Opatření ze dne 18.12.2002, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

18.12.2002 | Sbírka:  13/2002 (CBN) | Částka:  23/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 4/2003 (CBN)
13/2002
Opatření
České národní banky ze dne 18. prosince 2002, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných české národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) (dále jen "banka") sestavují výkazy stanovené opatřením České národní banky3) (dále jen "předkládané výkazy") podle metodiky pro sestavování výkazů využívající metodických nástrojů metainformačního systému Bankovního informačního systému4) (dále jen "nástroje metainformačního systému").
(2) Tímto opatřením se pro metodiku sestavování výkazů podle odstavce 1 stanoví:
a) metodický popis datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům včetně metodického vymezení obsahu a parametrů vykazovaných údajů,
b) kontrolní vazby mezi údaji v jednotlivých předkládaných výkazech a mezi údaji různých předkládaných výkazů (dále jen "kontrola"),
c) nástroje metainformačního systému a jejich konkretizace použité pro popis datových souborů a kontrol,
d) ostatní metodické podmínky pro sestavování a předkládání výkazů.
§ 2
(1) Při sestavování výkazů a vytváření příslušných datových souborů používají banky tyto nástroje metainformačního systému:
a) informační prvky,
b) parametry,
c) číselníky a domény nad číselníky,
d) datové typy a domény nad datovými typy,
e) datové oblasti,
f) datové soubory,
g) jednovýkazové a mezivýkazové kontroly,
h) kontroly časových řad.
(2) Metodické popisy datových souborů pro předkládané výkazy s připojenými jednovýkazovými kontrolami, mezivýkazové kontroly a příslušná konkretizace ostatních nástrojů metainformačního systému (dále jen "metodika") jsou stanoveny v příloze tohoto opatření.
(3) Součástí metodického popisu datového souboru je grafické znázornění struktury datového souboru se specifikací
a) údajů vykazovaných bankou,
b) údajů nevykazovaných bankou z důvodu sdílení údajů v rámci daného výkazu nebo několika výkazů, dopočítávání údajů Českou národní bankou nebo nesledování údajů v daném výkazu.
(4) Pro automatizaci přípravy předávacích datových souborů5) použijí banky elektronický ekvivalent metodiky, který obdrží od České národní banky formou elektronické zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB"6) odpovídající normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT).
§ 3
(1) Banky při předkládání výkazů odpovídají za soulad vykazovaných údajů s metodickým popisem příslušných datových souborů a za
a) dodržení jednovýkazových kontrol stanovených pro jednotlivé výkazy a jim příslušné datové soubory,
b) dodržení mezivýkazových kontrol stanovených pro skupiny vzájemně provázaných výkazů a datových souborů, popřípadě pro údaje daného výkazu sestaveného k různým termínům,
c) za soulad hodnot výkazů s předchozími údaji příslušné časové řady s výjimkou odůvodněných případů.
(2) Při provádění kontrol druhu chyba, podezření na chybu nebo upozornění (část 1 přílohy tohoto opatření) a provádění kontrol časových řad a v případě nesplnění kontrol druhu chyba, podezření na chybu a kontrol časových řad postupují Česká národní banka a banky podle zvláštního opatření7). Prověrku dodržení logických vazeb a podmínek uvedených v informativních kontrolách provádí Česká národní banka po přijetí výkazu informační službou České národní banky. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku prověrky dodržení kontrol druhu upozornění a informativní (část 1 přílohy tohoto opatření) může Česká národní banka požádat banku o vysvětlení zjištěných nesrovnalostí, popřípadě o zaslání opravy.
§ 4
(1) Banky čerpají údaje potřebné pro sestavení předkládaných výkazů ze svých informačních systémů, zejména ze svého účetnictví, podle definic ukazatelů a jim přiřazených účtů, účtových skupin nebo účtových tříd uvedených v popisech příslušných informačních prvků, při dodržení stanovené metodiky účetnictví a pravidel účetní závěrky8) přiměřeně k povaze jednotlivých výkazů. Pro zachycení vazby údajů výkazů na účetnictví jsou použity v popisech informačních prvků kódy účtových tříd, účtových skupin a doporučených syntetických účtů stanovené k tomuto účelu Českou národní bankou (část 9 přílohy tohoto opatření) v návaznosti na směrnou účtovou osnovu pro banky a některé finanční instituce9).
