánů do podacího deníku a příslušných protokolů,
b) uspořádání Sbírky listin (podle katastrálních územích).
(2) V organizaci činností katastrálního úřadu při řízení ve věci kontroly návrhu budoucího stavu, rozhodnutí o povolení vkladu a zplatnění budoucího stavu lze postupovat odlišně od příslušných ustanovení tohoto jednacího řádu se souhlasem Úřadu, který bude udělen na podkladě písemné žádosti ředitele katastrálního úřadu.
(3) S nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu se při vyhotovování listin podle vzorů uvedených
a) v příloze č. 7, 8/1, 22/1, 22/2, 24/1, 26/1, 26/227, 28/1, 28/2 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí,
b) v příloze č. 3, 4/1, 4/2 Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení,
c) v příloze č. 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 23/1, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29 Návod pro obnovu katastrálního operátu,
užijí příslušné šablony, uvedené v příloze k tomuto jednacímu řádu.
(4) Nové operace řízení V "Rozhodnutí o povolení vkladu" a "Rozhodnutí o částečném povolení vkladu", řízení PGP "Výzva k doplnění" a "Předběžný zákres změny" a změna názvu události "Zakreslení GP" na název "Zakreslení změny" budou do systému ISKN zavedeny dnem instalace verze APV 4_0.
Čl.64
(1) Zrušuje se Jednací řád katastrálního úřadu ze dne 6. listopadu 1996 č.j. 4982/1996-22, ve znění sdělení o opravě chyby ze dne 9. ledna 1997 č.j. 24/1997-23, dodatku č. 1 ze dne 3. října 1997 č.j. 4063/1997-23 a dodatku č. 2 ze dne 3. srpna 1998 č.j. 2787/1998-23.
(2) Tento prozatímní jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002.
Předseda:
Ing. Karel Večeře v.r.