Opatření ze dne 3.12.2002, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

3.12.2002 | Sbírka:  10/2002 (CBN) | Částka:  20/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 7/2002 (CBN), 55/2001 (OP)
Pasivní derogace: 3/2003 (CBN)
10/2002
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 3. PROSINCE 2002, KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.
(2) Výkazy Dev(ČNB)16-12 a Dev(ČNB)19-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem3).
(3) Výkazy Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a E(ČNB)6-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem regulovaného konsolidačního celku4) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny.
(4) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky prováděné organizačními složkami banky působícími na území České republiky nebo k těmto organizačním složkám,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí nebo k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky prováděné jejími organizačními složkami v České republice nebo k těmto organizačním složkám.
§ 3
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v automatizované formě prostřednictvím datové komunikační sítě.
(2) Pro účely automatizovaného předkládání výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady Bil, BD a E se oprávněnými osobami rozumí dvě osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů je to vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky5).
(4) Ve zprávě s předávacím datovým souborem podle odstavce 2 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního opatření České národní banky6) nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12 a výkazů řady VST a V, kromě výkazů V(ČNB)13-04 a V(ČNB)21-01, uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů, a v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy.
(5) Kontaktními údaji podle odstavce 4 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:
a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu7).
(6) Komentáře k výrazným odchylkám dat od dosavadních trendů podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro údaje, kde se vykázaná hodnota liší od hodnoty vykázané ke konci předchozího období o více než 30 %, ale nejméně o 10 miliard Kč. V komentáři bude pro každý takovýto údaj, popřípadě skupinu souvisejících údajů v daném výkazu, uvedena jejich identifikace a důvod odchylky od trendu. U údajů, které mohou ve výkaze nabývat kladných nebo záporných hodnot (např. zisk/ztráta) není komentář povinný a banka nebo pobočka zahraniční banky ho může uvést podle vlastního uvážení.
(7) Komentáře k opravám podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 2 tohoto opatření, které jsou vyvolány nesplněním mezivýkazových kontrol nebo jsou zaslány České národní bance z rozhodnutí vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky, k údajům, kde se opravená hodnota se liší od původně zaslané o více než 10 %, ale nejméně o 5 miliard Kč. V komentáři bude pro každý opravený údaj, popřípadě skupinu souvisejících opravených údajů v daném výkazu, uvedena identifikace opravených údajů, hodnota rozdílu v mil. Kč a důvod opravy.
(8) Identifikace údajů v komentářích podle odstavců 6 a 7 se provádí prostřednictvím nástrojů metainformačního systému použitých pro stanovení metodiky k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank. V případě plošných vlivů lze v komentářích k odchylkám od trendů použít k identifikaci příslušné skupiny údajů slovní charakteristiku nebo název odpovídající kategorie ekonomických nástrojů. Obdobně lze postupovat při identifikaci promítnutí opravy nebo odchylky od trendu dílčího údaje do nadřazených součtových položek výkazu.
(9) Banka nebo pobočka zahraničních banky je povinna na vyžádání poskytnout České národní bance po zaslání dat výkazu komentář k odchylkám nebo opravám, který nebyl zaslán podle odstavce 6 nebo 7.
§ 4
(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.
(2) K výkazům Bil(ČNB)5-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování a k prodeji reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem ocenění ekvivalencí nebo pořizovací cenu a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí.
(3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 a čtvrtletní přehled k výkazu Bil(ČNB)5-12 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu podle § 3 odst. 3 u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář nebo přehled vypracován.
§ 5
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.
(2) Výkazy jsou sestavovány podle účetní závěrky8) banky nebo pobočky zahraniční banky a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu. Výkazy Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a E(ČNB)6-04 sestavované ke konci roku předkládají banky s údaji podle účetní závěrky jednotlivých společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku před jejím ověření auditorem.
(3) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, Dev(ČNB)19-12 a ve výkazech řady BD a E sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a E(ČNB)6-04, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku; banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazu V(ČNB)13-04.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 3, sestavené též ke konci následujících měsíců a čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 3 formou běžné opravy.
§ 6
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy zanikne bankovní licence9) (dále jen "rozhodný den").
(2) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen "bývalá banka"), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené pro ni zahraniční bance (dále jen "bývalá pobočka zahraniční banky") sestavuje a předkládá po rozhodném dni v souladu se zvláštním zákonem10) pouze výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12. Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky předkládá tyto výkazy v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovního dohledu České národní banky při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením.
(3) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem10) výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.
(4) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti nebo dnem jejího zániku11).
§ 7
Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasíva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky nebo u které byl podán návrh na konkurs12), prohlášen konkurs12) nebo která vstoupila do likvidace13) před zánikem bankovní licence, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku bankovní licence postupuje tato bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky podle § 6.
§ 8
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona14). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky15).
§ 9
Zrušují se
1. opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
2. opatření České národní banky č. 7 ze dne 30. srpna 2002, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 10
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Guvernér:
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v.r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 224414446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
-----------------------------------------------------------------
Označení výkazu Kód datového Název výkazu - datového souboru
         souboru
-----------------------------------------------------------------
    Bil(ČNB)1-12   RISIFE11   Měsíční bilance aktiv a pasiv