(2) Banky zahrnují údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů za banku v České republice a v zahraničí10) v souladu s příslušnými právními předpisy a opatřeními pro oblast účetnictví11).
(3) Při sestavování výkazů za regulované konsolidační celky ve smyslu zvláštního právního předpisu12) použijí banky plnou nebo poměrnou metodu konsolidace podle mezinárodních účetních standardů s uplatněním stejných účetních metod v rámci regulovaného konsolidačního celku.
(4) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené metodikou účetnictví8), pokud není v popisech datových souborů stanoveno jinak. Pro oceňování úvěrů, vkladů a stanovených druhů cenných papírů ve výkazu Bil(ČNB)1-12 a výkazech řady V a VST se stanovenou vazbou na účetnictví používají banky statistickou nominální hodnotu podle číselníku BA0086 uvedeného v části 6 přílohy tohoto opatření.
(5) Při zařazování výchozích údajů pod rezidenty a nerezidenty pro účely sestavení předkládaných výkazů postupují banky podle tohoto opatření (číselník BA0036 v části 6 přílohy) a zvláštního opatření Ministerstva financí České republiky13), pokud není v metodických popisech datových souborů v části 2 přílohy stanoveno jinak. Ve výkazech předkládaných za banku v České republice a v zahraničí se údaje o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu, které se týkají poboček a jiných organizačních složek tuzemských bank v zahraničí, vykazují pod nerezidenty.
(6) Při zařazování údajů o pohledávkách a závazcích banky vůči měnovým finančním institucím,
a) které jsou rezidenty členských států Evropské unie, používají banky pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, který je dostupný na internetových stránkách Evropské centrální banky,
b) které jsou rezidenty České republiky a ostatních kandidátských států Evropské unie, používají banky pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí v České republice vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou a Seznam měnových finančních institucí v kandidátských státech vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, které jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky.
(7) Přepočet údajů v cizích měnách na vykazované údaje v české měně provádějí banky podle zvláštního předpisu14) a sdělení Ministerstva financí České republiky a České národní banky15) směnnými kursy devizového trhu. Banky použijí pro přepočet kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kursy devizového trhu, použijí banky kursy kotované vykazující bankou ke dni sestavení výkazu.
(8) Dnem sestavení výkazu, který je v popisech datových souborů označen jako "Stav ke dni", se rozumí:
a) u výkazů s údaji pouze za skutečnost poslední kalendářní den sledovaného období,
b) u výkazů řady P dny stanovené v popisu datového souboru v úvodní slovní charakteristice daného souboru,
c) u výkazů řady BD při předkládání na vyžádání den stanovený příslušným útvarem bankovního dohledu České národní banky.
§ 5
Pro identifikaci údajů prostřednictvím nástrojů metainformačního systému v komentářích, které banky uvádějí k údajům ve zprávách s předávacími datovými soubory, zaslaných České národní bance podle zvláštního opatření16) použijí banky způsob zápisu identifikátoru vycházející ze způsobu zápisu jednovýkazových kontrol v sémantickém tvaru podle části 2 přílohy tohoto opatření. Identifikátory údajů, k nimž se vztahují příslušné komentáře, se zapisují ve tvaru "Kód informačního prvku (kód parametru 1.konkretizace hodnoty parametru, . kód parametru n.konkretizace hodnoty parametru)". V závorce se uvádějí pouze dimenzionální parametry příslušné datové oblasti vymezující její strukturu. Pro konkretizaci parametru lze podle potřeby využít položku nebo doménu číselníku nebo hodnotu použitou pro konkretizaci datového typu.
§ 6
Právnické osoby, kterým zanikla bankovní licence, a pobočky zahraničních bank po zániku bankovní licence udělené pro ně příslušným zahraničním bankám, které předkládají výkazy České národní bance podle zvláštního předpisu17), sestavují tyto výkazy podle metodiky a ostatních metodických podmínek pro sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením.
