Vyhláška ze dne 11.10.2002, kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu

18.10.2002 | Sbírka:  444/2002 Sb. | Částka:  155/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb.
Aktivní derogace: 191/2000 Sb.
Pasivní derogace: 127/2005 Sb.
444/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 11. října 2002,
kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 109 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, k provedení § 86 odst. 2 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu, se mění takto:
1. V § 2 odst. 4 se za větu první vkládá věta "U mobilní sítě jsou za uživatelskou adresu považovány také mezinárodní identifikátory IMSI a IMEI.2a)".
Poznámka pod čarou č. 2a) zní:
"2a) Mezinárodní identifikátory IMSI a IMEI jsou definovány v doporučení Evropského institutu pro standardizaci telekomunikací ETS 300 523.".
2. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) data identifikující zájmovou uživatelskou adresu, která jsou síti nebo službě dostupná při její aktivitě; u mobilní sítě jsou za taková data považovány také mezinárodní identifikátory IMSI a IMEI,".
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
3. V § 3 odst. 2 se doplňuje písmeno g), které zní:
"g) data identifikující jejich zdroj, jestliže jsou předávána společným kanálem z více uzlů sítě nebo služeb.".
4. V § 4 odstavec 5 zní:
"(5) Data o aktivaci a deaktivaci odposlechu se za účelem jejich kontroly oprávněným orgánem4) uchovávají technickými prostředky sítě nebo služby po dobu šesti měsíců způsobem, který nedovoluje jejich změnu.".
5. V § 5 odstavec 4 zní:
"(4) Jestliže výstup není vybaven kanálem se signalizací SS74a) nebo DSS1,4b) obsah zpráv předávaný na výstup se uvozuje a ukončuje DTMF značkami.".
Poznámky pod čarou č. 4a) a 4b) znějí:
"4a) Signalizace SS7 je definována v doporučeních Mezinárodního telekomunikačního svazu Q.761 až 769.
4b) Signalizace DSS1 je definována v doporučení Evropského institutu pro standardizaci telekomunikací ETS 300 102-1.".
6. V § 6 odst. 4 se slova "je pracoviště" nahrazují slovy "jsou koncové body sítě na pracovištích".
7. V § 10 odstavec 2 zní:
"(2) Jinými sítěmi a službami jsou neveřejné telekomunikační sítě, internetové služby a služba pronájmu okruhů.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.