Bil(ČNB)2-12   VISIFE10   Měsíční výkaz zisku a ztráty banky

Bil(ČNB)3-01   VISIFE30   Roční výkaz rozdělení zisku

Bil(ČNB)4-04   KISIFE12   Čtvrtletní rozvaha regulovaného
                konsolidačního celku

Bil(ČNB)5-12   RISIFE15   Měsíční rozvaha banky

Bil(ČNB)6-04   KISIFE10   Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty
                regulovaného konsolidačního celku

V(ČNB)9-12    RISIFE70   Měsíční výkaz o čerpání úvěrů
                klienty podle úrokových sazeb

V(ČNB)13-04   VISIFE20   Čtvrtletní výkaz o úrokových
                nákladech a výnosech

V(ČNB)20-04   JISIFE10   Čtvrtletní výkaz o tuzemských
                cenných papírech v držení
                nerezidentů

V(ČNB)21-01   RISIFE52   Předběžné doplňkové údaje
                k bilanci aktiv a pasiv

V(ČNB)25-04   RISIFE51   Čtvrtletní výkaz vybraných
                aktiv a pasiv podle zemí

V(ČNB)28-04   RISIFE28   Čtvrtletní výkaz o teritoriálním
                členění zahraničních cenných
                papírů v držení banky

V(ČNB)30-04   JISIFE30   Čtvrtletní výkaz o zahraničních
                cenných papírech v držení rezidentů

VST(ČNB)1-12   RISIFE31   Měsíční výkaz o úvěrech
                a pohledávkách za klienty

VST(ČNB)3-12   RISIFE63   Měsíční výkaz o mezibankovních
                úvěrech a vkladech

VST(ČNB)4-12   RISIFE34   Měsíční výkaz o stavech úvěrů
                a pohledávek za klienty podle
                úrokových sazeb

VST(ČNB)11-12  RISIFE61   Měsíční výkaz o vkladech
                a úvěrech od klientů

VST(ČNB)14-12  RISIFE64   Měsíční výkaz o vkladech
                a úvěrech od klientů podle
                úrokových sazeb

VST(ČNB)21-12  RISIFE21   Měsíční výkaz o cenných papírech
                a účastech v držení banky

VST(ČNB)22-12  RISIFE22   Měsíční výkaz o cenných papírech
                emitovaných bankou

VT(ČNB)1-12   TISIFE11   Měsíční výkaz o odpisech úvěrů
                a jiných pohledávek

VT(ČNB)2-12   TISIFE12   Měsíční výkaz o změnách v ocenění
                cenných papírů v držení banky

Dev(ČNB)12-12  PESIFE10   Měsíční výkaz o devizových
                a korunových inkasech a platbách

Dev(ČNB)14-04  PESIFE20   Čtvrtletní výkaz o devizových
                a korunových inkasech a platbách
                podle územního členění

Dev(ČNB)16-12  PESIFE30   Měsíční výkaz o devizových inkasech
                a platbách v členění podle
                nadlimitních transakcí

Dev(ČNB)19-12  PESIFE40   Měsíční výkaz o devizových inkasech
                a platbách v členění podle měn

P(ČNB)3-02    JIPIFE10   Pololetní výkaz o předpokládaných
                inkasech nerezidentů z tuzemských
                cenných papírů

P(ČNB)4-02    PIPIFE10   Pololetní výkaz o budoucích
                splátkách úvěrů přijatých
                od nerezidentů

BD(ČNB)1-12   DISIFE10   Přehled skutečné zbytkové
                splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)2-12   DISIFE20   Hlášení o kapitálové přiměřenosti
                bank

BD(ČNB)3-12   DISIFE30   Hlášení o angažovanosti,
                nadlimitních vkladech a přijatých
                úvěrech

BD(ČNB)4-12   DISIFE40   Hlášení o pohledávkách podle
                jejich klasifikace

BD(ČNB)7-12   DISIFE70   Hlášení o struktuře závazků
                z vkladů a úvěrů podle velikosti

BD(ČNB)8-04   DISIFE80   Hlášení o změně stavu úvěrů

BD(ČNB)11-12   DISIFE11   Přehled odhadované zbytkové
                splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)12-04   KISIFE20   Hlášení o kapitálové přiměřenosti
                regulovaného konsolidačního celku

BD(ČNB)13-04   KISIFE30   Hlášení o angažovanosti
                regulovaného konsolidačního celku

BD(ČNB)16-12   DISIFE16   Hlášení o angažovanosti banky
                vůči jednotlivým zemím

E(ČNB)5-04    DISIFE60   Hlášení o organizační struktuře,
                kvalifikovaných účastech
                a elektronickém bankovnictví

E(ČNB)6-04    KISIFE60   Hlášení o kvalifikovaných účastech
                regulovaného konsolidačního celku
-----------------------------------------------------------------
Příl.2
Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
------------------------------------------------------------------------------- ----
            Termíny
------------------------------------------------------------------------------- ----
Označení výkazu Periodicita Termín předkládání podle § 2 odst. 1
------------------------------------------------------------------------------- ----
Bil(ČNB)1-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Bil(ČNB)2-12  měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