§ 7
Zrušují se
1. opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank,
2. opatření České národní banky č. 8 ze dne 25. září 2002, kterým se mění opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
§ 8
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v.r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příloha
Část 1:
Vymezení použitých nástrojů metainformačního systému
Pro metodický popis výkazů a k nim přiřazených datových souborů se v této příloze používají jako nástroje formalizovaného popisu objekty metainformačního systému Bankovního informačního systému. Každý objekt metainformačního systému je určen svým kódem a názvem a podrobněji specifikován slovním popisem a dalšími znaky, jako např. vztahem k jiným objektům, vazbou na účetnictví, typem a délkou hodnoty.
A.
Objekty metainformačního systému
1) Informační prvek, který představuje informační jednotku zpracovávanou informačním systémem. V metodickém popisu datových souborů informační prvek definuje určitý ekonomický pojem používaný v bankovnictví a popisuje jemu přiřazený ukazatel. Každému informačnímu prvku je přiřazena určitá sada parametrů pro podrobnější specifikaci vlastností údajů, které jsou odvozeny od daného informačního prvku. Popis údajů obsažených v datovém souboru je proveden stanovením konkrétních hodnot parametrů pro informační prvky přiřazené k datovému souboru. V případě, že přímo u informačního prvku jsou konkretizovány konstantními hodnotami některé parametry z dané sady parametrů, vznikne sekundární informační prvek, odvozený od původního primárního informačního prvku. Sekundární informační prvky jsou označeny složenými kódy odvozenými od příslušných primárních informačních prvků. Popis informačních prvků v závislosti na povaze popisovaného ukazatele obsahuje obvykle vymezení jeho vazby na účetnictví.
2) Parametr, který charakterizuje určitou vlastnost (atribut) informačního prvku nebo datového souboru. Hodnoty vlastností charakterizovaných prostřednictvím parametrů jsou stanoveny číselníky nebo datovými typy, které jsou přiřazeny k jednotlivým parametrům. Konkretizace hodnot parametrů u informačních prvků je provedena pomocí položek a domén číselníků nebo domén nad datovými typy, které jsou spojeny s předřazenými operátory určujícími charakter konkretizace podle bodu 5 této části přílohy.
3) Číselník, který představuje účelově definovaný seznam objektů stejného typu - položek číselníku. Číselník vymezuje platný obor přípustných hodnot, jichž může parametr přiřazený k číselníku nabývat. Číselník může mít hierarchickou strukturu, která je popsána pomocí součtových položek (nadřízená úroveň) a elementárních položek (podřízená úroveň) obsažených v doménách odpovídajících součtovým položkám. Součtové položky číselníků jsou označeny kódem začínajícím znaky "S-".*) Při statické konkretizaci parametru položkou číselníku je před kód položky předřazen operátor "Položka" (alternativně označovaný znakem "=").
4) Datový typ, který představuje množinu hodnot využívaných pro určení oboru přípustných hodnot parametrů v případech, kdy k parametru nelze přiřadit číselník nebo k němu není přiřazen číselník uvedený v této příloze. Ve spojení s informačním prvkem nebo parametrem stanoví typ, formát a délku hodnot údajů v datovém souboru a případně i jejich měrnou jednotku; v některých případech (pro identifikační číslo organizace a pro rodné číslo) stanoví i logickou kontrolu struktury hodnot.
5) Doména, která je účelově vytvořeným seskupením (zpravidla podmnožinou) objektů číselníku nebo datového typu. Představuje soubor hodnot, které parametr v dané konkretizaci nabývá nebo může nabýt podle použitého operátoru předřazeného doméně. Doména k číselníku je obecně definována ve formě výčtu vybraných elementárních nebo součtových položek podle bodu 3; položky domény přitom mohou mít hierarchické uspořádání. Doména k datovému typu je definována jako interval nad zvolenou množinou hodnot datového typu.
Jako operátory domén nad číselníky jsou používány:
a) operátor "Výčet" (alternativně označovaný znakem "V" nebo "v"), označující použití všech prvků domény při statické konkretizaci parametru doménou číselníku,
b) operátor "Několik" (alternativně označovaný znakem "M" nebo "m"), označující použití jednoho nebo více prvků domény při dynamické konkretizaci parametru doménou číselníku,
c) operátor "Existuje" (alternativně označovaný znakem "E" nebo "e"), označující použití právě jednoho prvku domény při konkretizaci parametrů doménou číselníku - pouze pro účel stanovení vykazovací povinnosti u datového souboru nebo informačního prvku.
Jako operátory domén nad datovými typy jsou používány:
a) operátor "Existuje" (alternativně označovaný znakem "E"), označující použití právě jednoho prvku domény při statické konkretizaci parametru doménou datového typu - pouze pro účel stanovení vykazovací povinnosti u datového souboru,
b) operátor "Suma / Agregace" (alternativně označovaný znakem "s"), označující použití součtu hodnot domény při statické konkretizaci parametru doménou datového typu,
c) operátor "Několik" (alternativně označovaný znakem "M" nebo "m"), označující použití jednoho nebo více prvků domény při dynamické konkretizaci parametru doménou datového typu.
6) Datová oblast, která představuje konzistentně popsanou množinu údajů odvozených od informačních prvků, jež ze zvoleného hlediska sledování spolu věcně souvisejí a umožňují získat požadované informace. Informační prvky mohou být v datové oblasti hierarchicky uspořádány. Datová oblast je základním objektem pro metodický popis údajů a stanovení struktury datového souboru. Struktura datové oblasti bývá kromě přiřazených informačních prvků tvořena sadou dimenzionálních parametrů, které mohou nabýt nejméně dvou hodnot, tj. konkretizovaných pomocí domén nad číselníky nebo datovými typy s platností pro datovou oblast jako celek.
7) Datový soubor, který představuje konkrétní seskupení datových oblastí, zpravidla se silnějšími věcnými a formálními vazbami, které je metodicky popisováno a informačním systémem v určitých fázích zpracováváno jako celek. Datové soubory jsou obvykle členěny do několika částí, které seskupují věcně související datové oblasti přiřazené datovému souboru do logických celků. Pro automatizované zpracování výkazu je datový soubor členěn do matic odpovídajících datovým oblastem. Grafické znázornění struktury v metodickém popisu datového souboru uvedeném v této příloze obsahuje specifikaci:
a) údajů vykazovaných bankou, pro které jsou políčka v grafickém znázornění struktury bez doplňkového vnitřního popisu,
b) údajů sdílených v rámci daného výkazu nebo několika výkazy, které jsou v grafickém znázornění struktury označeny odkazem na příslušné datové oblasti,
c) údajů dopočítávaných Českou národní bankou v rámci zobrazené struktury datového souboru při přijetí výkazu, které jsou v grafickém znázornění struktury označeny slovem "Dopočet",
d) údajů nesledovaných Českou národní bankou v daném výkazu (tj. údajů bez věcné náplně, nepřípustných, nevykazovatelných vykazujícím subjektem nebo nepožadovaných), které jsou v grafickém znázornění struktury označeny křížkem.
8) Kontrola, která představuje požadovaný matematický nebo logický vztah nebo soubor vztahů mezi údaji v datových souborech a příslušných výkazech. Kontroly jsou stanoveny a při přejímání datových souborů nebo výkazů uplatňovány jako:
a) jednovýkazové kontroly, určené pro kontrolu vzájemných vazeb údajů v rámci jednoho výkazu, resp. odpovídajícího datového souboru, nebo pro kontrolu nevykázání hodnot údajů s nepovolenou kombinací parametrů, s výlučnou příslušností kontrol k tomuto datovému souboru (a tvořící proto neoddělitelnou část jeho celkového popisu),
b) mezivýkazové kontroly, určené pro kontrolu mezivýkazových vazeb údajů skupiny vzájemně provázaných výkazů, resp. odpovídajících datových souborů. Každá mezivýkazová kontrola je formálně přiřazena ke zvolenému datovému souboru z této skupiny s platností pro všechny datové soubory provázané danou mezivýkazovou kontrolou; případná chyba objevená kontrolou může být způsobena chybnou hodnotou resp. chybnými hodnotami v kterémkoliv datovém souboru skupiny. Do mezivýkazových kontrol jsou zařazeny i kontroly sledující vztahy mezi údaji jednoho výkazu sestaveného k různým termínům. V metodice a při provádění jednovýkazových a mezivýkazových kontrol jsou využívány následující druhy kontrol:
1. chyba (označená "err"), při jejímž nesplnění jsou vykázané údaje jednoznačně považovány za nesprávné1) a jejich převzetí je Českou národní bankou odmítnuto,
2. podezření na chybu (označená "expl"), při jejímž nesplnění existují určité nesrovnalosti ve vykázaných údajích a banka je požádána o potvrzení správnosti nebo opravu dat,
3. upozornění (označená "warn"), při jejímž nesplnění existují určité pochybnosti o správnosti1) nebo přesnosti2) vykázaných údajů, ale dodané údaje jsou formálně považovány za správné s možností dodatečného ověření podle § 3 odst. 2 tohoto opatření,
4. informativní (označená "inf"), se zvláštním režimem provádění podle § 3 odst. 2 tohoto opatření.