Bil(ČNB)3-01  ročně    do 31. července následujícího roku

Bil(ČNB)4-04  čtvrtletně  do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
               výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

        nepravidelně během roku na vyžádání

Bil(ČNB)5-12  měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

Bil(ČNB)6-04  čtvrtletně  do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
               výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

        nepravidelně během roku na vyžádání

V(ČNB)9-12   měsíčně   do 17. kalendářního dne následujícího měsíce

V(ČNB)13-04   čtvrtletně  do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci
               čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února
               následujícího roku

V(ČNB)20-04   čtvrtletně  do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí

V(ČNB)21-01   ročně    do 15. ledna následujícího roku

V(ČNB)25-04   čtvrtletně  do 25. kalendářního dne následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
               do 31. ledna následujícího roku

V(ČNB)28-04   čtvrtletně  do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí
               do 31. ledna následujícího roku

V(ČNB)30-04   čtvrtletně  do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí

VST(ČNB)1-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

VST(ČNB)3-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

VST(ČNB)4-12  měsíčně   do 17. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

VST(ČNB)11-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

VST(ČNB)14-12  měsíčně   do 17. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

VST(ČNB)21-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

VST(ČNB)22-12  měsíčně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

VT(ČNB)1-12   měsíčně   do 20. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

VT(ČNB)2-12   měsíčně   do 1. kalendářního dne druhého následujícího měsíce,
               výkaz za leden do 2. dubna, výkaz za únor do 15. dubna

Dev(ČNB)12-12  měsíčně   do 17. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Dev(ČNB)14-04  čtvrtletně  do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci
               čtvrtletí, výkaz za prosinec do 5. února následujícího roku

Dev(ČNB)16-12  měsíčně   do 17. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Dev(ČNB)19-12  měsíčně   do 17. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

P(ČNB)3-02   pololetně  do 20. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí

P(ČNB)4-02   pololetně  do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí

BD(ČNB)1-12   měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

BD(ČNB)2-12   měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího     roku

        nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)3-12   měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

        nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)4-12   měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

        nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)7-12   měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

BD(ČNB)8-04   čtvrtletně  do 23. kalendářního dne následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února
               následujícího roku

        nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)11-12  měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

BD(ČNB)12-04  čtvrtletně  do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
               výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

        nepravidelně během roku na vyžádání

BD(ČNB)13-04  čtvrtletně  do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
               výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

        nepravidelně během roku na vyžádání

BD(ČNB)16-12  měsíčně   do 23. kalendářního dne následujícího měsíce,
               výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

        nepravidelně během měsíce na vyžádání

E(ČNB)5-04   čtvrtletně  do 12. kalendářního dne následujícího měsíce
               po konci čtvrtletí

E(ČNB)6-04   čtvrtletně  do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí,
               výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

        nepravidelně během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------------------- ----
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance (předkládané varianty jsou označeny "x"):
+----------------+------------------------------------------------------------- --+
|        |   Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2      |
|        +-------------------+--------------------+----------------------+
|Označení výkazu | a) údaje za banku | b) údaje za banku | c) údaje za pobočku |
|        |    v ČR    | v ČR a v zahraničí | zahranič. banky v ČR |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Bil(ČNB)1-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Bil(ČNB)2-12  |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Bil(ČNB)3-01  |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Bil(ČNB)4-04  |          |     x1)    |           |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Bil(ČNB)5-12  |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Bil(ČNB)6-04  |          |     x1)    |           |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|V(ČNB)9-12   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|V(ČNB)13-04   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|V(ČNB)20-04   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|V(ČNB)21-01   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|V(ČNB)25-04   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|V(ČNB)28-04   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|V(ČNB)30-04   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VST(ČNB)1-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VST(ČNB)3-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VST(ČNB)4-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VST(ČNB)11-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VST(ČNB)14-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VST(ČNB)21-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VST(ČNB)22-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VT(ČNB)1-12   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|VT(ČNB)2-12   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Dev(ČNB)12-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Dev(ČNB)14-04  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Dev(ČNB)16-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|Dev(ČNB)19-12  |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|P(ČNB)3-02   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|P(ČNB)4-02   |     x     |          |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)1-12   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)2-12   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)3-12   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)4-12   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)7-12   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)8-04   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)11-12  |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)12-04  |          |     x1)    |           |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)13-04  |          |     x1)    |           |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|BD(ČNB)16-12  |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|E(ČNB)5-04   |          |     x     |     x      |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
|E(ČNB)6-04   |          |     x1)    |           |
+----------------+-------------------+--------------------+-------------------- --+
1) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v regulovaném
konsolidačním celku.
Příl.4
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
---------------------------------------------------------------
    *) příloha nebyla do ASPI zařazena
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 1 písm. l) bod 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 odst. 2 a 3 a §74 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.
5) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
6) Opatření České národní banky č. 10/1997.
7) § 2 opatření České národní banky č. 10/1997.
8) § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 70 obchodního zákoníku.
14) § 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.