Jednotlivé kroky kontrol druhů 1, 2 a 3 jsou v tomto opatření uvedeny ve dvou věcně si odpovídajících zápisech, a to:
1. sémantický tvar kroků kontroly, jako syntakticky přesně definovaný kontrolní výraz vyjádřený sémantickým zápisem s využitím příslušných objektů metainformačního systému a s uvedením přípustné odchylky pro účely automatizované přípravy a kontroly dat příslušných předávacích datových souborů,
2. uživatelský tvar kroků kontroly, jako kontrolní výraz navazující na příslušné řádky nebo sloupce grafického znázornění struktury podle části 2 přílohy a § 2 odst. 3 tohoto opatření.
Informativní kontroly jsou zapsány formou volného nebo částečně formalizovaného textového popisu matematicky správného nebo logicky odpovídajícího vztahu vykazovaných údajů; zápisy těchto kontrol nejsou systémově navázány na jiné objekty metainformačního systému.
c) kontroly časových řad, určené pro kontrolu časových vazeb údajů, tj. souladu vykázaných hodnot vybraných údajů s předchozími hodnotami v časových řadách příslušných údajů. Jedná se o kontroly typu podezření na chybu ("expl"). Algoritmus těchto kontrol je společný pro všechny případy podle části 8 této přílohy a není pro kontrolované údaje opakovaně definován specifickým zápisem u jednotlivých datových souborů.
B.
Zápis vazby na účetnictví v informačních prvcích
Zápis vazby informačního prvku na účetnictví (dále jen "vazba") je tvořen výčtem přiřazených syntetických účtů a/nebo účtových skupin a/nebo účtových tříd3) (obecně "prvek účtové osnovy") příslušejících k jedné nebo více účtovým osnovám a zpřesňujících atributů u jednotlivých prvků účtové osnovy. Zápis vazby u informačních prvků v části 4 přílohy je proveden zkrácenou formou a je tvořen následujícími složkami:
1) Výčet prvků účtové osnovy, které jsou přiřazeny k danému informačnímu prvku v souladu se slovní charakteristikou, provedený pomocí kódů prvků účtové osnovy stanovených v části 9 přílohy. V závislosti na parametrech konkretizujících údaj popsaný informačním prvkem se jedná o vazbu přímou, kdy příslušné prvky účtové osnovy jsou přímým datovým zdrojem pro hodnotu údaje, nebo nepřímou, kdy pro získání hodnoty údaje jsou potřebné ještě další zdroje dat nebo následné úpravy. V informačních prvcích pro výkazy s datovými soubory řady KISIFE je uvedena pouze vazba na účetnictví pro banky, které jsou členy regulovaného konsolidačního celku; vazby na účetnictví pro ostatní členy regulovaného konsolidačního celku stanoví vykazující banka nebo ovládající osoba podle obsahového vymezení jednotlivých informačních prvků. Vazba s použitými syntetickými účty je závazná v plném rozsahu pouze pro banky využívající doporučené syntetické účty podle zvláštního opatření4). Pro ostatní banky je závazná v rozsahu odpovídajících účtových skupin a účtových tříd; vazba na doporučené syntetické účty má v tomto případě pouze informativní charakter sloužící pro zpřesnění obsahového vymezení informačních prvků.
2) Typ vazby prvku účtové osnovy, definovaný pro jednotlivé prvky účtové osnovy uvedené ve výčtu podle bodu 1, který stanoví:
a) požadavek na zůstatek nebo obrat účtů,
b) požadovaný charakter zůstatku nebo obratu účtů (debetní, kreditní, výsledný),
c) způsob zahrnutí zůstatků nebo obratů účtu do hodnot údajů popsaných příslušným informačním prvkem (nekompenzovaně, kompenzovaně).
Pro typ vazby prvku účtové osnovy jsou definovány následující
hodnoty:
+----------------+-------------------+------------------------------+
|Zkrácený zápis | Hodnota      |Význam            |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|DZ       | Debetní zůstatek |Zůstatek na debetní straně |
|        |          |účtu   (event.  příslušný |
|        |          |zůstatek v souhrnu za účtovou |
|        |          |skupinu    /        třídu). |
|        |          |U aktivně-pasivních a obdobně |
|        |          |použitých   účtů  (včetně |
|        |          |běžných) jde o nekompenzovaný |
|        |          |zůstatek.           |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|KZ       | Kreditní zůstatek |Zůstatek na kreditní straně |
|        |          |účtu   (event.  příslušný |
|        |          |zůstatek v souhrnu za účtovou |
|        |          |skupinu    /    třídu). |
|        |          |U aktivně-pasivních a obdobně |
|        |          |použitých   účtů  (včetně |
|        |          |běžných) jde o nekompenzovaný |
|        |          |zůstatek.           |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|VZ       | Výsledný zůstatek |Výsledný    (kompenzovaný) |
|        |          |debetní   nebo   kreditní |
|        |          |zůstatek účtu se znaménkem |
|        |          |odpovídajícím   charakteru |
|        |          |zůstatku   a   sledované |
|        |          |veličiny,   resp.  jejímu |
|        |          |umístění  ve  výkaze.  To |
|        |          |znamená, že  buď (výsledný |
|        |          |debetní  zůstatek  <  0 |
|        |          |a výsledný kreditní zůstatek |
|        |          |> 0) nebo (výsledný debetní |
|        |          |zůstatek  > 0  a výsledný |
|        |          |kreditní zůstatek < 0) podle |
|        |          |postavení informačního prvku |
|        |          |ve výkaze.          |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|VDZ       | Výsledný debetní |Výsledný    (kompenzovaný) |
|        | zůstatek     |debetní zůstatek účtu, tj. |
|        |          |jestliže debetní zůstatek > |
|        |          |kreditní zůstatek. Užívá se |
|        |          |i pro aktivní účty používané |
|        |          |jako aktivně-pasivní, které |
|        |          |nemohou mít výsledný kreditní |
|        |          |zůstatek.           |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|VKZ       | Výsledný kreditní |Výsledný    (kompenzovaný) |
|        | zůstatek     |kreditní zůstatek účtu, tj. |
|        |          |jestliže  kreditní zůstatek |
|        |          |> debetní zůstatek. Užívá se |
|        |          |i pro pasivní účty používané |
|        |          |jako aktivně-pasivní, které |
|        |          |nemohou mít výsledný debetní |
|        |          |zůstatek.           |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|DO       | Debetní obrat   |Nekompenzovaný souhrn obratů |
|        |          |účtu na jeho debetní straně |
|        |          |(event.  souhrn příslušných |
|        |          |obratů za účtovou skupinu / |
|        |          |třídu).            |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|KO       | Kreditní obrat  |Nekompenzovaný souhrn obratů |
|        |          |účtu na jeho kreditní straně |
|        |          |(event.  souhrn příslušných |
|        |          |obratů za účtovou skupinu / |
|        |          |třídu).            |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|VO       | Výsledný obrat  |Výsledný    (kompenzovaný) |
|        |          |debetní nebo kreditní obrat |
|        |          |účtu    se    znaménkem |
|        |          |odpovídajícím   charakteru |
|        |          |zůstatku   a   sledované |
|        |          |veličiny,   resp.  jejímu |
|        |          |umístění    ve   výkaze |
|        |          |(analogicky  k  výslednému |
|        |          |zůstatku).          |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|VDO       | Výsledný debetní |Výsledný    (kompenzovaný) |
|        | obrat       |debetní obrat účtu, tj. pro |
|        |          |debetní  obrat  > kreditní |
|        |          |obrat.            |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|VKO       | Výsledný kreditní |Výsledný    (kompenzovaný) |
|        | obrat       |kreditní obrat účtu, tj. pro |
|        |          |kreditní  obrat  > debetní |
|        |          |obrat.            |
+----------------+-------------------+------------------------------+
|KDO       | Kreditní nebo   |Debetní nebo kreditní obrat |
|        | debetní obrat   |brutto  -  nekompenzovaný |
|        |          |(popř.   výsledný)  podle |
|        |          |charakteru dané veličiny nebo |
|        |          |upřesnění v metodickém popisu |
|        |          |výkazu.            |
+----------------+-------------------+------------------------------+
3) Rozsah syntetického účtu v prvku účtové osnovy, který stanoví, zda-li je do vazby zahrnován zůstatek nebo obrat celého syntetického účtu (resp. jednotlivých syntetických účtů dané účtové skupiny nebo účtové třídy), nebo jeho část, která je obvykle představovaná analytickým účtem nebo souhrnem vybraných analytických účtů. Ve zkráceném zápisu vazby se uvádí pouze informace o omezení vazby na analytické účty.
Stanovený rozsah syntetického účtu je definován následujícími
hodnotami:
+---------------+---------------------+---------------------------+
|Zkrácený zápis | Hodnota       | Význam          |
+---------------+---------------------+---------------------------+
|Neuvádí se   | Celý syntetický účet| Zůstatek nebo obrat celého|
|        |           | syntetického  účtu  nebo|
|        |           | celých  účtů  příslušné|
|        |           | účtové skupiny / třídy.  |
+---------------+---------------------+---------------------------+
| a       | Analytický účet   | Zůstatek   nebo  obrat|
|        |           | odpovídajícího      |
|        |           | analytického  účtu  nebo|
|        |           | vybraných   analytických|
|        |           | účtů   k   uvedenému|
|        |           | syntetickému účtu (resp.|
|        |           | k účtům příslušné účtové|
|        |           | skupiny / třídy), popř.|
|        |           | část zůstatku nebo obratu|
|        |           | syntetického účtu (resp.|
|        |           | příslušných  syntetických|
|        |           | účtů) odpovídající slovní|
|        |           | charakteristice      |
|        |           | informačního prvku.    |
+---------------+---------------------+---------------------------+
4) Omezení syntetických účtů zahrnutých v prvku účtové osnovy, který v případě potřeby stanoví volitelnou nebo závaznou redukci (resp. výběr) syntetických účtů z účtové skupiny nebo třídy uvedené ve vazbě, popř. volitelné použití jednotlivě uvedených účtů. Pro jednotlivé typy omezení zahrnutých syntetických účtů jsou definovány následující hodnoty:
+--------------+------------+-------------------------------------+
|Zkrácený zápis|Hodnota   |Význam                |
+--------------+------------+-------------------------------------+
|v       |Výběrově  |Volná vazba na účty příslušné účtové|
|       |      |skupiny / třídy popř. i na jednotlivě|
|       |      |uvedené  syntetické účty,  kde si|
|       |      |vykazující subjekt může zvolit pouze|
|       |      |některé syntetické účty s ohledem na|
|       |      |vlastní postupy účtování (a to i při|
|       |      |používání doporučených syntetických|
|       |      |účtů podle směrné účtové osnovy).  |
+--------------+------------+-------------------------------------+
|b       |Bez     |Vyloučení  syntetického  účtu nebo|
|       |      |účtové  skupiny  ze  stanoveného|
|       |      |hierarchicky nadřazeného prvku účtové|
|       |      |osnovy, s případnou možností uvedení|
|       |      |stejného  syntetického  účtu  nebo|
|       |      |účtové  skupiny  v  zápisu  vazby|
|       |      |s jinými hodnotami některých složek|
|       |      |zápisu.               |
+--------------+------------+-------------------------------------+
5) Operátor zapojení prvku účtové osnovy do vazby, který stanoví, vstupuje-li odpovídající hodnota zůstatku nebo obratu účtů příslušného prvku účtové osnovy do údajů, které jsou popsány daným informačním prvkem, jako kladná nebo záporná. Ve zkráceném zápisu vazby se uvádí pouze informace o přiřazení operátoru minus k prvku účtové osnovy.
Hodnoty operátorů zapojení prvku účtové osnovy do vazby jsou
následující:

+----------------+---------+--------------------------------------+
|Zkrácený zápis | Hodnota | Význam                |
+----------------+---------+--------------------------------------+
|Neuvádí se   | Plus  | Hodnota zůstatku nebo obratu prvku|
|        |     | účtové  osnovy je  uvažována jako|
|        |     | kladná  (a sčítá  se s hodnotami|
|        |     | zůstatků nebo obratů ostatních prvků|
|        |     | účtové osnovy obsažených ve vazbě). |
+----------------+---------+--------------------------------------+
|  -      | Minus  | Hodnota zůstatku nebo obratu prvku|
|        |     | účtové  osnovy je  uvažována jako|
|        |     | záporná (a odečítá  se od hodnot|
|        |     | zůstatků nebo obratů ostatních prvků|
|        |     | účtové osnovy obsažených ve vazbě). |
+----------------+---------+--------------------------------------+
Výše uvedené složky jsou v zápisu vazby zastoupeny v následujícím pořadí:
1. operátor zapojení prvku účtové osnovy do vazby (uváděna jen hodnota Minus),
2. číselný kód prvku účtové osnovy,
3. typ vazby prvku účtové osnovy,
4. rozsah prvku účtové osnovy, složený ze dvou složek uváděných v pořadí
a) rozsah syntetického účtu v prvku účtové osnovy (uváděna jen hodnota Analytický účet),
b) omezení syntetických účtů zahrnutých v prvku účtové osnovy (uváděné jen v případě potřeby).
Část 2:
Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 3:
Mezivýkazové kontroly
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 4:
Informační prvky
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 5:
Parametry
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 6:
Číselníky s příslušnými doménami
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 7:
Datové typy a domény k datovým typům
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 8:
Způsob provádění kontrol časových řad
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
Část 9:
Kódy účtových tříd, účtových skupin a doporučených syntetických účtů
----------------------------------------------------------
*) Část přílohy nebyla zařazena
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 1 opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
4) § 5 a § 10 výnosu Státní banky československé č. 2/1991, o Bankovním informačním systému, vyhlášeného oznámením v částce 7/1991 Sb.
5) § 3 odst. 2 opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002.
6) § 15 opatření České národní banky č. 10 ze dne 6. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, oznámeného v částce 100/1997 Sb.
7) § 19 až 21 opatření České národní banky č. 10 ze dne 6. listopadu 1997.
8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi a opatření Ministerstva financí č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce, popřípadě mezinárodní účetní standardy.
9) Vyhláška č. 501/2002 Sb. a opatření Ministerstva financí č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
10) § 2 odst. 2 písm. b) opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002.
11) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2002 Sb. a opatření Ministerstva financí č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
12) § 74 odst.1 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.
13) Článek XXI části A přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
14) § 24 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) Sdělení Ministerstva financí a České národní banky o postupu při zavádění hotovostního eura od 1.1.2002, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva financí č.j. 282/100 329/1998 a České národní banky č.j. 2000/1 605/610 z 8. listopadu 2000 o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1.1.1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku.
16) § 3 odst. 4 a odst. 6 až 9 opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002.
17) § 6 odst. 2 a 3 opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002.
1) § 2 odst. 2 opatření České národní banky č. 10 ze dne 6. listopadu 1997.
2) § 2 odst. 3 opatření České národní banky č. 10 ze dne 6. listopadu 1997.
3) § 4 odst. 1 a část 9 přílohy.
4) Opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/73 390/2001 z 15. listopadu 2001.